Városi környezet fenntartható tervezése


Tartalom

1. Városi környezeti problémák felmérése
Az Európai Unió környezeti politikáinak alakulása, a fenntartható fejlődés gondolatiságának kialakulása
Fenntartható fejlődés elve a hazai szabályozásban
Városi környezeti problémák felmérése
Ellátó rendszerek, infrastruktúra vizsgálata
A program végrehajtásának módja
2. A Fenntartható gazdaság - felelős gondoskodás
A környezetvédelem szerepe a gazdaságpolitikában
A zöld társadalom- és gazdaságpolitika célja
Fenntartható ágazatpolitikák
Zöld energiapolitika
Környezetbarát agrárium, vidékfejlesztés
Fenntartható építészet
Környezetvédelmi ipar
Közösségi közlekedés fejlesztése
Felelős vízgazdálkodás
A gazdaságpolitika zöldítésének eszközei
Adópolitika: zöldülő adóreform
Egészségmegőrző gazdaságpolitika
Finanszírozási rendszer, finanszírozási források
Kutatás-fejlesztés, a jó magyar innovációs képesség kihasználása
Közszféra szerepvállalásának növelése
A jólét „valós” mérése
Feladat
3. Épített környezet és annak szociális hatása
Épített és természetes környezet
Kultúra, nemzeti örökség
Fenntartható tervezés – problémakezelő eszközrendszer
A települési struktúra változása, urbanizáció és fejődés
A tervszerűség igénye a településfejlesztésben - Városi környezeti problémák
Fenntartható tervezés
Fenntartható települési jövőkép – Integrált településtervezés
Fenntartható várostervezés – esettanulmány
Összefoglalás  
Kérdések, feladatok
4. Mobilitás, a közlekedés hatása a társadalom alakulására, multimodal közlekedési rendszerek
A közlekedés jelentősége
A közlekedés, mint szolgáltatás
A közlekedés hatása a gazdaságra, társadalomra
A mobilitási igény
A mobilitási igények fő színtere, a város
Mobilitás és a fenntartható fejlődés
Modális közlekedési rendszerek
5. Bio építőanyagok, energiakímélő építési technikák)
Bio építőanyagok
Energia-kímélő építési technológiák
Épületek hőszigetelése
Épületek szellőzése
Épületek energiaellátása
Épületek gépészete
6. A város ökológiai (környezeti) szempontú tervezése
Városi környezet, városi táj
Az ökológiai várostervezés
Az ökológiai ismeretek integrálása a városfejlesztési tervekhez
7. Felhasznált irodalom és hivatkozott jogszabályok

Az ábrák listája

1.1. 1.1. ábra: A fenntartható fejlődést biztosító, „ökovárossá” válás feltételeit megalapozó környezetvédelmi célrendszer
1.2. 1.2. ábra. Lakossági vízfelhasználás és annak megoszlása egy átlagos nagyvárosi lakos esetén
2.1. 2.1. ábra. Pornóapáti biomassza-fűtőmű. Forrás: www.fenntartható.hu
2.2. 2.2. ábra. Térhasználat. Forrás: (Ángyán, 1991) www.tankonyvtar.hu/mezogazdasag/vedett-erzekeny-080906-143
2.3. 2.3. ábra. Passzívház Forrás: Szekér László okl. Építész-mérnök előadása: www.e-epites.hu/581
2.4. 2.4. ábra. Zöld autózás, illusztráció. Forrás: zoldauto.info/fenntarthato-kozlekedes/
2.5. 2.5. ábra. Árapasztó tározó
3.1. 3.1. ábra. Környezet összetevői
3.2. 3.2. ábra. Települési környezet kapcsolatrendszerei
3.3. 3.3. ábra. Települési jellemzők környezeti rendszere
3.4. 3.4. ábra. DPSIR modell
3.5. 3.5. ábra. A környezeti problémákhoz vezető okok egymásra épültsége
3.6. 3.6. ábra. Térbeli tervek rendszere
3.7. 3.7. ábra. Települési tervek, dokumentumok
3.8. 3.8. ábra. Településtervezés aspektusai
3.9. 3.9. ábra. Lakótelep (Székesfehérvár – Barcelona)
4.1. 4.1. ábra. CarGoTram (www.dvb.de).
4.2. 4.2. ábra. CO2 kibocsátás megoszlás szektoronként az EU27 országaiban (Forrás: KTI).
4.3. 4.3. ábra. Az Európai Unió TEN-T törzshálózata 2030-ban (Forrás: www.ec.europa.eu)
4.4. 4.4. ábra. Berlini Főpályaudvar, mint intermodális csomópont
4.5. 4.5. ábra. Kiskundorozsmai Ro-La terminálra tartó szerelvény
4.6. 4.6. ábra. B+R (bike and ride – kerékpározz és utazz)
4.7. 4.7. ábra. A magyarországi régiók egy főre jutó GDP-jének változása az EU27 átlagához viszonyítva (Forrás: KTI).
4.8. 4.8. ábra. Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK)
4.9. 4.9. ábra. Alacsony károsanyag-kibocsátású övezetet jelző tábla
4.10. 4.10. ábra. BuBi parkoló
4.11. 4.11. ábra. Személysérüléses közúti közlekedési balesetek számának alakulása Magyarországon (Forrás: KTI)
4.12. 4.12. ábra. Etanol-üzemű autóbusz
4.13. 4.13. ábra Úthasználati díj ellenőrző pont (Betalstation)
4.14. 4.14. ábra. Tram-train rendszer
6.1. 6.1. ábra. A település természeti környezetre gyakorolt hatásának elemei (Herbert Sukopp és Rüdiger Wittig, 1993 alapján)
6.2. 6.2. ábra. A zöld folyosók léte elengedhetetlenül szükséges az ökológiailag stabil, természetes élőhelyek védelme érdekében. Montpellieri példa a villamossínek befüvesítésére
6.3. 6.3. ábra. Természetes zöld folyosó a kolozsvári várfalon
6.4. 6.4. ábra. Zöld folyosó a Pó mentén Torinóban

A táblázatok listája

1.1. 1.1. táblázat. Példa egy adott feladatterv végrehajtására.
5.1. 5.1. táblázat. Energetikai osztályok
6.1. 6.1. táblázat. A városi és városkörnyéki ökorendszerek tényezőinek jellemző értékei

A városi környezet fenntartható tervezése az utóbbi 30 évben nemcsak a környezetvédők, a várostervezők és városüzemeltetők, de leginkább a városban lakók részéről kényszerítő hatással jelentkezik. A lakosság igénye a jó és egészséges környezet kialakítására, biztosíték arra, hogy idővel természetessé válik a városvezetés számára a lakosság jogos elvárásainak kielégítése. A környezeti elemek és rendszerek védelme a jogalkotással és egyéb környezeti eszközök biztosításával elsősorban az állam felelőssége, de mindezeken túl nem kérdőjelezhető meg az egyén felelőssége sem.

Bevezető gondolatként egy idézettel kezdjük.

Az Európai Városok Chartája a Fenntarthatóság Felé (Az Aalborgi Charta) (ahogyan a Fenntartható Városok Európai Konferenciája elfogadta 1994. május 27-én, Aalborgban, Dániában) részlet:

„Mi, az Chartát aláíró európai városok, kinyilvánítjuk, hogy a történelem fejlődése során városaink birodalmak, nemzetállamok, különböző rezsimek alatt éltek és azokat túlélték, fennmaradtak, mint a társadalmi élet központjai, a gazdaság folytatói, a kultúra, a hagyomány és a tradíció őrizői. A családokkal és a szomszédok közösségeivel együtt, a városok az állam és a társadalom alapvető részeivé váltak. A városok lettek az ipar, a kézművesség, a kereskedelem, az oktatás és a kormányzás központjai.

Megértettük, hogy a jelenlegi városi életforma, különösen a munka és a funkciók megosztása, a területhasználat, a közlekedés, az ipari termelés, a mezőgazdaság, a fogyasztás és a szabadidős elfoglaltságok, tehát az élet jelenlegi szervezése alapvetően felelősek számos környezeti problémáért, mellyel ma az emberiség szembenéz. Ez különösen igaz azért, mert Európa lakosainak 80 %-a városi körzetekben lakik.

Tudomásul vesszük, hogy az erőforrások fogyasztásának jelenlegi mértéke az iparosodott országokban nem érhető el a ma élő valamennyi ember számára, még kevésbé a jövő generációk számára anélkül, hogy ezzel ne rombolnánk a természeti erőforrásokat.

Meggyőződtünk arról, hogy a fenntartható emberi élet nem érhető él a fenntartható helyi közösségek nélkül. Az önkormányzat áll a legközelebb a lakosokhoz és osztozik a felelősségben a központi kormányokkal az emberiség és a természet jólétének minden területén. Éppen ezért, a városok a változó életstílus, termelés, fogyasztás és területhasználati szokások kulcsszereplői.”

A városi környezeti problémákra adható válaszok megadásához néhány legfontosabb nemzetközi és hazai szabályozás áttekintése indokolt.

Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés nem tartalmazott környezeti politikára vonatkozó rendelkezéseket, hiszen az Európai Közösség létrehozásának elsődleges célja a gazdasági integrációra koncentrált.

A hetvenes évek hozták meg a felismerést az unió döntéshozói számára, hogy a környezeti integráció a gazdasági integráció szükségszerű velejárója, a környezeti integráció hiánya jelentős gátként jelentkezik a gazdasági integráció megteremtésének folyamatában. A Párizs Csúcskonferencián 1972-ben került elfogadásra az 1973-tól érvényes első környezetvédelmi akcióprogram, ami egyértelmű politikai állásfoglalás, szándéknyilatkozat az Unió környezeti politikájának meghatározása érdekében. Az akcióprogram célul tűzi ki, hogy „ …a legjobb életfeltételeket nyújtó környezet megteremtésével kell segíteni az embert szolgáló növekedést, és e növekedést össze kell egyeztetni a természetes környezet megőrzésének egyre növekvő parancsoló szükségességével…” A szándéknyilatkozatban felismerhetjük a fenntartható fejlődés elvének kiinduló pontját.

Az akcióprogramok közül kiemelést érdemel a negyedik akcióprogram, mely az 1986-ban elfogadott Európai Egységes Aktával összhangban a környezeti politikát alkotmányos rangra emeli, kiegészíti a Római Szerződést. Megerősítést nyernek a környezetvédelmi alapelvek, úgy, mint a megelőzés elve, a szennyező fizet elv, az integrált szennyezés-megelőzés és ellenőrzés, és ismételten kiemelésre kerül, hogy a környezetvédelmi követelményeknek a Közösség más politikáinak összetevő részét kell képeznie.

A Maastrichti szerződés 1992-ben, mely 1993. november 1-jén hatályba lépett, nevesíti a fenntartható fejlődés gondolatát, elvét, és célkitűzéseit. Ettől az időponttól az Európai Unió környezeti politikáját teljes egészében a fenntartható fejlődés határozza meg. Rio de Janeiró-ban 1992 júniusában a Környezet és Fejlődés elnevezésű konferencián elfogadásra kerül az 1993.-tól meghirdetett ötödik akcióprogram, melynek elnevezése a „Fenntarthatóság felé”. A Rioi nyilatkozat a környezetről és a fejlődésről alapelvekben rögzíti a politikai szándéknyilatkozatot a fenntartható fejlődés mellett

 • 1. Alapelv A fenntartható fejlődés az embereket szolgálja, akiknek alapvető joguk van  természetes környezetben  egészséges és alkotó életet élni.

 • 3. Alapelv A fejlődéshez való jogot úgy kell érvényesíteni, hogy a ma élő és a jövő nemzedékek szükségletei egyaránt kielégítést nyerhessenek.

 • 15. Alapelv Az államoknak a környezet védelmében, széles körben elővigyázatosságra és az ártalmak megelőzésére kell törekedni.

 • 17. Alapelv Minden tervezett a környezetet érintő tevékenységről előzetes környezeti hatástanulmányokat kell végezni.

Rioban került megalkotásra az Agenda 21 nevű akció program a fenntartható fejlődésért. Ez a dokumentum ajánlásokat tesz a fejlődés egy olyan irányára, amely figyelembe veszi a jelen és a jövő generációk gazdasági, társadalmi, kulturális, politikai és környezeti problémáit. A fenntartható fejlődés ezen megközelítése olyan tudatos döntéshozói magatartást feltételez, amely gazdaságilag hatékony, társadalmi szempontból igazságos, felelősségteljes, a környezet tekintetében pedig egészséges. Az AGENDA21 kitér a környezetvédelem kérdéseire, áttekinti a nemzetközi együttműködést, a szegénység elleni küzdelmet, az ember egészségét és a népesség alakulását.

Az Agenda 21 az ember egészségét a fenntartható fejlődés alapvető feltételének tekinti. Az ember egészségét a globális ökológiai rendszer tartja fenn. A nem fenntartható fejlődés és az abból származó, a rendszerre káros következmények közvetlen és negatív hatással vannak az emberi egészségre az egész világon. Az egészség javítása és a fejlődés együtt kell, hogy járjanak.

Az Agenda 21 jelentős része a városi környezetre vonatkozik. A dokumentum kiemeli a városok szerepét a fenntartható folyamatok kialakításában. A helyi szintek cselekvőkészségének fejlesztése a Helyi Agenda 21 Kezdeményezés révén történik.

Mind az Agenda 21 és a Helyi Agenda 21 elismeri, hogy a helyi hatóságok létfontosságú szerepet játszanak a nagyközönség nevelésében, mobilizálásában, a fenntartható fejlődés elősegítésére vonatkozó lakossági igény kielégítésében.

A Helyi Agenda 21 lényegében a helyi önkormányzatok és más szektorok közötti partnerkapcsolat kialakításának a folyamatáról szól.

A dokumentum négy cselekvési kört javasol a városi lakosok egészségének védelmében. Ezek a következők:

 • városi és helyi egészségterveket kell kidolgozni és megvalósítani;

 • ahol szükséges, fel kell mérni a meglévő egészségi, társadalmi és környezeti körülményeket, kitérve a városok közötti különbségek dokumentálására is;

 • erősíteni kell a környezetvédelemhez kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat;

 • hálózatokat ajánlatos létrehozni és fenntartani olyan városok részvételével, amelyek hajlandók együttműködni, és kicserélni gyakorlati tapasztalataikat.

A fenntartható emberi települések fejlesztésének elősegítése hét fő kérdést tárgyal.  Megfelelő lakás biztosítását mindenki számára, az emberi települések irányítását, a fenntartható földhasználat tervezését és irányítását, a környezetvédelmi infrastruktúra integrált fejlesztését, ide értve a vízellátást, szennyvízelvezetést, a szemétszállítást és hulladékkezelést, a fenntartható energiaszolgáltató és közlekedési rendszereket, a katasztrófa fenyegette területek tervezését és szervezését, a fenntartható építőipart, a humán erőforrások fejlesztését, és a kapacitások bővítését.

Az Amszterdami Szerződés megerősíti a fenntartható fejlődés környezet politikai elvárását, hangsúlyozza a környezet magas szintű védelmét és a döntéshozók kitartanak amellett, hogy a környezeti politikát integrálni kell az Unió egyéb politikáiba.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szellemiségében követi az európai szinten már végbement fejlődését a környezeti politikának.

A törvény célja „…a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása…”.

A fenntartható fejlődés elmélete úgy a környezetvédelmi szabályozásban, mint a jogalkalmazásban és a környezetvédelmi tervezői, szakértői tevékenységben is jelentős szemléletváltást eredményez.

A fenntarthatóság követelménye a környezetvédelmi törvény végrehajtására kiadott, az egyes környezeti elemek védelmét biztosító jogszabályokban is megjelenik. A környezeti elemek között szerepel az ember által létrehozott mesterséges, épített környezet is. Az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki létesítményekre.

A követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, településfejlesztési koncepció kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki tervezésben érvényesíteni kell.

A települések környezetvédelme szempontjából a mindennapi feladatok ellátásához magyar törvények közül kiemelendők:

 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény (1995. évi LIII.),

 • területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény (1996. évi XXI),

 • épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (1997. évi LXXVIII.)

A városi környezeti problémák felmérése a várostervezés - zöld illetve barna mezős beruházások, város rehabilitáció, új városrészek kialakítása -, város üzemeltetés okán alapvető feladat.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényből kiemelhető:

„2. § A területfejlesztés és területrendezés célja:

a) az ország valamennyi térségében a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, az innováció térbeli terjedésének elősegítése, a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása;

3. § (1) A területfejlesztés és területrendezés feladata:

b) fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meghatározása és megvalósítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartása, illetve javítása érdekében;

(3) A területrendezés feladata különösen:

a) a környezeti adottságok feltárása és értékelése;

b) a környezet terhelését, terhelhetőségét és a fejlesztési célokat figyelembe vevő területfelhasználásnak, az infrastrukturális hálózatok területi szerkezetének, illetve elhelyezésének - az ágazati koncepciókkal összhangban történő – megállapítása.”

A törvényben megfogalmazott feladatok és célok csak úgy teljesíthetők, ha a környezetvédelem, a természetvédelem szervesen integrálódik a mindennapokba, sőt ezek a célok meghatározzák a területfejlesztés és területrendezés országos és helyi tervek elhatározott fejlesztési irányait.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 3. §-a szerint az épített környezet alakítását és védelmét a jogszabályokkal összhangban álló településrendezési és építészeti műszaki tervek alapján, a jogszabályokban előírt építészeti, műszaki biztonsági, egészségügyi rendeltetési és használati, továbbá környezet- és természetvédelmi követelményekkel összhangban a résztvevők együttműködésével kell megvalósítani.

Az épített környezet védelmébe tartozik annak környezeti ártalmaktól való védelme is. Az Étv. 7. §-a (2) bekezdése szerint a településrendezés feladata, hogy a település területének felhasználására, beépítésére vonatkozó helyi szabályok kialakításával meghatározza a település összehangolt, rendezett fejlődésének térbeli, fizikai kereteit. A település adottságait, lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegítse annak működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett. A települési környezet védelme a településrendezés alapvető célja és feladata. A településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő felhasználását, a jogos magánérdekre tekintettel az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek védelmét, figyelem bevéve az egészséges lakó- és munkakörülményeket.

A természet- és a környezetvédelem, az erdők és a természetes (felszíni és felszín alatti) vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás – érdekében előírja a teljesítendő konkrét kötelezettségeket is, így:

a) meg kell oldani a települések rendezése során a település közigazgatási területét érintő árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését,

b) az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet,

c) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt és igénybe vett területén belül nincs megfelelő terület,

d) a tervezés időszakában a 20 000 fő lakosságszámot meghaladó, valamint a tervezett létszámmal azt elérő települések, a kiemelt üdülőterületek, a gyógyhelyek meglévő, illetőleg bővített belterületét a közigazgatási területükön belül legalább 200 m szélességű, beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, amely területen csak közlekedési, közmű, hírközlési és vízvédelmi építmények helyezhetők el.

A területekkel való takarékos bánás és a települések szétterülésének fékezése érdekében szükséges bevezetni ezeket az előírásokat, amely egyidejűleg jól szolgálja a műszaki infrastruktúrával ellátott, már igénybevett területek hasznosulását, valamint jobb, gazdaságosabb kihasználtságát.

A zöld gyűrű - vagy nemzetközileg ismert angol kifejezésével „greenbelt”,- léte elemi érdeke minden nagyobb (20 000 főt meghaladó) településnek. A zöld gyűrűk létesítése nem jelent többlet kiadást az önkormányzatoknak, hiszen a törvény csupán azt írja elő, hogy bizonyos területeket meg kell hagyni a jelenlegi beépítésre nem szánt terület-felhasználási állapotában: mezőgazdasági, erdőgazdasági, közlekedési vagy vízügyi területként.

A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a területfejlesztési koncepciókban, a területrendezési és településszerkezeti tervek elkészítése során a bennük foglalt elképzelések várható környezeti hatásait is fel kell tárni és értékelni, a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket környezetvédelmi fejezetben vagy önálló környezetvédelmi tervben, illetve programban kell rögzíteni.

A vizsgálati elemzésnek ki kell terjednie többek között arra, hogy a tervezett előírások, intézkedések mennyiben befolyásolják, illetőleg javíthatják a környezet állapotát; a tervezett intézkedések elmaradása esetén milyen kár érheti a környezetet, illetőleg a lakosságot; a hazai feltételek mennyiben adottak a tervezett intézkedések bevezetéséhez; a tervezett intézkedések megvalósításához az állami, pénzügyi, szervezeti és eljárási feltételek rendelkezésre állnak-e.

Ennek a kötelezettségnek a törvényi alapját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény (Kvt.)43§ írja elő

„(7) A környezeti értékelés a terv, illetve program, valamint ezek céljait és földrajzi kiterjedését figyelembe vevő ésszerű változatai megvalósításának várható jelentős környezeti hatásait azonosítja, írja le és értékeli.”

Ennek a törvényi szakasznak teljesítése az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet végrehajtásával megvalósulhat. A rendeletet alkalmazni kell minden esetben a település egészére készülő:

 • településszerkezeti terv,

 • szabályozási terv

 • helyi építési szabályzat esetében.

A felsorolt törvényi előírások betartásával az önkormányzati településrendezési tervek valós, hosszútávú használata, fenntarthatósága megalapozható a 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben foglalt előírások, tartalmi követelmények konkrét megválaszolásával.

Napjainkban az általános gyakorlat szerint még jelenleg is elnagyolt, általános, nem a lényegre koncentrált környezeti értékelés dokumentációk készülnek. Ebből következik, hogy a későbbiekben megvalósítani tervezett beruházás, környezeti hatásai miatt esetleg nem illeszthető az elfogadott tervbe.

A nagy nyilvánosság előtt elkészített települési tervek, továbbá nem a pillanatnyi érdekeknek megfelelően történő módosítások megelőzhetik a lakosság esetleges negatív hozzáállását a tervezett tevékenységekkel kapcsolatosan.

A települések környezetvédelmi programja meghatározhatja azokat az irányokat, melyek jól illeszkednek az adott település adottságaihoz. A program alkalmazza a fenntartható városfejlesztés eléréséhez szükséges elméletek gyakorlatba történő átültetését is.

Jól példázza mindezeket Zalaegerszeg Város által kitűzött célok[1]:

„Zalagegerszeg a nyugat-magyarországi Zala megye központjaként 62.000 fő lakosával a Göcseji-dombvidék észak-keleti csücskén, domboktól körülvett vidékén terül el.

Zalaegerszeg évszázadok óta stratégiai jelentőséggel bír. A Dunántúl középső és keleti felénél kiegyensúlyozottabb klímájú, erősen tagolt, gazdag állatvilágú táj.

A város földrajzi helyzete és környezeti lehetőségei vonzóvá teszik a várost, mind az ott lakók, mind a városba látogatók számára. A nyugodt békés, sok zöldfelülettel rendelkező város vonzerő lehet az ökoturizmus és a rekreációra vágyók körében.

A környezetvédelmi programot megalapozó állapotértékelés egyik súlyponti területének választottuk a város értékelését az idegenforgalom kiterjesztésének szempontjából.

A természeti erőforrások szempontjából a ma még érintetlen, de legalábbis kevésbé bolygatott természeti táj, a termál kincs és az emberi egészség felfrissülését szolgáló adottságok együtt képeznek felértékelődő potenciált.”

A program valamennyi érintett terület számára tartalmaz javaslatokat, ajánlásokat, melyek elsajátítása, betartása segítségével minden bizonnyal hosszútávra javítható a környezet állapota, biztosítható a fenntartható fejlődés, valamint mérsékelhetők a civilizációs fejlődéssel járó negatív hatások, elősegíthető a megváltozott környezethez való könnyebb alkalmazkodás.

A város vezetősége bízik abban, hogy a programban foglaltak révén, szervezettebb formában, elősegíthető a környezet-, természet-, és éghajlat-védelmi tevékenységek sikere. A város jó példát nyújt, mely előrevetíti, hogy az „ökováros” program számos követőre találhat, melynek köszönhetően a pozitív hatások nem csak Zalaegerszeg városában, hanem a határain túl is érzékelhetők lesznek.

A város települési környezetvédelmi programjának céljait döntően a következő főbb szempontok határozzák meg:

 • a környezeti állapot értékeléséből következő célok,

 • a jogszabályi előírásokból következő célok,

 • az EU tagságból fakadó célok.

Az állapotértékelés segítségével megállapíthatók azok a célok, amelyeket a város területén szükséges megvalósítani annak érdekében, hogy a környezet állapota a kívánt elvárásoknak megfeleljen. Ezeknek a céloknak a teljesítése nem kizárólag a Városi Önkormányzat feladata, hanem részben a Zalaegerszegen tevékenykedő gazdálkodó szervezetekre és a lakosságra is hárul. Ennek ellenére azért szükséges a célok egységes megfogalmazása, hogy az Önkormányzat koordináló szerepe erősödhessen.

Egyszerűen megfogalmazva a fenntartható fejlődés egy olyan rendszer, melyre számtalan külső hatás hat, és melyben számtalan belső hatás működik és ebből következőleg fenntartásához rendszerszemlélet szükséges.

Lényegében három egymást metsző kör eleme, melyek:

 • gazdaság,

 • társadalom és

 • környezet, azonos súllyal és egyensúllyal rendelkeznek

Az „ökováros” megvalósításához részletes állapotértékelés szükséges, számba kell venni, milyen meglévő erőforrások állnak rendelkezésre Zalaegerszegen, illetve hogy az önellátását a város mennyire tudja megoldani jelenleg.

Ez az önellátás vonatkozik a megújuló erőforrások fenntartható biztosítására, a nem megújuló erőforrások fogyasztásának mérséklésére, és az újra felhasználás vizsgálatára, az ökoszisztéma újra termelődő képességére, a város saját ellátó képességének megközelítésére.

Ezek a feladatok a mai globalizált világunkban bizonyos mértékig teljesíthetetlennek látszanak, ugyanakkor már vannak példák a világban ennek bizonyítására is, sőt hazánkban is van néhány kis település, ahol sikeres életfeltételeket alakítottak ki maguknak az ott lakók.

Néhány gondolat, idézet Borsos Béla leírásából[2]:

„Gyűrűfű: egy ökofalu építésének problémái: Gyűrűfű úgy él a magyar társadalmi köztudatban, mint a szocialista társadalomépítés és központosítás áldozataként számon tartott, kihalt falu, amelyről dokumentumfilm is készült, és sorsa nagy port kavart annak idején. A kilencvenes évek kezdete óta azonban létezik egy másik Gyűrűfű is, ugyanazon a helyen, bizonyos folytonosságot vállalva az előzővel, mégis egészen új alapokon.”

„A gyűrűfűi kezdeményezés a nyolcvanas évek magyar környezetvédelmi mozgalmának egy ágából nőtt ki, és célja olyan, emberhez méltó, a természeti környezetet figyelembe vevő és tisztelő települési modell kialakítása, amely az ökológia, valamint a modern és az ősi technológiák vívmányait ötvözve hosszú távon fenntartható, állandó állapotú létformát kínál a társadalom egyes rétegei számára. Részben feloldja a vidék és város mesterségesen szított ellentmondásait, és távlatot nyit a harmadik évezredben követendő településformák felé. Ebben az értelemben az új Gyűrűfű, amelynek közkeletű elnevezése ökofalu, egyedülálló a maga nemében, bár hasonló próbálkozások vannak mind hazánkban, mind másutt szerte a világban. Egyedülálló abban az értelemben, hogy tudomásunk szerint az egyetlen magyar vállalkozás, amely az élet minden területére kiterjedően, rendszerbe szervezetten és teljes körű igénnyel igyekszik megoldást találni a modern élet és az ipari társadalom felvetette problémákra.”

A gyűrűfűi kísérlet szerkezete:

Főbb kérdések:

 1. A földterület megszerzése

 2. Külkapcsolatok

 3. Pénzügyi háttér

A létesítés elemei:

 1. Fizikai környezet

 2. Társadalmi környezet

 3. Közgazdaság

A város környezeti problémáinak felmérése, az alapállapot meghatározása alapozza meg a kitűzött célok reális teljesíthetőségét.

Mindezek tükrében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város az 1. ábrán szereplő célrendszert kívánja megvalósítani az elkövetkezendő 6 évben a környezet védelme, a környezeti infrastruktúra területén. Az „ökovárossá” válás törekvése közel 10 éves múltra tekint vissza, amikor elhatározták a környezetvédelmi program elkészítését és megvalósítását.

Az ábrán feltüntetett célok átfogó célok, melyek szoros összefüggésben vannak egymással. Egy-egy cél ill. az adott cél teljesülését szolgáló program megvalósulása kihatással van egy másik cél ill. program teljesülésére. Így pl. a közlekedésfejlesztési célok megvalósulásával a levegő védelmét szolgáló célok egy része is teljesülni fog.

A célok és programok közötti kapcsolatrendszer kidolgozásával láttatni lehet, hogy több cél teljesíthető egy program végrehajtásával.

A környezetvédelmi programban vizsgálni kell az Agenda 21 kritérium rendszerét is.

Ahhoz, hogy az 1. ábrán szereplő célok teljesüljenek, az ipar – mezőgazdaság – szolgáltatás területén a környezetet minimális mértékben terhelő fejlesztéseket lehet megvalósítani. Az új város üzemeltetési modell során számba kell venni azokat az adott térségre jellemző hagyományokat, melyek a jelenlegi életstílushoz adaptálhatók.


Általánosságban adott településtől függetlenül a környezetvédelmi program stratégiai célkitűzéseinek megalapozásához a város környezeti állapotának értékelése alapján szükséges meghatározni a főbb fejlődési, fejlesztési irányokat. Ennek egy jól bevált módszere az ún. SWOT analízis, amely a belső és külső tényezők alapján vizsgálja az adott állapotot és meghatározza a kitörési irányokat. A gazdasági életben már bevált módszerrel biztosítható, hogy a valós állapotból kiindulva kerüljenek a stratégiai célok kijelölésre.

Környezeti alapállapot vizsgálatának főbb területei a mindennapokban a teljesség igénye nélkül a jegyzetkészítők gyakorlatának megfelelően:

 • ellátó rendszerek, infrastuktúra vizsgálata,

 • szektorális terhelés, gazdasági ágazatok vizsgálata,

 • környezeti elemek és rendszerek vizsgálata

 • egyéb tényezők vizsgálata.

Az alábbiakban az adott témakörökhöz kapcsolódóan a konkrét vizsgálati tematika helyett olyan gondolatok kerülnek felvetésre, melyek megválaszolása szükséges a fenntarthatóság érdekében.

A XXI. század nagy kihívása az energia-ellátás biztosítása. A települések, így elsősorban a városok központi ellátó rendszereit, elsősorban a hőellátást, a rendelkezésükre álló erőforrásaik szerint kell tervezni. Javasolt felmérni a település környezetében levő erőforrásokat, a megújulónak nevezett energiaforrások kapacitását. Elkerülhetetlen lesz a másodnyersanyagokból, így a hulladékokból előállítható tüzelőanyag felhasználása. Mindezek mellett fontos, hogy az energiahatékonyságot is javítsuk. Az Energiaklub tanulmánya szerint a magyar háztartások 8-10%-a tekinthető energiaszegénynek[3] (http://energiaklub.hu/sites/default/files/energiaklub_szegenyseg_vagy_energiaszegenyseg.pdf). Az energiaköltségek jelentős mértékben csökkenthetők megfelelő hőszigeteléssel, főleg családi házak esetében nagy a fajlagos megtakarítás, és az energiaszegény háztartások 85%-a ebbe a kategóriába tartozik.

Ebben az ellátórendszerben is a több évtizedre előrelátó tervezésnek lenne értelme.

Gazdasági rendszerek így az ipari terhelések, szolgáltatások, mezőgazdasági tevékenységek végzése az elmúlt évtizedekben súlyos terheléseket jelentettek a környezetre. A környezetterhelésről való tájékoztatás érdekében információs adatbázist (OKIR) hoztak létre, egyes adatok 1990-ig visszamenőleg lekérhetőek.

A tevékenységek telepítési lehetőségeit környezetvédelmi szempontok szerint korábban nem vizsgálták, ebből következik, hogy a települések lakói, de a gazdasági rendszerek szereplői is a napjainkra kialakult település szerkezet miatt sok esetben súlyos környezeti válságba kerülnek, nem ritkán katasztrófát okozva saját környezetükben. Sajnálatos, de emlékeztetni kell, az un. „vörösiszap” katasztrófa által okozott környezeti katasztrófa következményeire.

A szolgáltatások által okozott környezetterhelés az ipari, termelői szektor tevékenysége mellett számottevő. Egyes településeken ez a meghatározó, ezért a környezet igénybevételét és környezetterhelésüket nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A mezőgazdaság, mint ágazat az elkövetkező években a jó mezőgazdasági gyakorlatot kell, hogy kövesse, hisz a közvetlen hatása valamennyi környezeti elemre jelentős lehet.

A környezeti információkat mára adatbázisokba rendezték, melyekből a környezeti állapotáról és használatáról bárki tájékozódhat. Az adatbázisokról bővebben az „Adatok gyűjtésének és értékelésének módszerei” c. jegyzetben olvashatnak.

Mindezeket figyelembe véve a településeken a tervezett fejlesztéseket megelőzve részletes környezeti vizsgálat szükséges. Ezáltal elkerülhető lesz a pillanatnyi érdekeket kiszolgáló területfejlesztés. A tervezett tevékenységnek pedig az elérhető legjobb technika előírásai szerint kell megvalósulni, az üzemelőknek pedig be kell tartani a megfelelés kritériumait.

A környezeti elemek és rendszerek állapotának vizsgálata a rendelkezésre álló mérési, felmérési adatok alapján értékelhető.

Általánosságban megállapítható, hogy a több mint 15 éve kötelező törvényi előírás ellenére sem rendelkeznek a települések rendszerezett, a környezet minőségét jellemző aktuális adatokkal. A tartalmi követelményeket meghatározó jogszabályok ellenére programokat készítő szakértők alaposságának függvénye az adatok kellő mélységű összegyűjtése.

A városok levegőminősége a levegőtisztaság védelmi előírások ellenére elsősorban a közlekedés okozta emisszió miatt, de a fűtési szokások átalakulása következtében sem éri el az előírt határértékeket. A város átszellőztetése, ha megfelelő légszennyezettségi modellekkel ellenőrizve lenne, „huzat” érzet nélkül is teljesíthető lenne. Egyes lakótelepi épületek között a Ventúri cső effektus jól érezhető, ami szintén nem szolgálja az élhető városrész kifejezést.

Nincs megoldva a városi növénytelepítés évekre előre elkészített programja, annak ellenére, hogy a városi fák, az esetlegesen meglevő ökológiai folyosó a városok környezetvédelmében hatalmas szereppel bírnak. Melyik város tudja és használja a városi fák vagyoni értékét?

A természeti értékeink védettségének kiterjesztése még mindig nem a kellő figyelemmel kezelt feladat, különösen, ha egyéni érdekek alakítják az adott terület beáldozását. Egyik magyar városunk központjában több mint 400, egészséges fa kivágása történt meg bevásárló központ kialakítása miatt. A terület egy része még a mai napig sincs beépítve, gondozatlanul, kopáran várja jobb sorsát.

A közlekedés problémáival külön fejezet foglalkozik, így ebben a fejezetben a problémakört csak figyelem felhívásként kezelve, kijelenthető, hogy a városok közlekedésszervezése nem szolgálja az egészséges városi létet. Gondoljunk a meghatározó mértékű légszennyezésre, továbbá a zajterhelésre, a környezetvédelem szempontjából önkényesen kiragadott közvetlen hatásokra. A tapasztalat azt mutatja, hogy a döntéshozók nem kockáztatják vélt érdekeiket az átszervezésből adódó népszerűségvesztés miatt.

Az úgynevezett hatótényezők között szereplő hulladékkezelés átfogó értékelése napjainkban csak arra szorítkozhat, ami nem lebecsülhető eredmény, hogy minden háztartásból elszállítják a hulladékot.

A hulladék, mint másodnyersanyag feldolgozása a fenntartható fejlődés egyik elengedhetetlen feltétele. Jelenleg a települési hulladék hasznosítása a felmérések szerint alacsony százalékos értékű. A valóságban a tapasztalatok alapján a számokkal való bűvészkedés elfogadott gyakorlat. A jövőben a fogyasztói szokások átértékelődése várható, a gazdasági intézkedések hatására egyes hulladékfajták lakossági felhasználása csökken.

Az utóbbi évtizedben Magyarországon talán a legtöbb lakossági bejelentés a zajterheléssel kapcsolatosan érkezett az önkormányzatokhoz. Tudvalevő, hogy a zajvédelmi előírások megtétele osztott hatáskörben van, a környezetet terhelő zajok tekintetében illetékes elsősorban a környezetvédelmi hatóság – környezetvédelmi felügyelőségek és a jegyzői hatáskör-, a munkahelyi zajterhelés esetén a munkavédelmi és az egészségügyi hatóságok az illetékesek. Mindezek alapján nehéz összehangolt intézkedést tenni a lakosság védelmében. Egyértelmű, hogy a zajterhelés okozta „környezetszennyezés” a gyakorlat alapján közvetlenül hat az emberre, de az élővilágra is. Az emberekben okozott károsodások köztudomásúak, azonban érdekességként megemlíthető a madarak reagálása. Megfigyelték, hogy a tűzijátékok után a madarak az adott környezetbe nem, vagy csak később térnek vissza.

Egyéb tényezők vizsgálata során a jövő egyik kihívásaként jelentkezhet a fényszennyezés hatásának vizsgálata. Magyarországon ez a környezetszennyezés valószínűsíthetően kevésbé lesz meghatározó, azonban a Föld sok pontján vizsgálatok sora várható. Mindez nem jelenti azt, hogy az éjszakai világítás mikéntjével nem kell foglalkozni.

Környezeti kultúránk kialakítása és megvalósítása nem nélkülözheti az oktatás és nevelés felelősségét.

A példamutatás a legjobb eszköz, de nem alkalmi kampányok megvalósításával, hanem a folyamatosan végzett felelős cselekvésekkel.

Környezeti konkrét célok meghatározása az alapállapot figyelembe vételével majdnem minden településre alkalmazható.

Természeti környezeti célok:

T.1.1. Táji értékek megőrzése, fejlesztése

T.1.2. Élőhelyek, vizes élőhelyek megőrzése

T.1.3. Természeti területek fejlesztése

T.1.4. Természet-megőrzési stratégia fejlesztése

T.1.5. Városi parkok, zöldfelületek állapotfenntartása

T.1.6. Öko- fürdő- és „szelíd” turizmus fejlesztése

T.1.7. Kistérségi természeti kapcsolatok bővítése

T.2.1. Vizes élőhelyek fenntartása

T.2.2. Helyi védettségű természeti területek növelése

T.2.3. Hagyományos gazdálkodási módok felelevenítése

Környezetvédelmi fejlesztési célok:

K.1.1. Szennyvízcsatornázás folytatása, csatornarendszer felújításának folytatása, szennyvíztisztítás-fejlesztés folytatása

K.1.2. Csapadékvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése és korszerűsítése

K.1.3. Ivóvízellátás biztonságának fokozása, vízbázis védelem

K.1.4. Korszerű hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, üzemeltetése

K.1.5. Útfejlesztés, útkorszerűsítés folytatása

K.1.6 Közlekedési zajterhelés további csökkentése

K.1.7. Lokális levegőminőség javítása

K.1.8. Ipari környezetterhelés lokális problémáinak csökkentése

K.1.9. Köztisztaság fenntartása

K.2.1. Lakossági hulladék veszélyes hulladék tartalmának csökkentése

Épített környezet védelmi célok:

E.1.1. Műemléki értékek megőrzése

E.2.1. Műemléki értékek felújítása

Környezetvédelmi szabályozási célok:

Sz.1.1. A szórakoztató, kulturális rendezvények és a pihenési igények összehangolása

Sz.1.2. A környezetvédelmi szabályozások betartatása

Környezeti tudatformálási célok:

TU.1.1. Környezeti és egészségügyi állapotra vonatkozó adatok megismerése és megismertetése

TU.1.2. Helyi értékek megismertetése

A célokhoz rendelhető programelemekre, melyek már projektek kimunkálásával végrehajthatók, az 1.1. táblázatban mutatunk egy példát.

1.1. táblázat - 1.1. táblázat. Példa egy adott feladatterv végrehajtására.

Sorszám

Megnevezés

Felelős

Intézkedés történt-e

A kapcsolódó célok teljesülésének mértéke

LEV-1

Utak pormentesítése

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

LEV-2

Allergén gyomnövények gyérítése

Önkormányzat, tulajdonosok

igen

A cél teljesülése folyamatos

LEV-3

Belső úthálózat fejlesztése

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

LEV-4

Diffúz légszennyezés csökkentése

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

VÍZ-1

Vízellátás biztonságának növelése (vízhálózat rekonstrukció, vízbázis védelem)

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

VÍZ-2

Szennyvízcsatornázás befejezése

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

VÍZ-3

Szennyvíztelepi rekonstrukció és bővítés befejezése*

VÍZ-4

Csapadékcsatornák építése, rekonstrukciója, felszíni vízfolyások karbantartása

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

ÉLŐ-1

Természeti területek fejlesztése

Önkormányzat, tulajdonosok

igen

A cél teljesülése folyamatos

ÉLŐ-2

Védett értékek és területek megóvása

Önkormányzat, tulajdonosok

igen

A cél teljesülése folyamatos

ÉLŐ-3

Öko és „szelíd” turizmus szervezett feltételeinek folyamatos javítása

Önkormányzat, Nemzeti Park

igen

A cél teljesülése folyamatos

TSZ-1

Szerkezeti és szabályozási tervben foglaltak megvalósítása

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

VÉ-1

Építészeti emlékek felújítása

Önkormányzat, tulajdonosok

nem

 

ZÖLD-1

Parkok fenntartása

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

ZÖLD-2

Egyedi fák, fasorok védelme

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

ZÖLD-3

Településszépítési programok lebonyolítása

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

KÖZ-1

Megkerülő- és gyűjtőút hálózat bővítése

Állami Közútkezelő KHT.,

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

KÖZ-2

Kerékpárutak fejlesztése

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

REHAB-1

Felhagyott iparterületek, laktanya rendezése

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

HULL-1

Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

HULL-2

Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, üzemeltetése

Önkormányzat, Zala-Depó Kft.

igen

A cél teljesülése folyamatos

HULL-3

Illegális lerakóhelyek felszámolása

Önkormányzat, tulajdonosok

igen

A cél teljesülése folyamatos

ZAJ-1

Közlekedési zaj csökkentése

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

ZAJ-2

Szolgáltatási zaj csökkentése

Önkormányzat, tulajdonosok

igen

A cél teljesülése folyamatos

ZAJ-3

Lakossági zajforrások korlátozása

Önkormányzat, lakosság

igen

A cél teljesülése folyamatos

INT-1

Környezetvédelmi alap pénzeszközeinek biztosítása

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

INT-2

Környezetvédelemmel, környezet egészségüggyel kapcsolatos adatok összegyűjtése és értékelése

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

INT-3

Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztése

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

INT-4

Természeti, környezeti és helyi értékek bemutatása

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

KT-1

Kistérségi társulási programok

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

KT-2

Natúrparkok kialakításához való kapcsolódás

Önkormányzat

nem

 

R-1

Regionális társulási programok

Önkormányzat

igen

A cél teljesülése folyamatos

R-2

Ökocentrum kialakítás

Önkormányzat

nem

 

A települési környezetvédelmi programok akkor igazán hatékonyak, ha már a területfejlesztés, területszabályozási tervek előtt elkészülnek és mintegy kibontják, illetve ráépülnek a program egyes elemeire.

A települési környezetvédelmi programban javasolt programok száma viszonylag nagy, például Zalaegerszeg 2011. évi tervében programpontok száma összesen 36 db. Az egyes programok egymással szorosan összefüggenek, így a megvalósításra kidolgozott projektek száma ennél kevesebb.

A programok végrehajtásának pénzügyi finanszírozására szolgáló összegeket az éves költségvetési tervben az Önkormányzatnak szerepeltetni kell. Minden évben vizsgálja a program megvalósulására fordított összegeket, és meghatározza a további célok tejesítésének finanszírozására elkülönített keret nagyságát.

A Közgyűlés által elfogadott program végrehajtásának ellenőrzése szintén jelentős feladata az Önkormányzat számára, mivel a teljesülés értékeléséhez a következő kérdésekre is választ kell kapni az előkészítőknek: a döntés megalapozása érdekében ki, mit, mikor és hogyan, milyen módon ellenőrizzenek.

A program végrehajtásának legfőbb szerve a Képviselőtestület. Ebből adódóan a program végrehajtásának ellenőrzésére kizárólagosan a Képviselőtestület jogosult. Fő feladatai az ellenőrzés során a következők:

 • a környezet állapotáról szóló éves beszámoló elfogadása;

 • a környezet állapotának éves értékelése magában foglalja-e a program végrehajtásának eredményeit;

 • a helyi környezet- és természetvédelmi rendeletek végrehajtásának vizsgálata évente;

 • az éves zárszámadás során a program tartalmának és a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök összhangjának vizsgálata;

 • annak vizsgálata, hogy a program elemei bekerülnek-e az éves költségvetésbe;

 • a program időarányos teljesítéséről szóló jelentések megfelelnek-e a célkitűzésekben, illetve a feladatok meghatározása során rögzített közvetlen követelményeknek.

Az önkormányzati környezetvédelmi munkához kapcsolódó legfontosabb törvények és egyéb jogszabályok jegyzékét a 1. számú melléklet tartalmazza.

A program végrehajtásának ellenőrzését a mutatószámok, az ún. indikátorok biztosítják. Ezeket – figyelemmel a tervezési fázis egyéves ciklusára – célszerű évenként meghatározni, illetve felülvizsgálni és a kitűzött éves feladatokhoz rendelni.

Az indikátorokkal szembeni követelményeket a következőképpen lehet összefoglalni:

 • specifikusak legyenek – azaz ne általánosított kifejezések legyenek (pl. csatorna helyett felújított csatornaszakasz hossza);

 • mérhetők legyenek (pl. a zajterhelés mérték dB(A) hangnyomásszintben),

 • elérhetők legyenek – tehát ne kelljen további jelentős forrást igénybe venni a gyűjtésükhöz (pl. levegőminőségi monitoring hálózat mintavételi helyei);

 • relevánsak legyenek – azaz kizárólag az adott tevékenységet jellemezzék (pl. parkerdők telepítése, vizes élőhely kialakítása);

 • időszerűek legyenek – vagyis az adott időszakra vonatkozó adatok ne jelentős késéssel álljanak rendelkezésre (pl. vízminőség, KSH adatok).

A környezetvédelmi program jelen formájában egy 6 évre szóló stratégai terv, amelyben foglaltak megvalósítása segíti megvalósítani a az élhetőbb környezet végsőcélként az ökovárossá válást, javítani fogja város környezeti állapotát és arculatát, garantálja a jó közérzetű várost.[1]  Részlet a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város települési környezetvédelmi programja c. dokumentumból. Készítette: Progressio Mérnöki Iroda Kft. Projektvezető: Kaleta Jánosné

[2]  Borsos Béla: Gyűrűfű: egy ökofalu építésének problémái http://www.okotaj.hu/szamok/22/varos3.html

[3]  Azt a háztartást tekintjük energiaszegénynek, amely az éves bevételt tekintve a medián kétszeresénél nagyobb arányú energiaköltségekkel rendelkezik. Ez az érték Magyarországon a háztartás jövedelmének 34%-át jelenti.

A globalizáció hatására a termelési tényezők közül a természeti erőforrások szűkössége áthidalható probléma lett (múltbéli szempontokat alapul véve). Egyrészt az áruk szabad áramlása lehetővé tette a munka más országban történő igénybevételét, másrészt az interkontinentális közlekedés és áruszállítás révén globálissá táguló piacon a nyersanyagok relatíve olcsón hozzáférhetővé váltak.

Ugyanakkor ezzel párhuzamosan, illetve sok esetben globális fejlődéssel következményeként a környezeti problémák is globálissá váltak, egyre nagyobb méreteket öltöttek. Mára a természeti erőforrásokat ért környezetkárosodás (beleértve a túlhasználatot) olyan méreteket öltött, hogy azok a természeti erőforrások jelentős elapadását és az emberi egészség és életminőség romlását okozhatják az elkövetkező évtizedekben.

A fent említett problémákra kutatók, politikusok gazdasági szereplők egyaránt keresik a megoldást. A fenntartható fejlődés elvének kialakítása mellett, melyet az interdiszpciplinaritáson a politikai érintettség is jellemez, a társadalomtudomány is megfogalmazta a maga elvárásait a gazdaság felé. Eszerint természeti erőforrásokra nem pusztán termelési tényezőként kell tekinteni, hanem etikai szempontokat is figyelembe kell venni (Mozsgai, 2011). Az elmúlt évtizedekben két, eltérő személetű környezetetikai irányzat[4] alakult ki.

A sekély ökológiai irányzat humáncentrikus, az emberi értékek védelmét tartja legfontosabb szempontnak. A sekély ökológia legalább három típusba osztható: a deista (az ember természet feletti uralmát Istentől eredezteti), az egoista (az ember dönt a természet felett), és a humanista (az ember hosszú távú érdekeit veszi figyelembe).

A mélyökológiai irányzat nem antropocentrikus, két altípusa ismert: a biocentrikus (az élet szentségét hirdeti, amelynek kioltására senkinek sincs joga), a másik az ún. holisztikus (a természetet alkotó rendszer egészét tekinti értéknek).

A környezetetika egyik aspektusa jelenik vállalati társadalmi felelősségvállalásról (corporate social responsibility, CSR) szóló zöld könyvben (EC, 2001), melyet 2001-ben jelent meg, az Európai Bizottság adott ki. A vállalati társadalmi felelősségvállalás azt jelenti, hogy a vállalkozók olyan szociális és környezetvédelmi célokhoz igazítják mindennapi üzleti tevékenységeiket, amelyeket önkéntesen, törvényi kötelezettség nélkül vállalnak.

A gazdaságra vetítve a természeti erőforrások korlátozott hozzáférhetőségét megállapítható, hogy az elkövetkező évtizedekben a termelési tényezők közül a természeti erőforrások rendelkezésre állása kulcsszerepet fog betölteni a gazdaság versenyképességében. Magyarország jelentős, megőrzendő természeti erőforrás tartalékokkal rendelkezik, amelyek a jövőben – megfelelően kiaknázva – komparatív előnyöket biztosíthat más országokkal szemben. Jelentős erőforrás tartalékaink (Ress et al, 2010):

 1. nagy területen rendelkezésre álló, jó minőségű termőföldünk,

 2. egyedülálló édesvíz készletünk,

 3. magas biodiverzitásunk, magas a majdnem érintetlen területek aránya, az olyan településeken élők, ahol még viszonylag harmóniában élnek a környezettel

 4. megújuló energiaforrásaink, különös tekintettel geotermikus energiakészleteinkre.

Ezek az előnyök akkor hasznosíthatók jól, ha természeti erőforrások megőrzése prioritást kap, a már jelentkezett környezeti problémák által jelzett piaci elégtelenségeket kezelik. Ha a gazdaságot abba az irányba tereljük, hogy célja legyen a természet megőrzése (pl. ökológiai gazdálkodás), nemcsak a fejlődéshez szükséges termelési tényezők állnak rendelkezésre, hanem a társadalmi oldalt tekintve a megfelelő élettér is.

A gazdasági folyamatok hiányosságaiból adódó fenntarthatósággal kapcsolatos problémákat a szakirodalom rendszerint az ún. piaci elégtelenségekre, illetve kudarcokra vezeti vissza. A közgazdaságtan rendszerint a piacgazdaságot működtető árrendszer tökéletlenségeit érti a piaci kudarcok körébe pl. közjavak, monopóliumok léte, externáliák (külső gazdasági hatások), a piaci szereplők aszimmetrikus informáltsága stb. A piaci elégtelenség tágabb értelmezésben (Mozsgai, 2011) azonban felfogható a piaci működés nem kívánatos „mellékhatásainak” is. Három jelentős, a piaci mechanizmusok által nem kezelt vagy gerjesztett folyamat jelölhető meg, amely a nem fenntartható fejlődéshez vezet:

a) A gazdaság ökológiai értelemben vett „zártságának” hiánya

Az ember által megalkotott folyamatok lényegesen eltérnek azoktól, melyeket a természetben figyelhetünk meg. Míg az előbbit a linearitás jellemez, addig az utóbbi a körkörösség. A gazdaság nyílt rendszer, a keletkező hulladék a folyamat végét jelzi, és csak az utóbbi időben kezd elterjedni, hogy más tevékenységek nyersanyagaként hasznosuljon. Ennek következtében növekszik a korábban a természetben nem fellelhető anyagok és hulladékok mennyisége, és a szükségesnél nagyobb mértékben használja fel a természeti erőforrásokat (inputok). A probléma kezelésével az ún. „ipari ökológia” foglalkozik, az egyes elkülönült ipari tevékenységeket rendszerszemlélet alapján kezeli, - a természetes ökoszisztémákhoz hasonlóan – olyan ipari rendszerekké kapcsolja össze, amelyben az egyes tevékenységek outputjai más tevékenységek inputjaként szolgálhatnak (Zilahy, 2001).

b) Erőteljes városiasodás, centrum-periféria területek kialakulása

A centrum-periféria modellt Immanuel Wallerstein[5] alkotta meg. A centrum országok, területek magas hozzáadott értékkel bíró termékeket állítanak elő, míg a periféria ezekhez alapanyagot biztosít, és felvásárlópiaca a centrum által előállított termékeknek. A felosztás nem földrajzi alapon jön létre, és nem statikus, periférián lévő résztvevőből megfelelő stratégia mellett válhat centrum. Az egyes területek eltérő fejlődése adottságbeli eltérésekre vezethető vissza, így az elérhetőség, természeti adottságok, nyersanyagkészlet, történelmi háttér meghatározhatja az adott régió szerepét. A városiasodás folyamatát tekintve a város a centrum, míg a vidék a periféria, és a folyamatot magát, a vidékről történő elvándorlást az „iparosított” mezőgazdaság indította el. "Hazánkban ma a főváros és agglomerációja képezi a központi magterületet, a dinamikus perem példája az osztrák határmente, a külső perifériát a keleti határmenti régiók példázzák, belső perifériának tekinthető térségek mind a Dunántúl, mind az Alföld belső térségeiben megtalálhatók." (Nemes Nagy, 2007.)

Paul Krugman (1999), az „új gazdaságföldrajz” irányzat kialakítója térbeliség jelentőségét hangsúlyozza a gazdaságfejlesztésben, és földrajzi tényezőkkel magyarázza a gazdasági agglomerációk kialakulását. Az irányzat centrum-periféria viszonyok kialakulását a szállítási költségek alakulására vezeti vissza. Egy bizonyos határköltségig a két érintett terület úgymond önellátó, nem jön létre köztük áruforgalom. Viszont, ha a szállítási költségek adott érték alá csökkennek, a kereskedelem kialakul, és annak a térségnek lesz nagyobb a nyeresége, ahol a feldolgozóipar fejlettebb. A végeredmény az, hogy az ipar egy szűk területre koncentrálódik, míg a termelő tevékenység a periférián marad, az alacsony hozzáadott érték viszont a térség relatív hátrányát erősíti. A lakosság az ipar koncentrálódását követi, így a városiasodás az ipari centrumok körül felerősödik.

Ha a folyamat elindul, a város növekedése a kezdeti előnyök fennmaradásától függetlenül tovább folytatódik. A koncentrálódást elősegíti egyrészt a méretgazdaságosság, másrészt az új ipari szereplők a megfelelően képzett munkaerő és infrastruktúra közelébe települnek inkább (centripetális erők). Ugyanakkor a városba költözést befolyásolja a „várhatóság” is, vagyis, hogy a munkaerőpiacon az egyes területeken mekkora a várható jövedelem, ezért a városiasodás tendenciája a növekvő munkanélküliség ellenére is fennmarad a nagyvárosokban.

A koncentrációval szembeható erők között említhetjük a magas lakhatási költségeket, ingatlanárakat, a megnövekedett kereslet hatására megemelt árakat és a negatív környezeti hatásokat. Ezeket centrifugális erőknek hívjuk. Emellett vannak tevékenységek, melyek csak adott helyen végezhetők.

A koncentrálódás és a centrifugális erők hatására agglomerációk alakulnak ki, a szolgáltató szektor számára a növekvő költségek kisebb visszatartó erővel bírnak, mivel a helyigényük jóval kisebb, mint a decentralizálódást erősítő gazdasági tevékenységeké (pl. mezőgazdaság és kapcsolódó feldolgozóipar). Ezen felül a szolgáltatások esetében igaz, hogy jelentős a hozzáadott érték, a nyersanyagigény pedig csekély (a termelő tevékenységekhez képest), így a szállítási költségek nem dominálnak.

Az agglomerálódás oda vezet, hogy a városias jellegű területek jelentősen növekednek, a vidéki területeken viszont a népsűrűség lecsökken, így az egyes szolgáltatások fenntartása gazdaságtalanná válik (pl. vidéki közoktatási intézmények fenntartása), de a természeti javak megőrzése is akadályokba ütközik (pl. erdőgazdálkodás).

Az urbanizációt erősítő és gyengítő erők kölcsönhatása révén kizárható az az eset, hogy egyetlen megapolisz jöjjön létre. Ezt a hipotetikus esetet, amikor a centripetális erők kioltják az összes ellenerőt, és egyetlen nagy centrum jön létre, fekete lyuknak nevezik. A folyamat azonban feltételezhetően nem érte el szélsőértékét, mivel az UDNP (2012) előrejelzései szerint a 2050-re prognosztizált 9,3 milliárd lakosból 6,3 milliárd városban fog élni. Ez 175%-os populációnövekedést jelent a 2011-es adatokhoz képest. A vidéki lakosok száma várhatóan 0,3 milliárddal csökken. A népességnövekedés adódik egyrészt a természetes növekedésből, másrészt a városba való vándorlásból.

c) A térségi elérhetőség nem megfelelősége

A centrum-periféria kialakulás elméleténél már említettük a közlekedésföldrajzot mint kialakító okot. Azokon a területeken, ahol a megközelíthetőség nem, vagy csak korlátozottan adott, perifériára kerül. A gazdaság (feldolgozó és szolgáltatóipar) a már kiépített infrastruktúrájú területeket preferálja. Ez alól néhány kivétel adódik, de ezek nem a gazdaság belső törvényei révén jönnek létre, sokkal inkább az adott állam térségi politikájának eredménye. A közlekedési úthálózat (közút, vasút, vízi közlekedés) fenntartása és fejlesztése állami, illetve önkormányzati feladat, a magántulajdonban lévő utak ritkák és nem bonyolítanak jelentős forgalmat, a tulajdonos igényeit szolgálják ki. A közösségi közlekedés közszolgáltatás keretében ellátott tevékenység, az állami hozzájárulás magáncégek esetében is jellemző.

Az előzőekből adódik, hogy egy térség, régió versenyképességét jelentősen befolyásolja a megfelelő belső közlekedési hálózat megléte. Ez szükséges, de nem elégséges feltétel a rendezett működéshez. Nem feltétlenül az a meghatározó, hogy a közlekedési eszközök milyen állapotban vannak, milyen az üzemeltetés minősége, sokkal inkább számít, hogy az egyes csomópontok: lakóterületek, munkahelyek, szolgáltatást nyújtó egységek elhelyezkedése között megfelelő kapcsolat álljon rendelkezésre, a megközelíthetőség biztosított legyen. Minél nagyobb arányban képes az adott térség a lakóhely, munka, szórakozás hármas közötti összeköttetés belső kapcsolat formájában biztosítani (vagyis a régión belül, jó megközelíthetőséget biztosítva az egyes elemek között), annál nagyobb lesz a megtartó képessége, az egyes funkciókat annál jobban lesz képes megtartani (Fleischer, 2004).

A közlekedés biztosításán túl a többi infrastrukturális elem eloszlása is hasonló szerepet játszik a centrum-periféria felosztás kialakításában. A térségben rendelkezésre álló közszolgáltatások decentralizálása az egyenletes terhelést szolgálja. Bár a központosítás számos előnnyel jár a közigazgatás és a közszolgáltatások (közoktatás, egészségügy) területén is, de a kis lakos számú területeken ezek hiánya további népességcsökkenést eredményez. A feladatok decentralizálása és a szervezés lehetővé teheti, hogy kistérségi centrumok alakuljanak ki egy nagy központ helyett, így a vidéki területek népességmegtartó ereje javul. A közigazgatási, kormányzati hivatalok a koncentrációt erősítik, a személyes ügyintézés könnyebb elérhetősége és a munkaerőpiacon betöltött szerep miatt is.

Idézet a Koppány-völgye Kistérség Területfejlesztési  Stratégiájából (2006) „A megközelítés, a közlekedési kapcsolatok biztosítása az fejlesztési pólusok irányába a gazdasági fejlődés egyik összetevője. Kulcskérdés lehet kistérség felzárkóztatásában az összekötő és térségfeltáró utak kiépítése. A közlekedési kapcsolatok fejlesztése egyúttal a helyközi közforgalmú személyszállítás javításának feltételeit is megteremthetik.”

Vállalható társadalmi-gazdasági célok az alábbiakban foglalhatók össze:

 • Az ország, a vállalkozások és az egyének tartós, a fenntartható fejlődés irányába mutató versenyképességének erősítése.

 • A foglalkoztatási lehetőségek bővülése a területi különbségek mérséklése mellett, több és jobb minőségű, egészségesebb a stabil munkalehetőség

 • Az oktatás, képzés célja értékeket hordozó világképpel rendelkezező, és ennek megfelelően önmagáért és a világért való felelősség tudatában lévő ember. A tudásnak összhangban kell lennie ezzel, és növelni kell az ember értékét természetesen munkaerőként is. A tudás és műveltség akkor versenyképes, ha a hordozója nehezen helyettesíthető.

 • A társadalmi összetartozás és a közösségek erősödése. Az összetartozás érzése a családban születik, illetve összességében a családi közösségek fogyasztása lényegesen kisebb, mint az egyedülálló embereké. Éppen ebből fakad a „szinglisedő” életforma gyakori népszerűsítése a gazdaság és média által. A fenntartható fejlődés érdekében viszont a családi kapcsolatokat erősítő lépéseket kell tenni (családi adózás, idősek gondozásának értékelése, felelősségtudatos életmód népszerűsítése, a lokálpatriotizmus erősítő lépések támogatása stb.).

 • A népesség egészségi állapotát veszélyeztető okok megszüntetése. Megelőző, az életmódbeli problémákra koncentráló egészségügy, és a megelőzést szolgáló életmódbeli (sport, pihenés) változások támogatása.

 • A környezeti és emberi értékek fennmaradásával és a természeti erőforrásokkal harmonizáló fejlődés. A megelőző környezetvédelem eszközei erősödnek: fogyasztási szerkezet mennyiségi és minőségi átalakítása, a környezetbarát életmód és a fenntartható fogyasztás feltételeinek megteremtése, hulladék megelőzés, anyag- és energiatakarékosság, a terület felhasználási korlátok érvényesítése. A szakpolitikák fenntarthatósági érékelésének kialakítása és használata.

 • Kiegyensúlyozott területi fejlődés. A támogatási rendszer a leszakadó térségeknek ad prioritást, ezek lehetséges kitörési pontjainak, és a terület saját értékeire alapozott népességmegtartó erejének a támogatásával. A társadalom fizikai elérhetőségének javítása az esélyegyenlőség jegyében a tömegközlekedési módok fejlesztését jelentheti.

 • A helyi sajátosságokat figyelembe vevő, emberhez méltó életkörülmények városokban és vidéken egyaránt.

Meglévő adottságok, jelenlegi helyzetkép

A magyarországi energiafelhasználás megtakarítási potenciálját vizsgáló elemzések alapján a hazai lakossági és kommunális szektor jelentős energiamegtakarítási potenciállal rendelkezik. A teljes hazai elméleti megújuló energiahordozó potenciál 2500 PJ/évre becsülhető, amely jelenlegi primer energiafelhasználásunk kb. 2,5-szerese (Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020). Megjegyzendő azonban, hogy az elméleti potenciálhoz képest a mindenkori technológiai és gazdaságossági szempontok alapján lényegesen alacsonyabb érték adódik a reálisan kihasználható potenciálra. A jelentős tartalékok ellenére minimális a megújuló energiahordozó használat, a fosszilis energiahordozó import túlsúlya jellemző, és a magyar energiaintenzitás több mint duplája a fejlett országok (OECD) átlagának.

Fejlesztési célterületek

 • Az épület és lakásállomány energiahatékonyságának (pl. szigetelés, fűtéskorszerűsítés) javítása,

 • megújuló energiaforrások felhasználásának fejlesztése, illetve

 • az elektromos elosztó rendszer alkalmasabbá tétele az alternatív energiák befogadására.

Európai Uniós összefüggések

Az EU elkötelezte magát a „20-20-20” kezdeményezés mellett (2009/28/EK Irányelv), azaz vállalta, hogy 2020-ig az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenti, az energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások részarányát a jelenlegi 8,5%-ról 20%-ra növeli, és az energiahatékonyságot 20%-kal javítja. Az EU számszerűsített útitervet fogalmazott meg a 2010-2020-as időszakra vonatkozóan az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák elterjesztése terén (SET-terv).

Példa: Pornóapáti biomassza-fűtőmű.


Magyarország kistelepülései közül elsőként a Vas megyei, alig négyszáz állandó lakosú Pornóapátiban épült biomassza-fűtőmű.

Főbb adatok:

 • Két darab egyenként 600 kW teljesítményű szilárd biomassza tüzelésű kazán;

 • Éves igényelt faapríték mennyiség közel 1200 t

Előnyei:

 • A biomassza tüzelés egyik legfontosabb hatása a fosszilis energiahordozók kiváltása, amelyek nagymértékben szennyezik a légkört.

 • A biomassza hosszú távon újratermelődik a fosszilis energiahordozókkal ellentétben, amelyekből véges készletek vannak a Földön, ezért hosszú távon nem fenntartható megoldás az energiaellátásra.

 • Egy biomassza falufűtőmű előnye az ország energiaellátásától való függetlenség is.

 • Nem elenyésző az a tény sem, hogy egy ilyen fűtőmű munkalehetőséget teremt néhány helyi családnak a fakitermelés, aprítás, szállítás, gyártás, üzemeltetés stb. által.

 • A település lakóinak összetartó képessége is javul a fűtőmű közös létrehozása és üzemeltetése által, emellett sajátjuknak érezhetik a művet.

Meglévő adottságok, jelenlegi helyzetkép

Magyarország számtalan komparatív előnnyel rendelkezik a mezőgazdaság területén: (természeti adottságok, speciális magyar fajták magas élvezeti értékkel pl. paprika, eper, hagyma, erdei termékek, gyógynövények stb., jelenleg alacsony műtrágya és vegyszerhasználat), azonban jellemző a túliparosított mezőgazdasági termelési rend, a nemzeti értékeket megtartó, az országok mezőgazdasági sajátosságainak megfelelő kevésbé tőkeigényes, környezetbarát mezőgazdasági gyakorlat helyett. Az egyik nagyon jellemző probléma, hogy az agrárium elképesztően kevés embert foglalkoztat egy ilyen adottságú országban. (1970-ben 24%, 1990-ben 15%, jelenleg 4,5%, 170 000 fő körül van a foglalkoztatottak száma.)

Fejlesztési célterületek

 • környezetkímélő és élőmunka igényes termelési és feldolgozási rendszerek előnyben részesítése. Célterületek: magas élelmiszerbiztonságú, vegyszermentes termékek, falusi agro- és ökoturizmus stb.

 • Az intenzív mezőgazdasági művelésű területek környezetstabilizáló és táji funkcióinak helyreállítása

 • olyan országimázs kialakítása, amely a magyar élelmiszerhez a jó minőséget, a vegyszermentességet, a génkezelt alapanyagok kizárását, és az egészséges táplálék fogalmát köti.

Európai Uniós összefüggések

Az új, vonatkozó EU rendeletek alapján (74/2009/EK rendelet) szükséges a vidékfejlesztést szolgáló EU forrásokban (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, EMVA) is 2012-től egyebek mellett a vízgazdálkodás, éghajlatváltozás és biodiverzitás prioritását biztosítani és a forrásokat e célokra átcsoportosítani.

Példa: Térhasználati stratégiák: Egy település fenntartható és kiegyensúlyozatlan térhasználata


Olyan fenntartható térhasználati rendszert kell kialakítani, amely a mezőgazdálkodás szerves részeként hosszú távon biztosíthatja az alapvető (természetvédelmi-környezetstabilitási, valamint termelési és fogyasztási) térfunkciók harmóniáját.

Fenntarthatónak, kiegyensúlyozottnak az a térhasználat (1) tekinthető, ahol a védelmi, stabilitási funkciójú természetes biotóphálózat által alkotott mátrixban „úsznak” a termelési és fogyasztási funkciójú térszerkezeti elemek szigetei, és ezeken a termelés, gazdálkodás és fogyasztás maga is környezetébe „belesimuló”, annak adottságaihoz illeszkedő és ezáltal környezetkímélő.

Meglévő adottságok, jelenlegi helyzetkép

Az épített környezet létrehozása és üzemeltetése az egyik legnagyobb energiafelhasználó és környezetszennyező tevékenység világszerte. A magyar főváros más világvárosokhoz hasonlóan képtelen a saját, illetve az általa okozott környezeti problémák kezelésére, mert nem tudja megoldani a szerkezeti adottságok igazítását az új kihívásokhoz. Az épületállományunk elöregedett, karbantartásuk több évtizede elmaradt, a régi EU tagállamokhoz képest rendkívül rossz energiafelhasználása.

Fejlesztési célterületek

 • hatékony városi térszerkezet, „élő” utcák (gyalogos, kerékpáros közlekedést biztosító) rendszerének kialakítása a fővárosban és a nagyvárosokban.

 • épületállomány energia-, víz- és anyaghasználatának csökkentése, belső téri kondíciók naturalizálása, az újító jellegű megközelítések támogatása a fenntartható építészet érdekében pl. passzív épülettervezés. Rövid távon legfontosabb feladat az új és meglévő épületek, illetve az építkezések energiafelhasználásának lényeges csökkentése.

 • barnamezős beruházások előnyben részesítése a zöldfelületek csökkenésének elkerülése érdekében

Európai Uniós összefüggések

Magyarországnak elő kell segítenie az építőiparban az „energiahatékony épületekre irányuló európai kezdeményezés” megvalósulását, amely a zöld technológiák támogatására, valamint új és felújított épületekben az energiahatékony rendszerek és anyagok fejlesztésére irányul. Az energiafüggetlen, nulla emissziós törekvések Európa-szerte terjednek. Az EU vonatkozó irányelve szerint (2009/28/EK) tagállamok 2014. december 31-ig építési szabályaikban és törvényeikben kötelezettséget állapíthatnak meg a megújuló energiaforrásból előállított energia minimálisan felhasználandó szintjére az új épületek, vagy a már meglévő, de nagyobb felújítás alatt álló épületek tekintetében.

Példa: Passzívház alapelvek


Meglévő adottságok, jelenlegi helyzetkép

A környezetvédelmi ipar minden olyan tevékenység (termékgyártás és szolgáltatásnyújtás), amelyek a környezetkárosító hatás mérését, e hatás mérséklését, kialakulásának megakadályozását, vagy a már létrejött károsodások javítását, e tendenciák visszafordítását mozdítják elő. A környezetvédelmi termékek és szolgáltatások világpiacát a becslések szerint több mint 500 milliárd euró értékű és ez összevethető nagyságrendű a repülőgépiparral és a gyógyszeriparral. Az ágazaton belül is kitüntetett szerepe van a megújuló energiaszektornak, a víziközmű szolgáltatásoknak, valamint a hulladékgazdálkodásnak. Ma az EU adja a világ környezetvédelmi iparának 30 %-át. az EU környezetvédelmi ipara az uniós gazdaság GDP-jének 2,2%-át termeli, közvetlenül és közvetve összesen 3,5 millió teljes munkaidős állást biztosít. A válság hatására bár a környezetvédelmi szektorban is átmenetileg csökkent a kereslet, a csökkenő kereslet átmeneti időszaka ugyanakkor jelentősen lerövidíthető az erősödő globális zöldkormányzásra történő felhívásokkal.

Fejlesztési célterületek

 • A hulladékok komplex energetikai hasznosítása elsősorban a helyi energia igények kielégítésére (kommunális hulladék, szennyvíziszap, biomassza)

 • Az élőmunka igényes, hulladékból származó másodlagos nyersanyagok fél- és késztermékké történő átalakítását szolgáló feldolgozó kapacitások kiépítése (elsősorban üveg, papír, fém, elektronikai hulladékok stb.),

 • A stabil és jelentős vásárlóerejű piacot jelentő környezetvédelmi technológiák külföldi beszerzésének ellensúlyozására a hazai beszállítói ipar fejlesztése,

 • Innováció felgyorsítása a tiszta technológiák gyakorlatban történő bevezetésére stb.

Európai Uniós és hazai összefüggések

Az Európai Bizottság közleményben (COM2008) határozta meg „Az európai gazdasági fellendülés tervét”, amelyben meghatározták az Unió főbb stratégiai eszközeit a gazdasági válságból történő kilábaláshoz. Ennek érdekében a tervben átfogó programot dolgoztak ki az ún. intelligens beruházásokra vonatkozóan. A terv intelligens beruházásnak nevezi azokat a beruházásokat, amelyek a jövőbeli szükségletekre történő felkészülést és alkalmazkodást jelentik. Magyarországon az Új Széchenyi Terv támogatja a zöld gazdaságfejlesztést.

Példa: Zöld „New Deal” Forrás: Olajos Péter: A zöld gazdaságé lehet a jövő. www.zipp.hu, 2010. 01. 21.

Az Egyesült Államokban Barack Obama, az elnökválasztási hajrá hevében (2008 ősze) hirdette meg az ún. Apolló-projektet, amely az USA zöld fellendülési terve. Obama 10 év alatt összesen 150 milliárd dollárt (több mint 3 teljes évnyi magyar költségvetést) kíván a zöld iparágakba befektetni. A program 30 milliárd dolláros energiafejezete keretében korszerűsítik például a világ legnagyobb energiafogyasztó egységét, a szövetségi kormányzati infrastruktúrát, amely közel 500 ezer épületből áll, és évi energiaszámlája 25 milliárd dollár.

Kína 2008 év végén hirdette meg 10 pontos konjunktúracsomagját, amelynek egyik központi eleme a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése. A kínai kormány a szennyvíz- és hulladékkezelés mellett a víztisztaság megőrzésre kíván koncentrálni, valamint gyorsítani akarja erdőtelepítési programjait, továbbá növeli a megújuló energia és a tiszta energia programok támogatását. Ez utóbbi területeken valóságos „aranyláz" van Kínában, amióta kétszeres mértékben támogatja a megújuló energiát, mint a szenet. Az eredmény nem is maradt el. A szélenergia hasznosításban 20 GW kapacitás kiépítése volt a cél 2020-ra, de ezt már 2009 végére el is érték, a célt ezért tovább növelték 150 GW-ra. Hasonló történt a napenergia hasznosításnál is, ahol korábbi 1,8 GW helyett 2020-ra 20 GW az új cél, miközben Kína a világ második legnagyobb napelemgyártójává vált.

Meglévő adottságok, jelenlegi helyzetkép

Mind a városon belüli, mind a települések közötti közúti közösségi közlekedés (Volán vállalatok, BKV), valamint a kötött pályás (villamos, vasút) közösségi közlekedés a teljesítő képessége határán van. Elmaradt fejlesztések, a működtetés alacsony színvonala jellemzi a közösségi közlekedést. A szállítási munkamegosztásnak a közúti gépjárművek irányába történő eltolódása, és a tranzitforgalom növekedése, számtalan nehezen kezelhető problémát okoz, amit a vasútra való áttereléssel kezelni lehetne. Amennyiben Magyarország továbbra is a rövid távú fiskális szempontokra koncentrál, az visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el a közlekedési rendszerekben.

Fejlesztési célterületek

 • A helyi kapcsolatrendszerek közlekedéssel történő segítése a távolsági megoldásokkal szemben: helyi, helyközi tömegközlekedés fejlesztése, helyi úthálózat állapotának minőségi javítása, ide értve a lakosságot érintő környezeti terhelések csökkentését. A fejlesztésnek a kiegyensúlyozott területi fejlődést, a nem ingázásra építő munkalehetőség növelést és a fenntarthatóságot kell szolgálnia.

 • Budapest és az agglomeráció esetében a gyorsvasúti kapcsolat megteremtése a város különböző pontjai és az agglomeráció települései között a meglévő vasúti vonalak (és területek) felhasználásával.

 • A közösségi közlekedés színvonalának javítása a közösségi közlekedés vonzóvá tétele érdekében.

Európai Uniós összefüggések

A Tanács 2009 márciusában elfogadta a tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdításáról szóló irányelvet, amely előírja, hogy a közúti tömegközlekedésben használt járművek vásárlásakor figyelembe kell venni a járművek teljes életciklusuk során kifejtett energetikai és környezeti hatását.

Példa: „Öko-driving” tanácsok


Keresd a zöld autózás kiegészítőit: mint pl. az üzemanyag-takarékos autógumi, a környezetbarát akkumulátorok, a vegyianyag-mentes autó-wax, mind csökkentik az környezeti terhelését.

Súly: minél nehezebb az autód, annál több üzemanyagot fogyaszt, ezért mindig pakold ki azokat a holmikat az autóból, amikre az aktuális úthoz éppen nincsen szükséged – pl. szerszámos láda. Guminyomás Győződj meg arról, hogy az autógumikban megfelelő szinten van a légnyomás. Minden 0,4 Bar-os guminyomás-csökkenés 1%-kal növeli az üzemanyag-fogyasztást.

Meglévő adottságok, jelenlegi helyzetkép

Magyarország a Föld egyik legzártabb medencéjében, annak legmélyebb fekvésű részén helyezkedik el. A mértékadó árvizek szintje alatt fekszik az ország területének csaknem egynegyede, ahol 700 településen 2,5 millió ember él. Az árvizek mellett az országot továbbá gyakran egy időben sújtja belvíz és aszály. Az ország természetes vízkészlete tekintetében gazdag. Ebben meghatározott szerepet foglal el a stratégiai fontosságú ivóvíz készlet. A vízkészlet, mint természeti erőforrás a társadalom számára hasznos és veszélyes tulajdonságai, valamint korlátozottsága megköveteli ésszerű használatát. A vizekkel kapcsolatos társadalmi igények kielégítése szolgáltatói rendszereken keresztül történik (víziközművek, vízgazdálkodási társulatok).

Fejlesztési célterületek

 • A víz ökológiai szerepének megőrzésére alapozva át kell gondolni a felelős vízgazdálkodás ésszerű feladatait (megteremtve a védelem és használat összhangját).

 • Annak érdekében, hogy a globális éghajlatváltozás magyarországi hatásai mérsékelhetőek legyenek jelentős hangsúlyt kell fordítani a stratégiai vízkészlet megőrzésére, különösen a többletvizek visszatartása, tározása révén.

 • Fokozottabban érvényre kell juttatni a víz környezet használatának piacosítási elvét (költségmegtérülés), úgy, hogy az részét képezze a társadalom jóléti politikájának (megfizethetőség figyelembe vételével).

 • Az ipar, mezőgazdaság és szolgáltatások területén biztosítani kell a vizek takarékos és biztonságos használatát.

Európai Uniós összefüggések

Víz-Keretirányelv értelmében 2012-ig meg kell kezdeni a vizek jó állapotba hozásához szükséges intézkedések megvalósítását, amelyekkel a vizek több ütemben, de legkésőbb 2027-ig jó állapotba hozhatók. (Alapszabály, hogy 2015-ig biztosítani kell a vizek jó állapotát, de bizonyos indokkal mentesség kérhető 2021, illetve 2027-ig). Árvíz-kockázati Irányelv keretet ad a Közösség területén az árvízi kockázatok felmérésére és kezelésére.

Példa: Tájgazdálkodási célú vízi infrastruktúra kiépítése az árvízi tározók területén


A tiszai árvízszintek csökkentése érdekében Magyarországon a folyó mentén árvízi árapasztó tározók létesülnek. E tározók alapvetően a kevésbé értékes, intenzív mezőgazdasági művelés alá vont területeken kerültek kijelölésre (amelyekre rendszerint jellemző az is, hogy gyakran egy évben sújtja a területet az aszály és a belvíz is). E területek árvízi tározásra történő igénybevétele – még ha az 5-10 évenként várható is – szintén igénybe veszi az itt található talajokat, másrészt egy intenzív művelés jelentősen ronthatja a tározott és visszaengedett árvizek és így végső soron a folyó vízminőségét.

E területeken olyan tájgazdálkodás kialakítása szükséges, amely egyrészt a vízkormányzási művek segítségével kiegyensúlyozza a víztöbblet és vízhiány közötti anomáliákat (a vizek összegyűjtése, de helyben történő tározása és felhasználása), másrészt a művelés során olyan agrár-környezetvédelmi szempontok érvényesülnek, amelyek óvják a levezetett és gyűjtött vizek minőségét és javítják a talajok vízháztartási viszonyait (felkészítve ezzel a talajokat az árvízi igénybevételre is). Forrás: KEOP www.nfu.hu

Mára jelentősen romlott az innováció hazai fogadókészsége. Az elfogadott szabadalmak számát tekintve az EU-ban az utolsók közé tartozunk, az előző rendszerben is alacsony arány azóta még jobban csökkent. A K+F támogatások is nagyon alacsonyak, de ha a hatékonyságukat is megvizsgálnánk, még riasztóbb lenne a kép. Megdöbbentő ez egy olyan országban, amelynek a lakói éppen az ötletességükről híresek.

A helyzethez az is hozzájárult, hogy a csatlakozás során a régi tagállamok versenyképességre, innovációra és K+F –re vehetnek igénybe EU forrásokat, az új tagállamok pedig infrastruktúra fejlesztésre is. Ez a helyzet meglehetősen ellentmondásos helyzetbe hozta Magyarországot, és megalapozta a „kétsebességű” Európai Unió kialakulását. A források szűkülése és egy a multinacionális nagyvállalatokra alapozott versenyképességi stratégia tovább növelte az ország kiszolgáltatottságát, és épp a versenyképesség gyors növelése érdekében figyelmen kívül hagyott környezetvédelmi szempontok következtében viszonylagos környezeti előnyünket is elveszíthetjük.

Az ellentmondásos helyzet körültekintő megoldást kívánt volna, kezdetben inkább a környezetkímélő versenyképességet megalapozó környezeti, környezetkímélő infrastruktúrát kellett volna kiépíteni (amely képes fogadni a vállalkozásokat), és azon tényleges versenyelőnyünket jelenthető ágazatok fejlesztését kell megkezdeni, amely az ország belső adottságaira támaszkodnak. Nem ez történt, így az ország külső körülményektől való függését tovább növeltük úgy, hogy közben környezetünket is feléljük. Az továbbra is igaz, hogy a versenyképesség növelésére szánt erőforrásainkat innovációra, K+F-re és a KKV-k fejlesztésére kellene fordítani, mert ez a fenntarthatóság szempontjából is a legjobb megoldás.

Oktatás, nevelés, példamutatás

A rendszerváltás pillanatában Magyarország két komparatív előnnyel mindenképpen rendelkezett a fejlett EU tagállamokkal szemben: Egyrészt az ország ökológiai szempontból, természeti értékeit tekintve gazdag volt, másrészt kiemelkedő volt a nevelés-oktatás színvonala. Az első előny még részben ma is fennáll, a második helyzete már sokat romlott.

Ezen a területen a fenntartható fejlődés csak jelentős változások árán közelíthető. A gyakorlatban versenyképes tudás növelése alatt csak nagyvállalatok munkerőigényét mind jobban kielégítő, csak speciális tudással rendelkező munkaerő tömegképzését értik. A fenntarthatóság szempontjából a tudásnak olyannak kell lennie, amely az önmagunkért és a világért való felelősség tudatosulását segíti. A tudás nem csak ismereteket jelent, hanem úgy válik versenyképessé, hogy elsajátítója képes változó körülmények között alkalmazni azt, azaz nem mond le a gondolkodás fárasztó, de szükséges lépéséről.

Az példamutatás különösen fontos az állami fejlesztések esetén, kiemelt területként jelölhetők meg az alábbiak:

 • alacsony széndioxid-kibocsátású közszféra: a közszférát is jó minőségű, alacsony szénkibocsátású termékekkel kell ellátni (járművek, fűtőberendezések),

 • ki kell dolgozni a zöld közbeszerzési eljárásokat, azt az államnak az állami beruházások során alkalmaznia szükséges.[4]  A környezetetika a természettel, a bioszférával kapcsolatos emberi értékek és viszonyulás szisztematikus filozófiai-etikai vizsgálata (Kovács, 2008)

[5]  Immanuel Wallerstein amerikai szociológus, történész. Ő dolgozta ki a világrendszer-elméletet, mely a világot centrumra és perifériára osztja nem feltétlenül földrajzi megfontolások alapján.

A városi környezet fenntartható tervezése kapcsán a cél az emberiségnek a városi települési életkörülmények közötti fennmaradáshoz és a szociális jóllét (a gazdasági jólét mellett egészséges környezetminőség, biztonság, szociális igazságosság) eléréséhez szükséges településfejlesztési irányelvek, feladatok megfogalmazása, a településrendezés, a célszerű és harmonikus területhasználat feltételeinek meghatározása.

A tervezés a jövő tudatos alakításának eszköze; olyan jövőorientált gondolkodásmód, melynek során a tervezők tudományos és módszertani ismeretek alapján szervezik meg a cselekvéseket és a megvalósítást.

A városi élettér fejlesztésének igénye és annak a fenntarthatóság keretei közötti kielégíthetősége, a fogalmak és összefüggések tisztázása mellett, rendszerelvű, történeti szemléletű megközelítést igényel.

A természetes környezet, az élő és élettelen anyagi világ a természet törvényei szerinti önfejlődésen megy keresztül, örök változásban van.

A globalitás elve szerint a természet, az emberi fajt is beleértve, szubjektív környezetek összessége, melyben az elemek nem léteznek a többi elemtől függetlenül.

Környezet: valaki(k)nek, valami(k)nek, a szubjektív környezete.

Globális környezet: a természet egésze

Ebben az összefüggésben a fenntartható fejlődés feltétele az ökológiai-természeti rendszer egyensúlyának megőrzése, az élőlények egymásmellettiségében az önfejlődést biztosító térszerkezet fenntartása.

A természet sokfélesége az emberiség számára a fejlődés lehetőségét is nyújtotta.

Az emberi társadalom létfenntartó ösztöne a természetes környezet használata mellett, annak átalakításához, épített környezeti elemek és épített környezeti rendszerek, települések létrehozásához vezetett.

Az épített környezet a táji környezet azon lehatárolt része, melyet a társadalmi igény, az egyéni és közösségi életfeltételek biztosítása, komfortigény, humán erőforrás fenntartása érdekében emberi tudatos munkával megváltoztattak.

A települések általában a környezetükkel együtt értelmezhetők.

A település a táj része, ahol a természeti és épített környezet együtt van jelen.

Táji környezet: a földfelszínnek jellegzetes felépítésű, a természeti értékek és természeti rendszerek, valamint az emberi kultúra sajátosságait tükröző kisebb területi egysége.

Az ember a táj potenciális adottságainak kihasználása érdekében, a „szociális jóllét” vágyától hajtva, - technikai eszközei szerint – folyamatosan alakítja környezetét, miközben a környezeti jellemzők befolyásolják életminőségét, meghatározzák a társadalmi létfenntartás lehetőségeit.

A fenntarthatóság kritériumrendszere ez esetben a városi társadalom külső-belső környezeti viszonyrendszerére, azaz kultúrájára vonatkozik.

Kultúra: az ember és környezete között fennálló viszonyrendszer.


Az építés a szűkebb és tágabb környezetre közvetlenül és közvetve egyaránt jelentős hatást gyakorol.

Az építési tevékenység, az épített környezet meghatározza az emberek élőhelyét, életmódját, szociális hatása az életkörülmények, életlehetőségek, életesélyek befolyásolásán, az életminőség meghatározásán keresztül érvényesül.

Az ember és környezete viszonyrendszerét, a települési környezetet,

 • földrajzi helyzete, természeti környezeti adottságai, helyi energiái (természeti környezet);

 • az épített környezeti elemek és viszonyuk (épített környezet);

 • a települési lakosság száma, összetétele, foglalkozási struktúrája, társadalmi viszonyai (társadalmi környezet);

 • a gazdasági viszonyok, a termelőerőkkel való gazdálkodás (gazdasági környezet)

jellemzik.


Az egyes elemeket megvizsgálva a következőket állapíthatjuk meg. A környezetre a folyamatos változás jellemző, ezekhez a változásokhoz az embernek alkalmazkodnia kell. Ezek alapján a fejlődés, melyet a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásként definiálhatunk, elkerülhetetlen.

A kultúra az ember és környezete között fennálló viszonyrendszer. A kultúra (általánosságban véve) határozza meg az egyes emberek, közösségek és társadalmak viszonyát más egyénekhez, társadalmakhoz, illetve mindezek kapcsolatát természetes környezetükhöz. Egy-egy kultúra az adott csoport viszonyrendszerét definiálja, a közösség értékein, gondolkozásán, meggyőződésén alapul, melyek egyben meghatározzák a közösség értékrendjét és viselkedését is.

Önmagában a kultúra fogalma nem definiálja annak jóságát, helyességét. Az ember és környezete közötti helyes[6] viszonyrendszert szerves kultúrának nevezzük, mely a természeti és társadalmi környezet folytonos egymásra hatásaként, úgynevezett alkalmazkodott kultúraként jött létre anélkül, hogy veszélybe sodorta volna az alkalmazkodás szereplőit, a természetet és a társadalmat.

A környezeti kapcsolatok éppen aktuális szabályainak rögzítése számtalan formában lehetséges.

Az építészeti kultúra az ember és az épített környezet; az épített környezet elemei; a természeti és épített környezet közötti viszonyt rögzíti.

A tárgyiasult kultúrán belül az épített környezet kulturális örökség részét képező értékei a történelem során kiszűrt és fennmaradt tárgyi értékekhez tartoznak, a helyi kulturális identitás hordozói.

Kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, nemzeti örökség, mely a nemzeti és egyetemes kultúra elválaszthatatlan összetevője (2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről).

A fenntartható fejlődés viszonyrendszerében olyan környezeti kultúrát, értékrendet kell kialakítanunk, amely nem vezet a környezet károsodásához.

Az ember és környezet viszonyát meghatározó terület- és településfejlesztést, rendezést előkészítő, fenntartható környezetre irányuló tervezés a fentiekre tekintettel, környezet-értékvédő szemléletű kell legyen.

A jellemzően önfenntartásra berendezkedő közösségek, a helyi termelőerők hasznosítására, különösen a mezőgazdaságra épülő falusi települési struktúrák elterjedését követően, a középkorban kialakult a kézműipar, a kereskedelem, a kereskedelmi központok jellegzetes földrajzi pontokhoz kötődő rendszere.

A passzív tényezők, helyi és helyzeti adottságok bázisán kialakult és fejlődő települések mellett a hatalmi akarat által életre hívott igazgatási központok, a védelmi rendszer kiépítése az urbanizáció, a városiasodás irányába tolta el a települési struktúrát.

Az ipari forradalmat követően a városi népesség ugrásszerű növekedése következett be.

A társadalmi értékrend, az ember és környezete viszonyrendszere, a kultúra értékrendjében az anyagi jólét kapott elsőbbséget a társadalmi jólét komplex feltételrendszere helyett.

A helyi, természeti erőforrásokat hasznosító, elsődlegesen mezőgazdasági termelő kultúrán alapuló, egészséges természeti környezetet és biztonságot nyújtó falusi településekről egyre többen vándoroltak az anyagi jólét, a sokoldalú szolgáltatások reményével kecsegtető városokba. Ezzel viszont egyre nőtt a város-vidék közötti különbség. A városok népességnövekedésével nőtt a piac felvevőképessége, nőtt a város fejlődési potenciálja, csökkent a vidék fejlődési potenciálja.

A társadalmi jólét más-más mutatói romlanak városban és vidéken. A városi környezetben javul az anyagi jólét megszerezhetősége, a zsúfoltsággal romlanak az egészséges életkörülmények feltételei, a társadalmi kapcsolatokon az elidegenedés lesz úrrá.

A település az emberi tevékenység táji, műszaki kerete, körülhatárolt természeti, épített környezete, területi-társadalmi egység, a társadalmi együttélés termelési viszonyok által meghatározott színtere, melynek jellemzője a sajátos térhasználatot tükröző településszerkezet.


A városi környezet olyan rendszert alkot, melynek elemei egyrészt globális összefüggésükben, másrészt az egymás közti viszonyrendszer részeként értelmezhetők; az elemek közötti kölcsönös egymásrahatás állandó változást, fejlődést biztosít.

A települések fejlődésének tágabb térségi összefüggéseit, makro-szintű elemeit a regionális tervezési dokumentumok (fejlesztési és rendezési tervek) rögzítik.

A korszerű várostervezés feladata, hogy a települési tájként kezelt várost a környezeti kapcsolatok egy és oszthatatlan rendszerének tekintve, a környezet-értékvédő ökológiai rendszerszemlélet érvényesítésével meghatározza a fenntartható fejlődés, helyesebben a környezeti eltartó-képesség keretein belül biztosítható szociális jóllét elérésének helyi feltételeit.

Az ENSZ „Környezet és Fejlődés Világbizottsága” 1987-ben „Közös jövőnk” című jelentésében felhívta a figyelmet, hogy a környezet és fejlődés minden kérdését egy rendszerben, azok összefüggéseiben kell kezelni. A fejlesztési döntések meghozatalakor a társadalom, a gazdaság és környezet szempontjait kiegyensúlyozottan kell megfontolni, az elkülönült szakpolitikák helyett a környezeti szempontokat integráló politikára, a szektorokat átívelő intézményrendszerre van szükség.

A fenntartható fejlődés alapelveit, azok érvényesítéséhez szükséges eszközöket az ENSZ „Feladatok a XXI. századra” (Agenda 21) című dokumentuma (1992) összegzi.

A fenntarthatóság talán legfontosabb feltétele a szubszidiaritás elve, azaz azok a közösségek hozzanak döntést, akiket az érinteni fog. Városi környezeti tervezés vonatkozásában a közösség cselekvéseiről helyben döntsenek, helyi erőforrásokat használjanak, a helyi ökológiai viszonyokhoz igazodó gazdálkodási módot folytassanak, megőrizzék a helyi, alkalmazkodott kultúrákat. A helyi kontroll szembesíti a közösséget cselekedeteinek társadalmi és környezeti következményeivel, a monitoring folyamatos alkalmazása megalapozza az esetleges tervezési korrekciókat.

Az értékvédő szemlélet talaján nyugvó jó döntésekhez elengedhetetlen az identitástudattal rendelkező helyi közösség bevonása a tervezési folyamatba, a társadalmi részvétel erősítése a fejlesztéspolitikában.

A közösség értéktudatos magatartásához, az ember és környezete viszonyában a környezet eltartó-képességére építő globális kultúraváltozást előidéző környezettudatos szemléletváltozáshoz, a közösség anyagi és szellemi értékeinek felismeréséhez, megőrzéséhez az oktató-nevelő munka, a média, a környezetvédő mozgalmak, városvédő, műemlékvédő és helytörténeti szakmai és civil szervezetek nyújtanak hathatós támogatást.

Ember és környezete viszonyában a változtatás igénye, a környezethez való szüntelen alkalmazkodás, fejlődés motivációja elsődlegesen az anyagi jólét biztosítása. Ennek érdekében az emberiség a mindennapi szükségleteket meghaladó igények kielégítésére törekszik.

A városi élet elsődlegesen az anyagi jólét megszerezhetőségét kínálja a munkahelyek kínálatával, az egyre növekvő ellátási-szolgáltatási igények kielégítésének lehetőségével. Ez jelenti a városok fejlődési potenciáljának növekedését, mely a népesség növekedésével öngerjesztő folyamaton megy keresztül.

A városok vonzereje az életfeltételek mennyiségi-minőségi növekedésének ígérete.

Megállapítható ugyanakkor, hogy a városi környezet komplex rendszerében (környezet - gazdaság - társadalom) a gazdasági környezetet meghatározó, a helyi erőforrásokat hasznosító termelési-ellátási viszonyokon túl fontos szerepet játszik a természeti és épített környezeti rendszer állapota és az egyén és társadalom együttélésének minősége is.

Az emberiség fejlődését motiváló igények, a társadalmi jóllét elemei, az anyagi jólét elsődlegessége mellett,

 • az egészség;

 • a biztonság;

 • a jó környezetminőség;

 • a társadalmi igazságosság;

 • a személyiségfejlődés, az emberi erőforrások fejlesztése

közötti komplex viszonyrendszeren belüli kiegyensúlyozottság biztosítása.

A fejlődési tendenciák befolyásolásához a célok és feladatok jövőbe látó, tervszerű meghatározására van szükség.

Az emberi társadalom fejlődési lehetőségei a környezet minőségétől függenek; a környezet állapotát a környezet történései és az emberi társadalom környezethez kötődő viszonya, kultúrája, értékrendje szabja meg.

A fenntarthatóság kritériumrendszerének megfelelő fejlesztési tervek és a területfelhasználást szabályozó rendezési tervek a helyi viszonyok,

 • környezeti erőforrások;

 • környezetállapot;

 • térszerkezet

elemzésére épülnek.

A városi környezet fenntartható fejlesztésének kihívásai, a városiasodás problémái, a fejlődés korlátai:

 • a környezeti erőforrások kimerülőben vannak;

 • a népesség növekedésével

  • az ellátás jövőbeli lehetőségei szűkülnek;

  • a környezeti káros kibocsátások növekednek;

  • a társadalmi szegregáció nő;

  • a kultúra, a társadalom értékrendje devalválódik.

A fenntartható fejlődés érdekében a környezeti problémamegoldás új módszerére van szükség, miszerint a környezetállapotban bekövetkezett környezetszennyező hatások (OKOZAT) kezelése helyett/mellett a környezetszennyezés megakadályozására, a kibocsátások csökkentésére (OK) kell a hangsúlyt fektetni.

A megelőző környezetvédelem módszerének alkalmazásában, az ok-okozati összefüggések felderítésében az Európai Környezeti Ügynökség úgynevezett DPSIR-modellje segíthet.


Eszerint a környezeti terhelések (P)

 • az erőforrások kitermelése és felhasználása;

 • a térfelhasználás;

 • a környezetet érő kibocsátások

a különböző tevékenységekből, hajtóerőkből (D) keletkeznek. A terhelések egyszerre, egymástól nem elválaszthatóan egy adott környezeti állapotot (S) érintenek, a terhelés változására környezeti hatások (I) jönnek létre. A kedvezőtlen hatások elleni válaszintézkedésekkel (R) csökkenthetők a terhelések, így a környezetállapot nem változik, a negatív hatás elmarad.

A DPSIR-modell alkalmazása során a monitoring működtetése különösen nagy hangsúlyt kap.

A környezeti problémák ok-okozati rendszerének sematikus vázlata (3.5. ábra) azt mutatja, hogy a környezet állapotát a termelés és fogyasztás, szolgáltatások szerkezete, az infrastruktúrák kiépítettsége, a településszerkezet, valamint a térszerkezet szabja meg. A strukturális szint, az emberi tevékenységek közvetlen kapcsolatban állnak a környezet állapotával. A környezeti részproblémák megoldása a strukturális szinten van.


A termelés és fogyasztás szerkezetét az intézményrendszer, a jogi és közgazdasági szabályozók rendszere, az oktatás, egészségügy, szociális ellátás, biztonság, és az igazságszolgáltatás szervei határozzák meg.

Az intézményrendszerben a társadalom kultúrája tükröződik vissza. A társadalmi és környezeti problémák közös gyökere mindig a kulturális szinten keresendő.

A fenntartható fejlődés viszonyrendszerében olyan környezeti kultúrát, értékrendet kell kialakítanunk, amely nem vezet a környezet károsodásához. A jövő záloga a környezettudatos nevelés, a tudatformálás.

Az eredményesen fenntartható fejlődéshez olyan fejlesztési-rendezési tervekre, szabályozásra van szükség, melyek környezet-, értéktudatos szemléletükkel, célkitűzéseikkel és a megvalósításhoz szükséges eszközrendszerükkel globális és helyi szinten is mind a fogyasztás, mind a környezetterhelés mértékének az eltartó-képesség szintje alá való csökkentését, a fenntarthatóságot szolgálják.

Az épített és természeti környezet viszonyát szabályozó, az épített környezet alakítására, az épített örökség védelmére, megőrzésére vonatkozó tervdokumentumok – területi és települési tervek – az 1990-es évektől a környezet eltartó-képességének fenntarthatósága jegyében megfogalmazott jogszabályok előírásai szerint készülnek:

 • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

 • 218/2009. (X.6.) korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről.

 • A településfejlesztés tartalmi és eljárási kérdéseit tárgyaló törvény, a településtervezés alapjait tartalmazó jogi szabályozás nem született.

 • 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről (+módosításai)

 • 253/1997. (XII. 20) kormányrendelet az Országos Településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) (+módosításai)

A településtervezéssel összefüggő települési szakági tervek az egyes ágazatok „saját” törvényei szerint készülnek, melyekben szintén érvényesülnek a fenntarthatóság alapelvei:

 • 1994. évi LV. tv. a termőföldről

 • 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól

 • 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról

 • 1996. évi LIV. tv. az erdőről és az erdő védelméről

 • 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről.

A 2000-es évek közepétől a települések átfogó és részterületi fejlesztésével kapcsolatos városfejlesztési tervdokumentumok iránti igény jelent meg, összességében az Európai Unió forrásainak elérhetőségével. Ezek a tervek még jogszabályi alap nélkül, de egységes módszertan szerint készülnek, érvényesítve a településtervezés három oldalának integrációját.

Az integrált városfejlesztési stratégia területi szemléletű átfogó városfejlesztési terv, melyet a várospolitika térbeli, ágazati, időbeli koordinációja jellemez; olyan területi szemléletű fejlesztési terv, melynek a jövőkép és a fejlesztési célok megfogalmazása mellett a megvalósítás intézményi, finanszírozási feltételrendszerének meghatározása is feladata.

Az IVS tervezési módszere megfelel a fenntarthatóság követelményeinek, amennyiben a minőségi életkörülmények elérése, a gazdaság növekedéséhez felhasználható erőforrások meghatározásánál figyelemmel van a környezetvédelmi és energiagazdálkodási szempontokra, a megújuló energiaforrások alkalmazhatóságára, törekszik az épített környezeti értékek megőrzésére, fejlesztésére.

Az IVS a tervezett intézkedések hatáselemzését is tartalmazza, része a fejlesztés folyamatos ellenőrzésére vonatkozó monitoring.

Az IVS kijelöli a fejlesztendő területegységeket, melyekre akcióterületi tervek készülnek.

A fenntartható fejlődés igényével fellépő településtervezési gyakorlatot székesfehérvári példákon tanulmányozzuk.

Jövőkép: innováció-orientált gazdasági erőcentrum, kiváló életlehetőségeket biztosító város.

Az életminőség-javító, gazdaságfejlesztő célok teljesülésének fenntarthatósági szemléletű korlátait a környezetvédelmi – környezetgazdálkodási szempontok, a tájgazdálkodás, természeti értékek megújulása, az épített környezet műszaki és esztétikai értéknövelése, környezeti egészségügy jelentik.

Az épített és természeti környezet viszonyában, annak alakításában a racionális tájhasználat követelményrendszerét állították fel. A külterületek esetleges belterületi-gazdasági hasznosításra javasolt területei a mezőgazdasági alkalmassági vizsgálat alapján kerülhettek kijelölésre.

A gazdaságfejlesztést a város a hagyományos munkakultúrára épülő (elektronikai iparfejlesztés) és a fő közlekedési utak kereszteződéséből adódó helyzeti energiára épülő logisztikai központként való fejlesztésből származó új munkahelyek létesítésével, innovációs park fejlesztésével kívánja elérni.

Ezek az ipari-szolgáltatási gazdasági területfejlesztési törekvések ugyanakkor veszélyeztetik az ökológiai egyensúly fennmaradását; a külterületek belterületi hasznosítása hosszútávon károsan hat a fenntarthatóság érdekeit szolgáló környezeti egyensúlyra.

A mezőgazdasági termelő területek megőrzendők, a zöldmezős beruházások helyett a barnamezős beruházások támogatandók.

A természeti értékek megőrzése tekintetében számos példával jár elöl a településrendezési szabályozás. Például: Sóstó-homokbánya természetvédelmi terület a településszerkezeti tervben az ivóvíz-bázist védő hidrogeológiai idommal együtt bejelölésre került. A területi tanösvény az oktatás-nevelés bázisa.

A kulturális örökségvédelem körébe tartozik a műemléki területi védelem alatt álló középkori eredetű, jellemzően barokk Belváros. A fenntartható tervezés keretében műemléki rehabilitációs és közterületi rehabilitációs tervek képezik a szakszerű, értékmegőrző megújítás alapjait.


Az épített környezet szociális hatását példázzák a lakóterületekre vonatkozó vizsgálatok. A gazdasági, környezeti, társadalmi kérdések együtt kezelését igényli az új szocialista lakótelepi épített környezet hatása a társadalomra. Az intenzív beépítésből eredő zsúfoltság szociális hatása negatív, az emberek környezetüktől való elidegenedéshez, az épített környezet elszlömösödéséhez, erkölcsi és műszaki avuláshoz, esztétikai értékének fokozatos csökkenéséhez vezetett.

A városrészi alközpontok intézményeinek hiányában e területek megtartó képessége csökkent.

A társadalmi szegregációs folyamatok megállítása érdekében a városfejlesztési célkitűzések között prioritást kell biztosítani a lakótelepi területrehabilitáció számára.[6]  A helyesség alatt azt értjük, hogy a kultúra által definiált viszonyrendszer életképesnek bizonyult, más rendszerek érdekeit, viszonyrendszerét nem sértette, megfelelő alkalmazkodási stratégiának bizonyult.

Mint a modern gazdaság egyik kulcsfontosságú eleme, minden ország fejlődése szempontjából nézve alapvető, meghatározó a közlekedés, azon belül is mindenekelőtt a közlekedési infrastruktúra fejlettsége, állapota, minősége. A közlekedés kérdése mindenütt központi helyet foglal el a fejlesztések terén, köszönhetően elsősorban a gazdasággal, társadalommal való összetett és sokrétű kapcsolatrendszerének.

Az Európai Uniót alapul véve megállapítható, hogy a közlekedési kiadások összege mintegy 1000 milliárd euró, ami meghaladja a bruttó hazai termék 10%-át. Az ágazatban több mint tízmillió embert foglalkoztatnak. A közlekedési rendszerek hatékonysága elengedhetetlen ahhoz, hogy az európai vállalatok a világgazdaság szintjén is versenyképesek lehessenek. Az európai vállalkozások a késztermékek költségének 10-15%-át a szállítás és a raktározás körébe tartozó logisztikai műveletekre (1. példa) fizetik ki. A közlekedési szolgáltatások minősége nagymértékben befolyásolja az emberek életminőségét, a háztartások kiadásaiknak átlagosan 13%-át közlekedési cikkekre és szolgáltatásokra fordítják.

1. Példa: Városi logisztika Drezdában

2001 márciusában mutatkozott be Drezdában a CarGoTram szerelvény. A szerelvény ma már óránként szállítja az árukat a város logisztikai központja és a tőle 4 km-re fekvő helyi VW gyár között (igény szerint a szerelvények akár 40 perces követési időközökkel is közlekedhetnek). A 60 m hosszú szerelvény 68 tonna hasznos terhet képes egyszerre elszállítani. Egyetlen ilyen szerelvény 3 tehergépjárműtől tehermentesíti a belvárost (www.dvb.de).


Magyarországon a GDP 6-8%-át a közlekedés, szállítás állítja elő, a közlekedési hálózatok építését és a járműgyártást is figyelembe véve minden tizedik munkahely a közlekedéssel kapcsolatos. A közlekedési infrastruktúra értéke mintegy ötöde az ország nemzeti vagyonának. A hazai fejlődés dinamikájára jellemző, hogy az elmúlt években a GDP közel 2%-át fordítottuk (az EU források felhasználásának következtében) közlekedésfejlesztésre.

A mindennapi életben a közlekedési infrastruktúra és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások jelentik a fő összekötő kapcsot a különböző területeken zajló tevékenységek között. A közlekedési rendszer a mindennapi élet keltette közlekedési igények megvalósítója, miközben a természeti erőforrások egyik jelentős fogyasztója és a környezeti terhelések fő okozója (4.2. ábra)


A közlekedési rendszer fejlesztése a társadalom és a gazdaság igényein alapul és az infrastruktúra, illetve szolgáltatások és területközi elérhetőségek változása révén hat vissza a társadalmi, gazdasági tevékenységek helyválasztására. Ezért terület és térségformáló erő, továbbá gazdaságfejlesztő és környezetalakító tényező egyben.

A közlekedés – hasonlóan a gazdaság és a társadalom többi szegmenséhez – folyamatos átalakuláson megy át. Napjainkra a közlekedést tekintve már inkább egy olyan szolgáltatásra kell gondolni, amely alapjaiban befolyásolja egy adott ország helyzetét, lehetőségeit, a társadalom közérzetét. Ennek a szolgáltatásnak a milyensége, mennyisége, minősége, színvonala jelentősen hat a mindennapi, társadalmi, gazdasági élet alakulására, a kitűzött célok megvalósulására.

Ha a közlekedésre olyan szolgáltatásként tekintünk, amely személyeket és árukat közvetít különböző pontok között, akkor könnyen látható, hogy milyen fontos szerepe van az eljutásnak, az elérhetőségnek, ezen belül is az elérhetőség színvonalának (ez személy- és áruszállítás tekintetében egyaránt fontos). Nem véletlen tehát, hogy a közlekedésfejlesztés egyik sarokpillére az elérhetőség, és ezen keresztül közvetlenül vagy közvetve a szolgáltatások minőségének javítása. Ennek a megfelelő szintű szolgáltatásnak rendszer szintű alapját mindig egy olyan hierarchikusan felépített hálózatrendszer kell, hogy adja, amely megfelelő kapcsolatokkal rendelkezik mind egy adott településen, mind egy nagyobb térségben, egy országon belül, mind pedig a határokon túlnyúlva, az összeurópai közlekedési rendszerekhez kapcsolódva, egységes európai szinten (4.3. ábra)


A hálózatrendszernek önállóan is működőképesnek kell lennie egy-egy közlekedési alágazaton belül (versenyképes közúti, vasúti hálózat, kikötők és repterek, városi-elővárosi közlekedés), de a többi ágazathoz való kapcsolódási lehetőségei (kombinált szállítás, közlekedési szövetségek stb.) révén még inkább erősödhet a közlekedés ágazati szerepe, nő a közlekedési szolgáltatások színvonala, immáron összközlekedési szinten. Ez a kapcsolódás nem csak konkrét fizikai kapcsolatokban realizálódhat (pl. intermodális csomópontok (példa2), intermodális logisztikai központok, Ro-Ro vagy Ro-La szállítások (példa3)), de létrejöhet az egyes szolgáltatások összefonódása által is (pl. tarifa közösségek, elektronikus alkalmazások).

Példa2: Berlini Főpályaudvar, mint intermodális csomópont

A 2006-ban épített Berlini Főpályaudvar az interoperabilitás és intermodalitás kiváló példája. Minden egy helyen, a távolsági és a helyi közlekedés fontos elmei találkoznak itt: U-Bahn, S-Bahn, vasút (nemzetközi, távolsági, regionális), gyorsforgalmi út, parkoló. Napi 1100 vonat, 300 000 utas, összesen 70000 m2 felületet használhat a repülőtéri terminálhoz hasonló komplexumban. A közlekedési csomópontra egy nagyméretű bevásárló- és szolgáltató-központ illetve irodaház épült rá, így téve teljessé az 5-szintes épületet (www.bahnhof.de).


Hazánkban már több mint egy évtizede megindult a kombinált áruszállítás és az ezt kiszolgáló alapinfrastruktúra (terminál-, illetve logisztikai központ hálózat) fejlődése. A vasúton továbbított kamionok száma azonban gyorsuló ütemben esett vissza, főként az EU csatlakozásból adódó nemzetközi közúti árufuvarozási liberalizációnak köszönhetően. Kiskundorozsmán jelenleg két tehervonatpár közlekedik Szeged és az ausztriai Wels között (www.logsped.hu).


Mivel a közlekedés állandó kapcsolatban áll a gazdaság-, társadalom-, területfejlesztés valamennyi elemével, így nagyon fontos, hogy fejlődésével az őt körülvevő környezet igényeit minél inkább kielégítse, alapfeladataikat támogassa. Ugyanebben a kapcsolatban a közlekedést körülvevő környezet teremti meg azt az igényszintet, amelyhez a közlekedésnek, mint szolgáltatásnak fejlődnie kell, mind a fizikai kapcsolatok, mind pedig a szolgáltatások sokszínűsége és azok színvonala tekintetében. Közlekedés és környezetének fejlődése, fejlettsége elválaszthatatlan egymástól, folyamatos kölcsönhatásuk az élet szinte minden területén megfigyelhető.

Ebben a kapcsolatban az sem elhanyagolható szempont, hogy az egyes infrastruktúra elemek hasznossága, hatékonysága, a közlekedés, mint szolgáltatás minősége mára már nem ítélhető meg csupán a fizikai kapcsolatok szintjén, mára sokkal összetettebb hatások kimutatása szükséges, amelyek a közlekedési hálózatokat, a közlekedési tevékenységeket befogadó, körülvevő társadalmi-gazdasági környezet szintjén jelentkeznek.

Ez a szolgáltatás nem pusztán egy elérendő (és önmagában egyszerűen mérhető) cél többé, hanem a maga sajátos és összetett kapcsolatrendszerén keresztül önmaga is gazdaság- és térségfejlesztő erővé válik, amelyet mindenkor egy nagyobb rendszer részeként kell értelmezni és értékelni.

A közlekedés fejlesztése közvetlen hatását a közlekedőkre fejti ki, nekik az útvonal választás tekintetében nyújtott folyamatosan változó (célszerűen javuló) minőségű választási lehetőségek által. Egy-egy ilyen kiválasztott útvonal végpontjain, illetve a közbenső állomásokon magas szintű szolgáltatásokat (csomópontok, logisztikai központok, P+R rendszerek (példa4) stb.) kell biztosítania a felhasználók számára. A társterületeket, a közlekedés makrogazdasági környezetét tekintve további olyan hatások is mérhetők, amelyek más ágazatok szintjén jelentkező eredményeket hoznak. Ilyenkor a fejlesztések eredményei közvetve, a társadalom és gazdaság egyéb területein mérhetőek.

Példa4: P+R rendszerek

A P+R (park and ride – parkolj és utazz), valamint B+R (bike and ride – kerékpározz és utazz) elvének gyakorlati megvalósítása kiemelt helyen szerepel mind az Európai Unió fejlesztési és támogatási politikájában, mind pedig a 2011 elején nyilvánosságra hozott Új Széchenyi Terv céljaiban. A program keretében a vasútállomások mellett létesülő parkolók és kerékpártárolók ötvözve az elővárosi vonatok egyre emelkedő színvonalával, gyors, biztonságos és kényelmes alternatívát kínálnak azoknak, akik utazásaihoz a vonatot választják (www.mav.hu).


Az összetett hatások messze túlmutatnak a közlekedés fizikai térhasználatán. A közlekedés, ezen belül is az elérhetőség javítása alapvető feltétele a tartós és fenntartható gazdasági növekedésnek, az egész gazdaság, az egyes régiók, térségek, a vállalkozások és a munkavállalók versenyképessége növelésének. A közlekedési infrastruktúra fejlődése elérhetőbbé teszi a munkahelyeket és az oktatási szolgáltatásokat, javítja a munkaerő mobilitását, hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez. Az infrastrukturális hálózatok javulása, fejlesztése ösztönzi a külföldi működő tőke beáramlását, megtelepedését az országban, megteremti a lehetőségét annak, hogy a területi fejlődésbeli különbségek belátható időn belül kiegyenlítődhessenek, a ma még kevésbé fejlett régiók, térségek bekapcsolódhassanak a gazdaság vérkeringésébe, erősödjön a társadalmi kohézió (4.7. ábra).


A kiterjedő termelési, kereskedelmi és integrációs folyamatok nem képzelhetők el hatékonyan működő közlekedési és kommunikációs szolgáltató rendszerek nélkül. Az az ország, régió, térség vagy akár csak egyetlen település, amely fejlett, hatékony közlekedési rendszerrel rendelkezik, sikeresebben kapcsolódik be a vezető gazdasági, kereskedelmi folyamatokba, nagyobb lehetősége van a kedvező gazdasági folyamatok eredményeiből való részesedésre, sőt a közlekedési rendszer segítségével bizonyos fokig képessé válik szabályozni, irányítani, befolyásolni ezeket a folyamatokat.

Bizonyos szinten a társadalom fejlettségét is jellemző mobilitás iránti igény folyamatosan növekszik. A megnövekedett helyváltoztatási igények egyre nagyobb kihívások elé állítják a közlekedési rendszereket. A felgyorsult ütemű motorizáció, a személy- és áruszállítás terén várható további – tulajdonképpen évek óta tartó folyamatos – növekedés mind olyan tényező, amely nem hagyható figyelem nélkül. Ez vezet ahhoz a paradox helyzethez is, hogy miközben az egyre nagyobb terhelésnek alávetett közlekedési rendszerek egyre kevésbé tudják maradéktalanul ellátni feladataikat, úgy a növekvő mobilitási igények mellett egyre nő a közlekedők elvárása e rendszerekkel szemben.

A közlekedési igények mennyisége és a velük szemben támasztott minőségi elvárások, illetve a közlekedés minőségi paraméterei szorosan összefüggenek egy adott ország társadalmi-gazdasági helyzetével. A közforgalmú vagy közösségi közlekedést és az egyéni közlekedést egyaránt magában foglaló személyközlekedési igényeket – a gazdaság helyzetén túlmenően – a lakosság demográfiai, szociális összetétele, elhelyezkedése és maga a szolgáltatás színvonala befolyásolja, az átjárható és együttműködő rendszereknek mindenki számára hozzáférhetőnek kell lenniük. Az áruszállítási igényeket tekintve, a globalizációs folyamatok, a hatékony gazdaság egyre nagyobb keresletet generál a magas színvonalú, komplex áruszállítási, logisztikai szolgáltatások iránt, ahol a korszerű, környezetkímélő infrastruktúra használata, a közlekedési módok közötti munkamegosztás és az intermodális logisztikai szolgáltató központok (példa5) hatékonyabb működése alapfeltétel.

Példa5: Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK)

A fővárost érintően, több helyszín megvizsgálása után született döntés a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK) Soroksár térségi megvalósításáról, mely a logisztikai hálózat központi funkcióját adja. A zöldmezős beruházás a kelebiai vasútvonal-Ócsai út-M0 gyorsforgalmi út által határolt területen helyezkedik el, jó közúti és vasúti kapcsolattal. A BILK létesítményei három területre tagozódnak: Soroksár Terminál pályaudvar, BILK Kombiterminál, BILK Logisztikai Terminál. A Csepel Közforgalmú Kikötő (CsKK) és a BILK közötti vasúti kapcsolat a BILK kvázi trimodális logisztikai központként való működtetését teszi lehetővé, ahol a kikötő a BILK folyami termináljaként és tárházaival raktárbázisként funkcionálhat (www.bilk.hu).


A világ sok részén a mobilitás igények egyszerű kiszolgálása is gondot okoz (itt még a mennyiségi elvárások sem teljesülnek), de a fejlett társadalmakban már a szolgáltatás színvonala a központi kérdés, előtérbe helyezve olyan szempontokat, mint közlekedésbiztonság, környezetvédelem, térhasználat, életminőség. Ezek a magasabb szintű szolgáltatások feltételezik a legkorszerűbb technológiák, fejlett elektronikai alkalmazások használatát.

Miközben az emberek helyváltoztatási igényei folyamatosan nőnek, nem lehet eltekinteni attól, hogy a járművek (szolgáljanak akár egyéni, akár közösségi célokat), a gyalogosok, a kerékpárosok egyazon teret kénytelenek megosztani egymással. Miközben a rendelkezésre álló közlekedési tér legtöbbször már nem növelhető tovább, egyre nagyobb hangsúly helyeződik a helyváltozatás, és az azt kísérő kölcsönhatások minőségére: elérhetőség, gyorsaság, kényelem, pontosság, környezetvédelem és közlekedésbiztonság válnak kulcstényezőkké a társadalom számára a mindennapi közlekedésben. Mindezeken felül nagyon fontos, hogy mindez egy lényegesen kevesebb és tisztább energiát fogyasztó, magasabb szolgáltatási színvonalat biztosító, korszerű technológiákat alkalmazó közegben történjen. Mivel ez a közeg egyúttal életteret is ad, így különleges jelentőséggel bír ennek a térnek a minősége, a kihasználás hatékonysága, amely a lakosok számára az élhetőség feltételeit jelenti.

A városi utak zsúfoltsága, a közúti balesetek, a légszennyezés és a növekvő energiafelhasználás rossz hatással vannak az európai gazdaságra és az európai lakosok életminőségére. Az EU lakosságának 72%-a városokban élt 2007-ben, az EU bruttó hazai termékének mintegy 85%-át városokban termelik meg. A közúti közlekedésből származó CO2-kibocsátás 40%-a és az egyéb szennyező anyagok kibocsátásának 70%-a a városi közlekedésből származik. Ezen túlmenően minden harmadik halálos közúti baleset városi területen történik. Tízből kilenc európai polgár úgy gondolja, hogy javítani kellene közvetlen lakóhelyének közlekedési helyzetén. Az EU éghajlatváltozás elleni küzdelemre, a gazdasági növekedés előmozdítására és a fenntartható fejlődésre irányuló, átfogó stratégiájának sikerre vitele érdekében alapvetően fontos e kihívásokkal szembenézni.

A társadalom mind nagyobb mobilitást igényel és egyre magasabb szintű minőségi igényei vannak, ugyanakkor többek között a környezetszennyezés (példa6), a közlekedésbiztonság vagy az energiahatékonyság problémái megkérdőjelezik a közlekedési teljesítmények minden korlátok közötti növekedésének megengedhetőségét változatlan körülmények és feltételek mellett.

Példa6: Alacsony károsanyag-kibocsátású övezet Londonban

Elsősorban az angol főváros levegőtisztaságának védelme érdekében 2008 februárjától bevezették az ún. „alacsony károsanyag-kibocsátású övezet” fogalmát Londonban (LEZ = Low Emission Zone). Ez azt jelenti, hogy a főváros területén (M25 gyűrűn belül) közlekedő vagy a főváros területére belépő járművek vezetői – amennyiben a járművük motorja nem felel meg az előírt környezetvédelmi feltételeknek – napidíjat kötelesek fizetni. A díjfizetési kötelezettség nem érinti a személygépkocsikat és a motorokat. Minimális követelmény, hogy a járművek euro 3-as motorral legyenek felszerelve, csak így mentesülhetnek a díjfizetés alól. Ez a követelmény 2012 januárjától már az euro 4-es motorok meglétét tekinti alapul. A díjfizetés alól egyetlen nap vagy napszak sem jelent kivételt, a közlekedőket kamerák ellenőrzik. Az intézkedéssel azt szeretné a főváros elérni, hogy a rosszabb minőségű járműállomány ne használja a főváros belső útjait, akinek pedig ez elkerülhetetlen, az minél előbb korszerűsítse meglévő járműveit (www.tfl.gov.uk).


Európa gazdasága minden évben megközelítőleg 100 milliárd eurós, azaz az EU GDP-jének 1%-át kitevő veszteséget szenved el a városi torlódások miatt.

A városi mobilitásnak lehetővé kell tennie a városok gazdasági fejlődését, a városlakók életminőségének javítását és környezetük védelmét. Ennek megvalósításához az európai városoknak az integrált megközelítés keretében öt alapvető kihívással kell szembe nézniük[7]. Ezek a kihívások

 • a közlekedési dugóktól mentes városok és nagyvárosok,

 • a zöldebb városok és nagyvárosok,

 • az intelligensebb városi közlekedés,

 • az akadálymentesen hozzáférhető városi közlekedés, valamint

 • a biztonságos és biztonságérzetet adó városi közlekedés

megteremtésével kapcsolatos feladatok azonosítása és megoldási lehetőségek kidolgozása.

A városok a város-régió fejlődésének fókuszai, és felelősséget kell vállalniuk a területi kohézióért. Ebből a szempontból igen fontos, ha a városok hálózatok formájában is sokkal szorosabban együttműködnek egymással. Az integrált városfejlesztési politika segítheti a lakás-, a gazdaság- és az infrastrukturális fejlesztés előrelátó összehangolását, figyelembe véve többek között a meglevő elöregedési és migrációs trendeket és az energiapolitikai feltételeket.

Lényeges cél az infrastrukturális hálózatok modernizálása és az energiahatékonyság növelése. Jelentősen hozzájárul az életminőséghez, a letelepedést és a környezet minőségét javítja a fenntartható, elérhető és megfizethető városi közlekedés, mely koordinált kapcsolatot is biztosít a városkörnyéki közlekedési hálózatokkal. Kiemelt figyelmet kell fordítani a forgalomirányításra és a közlekedési módok összekapcsolására, beleértve a kerékpár (példa7) és gyalogos közlekedési infrastruktúrát is. A városi közlekedést össze kell egyeztetni a lakó- és munkahelyi területek, a környezet és a közterületek egymástól eltérő igényeivel.

Példa7: Közbringa rendszer Budapesten

Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve szerint 2020-ig kerékpáros közlekedés fejlesztésének célja, a helyváltoztatásokon belül a kerékpározás 10 %-os részesedésének elérése. Ennek érdekében közbringa rendszer bevezetésével bővül a budapesti környezetbarát közlekedési szolgáltatások kínálata. 2013-tól bárki elvehet a belvárosi önkiszolgáló gyűjtőállomásokról egy közbringát a városon belüli utazásokhoz. A Budapest Bicikli, azaz a BuBi első ütemében 74 állomásról több mint 1000 kerékpárt lehet majd kölcsönözni, mint az már a világ számos városában már évek óta hasonló módon megtehető (www.bkk.hu).


A városoknak hozzá kell járulniuk lakosaik életminőségének javításához és gazdasági vonzerejük növeléséhez, a fejlett információs és kommunikációs technológiák felhasználásával az oktatás, a foglalkoztatás, a szociális szolgáltatások, az egészségügy, közbiztonság területein, valamint a városi hatósági tevékenység jobb minősége érdekében[8].

A mobilitás alapvető fontosságú a gazdasági és társadalmi folyamatok sikeréhez és a polgárok szabad mozgásához. Az elmúlt évtizedekben a növekvő mobilitási igény a közúti közlekedés erőteljes térhódítását eredményezte. Az már az ezredfordulóra világossá vált, hogy a fenntartható fejlődés a közlekedésben úgy valósítható meg, ha sikerül a szállítási igények növekedési ütemét lényegesen mérsékelni a gazdasági növekedés üteméhez képest, továbbá a környezetkímélőbb szállítási módok – a vasúti és a vízi közlekedés, a kombinált áruszállítás – részesedési arányát növelni a közúti közlekedéssel szemben.

A stratégiai célokat az határozza meg, hogy a társadalom mind nagyobb mobilitást igényel és egyre magasabb szintű minőségi igényei vannak, ugyanakkor pl. a környezet-szennyezés problémája megkérdőjelezi a közlekedési teljesítmények növekedésének megengedhetőségét változatlan körülmények és feltételek mellett. A közlekedési rendszerek további problémái:

 • közúti balesetek nyomán bekövetkező súlyos veszteségek (4.11. ábra)

 • mindennapos torlódások okozta veszteségek, valamint

 • a közúti közlekedés teljesítményének folyamatos növekedése a többi közlekedési lehetőség hátrányára.


E célok elérése érdekében, a közlekedési rendszer fenntarthatósága[9] tekintetében kulcskérdés a különböző közlekedési módok közötti egyenlőtlen növekedés megállítása, a mobilitásnak az energiahasználatban és a környezeti hatások formájában jelentkező kedvezőtlen következményeinek csökkentése.

A versenyképes és fenntartható közlekedési rendszer jövőképe az alábbiakra kell, épüljön:

 • a közlekedés fejlesztése a kibocsátások csökkentése mellett,

 • hatékony törzshálózat megléte,

 • világszerte egyenlő versenyfeltételek a nagy távolságú személy- és teherszállításban,

 • tiszta városi közlekedés (példa8).

Az egész jövőkép kulcsa, hogy a közlekedési ágazat kőolaj függőségét fel kell számolni, mérsékelni kell a környezeti terheléseket (CO2 kibocsátás csökkentése 60%-kal az EU-ban), valamint meg kell akadályozni a forgalmi torlódások további növekedését, miközben a mobilitást is fenn kell tartani. Ennek szolgálatába olyan eszközöket kell állítani, mint a járművek energiahatékonyságának javítása, a multimodális logisztikai láncok teljesítményének optimalizálása vagy a közlekedési infrastruktúra hatékonyabb használata. Nagyon lényeges szempont, hogy a jövőkép csak összeközlekedési modellben gondolkodva valósulhat meg.

Példa8: Etanol-üzemű autóbuszok Stockholmban

A svéd fővárosban naponta mintegy 700 ezer utas használja a közösségi közlekedést, a városközpontban az utazások 78%-a így zajlik. 2010-ben a Scania újabb 85 etanol-üzemű autóbuszt szállított a stockholmi városi, elővárosi közlekedésben autóbuszokat közlekedtető Nobina vállalat részére. A kéttengelyű, alacsonypadlós autóbuszokat 201 kW teljesítményű öthengeres Scania etanol-üzemű motorok hajtják. Az euro-5 normákat is kielégítő motorok a gyár harmadik generációs ilyen motorjai már. 2011-ben a főváros közösségi közlekedési járműveinek fele környezetbarát üzemanyaggal működött (400 etanol autóbusz, 100 biogáz autóbusz), a tervek szerint 2025-ben a teljes járműparknak kibocsátás-mentesnek kell lennie (www.sl.se).


Alaptétel tehát mind a közúti, mind a légi közlekedésben a károsanyag kibocsátás radikális csökkentése, miközben a távolsági áru- és személyszállításban egyaránt a vasúti és vízi szállítás részarányát kell növelni. A közút térhódítását csak úgy lehet kezelni, ha a társágazatok versenyképes alternatívát tudnak nyújtani a szolgáltatások minőségét, biztonságát, környezetkímélőségét tekintve, mindezt a legkorszerűbb technikai, gazdasági keretrendszert felhasználva.

Az alapvető célkitűzéshez, a kőolajfüggőség megszüntetéséhez egyszerre több technológiára támaszkodó, újfajta koncepcióra van szükség. A technológiai innováció az alábbi tényezőkre lehet hatással:

A fenntarthatóság kérdése csak a valamennyi közlekedési ágat átfogó horizontális szempontok figyelembe vételével kezelhető. Itt fontos szerep jut a közlekedésbiztonságnak, a környezetterhelésnek (légszennyezés, zajártalom, rezgések), az energia-felhasználásának és a legfejlettebb intelligens technológiák, telematikai rendszerek alkalmazásának (ezek közül kiemelkednek az intelligens forgalomirányító rendszerek, és a közlekedési felhasználókat legközelebbről érintő elektronikus díjfizetési rendszerek (példa9)).

Példa9: Útdíj Stockholmban

2007 augusztusától úthasználati díjat szednek a közel 800 ezer (elővárosaival együtt csaknem 2 millió) lakosú svéd fővárosban (az útdíj tényleges bevezetéséről népszavazás döntött). Az ellenőrző állomásokat (18) a város egykori határán állították fel, a díjak beszedése elektronikus úton történik (a gépkocsikba felszerelendő jeladókat ingyen bocsátották a járművezetők részére). A díjfizetés alól mentesülnek a 14 tonna össztömegnél nehezebb autóbuszok, a taxik, mentők, tűzoltók, valamint az elektromos, gáz vagy etanol üzemű gépjárművek. Szintén nem kell fizetniük a hadsereg járműveinek és a külföldi gépjárműveknek sem.

A belvárosi területen, amit a díjfizetés érint, 280 ezren élnek. Itt dolgozik 320 ezer ember, akik közül 75 ezren laknak a belvárosban. Naponta 246 ezer ember érkezik dolgozni a belvárosba és 89 ezren hagyják el a belvárost munkavállalási céllal. Már az első időszakban naponta mintegy 550 ezer gépkocsi érintette a fizetőpontokat, ahol az útdíj bevezetésétől e járműmennyiség 10-15%-os csökkenését várták. A rendszer bevezetését követően a belváros határán áthaladó forgalom 15-35%-kal csökkent, többen vették igénybe a közforgalmú közlekedési eszközöket. A program előkészítése során a svéd kormány és a stockholmi önkormányzat jelentős tömegközlekedési beruházásokat hajtott végre: 12 expressz-buszjáratot, 18 meghosszabbított útvonalú buszjáratot indított és 1800 új parkolóhelyet létesített a belváros határain kívül eső megállóknál (www.stockholm.se).


A közlekedési szolgáltatások fejlődése, fejlesztése csak az egyes alágazatok együttműködése révén válhat fenntarthatóvá. Egyetlen közlekedési mód sem tud önállóan olyan megoldási lehetőséget kínálni, amelyekkel a növekvő mobilitási igényekből eredő elvárások teljesíthetőek lennének, legyen szó akár a városon belüli, akár nagyvárosok közötti, akár országok, földrészek közötti közlekedési kapcsolatokról.

A mai közlekedési rendszereknek egymás között kölcsönösen átjárhatóknak kell lenniük (interoperabilitás – példa10), elengedhetetlen a különböző közlekedési ágak együtt dolgozása, egymás kiegészítése (intermodalitás) és nagyon fontos a közlekedési ágak aktív együttműködése, egymásra épülő együttdolgozása, a különböző közlekedési módok optimalizált együttes alkalmazása (komodalitás).

Példa10: Tram-train rendszer Mulhouse-ban (Franciaország)

2010 végén átadták Franciaország első „tram-train” vonalát, amelyen nagyvasúti és közúti vasúti járművek osztoznak. A 22 km hosszú vonal Mulhouse főpályaudvaráról indul, majd 2,5 km hosszban a meglévő közúti vasúti hálózat pályáját veszi igénybe (együtt az 1-, 2- és 3-jelű közúti vasúti vonalakkal, a szakaszon 7 állomás található). Innen a vonal új pályán halad tovább, párhuzamosan a Basel-Strassbourg vasúti fővonallal. Ezután a 4 km hosszú szakasz (4 közbenső állomással) után a vonal rátér a Mulhouse-Kruth vasúti mellékvonalra, amelyet többnyire tehervonatok vesznek igénybe. A 15,5 km hosszú szakaszon 7 megállóhely található. A francia államvasút, az SNCF által beszerzett Siemens Avanto motorkocsik megfelelnek mind a közúti vasúti, mind a vasúti szabványoknak (másutt is járnak kettős üzemben, Kasselben például egyenesen dízelvontatással), képesek egyenáramról és 25 kV váltóáramról is üzemelni. A vasúti szakaszon üzemszerűen ez utóbbit használják (www.mulhouse-alsace.fr).
[7]  „A városi mobilitás új kultúrája felé” – A városi közlekedés Zöld Könyve (Európai Közösségek Bizottsága 2007)

[8]  Lipcsei Charta a fenntartható európai városokról (2007)

[9]  „A fenntartható fejlesztés olyan fejlesztés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné az eljövendő generációk lehetőségét arra, hogy ők is kielégíthessék a szükségleteiket” (Bruntland-jelentés 1987)

[10]  Fehér Könyv: Útiterv az egységes közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé (Európai Bizottság 2011)

Az emberi civilizáció kezdeti szakaszában teljes egységben élt a természettel, a mindennapjait a különböző természetes, mai szóval „bio” építőanyagok között élte. A természetben megtalálható és a legalacsonyabb technológiai szinten is beépíthető anyagokat használt az első építmények létrehozásához. Igényeit teljes mértékben kielégítették a belőlük épült épületek, és az életmódját alakította a lakóhelye „komfortjához”. Az első anyagok, amit felhasznált a fa, fű, bőr, kő, agyag, föld voltak, attól függően, hogy mi volt az élettér közelében. A szállítás nehézkes, és az akkori építési technológiákhoz tulajdonképpen szükségtelen volt. A hajlék építés célja a környezeti hatásoktól ( eső, szél, hőmérséklet) való védekezés volt.

A későbbiekben, mikor már nem csak a környezeti hatások elleni védelem volt a cél, hanem az emberek egymás elleni hadviselése miatt, harcászati, stratégiai szempontok is előtérbe kerültek.  Ezen kívül a személyes, közösségi, vagy vallási hatalom anyagi megnyilvánulásának jelképe is lett egy-egy épület. Ekkor már távolabbi, jelentős szállítással járó lelőhelyek, anyagok is megjelentek.

Az „egyszerű” emberek mindennapi építményei egészen a XIX. századig az eredeti céllal és szemlélettel épültek, azonban az urbánus életforma, azt követően  a két világháborút követő újjáépítés új építési anyagok és technológiák alkalmazását tette szükségessé, amit a mérnöki találmányok lehetővé is tettek. A korábban használt anyagok már csak díszítő, historizáló kiegészítők lettek. Azonban a „népi” építészet” – csakúgy, mint  Afrika, Ázsia, Dél-Amerika nem városokban élő, kevéssé civilizálódott népessége – a mai napig használja az ősi  (bio) építőanyagokat.

A bio építőanyagok mellett az energiakímélő technológiák sem mai találmányok, mert az energia kímélete nem csak a megépült épületek energiaszükségletének csökkentését célozzák. A valóban energiakímélő technológiák energiakímélő anyagokat használnak. Ez nem csak azt jelenti, hogy kiszolgálja az alacsony energiaszükségletet, hanem azt is, hogy a létrehozásuk, beépítésük, karbantartásuk és majdani bontásuk, megsemmisítésük – vagy újrafeldolgozásuk – is kevés energiát igényel.

A magyar tanyavilág építészetét az 1980-as és 90-es években feltáró, tanulmányozó és megőrizve megújítani akaró Dr. Reischl Gábor 1995-ben megjelent Gazdálkodó építészet című egyetemi jegyzetében leírta, hogy a tanya egy világmodell, azaz mindent megtermel, amire szüksége van, és semmi hulladékot nem termel, mindent újrahasznosít. Ez alól csak az üveg jelent kivételt, amit nem termel meg, de hulladékként sem nem jelenik meg, mert az összetört üvegpor a kemence belső tapaszolásánál kiválóan felhasználható, jó hőtárolási képessége miatt.

A XX. század kis túlzással a beton és vasbeton százada. Nem lehet elvitatni, hogy a II. világháború rombolása és pusztítása utáni újjáépítés szinte lehetetlen volt az iparosított építési technológiák nélkül, az embereknek a városokban más módon nem lehetett elég lakóhelyet biztosítani. Azonban az is láthatóvá vált, hogy a nem bio eredetű anyagok hatására beláthatatlan és kezelhetetlen mennyiségű hulladék keletkezett, melyek a természetbe nem forgathatóak vissza. A betonhoz hasonlóan az el nem bomló, „örök” műanyagok is nagy problémát okoznak az ökológiai egyensúly fenntartásában.

A századvég és a XXI. század elejének többszöri energiaár-robbanása, a fosszilis energiahordozók egyre drágább elérhetősége és kitermelhetősége azt a kényszert hozta, hogy az épületek energiafelhasználása minél alacsonyabb legyen, beleértve az anyagok létrehozásához, szállításához, elbontásához és újrahasznosításához szükséges energiát is. Ezeknek a feltételeknek a biztosításakor újra a természetben található építőanyagok felé fordult a figyelem, előtérbe kerültek a bio építőanyagok és az energiakímélő vagy más néven ökologikus építési technológiák.

Bionak nevezzük azokat az építőanyagokat, melyek abban a kémiai formában léteznek a természetben, ahogyan azt később az épületekbe beépítik. Ilyenek a különböző növényi eredetű anyagok (fa, nád, szalma, különböző növényi rostanyagok) az agyag minden formájában (nedvesen, szárítva, égetve), a természetes kövek. Nagyon fontos kritériuma a bio anyagoknak, hogy az épületek vagy egyes épületszerkezetek elbontása után újrahasznosíthatóak – akár azonnal, változatlan formában -, vagy a természetes körforgásba visszajuttatva nem szennyezik a környezetet.

Szükséges itt megjegyezni, hogy ezeknek az építőanyagoknak – mivel gyakorlatilag mindenhol megtalálható valamelyik, vagy akár több is – szállítási távolsága kicsi, és ezen keresztül energia- és költséghatékony megoldást nyújtanak. A vidéki – tanyasi és falusi – építészet jellemzően ilyen anyagokat használ.

Van azonban egy megkerülhetetlenül szükséges feltétel ezeknél az anyagoknál: folyamatos karbantartást és odafigyelést igényelnek. Egy nád fedést minden évben át kell vizsgálni, és az időjárás függvényében 2-3 évente újra kell verni. Egy faanyagú nyílászárót néhány évente újra kell festeni, hogy megvédjük az időjárás viszontagságaitól. A vályogházakat szintén az időjárástól függően folyamatosan tapaszolni és festeni kell, különben egy idő után szétmállanak.

Összességében elmondható, hogy ha egy tanyát elhagynak, néhány éven belül beszakad a teteje, ekkor a csapadék romboló hatása fokozottan éri a szerkezeteket, és végül néhány év múlva csak egy domb jelzi, hogy itt valamikor egy ház állt. És ehhez semmilyen külső, nem természetes energiát nem vesz igénybe!

A bio építőanyagokból épült házak lényegesen jobb életminőséget biztosítanak. A természetes szellőzés, természetes páraátbocsátás, alacsony páradiffúziós ellenállás, az anyagok páraelnyelése, tárolása (anélkül, hogy károsodna a szerkezet) és szükség esetén kibocsátása mind olyan tulajdonság, mely a benne élők lakókomfortját, életminőségét javítja. A bio anyagokból épült házak olyan épületfizikai tulajdonságokkal rendelkeznek, amit az iparosított technológiájú épületek csak gépészeti berendezésekkel, külön erre a célra fordított plusz energia felhasználásával tudnak megvalósítani.

Következő követelmény a bio anyagokkal szemben, hogy előállításukkor minél kevesebb, lehetőleg nulla káros anyag kibocsátás történjen, az előállítás során minél kevesebb energiára legyen szükség, valamint a kész, beépített szerkezetek a végső felületkezelésük után se tartalmazzanak és bocsássanak ki toxikus anyagokat.

Energia kímélő, hatékony energiafelhasználású, alacsony energiájú épületek; mind ugyan azt jelenti: olyan épületek, mely az építésük, használatuk során kevés energiát emésztenek fel - melyek lehetőleg megújuló energiaforrásból származóak legyenek – minél kevesebb fosszilis energia legyen szükséges a létrehozásukhoz és üzemeltetésükhöz.

Ezek az épületek abból a felismerésből születtek, hogy a Föld energiaellátása a növekvő népesség és iparosodás mellett erősen behatárolt, véges.  Amennyiben valamilyen új módszer(eke)t nem találunk és használunk, azt nagyon gyorsan ki fogjuk meríteni. Erre a problémára az építészet válasza volt az energia-hatékony épület.

Természetesen a bio építőanyagok és az energia-hatékony építészet egymásba fonódó, egymást erősítő gondolatok, hiszen mindkettő ugyan arra a problémára keresi a választ: hogyan tudjuk lakó és élőhelyünket a lehető legteljesebb módon megőrizni, revitalizálni úgy, hogy ez mindemellett a lakókomfortból és az életminőségből a lehető legkevesebb lemondással járjon.

Az energia-hatékony építészet több eszközt is használ. Az épületek hőszigetelése, hőveszteségének csökkentése, a megtermelt hőenergia nagy részének visszaforgatása, tárolása, megújuló energiaforrások széleskörű használata.

Az épületek határoló szerkezeteinek a korábbiakhoz képest extrém módon megnövelt hőszigetelése az egyik kiemelkedően költséghatékony eszköz. A szerkezetek hőátbocsátási tényezője - vagyis hogy egységnyi felületen egységnyi hőkülönbség hatására a szerkezeten mennyi energia vész el - drasztikusan lecsökken, akár 95%-kal. Egy példa: a 70-es években az általánosan elfogadott érték a 38 cm vastag tömör téglafalazattal egyenértékű falazat volt, melynek hőátbocsátási tényező értéke1,3 W/m2K, a 80-as években a határoló falakra ugyanez hatósági előírással 0,7 W/m2K, néhány évvel ezelőtt 0,4 W/m2K volt. A mai épületeken ez az érték 0,1 W/m2K! Az előírás 0,4 W/m2K, az ajánlott 0,2 W/m2K. Az ablakok a 70-es években 2,5 W/m2K -t „tudtak, ma 0,6 W/m2K az elfogadottan jó érték (összehasonlításul: a panelfelújítási programokban beépített ablakok nagy része 1,1 W/m2K!) könnyen belátható, hogy az energia nagyon nagy része megtakarítható.

A padló-, födém- és tetőszerkezeteken keresztül a fentiekhez hasonlóan 50-80% energia megtakarítás érhető el. Azoknak az épületeknek a tetőtéri hőszigetelése nem megfelelő, ahol a héjazatról a hó a beépített felületről gyorsabban olvad le, mint a többiről. Egy jól szigetelt tetőtér tetőfelületéről nem olvadhat le gyorsabban a hó, mint mellette levő tetőtér beépítés nélküli ház fűtetlen padlásterű tetőfelületéről.  

Egy mai átlagosan korszerűnek mondható épület fajlagos energia-szükséglete mintegy 30-35 W/m2. Tehát egy átlagos 120 m2-es ház energiaszükséglete 3,6-4,2 kWh(!). Összehasonlításul egy ilyen épületbe 15 évvel ezelőtt (és sajnos sok helyen ma is) 18 vagy 24 kW-os kazánt építettek be. A megtakarítás 80%! Egy passzív háznál, amelyről később még szó lesz, ez az érték 15 W/m2, 1,8 kWh összes fűtési energiafelhasználás, ami 90% megtakarítást jelent! Az összes energiafelhasználásba a fűtés és a hűtés mellett a világítás és a háztartási gépek által elfogyasztott energia is bele tartozik!

Azonban – főleg az utóbbi évek időjárása miatt – a nyári meleg legalább akkora problémát jelent, mint a téli hideg. Hiszen vagy elviselhetetlen melegben kell létezni, vagy energiát kell költeni az épület hűtésére.

A népi építészetben használt különböző agyag falak (vert, vályog, vályogtégla, patics falak) vastagságuk – és ebből eredően tömegük – miatt jó hőtároló képességűek, és tömör szerkezetükhöz képest jó hőszigeteléssel is bírnak.

A korszerű, energia-hatékony épületek réteges felépítésű, jól szigetelt, megfelelő tömeggel azaz hőtehetetlenséggel rendelkező szerkezeteivel már eleve kellemesebb klímát biztosítanak, mint a többi hagyományos, nem ökologikus épület. Ezeknél a házaknál már nem az épületek kifűtéséről és kihűtéséről beszélünk, hanem az energiaszint fenntartásáról, vagyis hogy nem engedjük kihűlni, illetve túlmelegedni a belső tereket. További jó tulajdonságuk, hogy a megtermelt és bevitt energiát tárolni is képesek, így egy ilyen épület belső tere mindennemű fűtés nélkül -5 C fok külső hőmérséklet esetén 2 nap alatt 22 C-ról 19-20 C fokra hűl le. Tehát egy esetleges havaria helyzet miatt kialakult áramszünetben sem hűl ki a ház, csak veszít néhány fokot a belső hőmérsékletéből. Az alapok, lábazatok hőszigetelése ugyanolyan fontos és szükséges, mint az épület többi részének hővédelme.

Ennek a fokozott hőszigetelésnek azonban van egy hátulütője: a ház „becsomagolása”, valamint a fokozott légzárású nyílászárók beépítése miatt az épületből az ott keletkező pára nem tud eltávozni. Megfelelő szellőztetés nélkül a ház feltelik párával, és egy idő után találni fog egy felületet, ahol kicsapódik, és máris megjelenik a penész. Tehát: szellőztetni kell!

Mint fentebb említettük, az épületekbe bezártuk a párát a fokozott légzárással. Ezt a párát el kell távolítani a belső térből. Két megoldás jöhet szóba:

 • Szellőztetés a nyílászárókon keresztül. Ezzel az a probléma, hogy a verejtékes munkával megőrzött energiánkat kiengedjük az ablakon, fűtve az udvart, az utcát. Ha ezt egy bukóra állított ablakkal tesszük, a lehető legrosszabbat követjük el, mert a pára nem fog kimenni, csak a meleg. A pára csak légmozgással megy ki, tehát naponta többször rövid ideig tartó (néhány perces) kereszthuzattal kell szellőztetni. Igaz, hogy így elveszítjük a felmelegített levegőnk energiáját, azonban a szerkezeteink nem hűlnek ki, és ahogy becsukjuk az ablakokat, ezek a szerkezetek (falak, födémek, padló) elkezdik átadni az energiát a belső levegőnek. Mivel a levegő fajhője alacsony, viszonylag gyorsan felmelegedik a belső tér, majd később a szerkezetek a fűtés hatására visszanyerik energia tartalmukat.

 • Szellőztetés szabályozott gépi berendezéssel. Természetesen további költségnövekedést okoz a gépi szellőztetés kialakítása, azonban a folyamatos friss levegő utánpótlás olyan minőségi többletet jelent, amit érdemes megfontolni. A hővisszanyerős szellőztetők (rekuperátorok) 90%-os hatékonysággal vonják ki az elhasznált, magas pára- és energiatartalmú levegőből a hőenergiát, és ellenáramoltatón keresztül a friss levegőt előfűtik. Egy 22 C fokos belső és -10 C fokos külső hőmérsékletnél a hőcserélés után a friss levegő 4 C fok körüli hőmérsékletű lesz, és az könnyen belátható, hogy ezt a levegőt könnyebb 22 C fokosra fűteni, mint a -10 C fokosat. A ráfordított elektromos energia a hőenergia értékének cca. 20%-a. Lehetőség van arra, hogy az épület fűtő(hűtő) rendszerére kapcsolva (aktív rekuperátor) a befújt levegő a helyiségben kívánt hőmérsékletű legyen. Mindezek mellé a gépi szellőztetéssel a friss levegő légszűrőkön keresztül kerül a belső térbe. A szűrők finomságától függően akár por és pollenszűrést is végezhetünk, aminek eredményeként a belső tér tisztább lesz, nem lesz porlerakódás, ritkában kell takarítani, különböző légfrissítő és tisztító vegyszereket használni, és az egyre jobban előtérbe kerülő allergiás irritáció is minimálisra csökkenthető. A költségnövekedést részben kompenzálni lehet azzal, hogy nincs szükség nyíló ablakokra, a fix üvegezésű nyílászárók pedig mintegy 40-50%-kal olcsóbbak. Németországban új épület használatba vételi engedélyét ki sem adják, amennyiben nincs beépítve hővisszanyerő szellőzés…

A fentiekben már szó volt róla, hogy az energia-hatékony épületek – mint a nevük is mutatja – lényegesen, akár 80-90%-kal kevesebb energiát igényelnek, mint hagyományos társaik. A szükséges energiát biztosíthatjuk fosszilis tüzelőanyaggal is, hiszen már az energiaszükséglet csökkentésével eljuthatunk a káros anyag kibocsátás drasztikus csökkentésére, azonban az igazi megoldás a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű alkalmazása.

 • Levegőkazán. A levegő energiájából vonja ki a hőenergiát, amit hőcserélőn keresztül átad a fűtő(hűtő)közegnek, mely a belső térbe közvetíti a belső hőleadókhoz. Széles spektrumú felhasználása lehetséges, padló fal, mennyezet és radiátoros fűtéshez egyaránt megfelelő. A mai korszerű levegős hőszivattyúk COP értéke átlagosan 4-4,5. Ez azt jelenti, hogy 1 kW elektromos energiából 4-4,5 kW fűtési (hűtési) energia állítható elő. energiaellátásához geotarifa igényelhető, mely mintegy 30%-kal olcsóbb a hálózati energiánál. Természetesen minél alacsonyabb a külső hőmérséklet, annál rosszabb a hatásfoka a fűtésnek, illetve minél melegebb, annál rosszabb a hűtés hatásfoka. A hűtésnél nincs igazán konkurencia, amivel össze lehetne vetni, de a fűtésnél 2011-es energiaárakon -5 C fokig gazdaságosabb a gázfűtésnél. Ha figyelembe vesszük, hogy Magyarországon évente átlagosan 10-12 nap süllyed ez alá a hőmérséklet, a kifizetődés egyértelmű.

 • Talajhő kazán. Az előző pontban leírtakhoz képest a különbség, hogy a Föld egyenletes, télen-nyáron egyaránt 13-14 C fokos hőmérsékletét használja fel a fűtésre, hűtésre, tehát a külső hőmérséklet nem befolyásolja a hatásfokot. Hátránya a magasabb bekerülési költség, előnye viszont, hogy akár 6-os COP értékű is lehet a berendezés. Két fajtáját különböztetjük meg: a talaj-kollektorost, ahol nagyobb területen mintegy 2 méter mélységben csöveket fektetünk le, amelyekben áramló folyadék átveszi a föld hőjét, és a hőcserélőben azt leadja, és a talajszondást, ahol néhány száz méteres szondákat fúrnak a földbe, és azokon leengedett speciális csővezetékekben keringetve az előzőekhez hasonlóan a hőszivattyúval nyerik ki az energiát.

 • Napkollektor. A Nap melegét felhasználva a tetőre szerelt normál vagy vákuumcsöves napkollektorok meleg vizet termelnek. Felhasználásuk kettős lehet, vagy csak a használati melegvíz ellátásra használják, vagy egy központi rendszeren és hőtárolón keresztül az épület központi energia rendszerére dolgoznak. Megtérülésük az összes hőtermelő berendezés közül a leggyorsabb.

 • Napelem (szolárcella). A Nap sugárzásának segítségével közvetlenül elektromos energiát termel, mely vezérlő elektronikán keresztül a hálózatra termeli a villamos áramot. Nagy különbség a napkollektorral szemben, hogy borult időben is termel áramot, kicsit alacsonyabb intenzitással.

 • függőleges tengelyű szélgenerátor. Azokon a helyeken, ahol az éves szeles napok száma magas, jó választás lehet az alternatív villamos energia termelésére. Már igen alacsony szélsebesség mellett is képes energiát termelni.

Ha ezek után tovább folytatjuk számtanunkat a már említett 120 m2-es épülettel, melynek energia szükséglete 3,6-4,2 kWh, akkor levegőkazánnal 1 kWh, talajhő kazánnal 0,65 kWh elektromos energiával biztosítható a fűtési szükséglet. Egy vasaló 2 kWh teljesítményű…

Az energia-hatékony épületek gépészete nem feltétlenül tér el a hagyományos épületekétől. Ennek közvetlen folyománya, hogy meglévő épületeket is lehet energia-hatékonnyá tenni, sőt, minél rosszabb az épület energetikai állapota, annál gyorsabban térül meg a ráfordított beruházás, annál jobb költséghatékonysággal végezhető el a beruházás. Természetesen egy új építésű háznál érdemes az optimális belső elosztó és hőleadó berendezéseket alkalmazni, mert jobb hatásfokkal működik a rendszer. Nagy előnye azonban a megújuló energiaforrású hőtermelő berendezéseknek, hogy szinte bármilyen primer oldali (energia termelő) társítható szinte bármilyen szekunder (elosztó és hőleadó) rendszerrel. Az új rendszereknél jellemzően felület fűtést és hűtést, radiátort vagy regisztert, és légbefúvó hűtést és fűtést alkalmaznak. Ezek a rendszerek már nagyon kifinomult vezérlésűek, épületgépész tervezésük elengedhetetlen!

Az épületek telken belüli elhelyezésénél, alaprajzi kialakításánál és tömegének megtervezésekor nagy figyelemmel kell lenni a tájolásra. Az északi oldalon kívánatos a zárt, szinte erődszerű kialakítás, mellyel  védhető a ház az időjárási viszonyoktól. Az északi oldalra célszerű helyezni a nem huzamos tartózkodásra szolgáló, kiszolgáló helyiségeket, melyek természetes megvilágítása sem alapvető követelmény. Ilyenek a gépkocsi tárolók, kamrák, gardrobok és egyéb tárolók stb.  A dél-keleti, dél-nyugati és déli oldalon árnyékolt nagy üvegfelületekkel szabályozható a téli – nyári napenergia beáramlása. Ide célszerű elhelyezni  a közösségi, családi  élet céljára szolgáló helyiségeket (nappali, étkező), a hálószobákat, konyhát. A konyha tájolásánál érdemes figyelembe venni a háziasszony főzési szokásait. Amennyiben délelőtt történik a főzés, nem kívánatos a délkeleti tájolás, mert éppen akkor süti a nap a konyhát, amikor ott többlet energia keletkezik a főzés során.

Alapvető tény, hogy ahova a fény bejut, oda a hőenergia is beáramlik. Megfelelő árnyékolással a nagy üvegfelületek nyáron nem engedik át a napsugárzást illetve kisebb mértékben, mint árnyékolás nélkül. Télen a napenergia passzív hasznosításával (hőcsapdával) hasznosíthatjuk a napenergiát. A hőcsapda elvén működik az un A Trombe-fal üvegfelület mögött elhelyezett nagy tömegű betonfal, amely a napsugárzás hatására felmelegszik, és később a belső helyiségek felé adja le a hőt.

 A zöldtető a lapos, vagy a kishajlású tetőkön alkalmazott megoldás melynek során az épület tetőfelületére megfelelő műszaki feltételekkel növényzetet telepítenek. Ennek eredményeként az épületek nyári felmelegedése csökken, éppúgy, mint a beázás-veszély is, és kedvezőbb mikroklíma alakul ki.

A nyári melegben a túlmelegedés ellen aktív és passzív árnyékolással védekezhetünk.  Aktív árnyékolásnak hívjuk a klasszikus árnyékoló szerkezeteket, (redőnyök, reluxák, sötétítő függönyök, melyek közül a nyílászárók külső oldalára elhelyezett árnyékolók lényegesen több hőtől óvják meg a belső teret), az előtetők, árnyékvető épületszerkezetek, pergolák. Passzív árnyékolást biztosítanak a lombhullató fák, melyek nyáron lombkoronájukkal védik az épületeinket a túlzott felmelegedéstől, télen a lombhullatást követően a napenergia eljut az épületszerkezetekig, melegítve azokat. Az aktív és passzív árnyékolás együttesen akadályozza meg  az épület túlmelegedését, a komfortérzet növelése mellett kevesebb energiát kell fordítanunk a felmelegedett belső terek hűtésére.  

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározását a 7/2006. (V. 24.) TNM  számú rendelet szerint kell végezni.

Az épület energetikai besorolása összetett kérdés. Nem csupán az épületfizikai jellemzőktől (falazat, ablakok, hőszigetelés) függ, hanem az épület energiaszükségletétől a melegvíz előállítás módjától, és a épületgépészeti berendezések és a szellőzés jellegétől, az aktív és passzív árnyékolástól, a nyári túlmelegedés védelemtől  is. Mindezt az épület felületének és térfogatának arányához (A/V arány) kell viszonyítani. Tehát egy osztatlan tömegű épület (aminek térfogatához igen kis felület tartozik), gyengébb fűtési rendszerrel is elérheti a jobb kategóriát, mint az, ha összetett, tagolt épület épül.

Az épületek energetikai besorolásáról energiatanúsítvány készül, melyet külön jogosultság alapján  energetikai szakértők  készíthetnek.  Az energetikai tanusítvány a háztartási gépeknél megismert A+ és I osztályig terjedően sorolja be az épületeket.

Az egyes energetikai osztályok jellemzői az alábbi táblázat szerintiek. a számérték a fajlagos hőveszteségi tényezőt jelenti a követelményérték százalékában kifejezve.

A táblázatból kitűnik, hogy egy épületnek ma legalább „C” energetikai osztályba tartozónak kell lennie.


Az „A+” energetikai osztályba sorolt épületek között megkülönböztetünk két újabb csoportot is, ezek az ún. passzív és aktív házak. Ezen épületek energiaegyenlege nagyságrendekkel jobb a többi besorolásnál.

Passzív házak:

Azokat az épületeket nevezzük így, amelyek energiaszükséglete 15 W/m2-nél kisebb.  Az energiafogyasztásba a fűtés és a hűtés mellett a világítás és a háztartási gépek által elfogyasztott energia is bele tartozik. A passzívházzá minősítés külön vizsgálat elvégzését követően lehetséges. A vizsgálat során hőkamerás felvétel készül és vizsgálják az épület fokozott légzárását is. A passzívháznak tökéletesen légzárónak kell lennie, szellőzése kizárólag hővisszanyerős gépi szellőzéssel biztosítható (aktív vagy passzív rekuperátor beépítésével).

Aktív házak:

Annyiban térnek el a passzívházaktól, hogy a megújuló energiatereléssel több energiát termelnek, mint amennyit az épület  elfogyaszt. A ház villanyórája mindkét irányba képes forogni, azokban az időszakokban, amikor rendszere (napelemei, szélturbinája…) termeli az energiát a rendszerbe, az óra visszafelé forog. Éves szinten nem energiafogyasztó, hanem energia-előállító.

Autonóm ház

Egy önellátó épület, amely a hálózatoktól (víz, gáz, villany, csatorna) függetlenül tud működni. Ezt úgy képes elérni, hogy rendkívül takarékos, és igényeit hulladékhasznosításból és a természet megújuló forrásaiból nyeri. Zöld, megújuló energiák, elsősorban nap- és szélenergia, biomassza és talajhő teszik lehetővé az alacsony energiafogyasztást. Ugyanakkor cél az alacsony környezetterhelés is, ez megjelenik az alapanyagok kiválasztásában is.

Az energiahatékony házak épületgépészeti berendezéseinek tervezése kiemelten fontos, melyet az alábbi példákon keresztül lehet érzékeltetni:

Egy 120 m2 alapterületű épület energia szükséglete 1,8 kW. A tulajdonos a nappaliba fatüzelésű kandallót épít, melynek legkisebb teljesítménye 5 kW. A keletkező 3,8 kW többlet energia elvezetéséről és hasznosításáról épületgépészeti berendezésekkel és megoldásokkal gondoskodni kell!

Egy 150 m2-es, passzív házba a rossz épületgépészeti tervezést követően beépítettek egy 24 kW-os gázkazánt akkor, mikor az épület energia szükséglete 3 kW volt. Az első télen havonta 30 eFt gázszámlát fizettek, mely a „C” energetikai osztályba sorolt épületek esetében elfogadható ár. A magas gázszámla oka az volt, hogy a kazán folyamatosan ki –be kapcsolt, hatásfoka ahhoz hasonlíthatóan volt rettenetesen rossz, mintha autópályán 2. sebességi fokozatban szeretnénk 120-al haladni.

Fenti példákból is világosan látszik, hogy az alacsony energiájú épületek tervezésekor a felhasznált anyagok minőségén, a tudatosan energiakímélő építészeti tervezésen kívül feltétlenül fontos az épületgépészeti tervezés is, mert rendszerként csak így tud működni az épület.  Szerencsére a hatályos épület kivitelezésre vonatkozó jogszabályok már egy cca 150 m2 alapterületű családi ház esetében is kötelezővé teszik a kiviteli tervek készítését, mely az építészeti és statikai terveken kívül épületvillamossági és épületgépészeti tervezést is előírnak. Így az építtetők kényszerűségből ugyan, de elkészíttetik a kiviteli terveket, ahol az említett szakági mérnökök összehangolt munkájának eredményeként korszerű, energiakímélő építési technikák és technológiák alkalmazásával alacsony költséggel üzemeltethető, kevés káros anyagot kibocsátó korszerű, komfortos épületek készülnek.

„Egy város helyt kell, adjon a gondolkodásra” (Nietzsche)

Az elmúlt két évszázad folyamán az emberiséget érintő globális folyamatok közül kiemelkedő helyet foglal el az urbanizáció. A XIX. század elején a Föld lakóinak mindössze 2,4%-a élt városokban, míg napjainkban ez az arány már meghaladta az 51%-ot. 2011 október utolsó napját a hétmilliárd napjává nyilvánították. Igen gyors iramban nőtt a Föld lakosságának száma: időszámításunk kezdetén 400 millió volt, 1830-ban elérte az 1 milliárdot, 1927-ben a 2 milliárdot, 1960-ban a 3 milliárdot, 1974-ben a 4, 1987-ben az 5, míg 1999-ben a 6 milliárdot. Jelenleg 200 fölé emelkedett a milliós nagyvárosok száma, és 26 város lakossága külön-külön meghaladta a 10 milliót.

A World Bank előrejelzései szerint 2025-re több mint egy tucat város népessége túlszárnyalja a 20 milliót, és 2035-ben a városlakók száma 6 milliárd lesz. Folyamatosan nőnek a beépített területek, arányuk a sűrűn lakott európai országokban a 17,0%-ot is meghaladja.

Az emberiségnek több mint felét érintik a mesterségesen létrehozott városi környezet káros hatásai: a környezetszennyezés, a városi légtér megváltozott bioklimatikus paraméterei, a zaj, a felfokozott élettempó és ezzel együtt a stressz. Az ember kimondottan városlakó lesz, és arctalan épületek, minden egyes négyzetméterért harcot folytató járművek ezrei jellemzik településeit. Egyértelmű, hogy a város – mint a környezet egészével szembenálló, részleges és antropogén táj – szükségszerűen problematikussá válik, és ezáltal a XXI. század elején újabb és újabb kihívások és feladok tornyosulnak a várostervezők előtt, mint például a város környezeti konfliktusainak feltárása és egy a városökológiai paraméterekre vonatkozó környezeti kataszter létrehozása, melynek célja egy ökológiai alapon kialakított fenntartható városfejlesztés megvalósítása.

Minden jel szerint környezetünk súlyos problémái, a városok túlnövekedése, a környezetszennyezés és a természeti értékek pusztulása a legnagyobb kihívást jelentik az emberiség számára, és a jövő szempontjából két alternatíva között választhatunk. Az egyik, hogy az anyagi gazdagodást szem előtt tartva meghódítandónak és felhasználandónak tekintünk-e minden erőforrást és felhasználhatónak véljük a maradék természetes területeket, vagyis Kenneth Boulding metaforája szerint cowboyok leszünk-e, avagy – a másik alternatíva – űrhajósok, akik tudatában vagyunk annak, hogy a Föld tartalékai végesek, s ezért a korlátozott erőforrásokkal való gazdálkodásban is a természeti értékek konzerválására, a hulladékok visszaforgatására és újrahasznosítására, a racionális tervezésre és a veszélyek csökkentésére törekszünk.

E megvilágítás értelmében a város- és településfejlesztésnek új súlypontjai alakultak ki, új szempontjai vannak, ami mellett egyetlen a városfejlesztési terveket használó önkormányzat sem mehet el szó nélkül, hiszen Magyarországon az 1995. évi a környezet védelmének általános szabályairól szóló LIII. törvény minden település számára a környezeti terv elkészítését írja elő. Tény, hogy a természet védelmével kapcsolatos intézkedések nem állhatnak meg a város közigazgatási határánál, hanem a városperemi területeket is érinteniük kell. Ez épp annyira fontos, amennyire a település társadalmi-gazdasági hatásai kiterjednek a városkörnyékre.

Európában ma a városfejlesztés legkritikusabb pontjait a városi területhasználat tervezése képezi. Ez komplex gondolkodásmódot igényel, nagyon sok szerteágazó érdek van, az optimalizálást a szakági tervek (például a zöldterületi terv, a közlekedési terv, fenntarthatósági terv) nem képesek elvégezni, azokat célszerűen összehangolni. Ezért javasolható, hogy készüljön a szakági tervek után – azok alapján – városökológiai terv, amely a város lakói, biogén és abiogén tényezői, valamint a tervek javaslatai közti harmonizációs lehetőségeket, például épp a területhasználati értékeléseket, módozatokat tartalmazza.

Ezt a szempontot támasztja alá az utóbbi időben az igen elterjedt environmetal  planning and  management (EPM) kifejezés várostervezésben is megjelent használata. Míg a planning szó jelentése egyértelmű (vagyis tervezés), addig az environmental management megfelelő magyar fordítása a környezetkezelés, noha két­ségtelenül kevésbé hangzik tudományosnak vagy divatosnak, mint a környezeti menedzs­ment.[11] A gazdálkodó vállalatok, az önkormányzatok számos példával szolgálnak világszerte a környezeti szempontból felelős magatartásra. Egyre terjed például az önszabályozás filozófiája is, de rendelkezésünkre állnak például a környezeti szempontú önkéntes átvilágítások (ökoaudit) tapasztalatai is. Az elsők között ilyen jellegű átvilágítást 1996-ban Brüsszel önkormányzata kezdeményzésére végeztek, mely felmérés kiterjedt a talajokra, a légkörre és a felszín alatti vizekre. Az eredményeket a következő évben közölte a Brüsszeli Környezetvédelmi Intézet (BIM-Rapporten).

Régóta ismert, hogy a természeti környezeti tényezők különböző mértékű pufferkapacitásúak az emberi tevékenységgel szemben Első megközelítésben például a földtani felépítés, a globális klímakarakterek a viszonylag stabil környezeti paraméterek csoportjába, míg a talajok, a vegetáció, a mikroklíma a labilis, igen könnyen módosuló elemek közé tartozik. A város ökológiai rendszerében az emberi tényező a meghatározó ökológiai faktort képezi, ebből következik, hogy az ökológiai paraméterek tekintetében a városi ökológiai rendszereket sokkal nagyobb terhelés éri, mint a környékbeli, extra muros, kisebb antropikus hatásnak kitett területekét. Az egyes ökológiai tényezőkben bekövetkező fontosabb változásokat a 6.1. táblázat mutatja.

6.1. táblázat - 6.1. táblázat. A városi és városkörnyéki ökorendszerek tényezőinek jellemző értékei

Tényező

Paraméter

Vidékhez képest változás

Okok

Aeroszol

1000%-kal magasabb

Ipar, háztartás

Energiafelhasználás

300%-kal nagyobb

 

Sugárzás

Globálsugárzás

20%-kal kevesebb

felhőzet, köd

UV télen

30-45%-kal kevesebb

 

UV nyáron

10-20%-kal kevesebb

 

Albedo

12-14%-kal alacsonyabb

 

Napfénytartam

5-15%-kal kevesebb

felhőzet

Légszennyezés

kicsapódási részecskék száma

10-szer több

emisszió, imisszió

Gázkeverékek

5-20-szor több

 

Hőmérséklet

évi középhőmérséklet

1,5-2 fokkal magasabb

üvegházhatás

téli középhőmérséklet

3 fokkal magasabb

antropogén hatás

a téli fagy gyakorisága

25%-kal kisebb

 

Fűtési fokszám

10-12%-kal alacsonyabb

 

Fűtési napok száma

10-kel kisebb

 

Relatív nedvesség

Télen

2%-kal kiesebb

nedvesség

Nyáron

8%-kal kisebb

 

 Csapadék

évi középérték

10%-kal több

felhőzet

hó gyakorisága

5%-kal kisebb

hősziget

Hóréteg megmaradásának ideje

15%-kal kisebb

 

5 mm-nél kevesebb csapadékú napok száma

10%-kal több

 

Harmat

50%-kal kevesebb

szárazság

Szél

évi középérték

25%-kal alacsonyabb

Épületek

Szélcsend

5-20%-kal gyakoribb

 

Felhők

Borultság

5-10%-kal magasabb

antropogén hatás

téli köd

100%-kal gyakoribb

 

nyári köd

30%-kal gyakoribb

 

Párolgás

50%-kal alacsonyabb

 

Nehézfémek

1500%-kal több

közlekedés, ipar

Széndioxid és kéndioxid

1000%-kal magasabb

antropogén hatás

Szemét

200%-kal több

háztartás, ipar

Zaj (dB)

150%-kal magasabb

közlekedés

Zöldfelület

60-70%-kal kevesebb

beépítés


A nagyváros ökorendszerében bekövetkező változások szemléltetésére 1973 óta ismert Herbert Sukopp modellje, amelyben catenaszerűen szemlélteti az egyes hatótényezők térbeli, a területhasznosítástól függő változását. Az 6.1. ábra ezt a modell mutatja be. Ahhoz, hogy a város tényleges hatását meg lehessen ítélni a táblázat adatainak értelmezésével egyszerre kell figyelembe venni a topográfiai helyzetet, az ipar fejlettségét, a közlekedés intenzitását, a beépítettség mértékét, az energiafelhasználás szerkezetét stb.


Visszatérve az 6.3. táblázat adatainak elemzésénél négy lényeges okot emelhetünk ki:

 • A növekvő mértékű urbanizációt és a szabad felszínek beépítését. 1960 és 1990 között Magyarországon sok tízezer hektár korábban beépítetlen területet építettek be. Tekinthetjük ezt a városiasodás természetes velejárójaként, de érzékelni kell az okozott környezeti terhelés mértékét is. Az ilyen zöldfelületek (természetközeli területek) mindenekelőtt a városi régió vízháztartását módosítja, de jelentősen hat a sugárzási viszonyokra, a hőmérséklet és a nedvesség napi menetére és a széljárásra.

 • Az ipar tevékenység és a különböző égetőközpontok emisszióját, továbbá a közlekedés által kiváltott terhelést. A fosszilis energiahordozók elégetése, valamint a termelési folyamatok, az erőművek, a gépkocsik üzemelése a levegő minőségét rontja leginkább. Ez az emisszió/imisszió többnyire a sűrűn lakott területeken koncentrálódik. Ezek a levegőt szennyező források rontják a vegetáció és a talajvíz minőségét is.

 • A nagy leadott hőmérsékleti értékeket, ami speciálisan a városban ható antropogén jellegű klímatényező. A városklíma alakulását befolyásolja, és a fűtés mértékétől, a közlekedés intenzitásától és a nagy hőtároló képességű épületek hőleadásából származik.

 • A városfejlesztési terven belüli törvényszerűségeket. Ha olyan tervet fogadnak el, amely például lehetőséget nyújt a város területén zajló légcserét meggátoló épületek kivitelezését, akkor a szennyezőanyagok jelentős mértékben felgyülemlenek, megnő koncentrációjuk.

A fentebb említett okokat és változásokat feltétlenül ajánlott figyelembe venni a fenntartható városok ökológiai szempontú tervezésénél. A városökológiai elemzés – hogy csak néhány példát említsünk – a táj következő funkcióit tudja a településen lakók számára felhasználhatóvá tenni:

 • a zöldfelületek és erdők segítségével a városklíma és a levegőhigiénia javítása,

 • a természetközeli és rekreációs területekkel a kirándulás, a hétvégi turizmus és az aktív kikapcsolódási/sportolási tevékenység támogatása,

 • a természetközeli, természetvédelmi területeken az oktatási célú természetjárás (madármegfigyelés, tanösvények bejárása),

 • tagolt, ökológiailag sok elemből álló „város és vidéke” rendszer kialakítása, amely jelentősen támogatja azt a várostervezési célt, hogy koncentrikusan elhelyezkedő szántóterülettel felváltva vízzel, erdővel, tereplépcsővel, nedves területtel ajánlatos ökológiailag lehatárolni egy-egy települést.

Az ökológiai várostervezésnek sokfajta értelmezése létezik.  A politikában és a tervezésben a városökológiát/várostervezést nem mint a várossal kapcsolatos alkalmazott környezeti/urbanisztikai tudományt kezelik, hanem az ökológiailag orientált városfejlesztési szándékként. Így a terveket akkor nevezik kimondottan „ökológiailag” vagy „környezetileg” megfelelőnek, ha azok a természeti erőforrások illetve az ember, a flóra és a fauna életkörülményeit hosszútávon biztosítják, az ökológiai várostervezésnek tehát környezetbarát városfejlesztést kell céloznia. Ezek a célok és célkitűzések a gyakorlatban többé-kevésbé az ágazati tervekben, mint környezet- és természetvédelmi szándékok formájában jelenhetnek/jelennek meg.

Nem téveszthetnek meg azonban az építészek és egyes városrendezők kijelentései, mely szerint az urbanizációval foglalkozó szakemberek egyetlen feladata, hogy minél lakhatóbbá tegyék a városokat. Meglátásuk szerint a város a megtervezendő beavatkozások összefoglaló keretét képezi, amely időben nem változik, és amelyet a terület és az éghajlat állandó tényezői határoznak meg. Szintén építésztől származik az a vélemény is, mely szerint a várostervezés egyrészt művészet, másrészt tudomány, mert térinformatikusok, építészek, környezeti szakértők együttműködését feltételezi a városi területek minél ésszerűbb felhasználásának, a gazdaság maximális eredményességének, az esztétikai igény optimális kielégítésének és a szép megvalósításának céljából.

E szempontok helyesek, de a környezeti tervezés túlmutat ezen aspektusokon, és abból a szükségletből keletkezett, hogy egyre többen felismerték, hogy ezt a sajátos, jellegzetes ökológiai feltételek jellemezte környezetet, a soktényezős, szerteágazó hatáskapcsolatokat integratív módon, tájháztartási szinten kellene szemlélni és értékelni. Az ökológiai tervezésnek két kritériumot kell kielégítenie:

 • Az egyik az, hogy az egyes ágazati terveket, koncepciókat harmonizálni, integrálnia kell, például ökológiai szemléletük mennyire illeszkedik az átfogóbb regionális illetve országos szintű tervekhez stb.

 • Másrészt katalizálnia kell, hogy az átfogó ökológiai kapcsolódások, összefonódások (gyakorlati konzekvenciái) az egyes ágazati tervekbe visszakerüljenek, illetve ott azokat a tervezéskor figyelembe vegyék. Az ökológiai terv elsődlegesen a térbeli kapcsolatokat hivatott rendezni. Azaz nem olyan kérdésekkel foglalkozik, hogy miként kerül egy szennyezőanyag a városi ökorendszerbe, vagy hogyan kell kifejleszteni és bevezetni egy környezetbarát technológiát.  Sokkal inkább kell vizsgálni a regionálisan eltérő adottságok és terület-felhasználás alapján a környezet ember általi használatát és azt úgy optimalizálni, hogy a jövőbeni fejlődés minél kevesebb környezeti  kárt okozzon illetve csökkentse a fellépő károkat.

A városökológiai tervezésnél a következő súlyponti, tájháztartással kapcsolatos kérdések merülhetnek fel:

 • Mennyire alkalmas a felszín adott hasznosításhoz, funkcióhoz?

 • Milyen érzékenységű a felszín az adott hasznosítással, terheléssel szemben?

 • Milyen terhelésű az adott felszín?

 • Milyen konfliktusok vannak az érzékenység, terhelés és alkalmasság tekintetében?

Ha megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, akkor élhetünk igazán az ökológiai tervezés adta lehetőségekkel, így például a fejlesztési vagy építési tervekben a kimutatott vagy lehetséges konfliktusokat megkísérelhetjük megszüntetni, mérsékelni vagy oldani. Az értékelési rendszer, a célrendszer (például a konfliktus/veszélyeztetés/kockázat fokozatai) normatíváinak kidolgozása a városökológia soron következő feladata lehet.

A települések ökológiai tervéhez jó alapul szolgálhat az abiogén (domborzat, klíma, talaj, felszíni és felszín alatti vizek) és biogén tényezőkre kiterjedő ökológiai állapotfelvétel. Hangsúlyozni szeretném azonban a más típusú tényezők fontosságát, hisz az előbb felsorolt faktorok előre vetítik a felszínhasznosítást, az építési szerkezetet, a hulladékprodukciót stb. Földrajzi alapról indulva ezek humánökológiai célú elemzését is rendkívül fontosnak, a városökológia igazi feladatának tekintem.    

Az ökológiai tervezés szintézisfeladat, ahol a nagyszámú tényező együttes hatását kell megítélni. Ez a tervezés legnehezebb része, hisz eltérő irányba ható gazdasági, jogi és technikai feltételeket is figyelembe kell venni. A legkritikusabb és talán a legnehezebben kezelhető kérdés az ökológiai várostervezésben a gazdasági tényezők szerepének, súlyának megítélése, azok kezelése. A gazdasági szükségletek, a valós felszínhasználat, a kommunális és környezeti beruházások realitását nem lehet figyelmen kívül hagyni az ökológiai tervezésben.

Az ökológiai tervezés másik lényeges dilemmája, hogy olyan településen található struktúrákat kell integrálni, amelyeknek kialakítása, építése, nem ökológiai szempontok szerint történt, hanem a korábbi évtizedek különböző várostervezési iskoláinak koncepciója alapján. Ezen a koncepciók több-kevesebb nyomát ma is láthatjuk a városok szerkezetén, s csak kevés teljesen strukturálatlan nagyvárost ismerünk.

Nem kívánunk részletesen foglalkozni a koncepciók fejlődésével, mégis azok vázlatos összefoglalása szükségesnek látszik ahhoz, hogy az ökológiai várostervezés helyét ebben a fejlődési sorban megítélhessük. A II. világháború után az újjáépítés koncepciója (1945-1955) volt a jellemző, amely megőrizte a régi városstruktúrát, utcahálózatot, az összevonással kialakított nagyobb telkeken ipari és lakóblokkok jöttek létre. A következmények: a városközpont intenzívebb használata, közlekedési és ipari imisszió a nagy népsűrűségű lakóterületeken, a lakóterületeken a negatív környezeti hatások kumulálódása, amely a nyugati országokban a 60-as években a városközpontokból való kivándorlást mobilizálta.  Az 1950-60-as évek tervezési koncepciója volt a tagolt városok kialakítása. Ez az 1920-as években kialakult és 1933-ban az „Athéni Charta” néven  a településtervezésbe gyökeret vert hagyományokon alapult (A városok funkcionális tagolásának koncepciója).  Az elképzelés szerint szigorú szabályszerűség szerint kell az egyes városi funkcióknak (lakás, munka, pihenés, oktatás, bevásárlás) a városi térben helyet találni, innen ered a bevásárlócentrum, a zöldmezős egyetem és városperemi lakózónák megvalósítása. Tehát különválnak a város funkciói: lakni, művelni a testet és a szellemet, közlekedni, dolgozni – így jellemzői a posztliberális várossal ellentétesen definiálódnak. Futuralisztikus megoldások születtek. Kiemelkedő képviselője Le Corbusier volt. Máig tartó következménye például az ingázók megnövekedett száma, a növekvő környezetterhelés miatti nagyobb szociális kiadás, nagyobb felszíndarabok (telkek) homogén használata, a városperem rohamosan növekvő benépesedése. (Példaként említhető Chandigarh, mely 1949-ben lett Pándzsáb fővárosa, és kizárolag Le Corbusier tervei alapján épült, aki úgy vélekedett, hogy újra meg kell találni az embert, azt az egyenes vonalat, ami követi az ember és környezete, valamint a világmindenség tengelyét. Szépség és egyszerűség – volt Le Corbusier elve. A települést szektorokra osztotta, mert úgy vélte, hogy az élet ezekre a 800 x 1200 m2-es szektorokra, vagyis épülettömbök köré szerveződik. Egy-egy szektor pedig 5000-20000 ember számára biztosít lakást. Az egész város horizontális irányba épült: az épületek 13 kategóriába oszthatók, attól függően, hogy az állami alkalmazottak is szintén 13 társadalmi rétegbe tartoznak, vagyis a legalacsonyabbtól a legmagasabbig minden társadalmi réteg számára más-más lakóház készült. A lakók feltételként elfogadták, hogy csak aktív korukban bérelhetik ezeket a lakásokat. A szektorok szerinti városszerkezet kialakítása és szerveződése következtében nincsen városközpont. Igaz létezik a kereskedelmi és az üzleti központ funkcióját betöltő 17. szektor, amit Le Corbusier saját maga rajzolt meg, igyekezve minden akadémizmust mellőzni. Annak ellenére, hogy eleinte 150 ezer, majd 500 ezer lakosra tervezték a települést, annak népessége jelenleg meghaladja az 1 milliót, ami a város széli nyomornegyedek kialakulását eredményezte, vagyis pont azt, amit a tervezője el akart kerülni.)  

A merev szabályokat érvényesíteni kívánó, a városképet nem mindenek fölé helyező elképzelés ellenpólusaként jelent meg az önszabályozó város koncepciója, amely azonban a városokban nehezen kontrollálhatóvá tette az élet- és környezetminőség alakulását, s emiatt igazán nem tudott meggyökeresedni. (Erre kiváló példa az 1957-ben Lucio Costa tervezte Brasilia esete. A tervező szerint e város lett a kővé vált értelem jelképe a trópusokon, aki abból indult ki, hogy az emberi igények sterilitása korlátozza a szabadságot. A rendezett, eredményes munka következménye 1961-re készült el. Legfontosabb épületeit Oscar Nimayer tervezte –  a minisztériumokat, a piramis alakú színházat, az elnöki palotát, a katedrálist – , Nimayert nem csak a látható forma érdekelte, hanem a hanghatások is. Ezért az épületek elrendezése a brazíliai életérzést tükrözik. Vezérlő elve a funkciókhoz való alkalmazkodás. Ezzel magyarázható az a hiányosság, hogy a gyalogosokra nem gondoltak, s a sugárutak egy része mentén például nincs járda.)

Részben az önszabályozó városkoncepciót ért számos kritika hatására, de azzal párhuzamosan alakult ki a tömegközlekedés városa tervezési elv (1960-1975). Számos tervezési javaslat született az egyéni és tömegközlekedés kombinálására, s jól megfigyelhető következmény volt – az esetleg távolabbi – városkörnyék bekapcsolása a városi tömegközlekedésbe (Németországban és az Egyesült Államokban például ekkor erősítették meg az elővárosi gyorsvasúthálózatot).

Az 1968-1978 közötti évtizedre a „felfelé törekvés” volt a jellemző (urbanitok sűrűsödése), amikor a városközpont ismét kiemelt szerephez jutott, ahol a magasházak hálózata alakult ki, de ugyanakkor háttérbe szorult a zöldterület, a rekreációs zóna, csökkentek a parkok és játszóterek részaránya. A beépítés sűrűsége növekedett, a telek tulajdonjogokkal spekuláltak, a funkciók keveredtek, de a kívánt „urbanit” szintet  általában nem sikerült elérni.

Az 1970-es évek elejétől a nyugat-európai országokban új koncepció jelent meg, amely a városkép és a lakóterületek minőségének javítását tűzte ki célul. (A volt szocialista országokban ez a mennyiségi igényeket kielégítő lakótelepek építésének időszaka.) Az előbbi eredményeként például sétálóutcákat építettek, csökkentettek a közlekedési terhelést a belvárosban. 1975-től „csak több kísérletet ne” jelszóval lefékeződött az újabb elvek alkalmazása. Az továbbra is kérdés, hogy a nemcsak napjainktól propagált ökológiai városépítésnek van-e valóban új koncepciója.

Külön érdemes kitérni a szocialista városok jellemzőire. Ha a szocialista és a kapitalista városok közötti lényegi különbségeket vesszük figyelembe, ezek nagyjából két pontban foglalhatók össze: míg a szocialista országokban az infrastruktúra és a föld állami tulajdonban van, a fejlesztés tervszerű és egyben központosított jellegű, addig a tőkés országokban az urbanizációt a piaci igények, a magántulajdon és a helyi döntéshozatal jellemzi. A köztudatban általános paradigmává vált, hogy a városi területnek semmilyen értéke nincs. A várostervezők jelentős belvárosi területeket elhanyagoltak (Budapest, Bukarest), másrészt népgyűlésekre alkalmas, óriási betonközpontokat terveztek (példaként megemlíthető a lipcsei Karl Marx Platz, Kelet-Európa leggigantikusabb tere).

Az 50-60-as években az intenzív iparosítás miatt fellépő munkaerőhiány pótlását zömmel a faluról városra ingázók számának növekedésével érték el. Az új, a szocialista érában iparosodott városokban egyfajta alulurbanizáció jelent meg, amikor a munkahelyek számának növekedése meghaladta a városi lakosság szaporodását. Ez azonban csak átmeneti állapot volt, ugyanis a következő évtizedekben a „mindenkinek szüksége szerinti” elv alapján, szovjet mintára létrejött „mikrorajon” városnegyedeket építettek. E mikrorajonok a szocialista panelnegyedek szerkezeti egysége, melyek nagyjából 10 és 30 ezer ember – a szocialista rendszer szerinti – mindennapi életfeltételeit biztosította. Marxista vélemények szerint e települések előnye, hogy lehetővé teszik az egészségesebb természetközeli életmód vitelét. Ez gyakorlatilag a szomszédsági egységek kialakításának elvén alapult, ugyanis teljes szomszédsági egységeket ismételtek meg, majd ehhez rendelté az ellátási sémát, ami természetesen később valósult meg, tehát az alulurbanizáció jellemezte. Ismert Marzahn és Hellesdorf a volt kelet-berlini városrészek, ahová a betegen tervező szocialista gazdálkodás elképzelt betonbrutalizmusnak nevezett gigászi lakótelepeket épít (hasonló Békásmegyer).

A mikrorajonok habitusát talán Konrad Lorenz megjegyzése tükrözi a legjobban: A teljesen egységes, struktúraszegény daganatos sejt szövettani képe megtévesztő hasonlatosságot mutat egy modern előváros, sekélyes műveltségű építészek kevés gonddal és sietősen tervezett tömbházainak légifelvételével ... Azon a kalmárlogikán kívül, miszerint a tömegesen előállítható szerkezeti elemek olcsóbbak, a mindent nivelláló divat is hozzájárult ahhoz, hogy valamennyi civilizált ország városainak peremén százezrével keletkezzenek olyan tömegszállások, melyek csak számukban különböztethetők meg egymástól, de a „ház” nevet nem érdemlik meg.

A szocialista város lényege, hogy számára az ipar adja a létalapot. Ez a miliő a katalizátora a szocialista ember kialakításának, tehát maga a szocialista város egy komplex társadalmi program része. Elsőnek Magyarországon, Nagy Imre ideje alatt mondott csődöt ez az ideológia, de a várostervezésben és az építészetben helyenként a nyolcvanas évekig is hatott.  

A szocialista városok egy másik jellegzetessége a lakosság „elszürkülése”, társadalmi, vagyoni, nemzetiségi homogenizálódása. A szocialista etika és az ingyenes egészségügyi ellátás a marginalitás látszólagos megszűnéséhez vezetett. Megszűnt, vagy csak rejtett stádiumban jelentkezett a prostitúció, a bűnözés, a homoszexualitás. A szocialista városokban nem lehetett látni hajléktalant, koldust, drogost. Ugyanakkor hiányoztak a pozitív marginalitás megnyilvánulásai, melyek a „városi lét velejárói”. Mindezek ellenére a 80-as években, amikor a nyugati és a szocialista városok fejlődése konvergens irányt mutatott: Budapest, Krakkó, Varsó, Prága utcáin a feltűnő hajléktalanok mellett megjelennek a bohém művészek (festők, zenészek, pantomimesek) is. Ez a jelenség már a tranzició jelének minősült.

A szocializmus bukása után megváltoztak a szocialista város habitusát meghatározó tényezők. Döntő jellegűnek bizonyultak a tulajdonviszonyok alakulása: az állam kizárólagossága megszűnt, az ingatlanok és a városi földterületek önkormányzati vagy magánkézbe kerültek.

A városi földtulajdon-viszonyok változása, valamint a központosított tervezés megszűnése következtében a belvárosokban gomba módra nőnek az új épületek (zömmel irodaházak és bankok), ami egy belvárosi city kialakulását eredményezi. Ugyanakkor több, főleg szegények lakta belvárosi negyed teljesen lepusztult (Budapesten például Józsefváros). A jövőt illetően azonban a legrosszabb helyzetbe a szocializmus örökségeként ránkhagyott panelnegyedek kerültek, ahol a lakásokat alacsony áron eladták a bennlakóknak, akik nincsenek abban a helyzetben, hogy a rohamosan lepusztuló lakások felújítását megfizessék.  Ezzel szemben az új elit és az újgazdagok a kertvárosokban telepszenek le, ami gyakran a város adminisztrációs területének kiterjesztését vonja maga után. A környezet elleni tervezett hadviselésnek tekinthető a kelet-európai országokban zajló zöldövezeti lakóparkok építési dühe, mely a 2008-as gazdasági válság következtében befejezetlen „állapotokat” eredményeztek.

A szocialista blokkra rákényszerített egységes arc most ismét széttöredezik, és a kelet-európai városok elindulnak egy, már a piac és saját hagyományaik által meghatározott úton. Erre többek között a multik terjeszkedése jellemző, mely, főleg a bevásárlóközpontok építése révén a meglevő zöldterületek rendre eltűnnek. Ugyanakkor a városrehabilitációs munkálatok következtében több helyen – a budapesti Középső-Ferencváros és Középső-Józsefváros vagy Magdolna-negyed, a szegedi és debreceni Belváros, a székesfehérvári Tóvárosi lakótelep – radikális megújulás tapasztalható. E városrészek épített, társadalmi-gazdasági és természeti környezete a városrehabilitáció által folyamatosan átalakul, és jelentős változásokon megy keresztül: a lakónegyedek egyre esztétikusabbá, lakhatóbbá és élhetőbbé válnak, egyúttal az ott élők életminősége is javul.

Az ökológiai/környezeti (vagy talán jobb környezetbarátnak nevezni) várostervezésnek Sukopp és Wittig (1993) szerint öt elvet kell kielégítenie:

 • Az energia-bevétel optimalizálása. Az elmúlt évtizedek számos, jól ismert környezeti gondja halmozottan és koncentráltan érte a településeket. Ezek mindegyike kapcsolatos az energia-felhasználással. A megoldást nem az energia bevitelének korlátozásával célszerű megoldani, hanem a jelenlegi 30%-osnál jobb energiahasznosítással. A technikai megoldások mellett a várostervezésben ez a települést elkerülő úthálózat-fejlesztésben, ill. a motorizált közlekedés csökkentésében valósulhat meg (pl. kerékpárutak fejlesztése).

 • A szükségtelen anyagfolyamatok elkerülése és az elkerülhetetlenek ciklizálása. A város működése következtében sok anyag (ivóvíz, élelem, építési anyag stb.) kerül ki a városkörnyékről a városba és ezzel párhuzamosan oda sok káros anyag transzportálódik (pl. szennyvíz, hulladék). Az ökológiai várostervezés fontos feladata, hogy az így előálló városkörnyéki környezetterhelést a lehető legnagyobb mértékben csökkentse. Világos ugyanis, hogy a városperemi környezeti károk rövid időn belül jelentkeznek a város belsőbb területein is. A megoldás egyik – sokrétűen elemzett – lehetősége a felhasznált anyagok (pl. csomagolóanyag) újrahasznosítása.

 • Minden életforma védelme. Ez a tervezési elv abból indul ki, hogy az életfeltételekhez szükséges ökológiai tényezőket kell védeni, pl. a talajt a beépítéstől, nyitva hagyni az átlevegőzését biztosító útvonalakat stb.

 • A természet megőrzése és védelme. Ide számos, gyakran alkalmazott elv sorolható például:

  1. a különösen értékes felszíneken a környezet- és természetvédelem elsőbbsége;

  2. a természet- illetve tájvédelem (városi) zónánként eltérő súlypontja azt fejezi ki, hogy más a tervezés feladata a város zöldfelülettel szűkösen ellátott belső területein (itt például a klíma, a levegőhigiéné, a talajfilter szabályozása miatt meghatározóak), mint a városperemi területeken;

  3. a városban található flóra és fauna természetes körülmények között is fejlődik (például a ruderális fajok behúzódnak a city-be, de általában egy-egy új biotóp kialakulása évtizedekbe, sőt évszázadokba tart). Ezt a történeti folyamatosságot a tervezésnél figyelembe kell venni.

 • A nagyobb, összefüggő szabad terek megőrzésének elve azt fejezi ki, hogy minden fajnak minimális igényei vannak a terület nagyságával és minőségével kapcsolatban.  Emellett azonban annak az elvnek is érvényt kell szerezni, hogy az élőhely eltérő geoökológiai adottságait fenntartsuk. A nivellálódás csökkentheti ugyanis a diverzitást. Főbb szempontok:

  1. Az ökológiai sokszínűséget minden városrészben fenn kell tartani.

  2. Az igazi megoldás az, ha már a tervezés szakaszában funkcionálisan összekapcsoljuk a városi ökorendszert és a felülethasznosítást, beépítést. Gondoljunk csak itt a tetők növényzettel borítására (ennek külön irodalma van), vagy hogy egyúttal egy javaslattal is éljünk, például Szeged vagy Budapest esetében: a nyílt villamospályák befüvesítésére (2. ábra).

  3. A flóra és fauna elszigeteltségét csökkentendő, a foltszerűen elkülönülő szabad terek között kapcsolatot kell és lehet biztosítani. Célszerű, ha ezeket a tereket hálózatba kapcsoljuk a zöld folyosók révén, melyek léte elengedhetetlenül szükséges az ökológiailag stabil, természetes élőhelyek védelme érdekében. Egy működőképes zöld folyosó több fás és lágy szárú növényfajból áll (a sáv ajánlott paraméterei: 15–20 m szélesség és 1000–1200 m hosszúság). Növényzete spontán módon jön létre a folyópartokon, az országutak szélén és a szántóterületek mentén (3. és 4. ábra).
Az 1980-as években fontossá válik a települések történeti értéke, az ekkor kialakult új elvek alapján a történelmi központot teljes egészében meg kell óvni és restaurálni, ugyanakkor hangsúlyozni kell a megőrzendő kincs sajátos természetét, hogy nem élettelen tárgy csupán, mint a múzeumban kiállított művek, hanem olyan lakott tér, amely rendelkezik korunk városából hiányzó, de újra igényelt értékkel. E historizáló felfogás szerint a város állandó kapcsolatot teremt az ember és az építészet között, vagyis kibékíti az embert a környezettel.

A Malraux-törvény szerint a legvégső célkitűzés nem lehet más, mint hogy elismerjük a különleges övezetek – a vidéki környezetükkel eredetileg harmóniában élő történelmi városmagok – „normális” voltát, s cserébe leválasszuk róluk a mai külvárosok „abnormális” kinövéseit, s talán valóra válhat Modrian 1931-es próféciája, mely szerint a jövőben talán lehetséges lesz, hogy az életben valósuljon meg a szép”. E téren születtek megvalósulások, mint például Brescia, Bologna, Bamberg, York, Chester, Amsterdam, Rotterdam, Delft esetében. (A közép-európai historizmus példájaként említhető Szeged és Kassa. Szegeden a Novák István főépítész koordinálta átépített Kárász utca és a Klauzál tér a XX. század eleji belle époque ragyogását teremtette meg, s ez egyben a város életerejét is illusztrálja. A Klauzál tér 1:4 arányú szabályos négyoldalú harmonikus, mediterrán hangulatú térré vált.)

Galbraith felteszi a kérdést: miért nem sikerült a mai társadalmaknak a harmonikus fizikai tereket létrehozni. Három okot sorakoztat fel:

 • a termelés elsődlegessége

 • a vertikális irányú fejlesztés, amivel nem párosul a környezetfejlesztés horizontális iránya

 • a környezetre vonatkozó döntések kollektív és nem individuális jellege.

Az egyensúlyukat vesztett XX. századi városok jelzik, hogy valami nincs rendjén. Az európai városok még nem, vagy nem teljesen vesztették el egyensúlyukat, mutatva, hogy igenis érdemes a harmonikus terek kialakítására törekedni, s hogy mai társadalmunk számára talán nem teljesen utópikus vágy egy jobb, vagy legalább a mainál nem rosszabb természetközeli város megteremtése.

Ezek után vegyük sorra az ökológiai várostervezés lépéseit. A tervet készítőnek először mindig tisztázni kell, hogy milyen körből szükséges információt gyűjteni. Kisebb léptékű munkánál minimális követelmény a várostervezési szakterületek, az ökológia és klimatológia részvétele. Nagyobb tervezési feladatokhoz a talajtan, a hidrológia és az energiatervezés ismeretanyaga is szükséges.

Következő lépésként a szükséges alapinformációkat kell kiválogatni és összegyűjteni, melyek optimális esetben széles körben rendelkezésre állnak, de teljességüket, naprakészségüket ellenőrizni kell. Általában öt évnél régebbi adat nem használható. A továbbiakban az alapadatok előkészítése a fontos feladat. Az alapinformációk ugyanis általában szelektíven állnak rendelkezésre pl. a élőhely-térképezés többnyire csak az „értékes” biotópokra szorítkozik, vagy a nehézfém-vizsgálatok gyakran az egészségügyi és a hidrológiai szempontú negatív hatásokat elemzik, s a vegetációra gyakorolt kedvező hatást nem. A szakértőktől épp ezeket a pozitív és negatív hatásokat, az esetleges konfliktuspontokat kell összegyűjteni. Az egész tervezési folyamat lényege ezek után a terv megalapozása, kialakítása, melyben egyrészt a lehetséges prioritások mérlegelésére, másrészt a felszínhasználatban indokolt kompromisszumkeresésre épül. Az ökológiai terv fontos eleme a nyitottság, a város polgárainak informálása.

Az ökológiai eredményeknek az ágazati tervekbe történő integrálására, az előzőekben összefoglalt elvek gyakorlati megvalósítására Szeged példájaként mutatom be. Szeged Megyei jogú város országosan az elsők között 1997-ben elkészítette az 1995. évi LIII. törvény által előírt települési környezetvédelmi programját. A program tényfeltáró része több kritikát fogalmaz meg a zöldterületek visszaszorulásával, a vegetáció minőségének romlásával és diverzitásának csökkenésével kapcsolatosan. Mindezeket a szűk pénzügyi forrásokkal magyarázza. Elhanyagoltnak minősíti a komoly környezeti értéket képviselő belterületi vízfelületeket (a Tisza és a Maros holtágait, az árterületi tavakat), amelyeket indokolt védetté nyilvánítani. Hasonló hiányosságra mutat rá a tisztítatlanul a Tiszába ömlő szennyvízzel, valamint a holtágak mentén található tavak friss vízzel való pótlásának hiányával, a parlagfű elterjedésével és nem utolsó sorban a közlekedésből származó porterhelés növekedésével kapcsolatosan. 2002-ben elkészült a Második Környezetvédelmi Program, mely az 1994-es stratégiai jellegű programmal ellentétben operatív jellegűnek tűnik. Ez utóbbi több konkrét feladatot fogalmaz meg, melyhez forrásokat is rendel (ISPA). Az elmúlt évtized végén megépült víztisztító-állomás és szennyvízhálózat jelentősen csökkentették a felszíni és felszín alatti vizek környezeti terhelését, a Holt-Maros ágainak rekultivációja pedig a vízparti rekreációt biztosító környezetközeli állapotot teremtett Újszegeden. Hasonló céllal, hasonlóan kedvező metamorfózison esett át a Vértó és a Búvár tó is.

A város zöldterületi tervéhez további nagyléptékű ökológiai részfeladatok megoldását javasolhatjuk: bizonyos területeken (Tarján vagy a külső körút esetében például) nagyon sűrű a beépítés, amely ráadásul alacsony diverzitású és maturitású vegetációval párosul. Hasonlóan magas a beépítettség értéke a Belvárost kettészelő, ökológiai gátként funkcionáló zóna esetében is. Lényeges célnak tűnik, hogy e területek gátfunkcióit oldjuk. Fontos feladat lehet az intenzív beépítés miatt jelenleg megszakadt Tisza-menti és a tervezett autóúttal kettészelt ökológiai folyosók biztosítása. Sajnos a város környéke sem rendelkezik nagy, összefüggő, magas ökológai aktivitású területtel. Célszerű az ezek közötti kapcsolatokat erősíteni, hisz ezek lehetnek további fejlesztések kiindulópontjai. Sajátos feladat lehet az alapvetően a város porszennyezését csökkenteni hivatott, a záródó pusztai vegetációval is ökológiailag kapcsolatba hozható erdősávval.

Végül egy érdekesség: a környezeti várostervezéssel kapcsolatosan 2003-ban az Európai Unió akkori 15 tagállamában készítettek egy felmérést, melyben megkérdezték a városlakókat, hogy milyen elvárásokat támasztanak a várostervezőkkel szemben. Többségük környezeti szempontú, zömmel a városalakítással kapcsolatos kívánságokat fogalmaztak meg, ezek a következők:

 • szélesebb járdák,  

 • sétálóutcák,

 • jobb megvilágítás,

 • több fa és zöldövezet,

 • biztonságosabb átjárók,

 • biciklisávok.

Összefoglalásképp megállapítható, hogy egy XXI. századi korszerű környezeti szempontú várostervezés a jogszabályokban kötelező módon előírt tervezésen túl nem kizárólag csak fizikai értelemben vett tervezés és területhasznosítási tevékenység, hanem társadalmi-gazdasági, politikai és nem utolsó sorban környezeti jellegű folyamatok összessége, amelynek működtetéséhez stratégiai gondolkodás szükséges. Fontos továbbá, hogy nem elégséges kizárólag egy-egy stratégiai irányt körvonalazni és meghatározni, hanem a különböző szintű stratégiai célkitűzéseket egy átfogóbb és összetett környezeti várostervezési és városkezelési (EPM) folyamatba ajánlott organikusan integrálni. A stratégiai megközelítésben a döntéshozatal országosról regionális és lokális szintre történő decentralizációjával pedig egyre több helyi civilszervezetnek nyílik lehetősége bekapcsolódni a városlakók által kívánt városkép kialakításába. Ezáltal ténylegesen „a város lélekállapot, szokásokból és hagyományokból, a szokások keretében szerveződő s a hagyomány által közvetített viselkedésformákból és érzelmekből összetevődő egész” lehet (Robert Ezra Park).[11]  A környezeti tervezéssel szinonimaként használjuk az ökológiai (város)tervezés kifejezést is.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: A GDP-n innen és túl. A haladás mérése változó világunkban. Brüsszel, 2009. 8. 20.

A Bizottság közleménye az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák fejlesztésébe történő beruházásról (SET-terv). Brüsszel, 2009. 10. 7.

A Bizottság közleménye az Európai Tanácsnak Az európai gazdasági fellendülés terve. Brüsszel, 2008. 11. 26.

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK Irányelve az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK Irányelve az árvízi kockázatok felméréséről értékeléséről és kezeléséről]

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK Irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK Irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/29/EK Irányelve (2009. április 23.) a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/31/EK Irányelve (2009. április 23.) a szén-dioxid geológiai tárolásáról.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/33/EK Irányelve a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról (2009. április 23.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/406/EK Határozata (2009. április 23.) az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről.

Az Európai Tanács 74/2009/EK rendeletet (2009. január 19.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról

BIM-Rapporten. Bruxelles, 1997. 151.

Choay, F. (2002) Urbanismul, utopii şi realităţi. Bucureşti: Editura Paideia & Simetria. 107.

Commission of the European Communities (2001) Green Paper – Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Brussels

Csemez, A., 1996. Tájtervezés – Tájrendezés. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Egedy T. (2009) Városrehabilitáció és életminőség. ([Sorozatcím:] Elmélet–Módszer–Gyakorlat.) 63. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet.

Fleischer T. (2004): Kistérségi fejlődés, közlekedés, fenntarthatóság. Közlekedéstudományi Szemle LIV (7), 242-252. p.

Greed, C. (1993) Introducing town planning. London: Longmann Group. Izsák É. A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői. Budapest és Környéke. Budapest: Napvilág Kiadó. 2003.

Gyulai, I. (2008). Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről. Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest.

Hajós, Gy., 1999. Építési alapismeretek. MSZH Nyomda és Kiadó Kft., Budapest.

Krugman P. (1999): The Role of Geography in Development. International Regional Science Review, 22 (2), 142–161. p.(Magyarul megjelent: KRUGMAN P. (2000): A földrajz szerepe a fejlődésben. (Fordította: Grosz András) Tér és Társadalom, XIV (4) 1–21. p.)

Kubinszky, M., 1995. Táj +építészet. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Lorenz, K. (1973) A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. Sopron: IKVA Könyvkiadó.

Mezősi G. Mucsi L. (2006) Az ökológiai várostervezés néhány elméleti és módszertani kérédse. In: Városökológia. ([Sorozatcím:] Földrajzi tanulmányok.) 1. (Szerkesztette: Mezősi G..) Szeged: JATE Press. 159-168.

Mezősi G., Mucsi L., Rakonczai J., Géczi R. (2006) A városökológia fogalma, néhány elméleti kérdése. In: Városökológia. ([Sorozatcím:] Földrajzi tanulmányok.) 1. (Szerkesztette: Mezősi G..) Szeged: JATE Press. 9-17.

Mozsgai K. (2011): A fenntartható regionális fejlesztések lehetőségei a nemzeti fejlesztési tervek célkitűzéseinek és intézkedéseinek tükrében. Doktori értekezés. Szent István Egyetem. http://www.szie.hu/file/tti/archivum/MK-PhD-ertekezes.pdf

Nagy, B., 2005. A település, az épített világ. B+V Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest.

Nemes Cs. (2003): A környezetvédelem kihívásai a XXI. század küszöbén. In: „Ember a teremtett világban. Felelősségünk a környezetért" konferencia sorozat kiadvány. Budapest: Béthel Alapítvány, 63-73 p.

Nemes Nagy J. (2009): Terek, helyek, régiók. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 206-214.

Ress S., Tombácz E., Mozsgai K. (2010): Útban egy zöldebb és igazságosabb jövő felé. ÖKO folyóirat, XVIII (1-2.), 6-36 p

Scholten, H. J., Stillwell, J. (1990) Geographical information systems for urban and regional planning. Dordrecht: Kluwer Academic.

Sukopp, H., Wittig, R. (193) Stadtökologie. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.

Szelenyi, I. (1996) Cities under Socialism – and After. In: Cities after Socialism (Szerkesztette: Andrusz G., Harloe M., Szelényi I..) Oxford: Blackwell. 286-318.

Tóth G. (2007): A Valóban Felelős Vállalat. Budapest: KÖVET-INEM Hungária, 104 p.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (UNDP) (2012) World Urbanization Prospects, the 2011 Revision: Highlights. New York

Zilahy Gy. (2001): A tisztább termeléstől az ipari ökológiáig. Átfogó: Információs Kiadvány a Környezetvédelemről, 1 (1), 9-14 p.

1. számú melléklet

Jogszabályok jegyzéke

Sorszám

Jogszabály megnevezése

 

Törvények

1.

2000. évi XLIII. törvény A hulladékgazdálkodásról

2.

2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról

3.

2009. évi XXXVII. törvény Az erdőről és az erdő védelméről

4.

1996. évi LIII. törvény A természet védelméről

5.

1995. évi XCIII. törvény A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról

6.

1995. évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról

7.

1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól

8.

1993. évi XLII. törvény A nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

9.

1991. évi XI. törvény Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységekről

 

Kormányrendeletek

10.

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

11.

284/2007 (X.29.) Korm. Rendelet A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

12.

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

13.

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

14.

311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről

15.

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

16.

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

17.

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

18.

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről

19.

221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól

20.

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

21.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A felszín alatti vizek védelméről

22.

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet A közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról

23.

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről

24.

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

25.

27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről

26.

26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról

27.

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról

28.

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet A jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről

29.

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

30.

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

31.

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

32.

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

33.

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

34.

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről

35.

120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

36.

67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról

37.

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól

38.

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

39.

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

 

Szaktárcák rendeletei

40.

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

41.

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

42.

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

43.

1/2002. (I. 11.) EüM rendelet Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

44.

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

45.

1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

46.

43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről

47.

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

48.

75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról

49.

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet A víziközművek üzemeltetéséről

50.

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

51.

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

52.

4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

53.

40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet A felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi határértékeiről és azok alkalmazásáról

54.

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

55.

12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet A fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól

56.

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

57.

30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

58.

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

59.

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról

60.

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

61.

15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól

62.

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

63.

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet A területi hulladékgazdálkodási tervekről

64.

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

65.

7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet Az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről

66.

6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről

67.

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól

68.

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

69.

21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet Az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

70.

2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról

71.

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

72.

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet A légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

73.

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet A hulladékok jegyzékéről

74.

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény és állatfajok közzétételéről

75.

10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

76.

5/2001. (II. 23.) KöM rendelet A poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

77.

4/2001. (II. 23.) KöM rendelet A hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól

78.

12/1999. (XII. 25.) KöM rendelet Egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról

79.

13/1997. (V. 28.) KTM rendelet A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról

80.

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

 

Országgyűlési határozatok

81.

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat A 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

82.

110/2002. (XII. 12.) OGY határozat Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

83.

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat A 2009-2014 időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

84.

30/1991. (V. 14.) OGY határozat A fokozottan védett erdők használatáról

 

Kormányhatározatok

85.

1189/2002. (XI. 7.) Korm. határozat A víz-politika területén a közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásának Magyar Stratégiai Dokumentumáról, valamint a kapcsolódó intézkedésekről

86.

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat A Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

87.

2052/2002. (II. 27.) Korm. határozat Az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtásáról

88.

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről