Lokális gazdasági rendszerek szervezése


Tartalom

Bevezetés
1. A fenntartható fejlődés elvéhez vezető út
Local Agenda 21
Történelmi háttér
Elméleti alapok
Az „élettér elmélete”
Fenntartható fejlődés és a jó menedzsment gyakorlat
Fontosabb nemzetközi szervezetek és egyezmények
A fenntartható fejlődés fogalma egy oximoron lenne?
Mit tettünk eddig a "fenntartható fejlődés" nevében!?
A jó menedzsment gyakorlat
Tobin illeték (adó), paretói optimum
Tobin adó
Történelmi háttér
Az elvek
Paretói optimum
Paretói kritérium és haszonelvi kritérium
Grenelle de l'environnement
Az Előzmények
A Grenelle de l'Environnement sikere
Kerekasztal munkák részletezve
Természeti erőforrás gazdálkodás, szén-dioxid és más fenntartható fejlődés illeték lehetősége
Természeti erőforrások
Az erőforrások csoportosítása
Természeti tőke
A fenntartható fejlődés illeték lehetősége és annak alapjai
A pénzügyi piacok befolyása
Illetékek rendszere
Illeték és jelentősebb illetékek
Szén-dioxid illeték rendszere
Mobilitáshoz köthető illeték-rendszer
2. Fenntartható fejlődés helyi szinten
Kulturális, épített, természeti, gazdasági hagyományok és örökség, mint a közösségi élet alapjai
Helyi kulturális örökség. Elmélet és gyakorlat
Alacsony függőségű közösségek jogi és gazdasági felépítése
A 21. századi Európáért ‒ a Lisszaboni Szerződés
Fenntartható fejlődés helyi szinten
Egy új megközelítés a természeti erőforrások helyi közösségek által gyakorolt irányításában és tulajdonságában
Helyi természeti erőforrások
A közvagyon tragédiája
A kollektív cselekvés logikája
A helyi közösségek működése a természeti erőforrások fenntartható irányítása szempontjából
Energia önellátásának biztosítása a helyi közösségek számára
Energia program
Megújuló energiák értékesítése
3. 3. A „fenntartható fejlődés” elve, mint központi rendezőelv
Lokális gazdasági rendszerek kialakításának technikája
Fenntartható kereskedelmi rendszerek kialakítása és helyi termelő és kereskedelmi rendszerek átalakítása fenntartható módon
Nemzetközi kereskedelem
A méltányos kereskedelem
Helyi, lokális, vagy közelségi termelés és kereskedelem
Az alap a stratégiai tervezés és programok
Mikrohitel intézetek és a szegények bankjának elve
A mikro-hitel definíciója
Mikro-hitel rendszer
Ökológia-turizmus és faluk illeszkedése a lokális gazdaságba
Alapfogalmak
Történelmi háttér – Nyugat-Európa
Tömegturizmus
Falusi vendéglátás
Falusi turizmus
Agroturizmus
Kulturális turizmus
Koncepció felépítése
Hitelesített fenntartható turizmus
A fenntartható fejlődés helyi gazdasági indikátorai
EU KONFORM Környezet állapot és teljesítmény indikátorok
Az indikátorok alkalmazásának célja és a használt indikátorok csoportosítása
Indikátorok és használatuk
Iránymutatások
4. Felhasznált forrásmunkák

Az ábrák listája

1.1. Az „élettér elmélet” összefüggései
1.2. A Fenntartható fejlődés három gyűrűjének híres elődje
1.3. A fenntartható fejlődés összefüggéseinek kereke
1.4. Deming kereke
1.5. Az ISO 14000-es szabványcsalád kapcsolatai
1.6. Pareto-hatékonyság ábrázolása
1.7. A genfi épületállomány évtizedekre bontva
1.8. A genfi épületállomány évtizedekre lebontott energiamérlege
1.9. A genfi épületállomány energiahatékonysága
1.10. Emberközeli gazdasági növekedés
1.11. Pillanatkép a Grenelle de l'Environnement munkájából Balról jobbra: Jean-Louis Borloo, ?, Nathalie Kosciusko-Morizet
1.12. A Grenelle de l'Environnement néhány résztvevője.
1.13. Spanyolország és Franciaország között a tengeri út
1.14. Természeti erőforrások csoportosítása
1.15. Megújuló energiaforrások
1.16. Példa megújuló energiaforrásra: a biomassza
1.17. LCA életciklus elemzés
1.18. CO2 kibocsátás - Svájc CO2 kibocsátás - Svájc
1.19. Az összes szén-dioxid kibocsátás megoszlása
2.1. Urbanisztikai beépítési módok
2.2. Tájérték kataszter adatlap példa
2.3. A döntéshez szükséges információk
2.4. Partnerségi kapcsolatok
2.5. Példa egy helyi cselekvési tervre
2.6. A svájci Törbel – illusztráció
2.7. Az erdő, mint a természeti erőforrások tulajdonjogi megoszlásának svájci modellje
2.8. Aquitaine régió
2.9. Talajvíz körforgásának egyensúlya
2.10. A talajvíz természetes egyensúlya
2.11. Egyensúlyt megőrző talajvizek kitermelése
2.12. Ideiglenes egyensúly vesztés
2.13. Beszivárgások
2.14. Szabályok változtatása
2.15. A helyzettől függő változók
2.16. A döntés befolyásoló elemek - várható költségek.
2.17. Lokális változók - várható költségek
2.18. A helyi adottságoktól függő költségek
2.19. SolarImpulse
2.20. Parcsolaire (napkollektor park az egyetemen) RomandeEnergie
2.21. 1 m2 napelemre vonatkozó „értékpapír”
2.22. Napelemsziget („Solar Island”)
2.23. L3 Fényérzékeny M mezoszkopikus heterojuntion
2.24. Fény indukált elkülönített töltet nanokristályos film
2.25. Különböző színű egy sorba kapcsolt színes napelem modulok
3.1. Stratégiai szolgáltatásterv
3.2. Grande Motte Franciaország
3.3. 1978 Aminona - Svájc
3.4. El Pino Olaszország
3.5. Falusi turizmus – illusztráció – Békés megye
3.6. Agroturizmus - illusztráció
3.7. Falusi és agroturizmus fejlesztési folyamatai
3.8. Tisza vidéki falusi és agroturizmus szervezeti diagramja
3.9. Athéni Akropolisz és a párizsi Louvre
3.10. Turisztikai szolgáltatások életciklusa
3.11. A környezeti teljesítménymutatók kiválasztásánál alkalmazott döntési eljárások folyamatábrája

A táblázatok listája

1.1. A szökőkútnál töltött idő.
2.1. Erőforrások csoportosítása
2.2. Fogolydilemma
2.3. Tervezési elvek az intézmények részére a közös források fenntarthatóságára
2.4. Szürke energia felhasználás a kőolaj és az öko építőanyagok előállításánál
3.1. Stratégiai célkitűzések és általános indikátor csoportok
3.2. Környezeti probléma megoldásban alkalmazható indikátorok
3.3. Környezeti teljesítménymutatók javítás
3.4. Működési teljesítmény: bemeneti mutatók
3.5. Működési teljesítmény: fizikai létesítmények és berendezések mutatói
3.6. Működési teljesítmény: kimeneti mutatók
3.7. Működési teljesítmény: rendszer mutatók
3.8. Működési teljesítmény: funkcionális területi mutatók
3.9. Működési teljesítmény: funkcionális területi mutatók
3.10. Működési teljesítmény: környezeti közeg mutatók
3.11. Működési teljesítmény: bio- és antroposzféra mutatók

A fenntartható fejlődés nyomán megvalósuló helyi stratégiai tervek szervesen kapcsolódnak az 1992-ben Rio de Janeiróban elfogadott dokumentumokhoz, továbbá a fenntartható fejlődés elvei alapján felépülő nemzeti környezetvédelmi és területfejlesztési programokhoz, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégiához.

Összhangban állnak továbbá az Európai Unió 5. és 6. Környezetvédelmi Akcióprogramjaival, melyek közül az előbbi a „fenntartható fejlődés felé”, az utóbbi pedig „a mi jövőnk, a mi választásunk” címet viseli.

Valamennyi fent említett program kiemelt jelentőséget tulajdonít a lokális forgatókönyveknek, valamint azok megvalósításának az elkövetkező évszázadban.

Jelen tananyag három fő fejezetben foglalja össze az elvi és módszertani ismereteket.

Az első fejezet a fenntartható fejlődés elvéhez vezető utat, a főbb elemeket, indikátorokat, egyezményeket és a létrejött szervezeteket mutatja be. Ez az a terület, ahol a „Local Agenda 21 - Feladatok a XXI. századra” megszületik és működik.

A jegyzet lényeges részét képezi a második fejezet, mely a „Fenntartható fejlődés helyi szinten” címet viseli. E fejezetben ismertetjük a legfontosabb elveket, célokat, módszereket, különös tekintettel a helyi fenntartható gazdasági folyamatok célterületeire, a stratégiai tervezés/szolgáltatás folyamatára.

A harmadik fejezetben kiemelkedő szerepet kap a „Fenntartható fejlődés elve, mint központi rendezőelv és szereplői”, az önkormányzatok–mint a megvalósítás központi intézményei –, a lakosság, továbbá az aktívan szerepet vállaló egyéb társadalmi szervezetek, közösségek, gazdasági vállalkozások.

A fenntartható lokális gazdasági folyamatok csak akkor valósulhatnak meg a helyi igényeknek megfelelően (a lokális forgatókönyvek alapján), ha sikerül megszervezni és folyamatos működésben tartani a kollektív részvételt, amely a fenntartható fejlődés leglényegesebb motorja.

A társadalom fő csoportjainak aktív részvétele hatékonyabb területfejlesztéshez, továbbá jelentősebb társadalmi kohézióhoz is vezet. A részvétel fontosabb, mint bármely globális megállapodás vagy akár szerződés, hiszen ez közvetlenül érinti a közösségek mindennapjait.

A fenntartható fejlődés alapja a technológiai megalapozottság, annak környezeti szempontból való semlegessége, a gazdasági életképesség és a társadalmi elfogadottság. Jelen tananyag keretei között a Pannon Egyetem jelentős hangsúlyt fektet e négy, külön-külön is igen nagy kihívást jelentő fogalmak közötti szinergia megteremtésére, azok bemutatására.

A Local Agenda 21 az „AGENDA 21” című dokumentum a Riói Konferencia (1992) egyik legfontosabb konkrét eredménye. Azokat a lényeges világproblémákat tárgyalja, amelyekkel az emberiség a 21. században szembesül. Ugyanakkor tartalmazza azokat a szempontokat is, amelyek figyelembe vételével megvalósíthatók a szociálisan, gazdaságilag és környezetileg is fenntartható fejlődést biztosító intézkedések. A 28. fejezete egy kezdeményezésről ír, a helyi hatóságok támogatásáról az AGENDA 21 megvalósításában, amely útmutatást ad a helyi Agenda 21-ek megvalósítására.

Az AGENDA 21 széleskörű nemzetközi konszenzuson alapszik, hiszen 179 ország jelezte aláírásával, hogy egyetért azzal. Lényegében az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottság (Brundtland Bizottság) „Közös Jövőnk” című jelentésén alapul. 40 fejezetet tartalmaz.

Az ember, megjelenése óta kölcsönhatásban van környezetével, az első tűzgyújtástól kezdve beavatkozik a természetes körforgásokba. Az őserdőket kivéve – és még ez sem bizonyos –nincs olyan része a környezetünknek, melyre az ember ez idáig rá ne nyomta volna bélyegét. Az őskortól kezdve irtotta az erdőket, vadászott és halászott, majd az agrártársadalmak létrejöttével egyre jobban kezdte kiszorítani a természetet gazdasági jólétének érdekében. Nagyon korán bekerült a köztudatba például a vízszabályozás fogalma – ne feledjük, hogy már az egyiptomi fáraók is próbálkoztak a megvalósításával, nem kis sikerrel (ld. a Nílus szabályozása).

17. századtól, a kartezianizmussal[1] kezdődően, a tudományok és technológiák fokozatos fejlődése következtében egyre nagyobb hatást gyakorolt az emberiség a természetes környezetére, idővel pedig ezek a beavatkozások egyre nyilvánvalóbbá váltak a társadalom számára is.

Nem véletlen, hogy J.-J. Rousseau[2]már a 18. században meghirdette „a visszatérést a természethez”. Számára az anyatermészet az, amely tartalmaz minden szépet, ellenben a társadalommal – mint embert formáló közösséggel – ami negatívan irányba formálja az embert.

Ezek az elvek jelentős mértékben befolyásolták a későbbiromantikus kulturális mozgalmakat, melyek a kultúra szintjén próbáltak visszatérni a természethez, a természetes szépséghez, az érzelmekhez,és próbálták ezeket az ipari termelés produktuma és a tudományos gondolkodás fölé helyezni.

Nem csoda tehát, hogy a múlt század elején, a modern kor kialakulásakor, a természetvédő mozgalmakat az elmaradott (romantikus), a múltba visszatérni vágyóknak tulajdonították.

A környezeti problémák tudományos/tudatos kezelése csak a múlt század harmincas éveiben kezdődött meg, ugyanis ez idő tájt az emberiség által kibocsátott szennyezések már egyre komolyabb környezeti hatásokkal bírtak.

Nagyjából ezekben az években készültek el az első hatástanulmányok is az Egyesült Államokban. Itt érdekes megjegyezni, hogy a hatástanulmányok készítésének kötelezettsége majd hatvan évvel ezután kelt életre Magyarországon.

Napjainkban olyan korban élünk, ahol kizárólag csak az eredmények számítanak, anélkül, hogy tekintettel lennénk azokra a folyamatokra, amelyekkel a kívánt célt elértük.

Egy olyan korban, ahol a tárgyak és a termelés kultusza uralkodik, a világhálóé, a televízióé, a híradásoké; egy olyan világban, ahol úgy képzelik, hogy a biztonság karhatalommal, biztosításokkal, ügyvédekkel, vagy akár bankokkal megteremthető!

De az élet folyik, az egy „folyam”, egy folyamatos mozgás, nem pedig eredmény.

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az idő egy egyenes vonal, ahol minden dolognak van kezdete és van vége. A természeti jelenségeknek azonban alapvető jellemvonásuk a rendszerben működő ciklikusság, az önmagukba való visszatérés. A szívverésünknek sincs semmi köze a síneken rohanó vonatok zakatolásához. Az élet csak abban a pillanatban áll meg, amikor meghalunk. Az élet egy állandó mozgás, egy dinamikus egyensúly, hasonlóan a kerékpároshoz, amely szintén csak addig tartja meg egyensúlyát, amíg halad.

A megfelelő kifejezések megtalálására irányuló képességünk pedig lassan elhalványul. Az ökológiai egyensúly megbomlása egy súlyos, szellemi természetű válságnak a jele, amely a Földnek és a saját személyünknek való kapcsolatában jelentkezik.

Jelenkorban az anyagfogalom változásának vagyunk tanúi, amely eredményeképpen figyelemmel kísérhetjük, miként veszíti el anyagiságát a gazdaság, és hogyan helyettesíti egyre inkább a „szürkeállomány” az anyagokat.

A "homo faber"[3] (Max Frisch[4] műve) örökösen új erőforrásokat és új energiaformákat használ fel. Az ember képes arra, hogy mind több és több erőforrást felhasználva azokból egyre kisebb hasznú terméket állítson elő.

Ahhoz, hogy ezt a fejlődést, változást nyomon tudjuk követni, a "kockázat társadalmát"át kell minősíteni az úgynevezett "komplexitás társadalmára". E között a két társadalom közötti különbséget a következőképp vázolhatjuk fel:

A kockázat társadalma a várható károk valószínűségén alapszik. Arra törekszik tehát, hogy egy jobban alkalmazkodó magatartással, fokozott biztonsági rendszerek, fejlettebb technológiák és a kockázatok technológiai kezelése révén csökkentse a rizikót, anélkül, hogy azt teljesen kizárná, tekintettel arra, hogy a nulla kockázat végtelen nagy költséget jelentene. Ezen túlmenően meg kell említeni a szándékosan vállalt kockázat fogalmát, ugyanis közvetlen összefüggés van a kockázat és a haszon között. A kockázat társadalmi kezelésében és becslésében számolni kell az egyének felfogásbeli különbözőségével.

A komplexitás társadalma azon az elven alapul, hogy minden ember egyedi (műveltek és talán néha még gondolkodnak is). Az ellentétek hozzátartoznak a társadalomhoz. A társadalomban vannak problémák, melyek visszahatnak a termelőre, miközben az már nem tudja, miként teremthetné meg az összhangot a tevékenységi területén. Ennek az új társadalomnak a szervezési, irányítási módja egyelőre nem ismeretes.

Napjainkban is az ipari társadalom politikáját alkalmazzuk –a hatalom átruházásával–, ami azonban már nem esik egybe a lakosság igényeivel, megvan ugyanis annak sajátos elképzelése az élet dolgaival kapcsolatban, így maga kíván dönteni az egyes helyzetekben. Ebből következik a kisebb, egyedi érdekeket védelmező csoportosulások felvirágozása is.

A változás szereplői gyakran kerülnek ellentmondásba a – jellemzően kritikus viselkedésű–változásokat ellenzők táborával. A komplexitás társadalmában egy elfogadható egyensúlyt kell teremtenünk személyiségünk és cselekedeteink között. Ez okból kifolyólag létre kell hoznunk egy globális határidőnaplót, mely tartalmazza a következő öt stratégiai célkitűzést:

 • Mindenek előtt meg kell teremtenünk azokat a feltételeket, amelyek demográfiai stabilitáshoz vezetnek. Ide tartozik például a gyermekhalandósági ráta csökkentésére irányuló erőfeszítés, hogy a szülők annak tudatában élhessenek, hogy gyermekeik meg fogják érni a felnőtt kort. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a gyermekek életesélyének növekedése a családok méretének csökkenésével jár együtt.

 • Másodsorban, a stratégiai célkitűzéseknek olyan technológiai újításokhoz kell vezetniük, melynek eredményeképpen a gazdasági fellendülés a környezet szennyezése nélkül valósul meg.

 • Szükségünk van továbbá egy ökológiai területen zajló oktatási világprogramra, amely mozgósítaná a hallgatókat és az oktatókat egyaránt a környezet megóvására, környezettudatos életvitel kialakítására, ezen ismereteik gyarapítására egyben átadására, és a legyőzendő válság megoldási lehetőségeinek felkutatására.

 • Meg kell változtatnunk azokat a szabályokat, amelyeket a gazdasági növekedés mérése során használunk, hogy figyelembe vehessük mind a társadalmi mind pedig ökológiai választásaink minden felmerülő költségét és egyben hasznát.

 • Végül, nemzetközi egyezmények és megállapodások új generációit kell megfogalmaznunk, hogy átalakíthassuk az Emberiség és a Föld közötti viszonyt, hogy a rombolás modelljeit a megújulás modelljei válthassák fel.

"Egy integrált modellben, a gazdag nemzetek nem kérhetik majd a harmadik világ országaitól a régi adósságok hatalmas kamatait, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy növekszik a szenvedő lakosságra nehezedő nyomás és a forradalmi feszültség."[5]

A nemzeti problémákra csupán nemzetközi megoldások léteznek. A politikát, az ökológiát planetáris horizonton kell egyaránt értelmezni és kezelni. A tudományban éppúgy, mint a mindennapi életben harcolnunk kell a túlzottan leegyszerűsítő (reduktív) gondolkodás ellen, amely részekre osztja (dezintegrálja) az egyébként egészként létező/értelmezendő valóságot és az alapvető feladatokat, továbbá harcolni kell a részekre bontó gondolkodás ellen, amely képtelen összekapcsolódni a szellem révén, ami azonban a világban, ahol élünk, össze van kötve.

Be kell látni, hogy a piaci energiatartalékok pusztán önmagukban nem elégségesek egy gyorsan változó gazdaság megformálására. A gazdaság nem úgy működik, ahogyan az, az ultra liberális gondolkodók kézikönyveiben le van írva. A hatalmasra rúgó adósságok törlesztése egyike lehet a befektetett erőfeszítések eredményességének. A fenntartható fejlődés által egy újfajta gazdasági motort lehetne meggyökereztetni.

Pascal[6] a következőket mondta: " Lévén, hogy minden dolog egyszerre ok és okozat, segítő és segített, közvetlen és közvetett, és hogy mindent egy természetes és észrevehetetlen kapocs tart össze,"

„A halogatás, a félmegoldások a megnyugtató és a félrevezető fortélyok, a késlekedés ideje lejárt. Most a következmények időszakába lépünk.” − Winston Churchill[7].

Be kell látnunk, hogy természeti tőke (a természet munkája) nélkül, nem lehetséges semmiféle élet. Az ember életteréről van tehát szó, az emberről a maga fizikai, pszichológiai, szellemi és gazdasági teljességében. Ugyanis éppen a természeti adottságok lehetőségeinek korlátozott jellege és egyúttal pótolhatatlanságának ténye áll az élettér teóriájának a középpontjában.

Az élettér elmélet alapja a szociális kölcsönhatások tanulmányozása a fizikai és társadalmi környezet teljes figyelembevételével. Arra törekszik, hogy kielégítse az emberi szükségleteket oly módon, hogy minden egyénnek maximális autonómiát nyújtson a szabályozó információk segítségével anélkül, hogy kockáztatná a jövő generációk életbiztonságát.

Még mielőtt az európai fenntartható fejlődés modellről tárgyalnánk, fontos meghatározni milyen alapvető teórián nyugszik az európai politika, mint a szabályozó információk egyike az élettér elméletben.

Az emberi alkotás (Átalakított energia E + Információ I) az, ami összekapcsol bennünket a természetes és a humán ökoszisztémával, alkotásunkkal tehát úgy is mondhatnánk, hogy a társadalmon belül részesei vagyunk a csoport tevékenységét orientáló alapvető döntéseknek.

Ezen aspektusból tekintve a társadalom tehát nem más, mint az egyes részei által átalakított energiának és a funkcionális, mint a szabályozó információnak az összessége, mint ezt az alábbi ábra is mutatja:

Az élettér elméletének képlete:

A = E + ( IF + ISz)

A: emberi alkotás (munka, termelés, szolgáltatás etc...),

E: energia (einsteini értelemben),

IF: funkcionális információ,

ISz) szabályozó információ

A képletet az alábbi, 1. ábra illusztrálja:


Ahol:

IF–funkcionális információk a termelésre vonatkoznak és nem az externalitásokra (környezet – társadalom). Ez az információ szükséges pl. egy asztal készítéséhez. A közgazdaságtan számot vet a funkcionális információval, de nem figyel a szabályozó információra, csak az ökonómiai racionalitást tartja számon (GDP). Az USA-ban például a környezeti kiadások 99%-át az okozott károk kezelésére fordítják, mint a hulladékkezelés, víztisztítás stb.

ISz–szabályozó információk minden fázisban léteznek, de a probléma az, hogy előrelátás hiányában az információ mondhatni utólagos (á posteriori).

Például: Mezőgazdaságban az ugaroltatás, a kultúrák változtatása vagy rotációja, műtrágyák, növényvédő szerek stb. hatását szabályozó információk hiányában csak néhány év, vagy évtized után fogjuk észlelni. Innen egyenesen levonható a szabályozó információk fontossága a társadalom és azon környezetének alakulásában.

Szabályozó információk lehetnek:

 • törvények, rendelkezések vagy szabványok, az állam elrendelheti a szabályozó információk kötelező alkalmazását, pl: a szennyező fizet elvet (PP),

 • önszabályozók (hatástanulmány, öko-menedzsment, öko-mérleg, életciklus-elemzés stb.) vagy

 • gazdasági eszközök (adók, elvonások, ösztönzések a változtatásra stb.)

A fentiekből egyenesen következik, hogy az átalakított energia (értelem) a funkcionális és szabályozó információval együtt határozza meg az egyén véleményét, és ezen keresztül a társadalomét. Minél több információt viszünk be a társadalmi folyamatokba, annál valószínűbb, hogy befolyásolhatjuk a társadalom célkitűzéseit, és eredményeit.

Minél inkább tekintettel vagyunk a szabályozó információkra a társadalmi folyamatokban, annál nagyobb mértékben leszünk képesek „hatni” a társadalmi célok teljesítése során az eszközökre, anyagokra, energiaforrásokra, annak érdekében, hogy a termék, a produktum az ember számára hasznos legyen, az embert szolgálja, megfelelően hosszú legyen annak életciklusa anélkül, hogy feleslegesen pazarolnánk a természeti erőforrásokat és akár még javítsa is a személyek autonómiáját a természeti tőke teljes figyelembevételével.

A fenntartható fejlődés elmélete éppen ezen alapszik.

Minden kornak jellemző problémája, hogy a funkcionális információk már a döntést és megvalósítást megelőzően (a fortiori) is jelen vannak, míg a szabályozó információk, vagy csak jóval a megvalósítás után (a posteriori) állnak rendelkezésre, vagy a tudomány által még nem is bizonyított tézisekkel állnak kapcsolatban.

A szabályzó információk felismerése mellett az élettér elméletének egy másik problematikája a problémák-, a megoldásra váró feladatok komplexitása. Ezt az összetettséget a fenntartható fejlődés „összefüggéseinek kereke” jól mutatja, amely négy nagy szegmensre bontja a döntéshozatal során egyidejűleg kezelendő fő problémákat, a földrajzi, azaz térbeli, időbeli, társadalmi és gazdasági területeket. A döntéshozatal során figyelembe kell venni továbbá ezek kölcsönhatása mellett, még a sajátosságaikat, egyedi dinamikájukat és kritériumrendszerüket, a közös érdekek figyelemben tartásával és mindenekelőtt az egyensúly megőrzése mellett.

A fenntartható fejlődésnek a hármas gyűrűje egy leegyszerűsített szimbólum, amelyet a Cartier[8] - Coctaeu[9] egymásba fűződő három gyűrű képe ihletett.


Cocteau szerint a jelentése:

 • sárga arany: a hűség (az elvekhez, az adott szóhoz),

 • fehér arany: a barátság (mint minden közösség összetartó ereje),

 • vörös arany: szeretet (mint a fenntartható fejlődés alapja).

Meghatározó volt ez a szimbólum a fenntartható fejlődés – mint új világnézet – kialakulásában, csak úgy, mint az alábbiak:

A fenntartható fejlődés kereke nem más, mint a holizmus[10] (a görög „holos” szóból), a teljesség figyelembevételét jelenti. A 20. századi anti-dialektikus idealista filozófiai irányzat, amely szerint a világmindenség egymástól függetlenül létező egységes egészekből épül fel, a társadalmi jelenségeket, mint az egész és a részei közötti kapcsolatokat, ezek kölcsönös összefüggéseiben vizsgáló szociológiai és urbanisztikai elmélet.

A természetfilozófiájában a véletlen kap döntő szerepet. A holizmusnál a döntő szerep az okságé (kauzalitás) és a célszerűségé (teleonomia).

A területfejlesztésről való gondolkodásnak, az urbanisztika tudományának is interdiszciplináris természetűnek kell lennie: egy várostervezőnek, városépítésznek, városkutatónak egyszerre kell szociológiai, jogi-politikai, építészeti, műszaki-technikai, környezetvédelmi, élettani, sőt antropológiai megfontolásokat szem előtt tartania.


Számos nemzetközi megállapodás, konferencia és szervezet foglalkozott, ill. foglalkozik a „fenntartható fejlődés” témakörével és fogalmazott meg arra irányuló szempontokat. Ezek biztosítják az országos és a helyi szintű programok, valamint gyakorlati tennivalóknak keretrendszerét.

Egyezmények és Jegyzőkönyvek

(1992) ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezmény (New York).

(1997) Jegyzőkönyv az üvegház effektust okozó anyagokról (Kyoto).

(1992) Egyezmény a biológiai sokféleségről (Rio de Janeiro).

Szervezetek és konferenciák (Rió után)

(1993) Az ENSZ Környezet és Fejlődés Bizottság megalakulása (UNCSD = United Nations Commissionon Sustainable Development).

(1993) Fenntartható Fejlődés Magyar Nemzeti Bizottság megalakulása.

(1995) 1. Klíma-világkonferencia (Berlin).

(1995) Fejlesztési Világkonferencia (Kairó).

(1995) Nők világkonferenciája (Peking).

(1996) Élelmezési Világkonferencia (Róma).

(1997) Rio +5 Világkonferencia (New York).

(1997) 2. Klíma-világkonferencia (Kyoto).

(1998) „Víz és Fenntartható Fejlődés” Nemzetközi Konferencia (Párizs).

(2002) „Nemzetközi konferencia a fenntartható fejlődésről” Rio+10 (Johannesburg)

(2008) „Kulturális erőforrások a fenntartható fejlődés szolgálatában” (Shanghai)

(2009) UNESCO Világkonferencia Oktatás a fenntartható fejlődésért (Bonn)

(2009) Klíma-világkonferencia „A klímaváltozás jelenleg a Földet és az emberiséget fenyegető legnagyobb veszély.” (Koppenhága)

(2010) „Nemzetközi konferencia a nagy területű erdőkről” (Párizs)

(2011) Klíma-világkonferencia „ a helyi és regionális hatóságok mozgósításáról” (Dúrban)

(2012) Rio+20

A fenntartható fejlődés fogalma mára már széles körben elterjedt. Mint koncepció, nem más, mint egy mély gondolatokat magában foglaló általános elmélet, amit mindig a maga konkrétumában kell értelmezni. Semmi esetre sem egy általános érvényű viselkedési szabálykönyv. Napjainkban a körülötte zajló viták arra irányulnak, hogy konkrét javaslatokat dolgozzanak ki a kis-regionális, helyi szinteken.

Az elmélet 1973-as megszületése óta könyvek sorozata íródott a fenntartható fejlődésről és annak értelmezésével kapcsolatban. A hely rövidségére való tekintettel itt most három különféle megközelítésre korlátozzuk a kérdést:

Brundtland jelentés: „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generáció esélyeit arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.”

Rendszerszemléleti megközelítés: Fenntarthatónak nevezzük a bioszféra és a technoszféra anyag-, energia- és információs készleteinek és áramlatainak hosszú távú, dinamikus egyensúlyát biztosító fejlődést.

Lausanne-i iskola: A természeti tőke kamatainak célszerű és egyensúlyt fenntartó kihasználása az emberi közösség egészének javára anélkül, hogy maga a természeti tőke csorbulást szenvedne.

Riói nyilatkozat a fenntartható fejlődésről

A fenntartható fejlődés elmélete és elvei a kedvezőtlen hatások csökkentésében kínálnak alternatívát, az alapelvek a következők:

 • Figyelem és gondoskodás az életközösségekről.

 • Az ember életminőségének javítása.

 • A Föld életképességének és diverzitásának a megőrzése

 • Az életet támogató rendszerek megőrzése.

 • A biodiverzitás megőrzése.

 • A megújuló erőforrások folyamatos felhasználhatóságának biztosítása.

 • A meg nem újuló erőforrások használatának minimalizálása.

 • A Föld eltartó-képessége által meghatározott kereteken belül kell maradni.

 • Meg kell változtatni az emberek attitűdjét és magatartását.

 • Lehetővé kell tenni, hogy a közösségek gondoskodjanak a saját környezetükről.

 • Biztosítani kell az integrált fejlődés és természetvédelem nemzeti kereteit.

 • Globális szövetséget kell létrehozni.

A fenntartható fejlődés fő területei

A mai civilizáció fejlődésének alapvető kritikáját Földünk ökológiai határainak szempontjából kell megadni. A Brundtland Bizottság munkája és a Riói Konferencia eredményei vezettek ahhoz a felismeréshez, hogy a fenntartható fejlődés a civilizációs (társadalmi-gazdasági) fejlődés és felhasznált természeti erőforrások (környezet) regenerációs képessége közötti egyensúly következménye. Ezért az csak a környezet - társadalom - gazdaság kombinációban értelmezhető. Intergenerációs szempontból a mai kor fő problémáinak a nukleáris energia hasznosítása, a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása, a vízkészletek veszélyeztetettsége és a fajok kipusztulása mutatkozik.

Az idő múlásával, a fenntartható fejlődés fogalma sok mindent kezdett takarni így felmerül a kérdés:

A Brundtland-jelentés széleskörű publikációja óta a "fenntartható fejlődés" fogalma rendkívül nagy népszerűségnek örvend. Lehetetlen nem tudomást venni róla, ugyanis azóta minden réteg, minden politikai párt, nemzetközi vállalatok, kormányzati és nem kormányzati szervezetek mind magukénak vallják, azonosulnak vele. Még a svájciak is, akikhez egyébként igen lassan jutnak el a messziről jött új divatirányzatok, továbbá ragaszkodtak még ahhoz is, hogy Alkotmányuk legújabb változatában szerepeljen (art. 2.2.). Ez a lépés tulajdonképpen annyit jelent, hogy politikailag „nem korrekt“ belekötni egy olyan „szlogenbe”, amely arra hivatott, hogy egyetértést teremtsen.

Kritikus megjegyzéseim azt a célt szolgálják, hogy rámutassak a fogalom definíciójának nagymértékű elégtelenségére. Ez a rossz politikai kompromisszumok eredménye, ennek következtében a fogalmat egymásnak teljesen ellentmondó célkitűzések népszerűsítésére használják, így ezáltal nem képes arra, hogy mozgósítsa a polgárokat a szükséges és egyben sürgető problémák megoldásának keresése érdekében.

A fenti gondolatokkal csak azt szerettem volna kifejezésre juttatni, hogy bár elismerem, hogy a „fenntartható fejlődés“ legelkötelezettebb híveit általában az enyémhez hasonló szándék vezérli, ellenben az nem tetszik, amilyen módon a harcaikat vívják. Értem ezalatt azt, hogy ugyan kritika nélkül elfogadják azt a feltételezett jelentést, amit a fogalom takar, de együttműködésre nem képesek akadályozva ez által a sikeres működést.

Nem kielégítő definíció

A nyolcvanas években a „fejlődésért“ való lelkesedés fokozatosan alábbhagyott és megmaradt az inkább csak a környező liberalizmusnak köszönhető megújulási tervek készítése. A Brundtland jelentés tehát pont megfelelő időben jött, ahhoz, hogy a „fenntartható fejlődés“ fogalmának bevezetésével érdeklődést keltsen. Az alapcél az volt, hogy még egyszer próbáljuk meg riasztani és buzdítani a világot az erőteljes gazdasági fejlődés által okozott veszélyek leküzdésére, ugyanis a folyamatos fejlődés, fejlesztés egyértelműen felelőssé tehető a környezetet ért károkért (ld. az ózonlyuk növekedése, az üvegházhatás következtében létrejött klimatikus változások, egyre nagyobb területeken történő erdőirtás, elsivatagosodás, stb.).

Talán felesleges kihangsúlyozni ezeknek a Jelentés által is észrevehetően jól felismert kockázatoknak a jelentőségét. Ezzel szemben az általa javasolt problémamegoldások legalább két okból is teljesen hatástalanok.

Az első ok magában a „fenntartható fejlődés“ fogalmának definíciójában rejlik, amelyet így fogalmaz meg: „Megfelelni a jelen igényeinek anélkül, hogy az eljövendő generációkat megakadályoznánk a majdani igényeiknek kielégítésében.“ Ha maga az elv logikusnak is tűnik, híján van bármiféle reális, konkrét tartalomnak. Valójában minden elmélet, amely az „igény“ fogalmán alapszik, semmire nem támaszkodik. Legalábbis, ha az „igényt“ a fizetőképességgel definiáljuk (keresetem határozza meg az „igényeim“ minőségét), nehezen meghatározható annak kezdete és vége, azaz a skála, amin mozoghatunk egyénektől függően (hiszen még a szegényebbek is megtehetik, hogy például kevesebbet esznek azért, hogy meglegyen a televíziójuk, vagy autójuk, stb.).

Megpróbálni megnevezni a „jelen igényeit“ a jövő generáció igényeivel kiegészítve egy kudarcra ítélt vállalkozás. Különös, hogy a Bizottság ennyire nem figyelt a fogalmi pontosságra.

A második ajánlott megoldás még nyugtalanítóbb, mivel az egy „új, erőteljes, azonban társadalmilag és környezeti szempontból fenntartható gazdasági fejlődési korszak" létrehozásának szándékáról szól. Más szavakkal szólva ez tehát csak a probléma megoldásnak álcázza magát, mivel az emberi tevékenység és a gazdasági fejlődés lassan már két évszázada a nem megújuló természeti erőforrások (szén, olaj, stb.) kiaknázásán alapszik. Hogyan állíthatjuk tehát azt, hogy egy "új fejlődési korszak" megoldaná a problémát?

Ez az ellentmondás politikai okokkal magyarázható. Jellemző a fejlett országokra, hogy a környezetet megóvni vágyók nem választathatnák meg magukat, ha nem ígérnének egyúttal bizonyos környezetvédelmi intézkedéseket és fejlődést is egyben. Még erőteljesebben jellemző ez a szegényebb országokra, akik nem akarnak lemondani a fejlődésbe vetett hitükről, még akkor sem, ha állandóan csalódniuk kell.

Ez tehát az ok, amiért a Brundtland Bizottságot és a Riói Konferenciát (1992) a "környezetnek és a fejlődésnek" szentelték. A "fejlődés" (ahogyan az a valóságban létezik, és nem úgy, ahogy szeretnénk, hogy létezzen) nem más, mint a természet és a társadalmi viszonyok javakká, illetve kereskedelmi szolgáltatásokká történő átalakítása. Ne felejtsük, hogy a termelés minden esetben jelentős anyag és energiafelhasználással jár.

Egy oximoron amivel mindenki jól jár

Az oximoron olyan költői eszköz, amely két ellentétes, egymást kizáró kifejezést egyesít: úgymint "a sötét világosság, amely a csillagokból aláhullik" vagy "a búskomorság fekete napja" (nap, mint égitest). Ennek megfelelőjét a politikában is tapasztalhattuk (az emberarcú szocializmussal vagy kapitalizmussal,) a "tiszta háborúval", az „egypártrendszerrel", vagy a "humanitárius közbeavatkozással". Most ez a sor gazdagodott a "fenntartható fejlődés" fogalmával. Mintha a melléknév arra lenne hivatott, hogy igazolja a jelzett főnevet. Mintha összeegyeztethetnénk a kecskét és a káposztát, az egyre intenzívebb fejlődést és a környezet védelmét.

Persze mindenkinek megvan ebből a saját haszna. Vannak olyanok, mint például a Világbank, akik úgy tartják, hogy a "fenntartható fejlődés" egy olyan fejlődés, ami tartós, azaz szinonimája a vég-nélküli örök fejlődésnek, vagy például a Novartis, aki "tartós növekedést" ígér a növényvédelmi termékeivel, "amelyek segítenek a természeti kincsek, források megőrzésében az eljövendő generációk érdekében".

A kifejezés mára egy nagyon sokrétű, már-már ellentétes értelmezésekkel bíró fogalommá vált, amelynek bizonytalan jelentése lehetővé teszi egy bizonytalan konszenzus létrejöttét, és azt, hogy feleslegesen sokat beszéljünk a semmiről.

A minket fenyegető katasztrófák zavarba ejtő elrejtése

A környezetet fenyegető problémák sajnos reálisak. A tudományos társadalom egyfolytában azokra a vészjósló következményekre emlékeztet minket, amely mintegy 50 éven belül bekövetkezik (szinte maholnap!), abban az esetben, ha az energia éhségünk és fogyasztásunk nem csökken. Míg bizonyos országok víz alá fognak kerülni, addig mások elsivatagosodnak. További probléma az ózonréteg rohamos elvékonyodása is, ami jelentősen megemeli a rákos megbetegedések számát, és akkor még nem beszéltünk az ivóvízzel kapcsolatos, közeljövőben várható problémákról és a biológiai sokszínűség fenyegetettségét.

Nyilvánvaló, hogy ezek a természeti megrázkódtatások demográfiai és migrációs értelemben vett társadalmi vonatkozású következményekkel járnak. A háború lehetősége sincs kizárva. De mindezen lehetőségekre már a Brundtland Bizottság is felhívta a figyelmet.

Szinte semmit. Az USA részéről nem ratifikált Kyoto-i egyezmény – mondván "az amerikai életvitel nem tárgyalható" – tökéletesen illusztrálja ezt a mulasztást.

Napjainkra egyértelműen bekerült a köztudatba a "fenntartható fejlődés" kifejezés, mindamellett, hogy "a megsemmisülésig fejlesztünk" Északon és Délen, de Kínának a kereskedelmi világszervezetbe (WTO) történő belépése is szép napokat ígér a befektetők részére, mind az autó- és olajkereskedőknek.

Mit tehetünk ezek után? Először is fel kell ismernünk a "fenntartható környezet" elsőbbségét, a "fenntartható fejlődéssel" szemben.

El kell gondolkoznunk azon, hogy milyen módon lehetne a kognitív mechanizmusokon változtatni, amelyek megakadályoznak bennünket abban, hogy elhiggyük azt, amit már tudunk. Ahogy arra Jean-Pierre Dupuy[11] is emlékeztet minket (Egy felvilágosult katasztrófizmus felé, Amikor a lehetetlen bizonyossá válik, Le Seuil, Paris) című műveiben.

Nemrégiben a sajtó felfedte, hogy az amerikai titkosszolgálatnak már 2001. szeptember 11. előtt is tudomására jutott az a tény, hogy terroristák merényletekre készülnek, azonban ők ezt nem hitték el. A lehetségest lehetetlennek tartották. Lehetségessé csak abban a pillanatban vált, amikor bekövetkezett a tragédia, vagyis már későn.

Ugyanez a helyzet az emberiséget fenyegető természeti katasztrófákkal, melyekről tudomást kellene vennünk, hogy igenis, be fognak következni. "Úgy fogjuk megtalálni az eszközöket ahhoz, hogy elérjük, hogy az elkerülhetetlen ne következzen be, ha foglalkozunk ezzel ‒ a talán nem bekövetkező ‒ elkerülhetetlennel." (J. P. Dupuy).

Szükséghelyzet van, és a "fenntartható fejlődés" nem képes megállítani az öngyilkos politikákat. Legfeljebb késleltetheti a megjósolt katasztrófák bekövetkezését.

Kiemelve a "fejlődés" szükségességét, nem tesz mást, minthogy a fő gondolatirányt követi és úgy tesz, mintha nem lenne tisztában azzal a ténnyel, hogy ennek a fejlődésnek alig van kihatása a társadalmi jólétre.

Mindig a lehető legrosszabb kimenetelű eseményre kell felkészülnünk, abban az esetben is, amikor a bekövetkezésének valószínűsége koránt sem biztos.

Elhitetik az emberekkel, hogy mindenféle, egymásnak ellentmondó ígéretnek is eleget lehet tenni, így a "fenntartható fejlődés" mint fogalom, legfőként csak arra szolgál, hogy tiszta lelkiismeretet biztosítson azok számára, akik a lehetségest lehetetlennek vélik, mindazon információk ellenére is, amelyekkel tisztában vagyunk.

Mi történik akkor, ha a történelem nem nekik ad majd igazat? Fel kell hívni a társadalom figyelmét a vészjósló jelekre, meg kell erősíteni tenni akarását, és akkor talán azok, akik habár ismerik, a fenntartható fejlődés meghatározásában rejlő veszélyeket, majd tovább dolgoznak, hogy ez a fogalom meg is valósuljon, ugyanis nincs más választásunk.

A jó menedzsment gyakorlat és annak a minőségre való hatása már a második világháborúban ismert volt. Az angol haditengerészet alkalmazta először, ugyanis a német katonai nyomás alatt, fontos volt, hogy a futószalagról érkező késztermék, csak megfelelő minőségben hagyhassa el a gyártó üzemet.

Be kellett vezetni egy olyan módszert, amelynek segítségével képesek lettünk a hibákat még a gyártásai folyamat közben kiszűrni, kiküszöbölni, ennek megoldására született meg a „Deming kerék” (ld. az alábbi ábrán).


A háború után a módszer feledésbe merült, és csak majd egy évtizeddel később, a japánok használták újra, ahonnan eljutott az Egyesült Államokba, aztán vissza Európába. A minőségirányítási rendszerek az ISO 9 000 szabványcsaládnak köszönhetően ma már világszerte ismertek, illetve azóta több menedzsment rendszer is megjelent, mint például az ISO 14 000 szabványcsalád környezeti irányítási rendszerei, amit az 5. ábra jól illusztrál.

A helyi gazdasági rendszerek szervezésénél fontos figyelembe venni a minőség-, valamint a környezetirányítási rendszereket.

Az alábbiakban látható ISO 14 000-es szabvány elemei, harmonikusan illeszkednek mind az EMAS mind pedig az uniós fenntartható fejlődés politikájához.


Ezekre az alapokra épült az Európai Tanács 1993. június 29-i 1936/EGK rendelete értelmében és a vezetési elméleteket megalapozó jó menedzsment elmélet.

Egy szervezet vezetésének környezeti politikája az alábbiakban megadott elveken kell, hogy alapuljon:

 • A szervezet tevékenységét rendszeresen ellenőrizni kell, megfelel-e az elveknek és a környezeti teljesítmény folytonos javításának.

 • Az alkalmazottak körében minden szinten elő kell mozdítani a felelősségérzetet a környezetért.

 • Valamennyi új tevékenység, termék és eljárás környezeti hatását előre fel kell becsülni.

 • Fel kell becsülni és ellenőrizni kell a folyó tevékenység helyi környezetre gyakorolt hatását, és meg kell vizsgálni ezen tevékenységek bármely jelentős, a környezetre általában gyakorolt hatását.

 • Meg kell tenni a szennyezés megelőzéséhez vagy kiküszöböléséhez, és ahol ez nem lehetséges, a szennyező kibocsátások és a hulladékképződés szennyező hatásának minimalizálásához és az erőforrások megóvásához szükséges intézkedéseket, számításba véve a lehetséges tiszta technológiákat.

 • Intézkedéseket kell tenni anyagok vagy energiák balesetszerű kibocsátásának megelőzésére.

 • Ellenőrzési eljárásokat kell létrehozni és alkalmazni, hogy ellenőrizzék a környezeti politikának való megfelelést, és ahol ezek az eljárások mérést vagy kísérletet igényelnek, ott létrehozzák és aktualizálják az eredmények nyilvántartását.

 • Létre kell hozni, aktualizálni és naprakészen kell tartani a környezeti politika, a célok vagy előirányzatok nem teljesítésének felderítése esetén követendő eljárásokat és műveleteket.

 • Biztosítani kell az állami hatóságokkal való együttműködést a szükséghelyzetben mégis előforduló baleseti jellegű környezeti kibocsátás hatásának minimalizálására alkalmazkodó eljárások kidolgozása és naprakészen tartása érdekében.

 • A szervezet tevékenysége környezeti hatásának megértéséhez szükséges információt a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani, és nyílt párbeszédet kell folytatni a nyilvánossággal.

 • Megfelelő tanácsokkal kell ellátni a vásárlókat a szervezet által készített termékek és szolgálatok kezelésére, használatával és megsemmisítésére vonatkozó környezeti tényezőivel kapcsolatban.

 • Gondoskodni kell arról, hogy biztosítsák, hogy a szervezet nevében a telephelyen dolgozó vállalkozók az önkormányzat saját szabványaival egyenértékű környezeti szabványokat alkalmazzanak.

James Tobin[12] keynesiánus közgazdász (Nobel-díjas) javasolta 1972-ben, a valuták árfolyamát stabilan tartó BrettonWoods-i devizarendszer összeomlása után, hogy a spekuláció visszaszorítása érdekében adóztassák meg a valutaátváltásokat. A Nobel-díjas közgazdász 2001-ben így nyilatkozott javaslatáról: „A devizamegadóztatás arra lett kitalálva, hogy az árfolyam ingadozásokat tompítsa. Az ötlet nagyon egyszerű: minden valutaátváltásnál egy kis adó lenne kiszabva, mondjuk 0,5 százalék. Ettől a spekulánsok visszariadnak."

Tobin professzor úr elképzelései elég jó fogadtatásra találtak főleg az 1992-1994-es Mexikói krízis után. Mind az ENSZ, mind pedig a G7 magáénak érezte. Több nagy közgazdász, mint Joseph E. Stigltz[13], Lawrence Summers[14], Dominique Strauss-Kahn[15] támogatták az elképzelést. Mi több, még Robert Mundell[16] azt állította, hogy ez a lépés vezetne el a közös valutához.

1944-ben 44 ország írta alá az úgynevezett Bretton Woods-i szerződést, amely véget vetett második világháború okozta pénzügyi káosznak, az új szerződés, új alapokra helyezve visszaállította a globális monetáris rendszer. A megegyezés értelmében a dollár lett az egyetlen referencia valuta és az egyetlen aranyra váltható pénznem. Ami annyit jelent, hogy az arany és a dollár árfolyama meghatározott volt, a többi nemzeti valuta árfolyama a dollár függvényében ingadozhatott. A Bretton Woods-i rendszerben minden országnak kötelessége volt a monetáris politika elfogadása, ami meghatározta valutájának (rögzített) átváltási arányát az aranyhoz mérve.

Az egyezmény keretén belül létrehozták a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (IBRD, amely ma a Világbank-csoport öt szervezetének egyike) és a Nemzetközi Valutaalapot (IMF).

Olyan szabályrendszert és intézményeket állítottak fel, valamint olyan eljárásokat vezettek be, amelyek a nemzetközi pénzügyi rendszert voltak hivatottak szabályozni.

Ezen említett intézmények 1946 után léptek működésbe, miután elégséges számú tagállam ratifikálta létrehozásukat. A harmadik egyezmény a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) hozta volna létre, de egyetértés hiányában ez utóbbi csak 1995-ben jött létre.

1971-ben, amikor az Egyesült Államok felmondta a Bretton Woods-i szerződést, egy uncia arany szerződésese értéke 35 $ volt, 2008-ban 1 000 $. Ez az, amit de Gaulle generális előre látott és próbált megelőzni azzal, hogy az arany és a dollár egymásba átváltható legyen.

A gond ott volt, hogy éppen az Egyesült Államoknak nem volt elegendő aranytartalék készlete, de a Világbankban csak úgy, mint az IMF-ben, elegendő szavazati joggal rendelkezett, ahhoz, hogy néhány szövetségesével keresztülvigye akaratát.

Jacques Rueff közgazdász előre látta, hogy a Vietnami háború egyik kockázata az, hogy az Egyesült Államok fizetési mérlegének egyensúlya meginghat. Erre való tekintettel, de Gaulle francia államfő felkérte az Egyesült Államokat, hogy a Franciaország által birtokolt dollárok nagy részét váltsa át aranyra. Az akció megfelelt a Bretton Woods-i rendszer feltételeinek, mely szerint minden országnak kötelessége a monetáris politika elfogadása, ami meghatározta valutájának (rögzített) átváltási arányát az aranyhoz mérve (±1 százalékpontos eltérés volt lehetséges). Az átváltás 1/35 uncia arany alapon történt és az aranyat az Egyesült Államok át is adta a franciáknak.

Később, 1971-ben az Egyesült Államok felfüggesztette a dollár aranyhoz rögzített árfolyamát, véget vetve ez által a Bretton Woods-i egyezménynek. Ettől kezdve a „lebegő vagy rugalmas árfolyamrendszer” lett a nemzetközi devizakereskedelem alapja, amelyben az adott deviza árfolyamát a piacok határozzák meg.

1973 és 1975 között, az első olajválság hatására az arany ára az egekbe szökött, igazolva ezáltal a de Gaulle-i politikát, amit már James Tobin is megjósolt, amikor 1972-ben kezdeményezte egy új nemzetközi adó bevezetését az alábbi elveknek megfelelően.

Az adóalap minden országban ugyanaz lenne. Az adót az országok adóhivatalai szednék be, és tovább juttatnák az IMF-nek, aki a Világbankkal együtt, vagy esetleg egy független, erre a célra létrehozott szervezet segítségével gazdálkodna a befizetett adókkal, az ENSZ felügyelete alatt.

Az ily módon gyűjtött javakat pedig visszaosztanák a tagállamoknak, amikor is az újraelosztásban a rászoruló országok előnyben részesülnének.

Tobin illetéknek három előnye is lenne:

 • a nemzetközi pénzügyi spekuláció megfékezése,

 • a fenntartható fejlődés elősegítése,

 • a helyi gazdaságok jobb finanszírozásának megalapozása.

A Tobin illeték ma leginkább Tobin-Spahn illeték néven ismert. Spahn[17] professzor volt az, aki az elképzelést tovább fejlesztette és kidolgozott egy kétszintes rendszert:

Az első szint azokra a pénzügyi tranzakciókra vonatkozik, amelyek egy közös megállapodással létrehozott szint alatt maradnak, ez nagyjából a pénzügyi tranzakciók 50-60 %-a.

A második szint a spekulációs pénzügyi tranzakciókra vonatkozna, 80 %-os haszonadóval. Ez utóbbi pénzügyi instabilitás esetén automatikusan lépne életbe.

Az első szint alacsony kulcsa nem akadályozná a gazdaság számára pozitívnak minősülő kereskedést, továbbá előnyös lenne a helyi (lokális) gazdaságok számára, mert lassítaná a tőkekiáramlást és spekulációt.

Az utóbbit pedig éppen a Swap ügyletek[18] nagyon gyors üteme és rövid ideje jellemez, igen magas felhalmozott haszonnal. A Tobin-Spahn illeték éppen ezeket az ügyleteket célozza meg és csökkentené jelentősen a spekulánsok hasznát.

Tobin-Spahn illetéknek van még egy harmadik nagy előnye: jelentős forrást jelentene az országok kormányainak, abban az esetben, ha minden tranzakcióra kiterjesztenék (deviza, származékos piacok, stb...) és így egy alapot képezhetne, mellyel hatékonyan léphetnének fel az olyan súlyos válságok esetén, mint például a subprimes[19] 2008/2009-ben, vagy éppen a túladósodott államok elleni spekulatív támadások esetén.

Végül, de nem utolsó sorban, lehetővé tenné a munkabért terhelő adók csökkentését.

További lehetőségek között megemlítendő, hogy a Tobin-Spahn illeték felhasználható lehetne a nyugdíjpénztárak stabilitására, a leendő nyugdíjasok jövedelmének biztosítására.

Egyéb pozitív hatások között megemlítendő, a növekvő bizonytalanság elleni védelem, ezen belül a nagy volatilitás, nem várt lehetőségeket ajánl és növeli az illeték hozamát, különösen akkor, ha rendeletre szóló értékpapírokat és tőzsdei lekötéseket is bevonja a rendszerbe. Ez még azzal a további hatással is járna, hogy korlátozza a fedezetlen eladási módszereket, melyeket nagy előszeretettel használnak a hedgesfunds-ok és más carry trade-ok.

A paretói[20] optimum definíciója: A gazdasági résztvevők adott feltételek (anyagi források) mellett érdekeik optimalizálásra törekednek.

Megértéséhez nézzünk meg egy példát: A szökőkút és a Pareto-optimum

Adott egy étterem, ahol az ivóvizet egy kétcsapos szökőkút szolgáltatja, amelynek maximális kapacitása adott, függetlenül a megnyitott szelepek számától. Mit is értünk ez alatt? Abban az esetben, amikor két ember érkezik a kúthoz, hogy megtöltse poharát, általában egyszerre használják a szelepeket. De ez valóban jó ötlet? Képzeljük el, hogy jön elsőként Marika, elkezdi tölteni poharát. Szinte vele egy időben megérkezik János is, aki már két eshetőség közül választhat: vagy rögtön megnyitja ő is a második rendelkezésre álló szelepet, vagy megvárja Marikát, míg végez.

Abban az esetben, amikor csak egy szelep működik, a korsó 20 másodperc alatt töltődik fel. Két szelep működése esetén a töltés 40 másodpercet vesz igénybe. Ha János tehát úgy dönt, hogy Marikával egy időben használja a második csapot, akkor mindketten 40-40 másodperc alatt végeznek. Amennyiben János a várakozás mellett dönt, úgy Marika 20 másodperc alatt fejezi be a töltést, míg János így is 40 másodpercet tölt a kút mellett (20 mp várakozás, 20 mp töltés).


János semmit nem nyer, ha rögtön használni kezdi a második csapot, míg Marika eközben veszíti a 20 másodpercet. Tehát a legjobb megoldás az, hogy János vár, és a két csapot nem használják egyszerre.


A Pareto-hatékony az a pont, amikor F2 és F1 a legalacsonyabb értéket veszi fel. C pont nincs a Pareto-határon, mert az A és B ponthoz képest is magasabb értékű. Ekkor az A és B pont egyszerre hatékony.

Később még majd szó esik a mobilitás problémájáról, de a fenti paretói elvet talán a svájci vasutak példájával lehet illusztrálni. A svájci mobilitási politika a tömegközlekedést helyezi előtérbe. Így a vasúti fejlesztések már a Rail 2000 projektekkel a 90-es években elkezdődtek. A legfőbb cél egy jobb, kényelmesebb és olcsóbb mobilitást biztosítani mind az utasoknak, mind pedig az áruforgalomnak és ehhez a társadalmi konszenzust is megtalálták. Többek között az AlpenTransit finanszírozását népszavazás révén fogadta el. Erről a későbbiekben még szólunk részletesebben.

Hasonlítsuk össze az úton töltött időket és a jelentkező költségeket. Montreux – Zürich között a tömegközlekedés költsége nagyjából 120 ChF volt, míg az út időtartama 2,5 óra. Gépkocsival, csak autóúton kellett ugyanennyi idővel számolni, amihez hozzájött az, hogy Montreux-ből Zürichbe az egyetemig további 3/4 - 1,5 óra közötti idő adódik, a költségekről már nem is beszélve. Hat óra az egyetemen magában 30 ChF-ot emésztett fel és hozzá jött a 480 km hosszúságú út benzinköltsége és a gépkocsi amortizáció. 1,50 ChF/liter benzinár és egy 7 – 8 literes 100 kilométerenkénti fogyasztás mellett mindenki egyszerűen kiszámíthatja a felmerülő kiadásokat, és ahogy azt már az előbb is említettem a gépjármű műszaki állapota is okozhat további járulékos költségeket ilyen hosszúságú utak megtétele révén, továbbá ha tömegközlekedéssel nyerünk egy órát, az is számottevő jelenség egy olyan világban ahol az „idő pénz”.

Tömegközlekedés esetén említsünk még egy lényeges dolgot: vonaton dolgozni, tanulni, művelődni, vagy éppen újságot olvasni egyaránt lehetséges. Példánk mindeközben a haszonelvűségre is választ ad, mert mindkét kritériumnak egyszerre felel meg, a tömegközlekedés úgy növeli elégedettségemet, hogy eközben az másokét csökkentené.

A Paretói optimum tehát a jóléti gazdaság egyik alapvető elemét képezi. (Azt vizsgálja, hogy milyen feltételekkel lehetséges a társadalmat alkotó egyének számára, a lehető legnagyobb elégedettséget nyújtani.)

Az általános egyensúly[21] szemszögéből:

 • az összes érintett szereplőhelyzete egyidejűleg nem javítható,

 • nincs lehetőség valamelyik piaci résztvevőhelyzetének javítására anélkül, hogy másvalakié ne romlana.

A paretói optimum fogalma lehetővé teszi, hogy a társadalom lehetséges állapotait két részre osszuk. Így megkülönböztethetjük:

 • Azokat, akiknek a helyzetén egyformán javíthatunk: lehetséges bizonyos egyének jólétét növelni anélkül, hogy másokét egyidejűleg csökkenteni kellene.

 • Azokat, akik helyzete nem javítható egyformán bizonyos egyének jólétének fokozása legalább egy másik jólétének a csökkentésével jár.

Ez utóbbi állapotokat nevezzük paretói értelemben optimálisnak, vagy paretói optimálisnak.

A társadalom számos esetben tekinthető paretói optimálisnak. A paretói optimum fogalma nem teszi lehetővé ezen esetek egymás közötti összehasonlítását. Ezért szükséges más szempontokhoz is folyamodni.

Egy paretói optimális helyzet nem szükségszerűen igazságos társadalmi értelemben. Nézzünk meg egy szélsőséges példát: egy olyan társadalomban, ahol minden vagyon egyetlen ember tulajdonában áll, szintén paretói optimális helyzet, hiszen, ha vagyonának egy részét másoknak adnánk, az már legalább egy ember jólétét csökkentené. Egyébként, ugyanebben a helyzetben, ha lehetségessé válik a társadalom javainak növelése anélkül, hogy ettől a példában szereplő embertől tőkét vonnánk el, így a helyzet már nem paretói optimális többé.

Szükséges tehát, hogy szigorú terminológiával éljünk, és paretói értelemben eredményes állapotról beszéljünk.

A paretói optimum fogalma igen távol áll a társadalom lehetséges állapotait összehasonlító haszonelvűség kritériumaitól, amelyet a „lehető legnagyobb boldogság” elvének is hívunk, és az egész társadalom globális jólétét veszi figyelembe. Minden egyén összjólétét kell érteni alatta, és kijelenti továbbá azt is, hogy egy adott társadalom annál vonzóbb az emberek számára, minél magasabb szintű elégedettség jellemzi azt.

A Paretói kritérium és a haszonelvűség kritériuma a valóságban nem összehasonlíthatók.

 • Két paretói optimális állapot megkülönböztethető és rangsorolható a haszonelvűség szempontja szerint: ezen állapotok globális elégedettsége általában nem ugyanolyan mértékű.

 • Egy nem paretói optimális és egy olyan paretói optimális állapotot vegyünk példaként, amely jobb vagy ugyanolyan jó kivétel nélkül a társadalom minden tagja számára. A haszonelvűség alapján szintén megkülönböztethetjük ezt a két állapotot: a másodikban nagyobb a globális elégedettség, mint az elsőben.

Ezzel ellentétben, előfordul, hogy egy nem paretói optimális állapotot haszonelvűség szempontja szerint jobbnak vagy ugyanolyannak tartunk, mint egy paretói értelemben optimális állapotot: vagyis, egy kevésbé tökéletes társadalmi állapot, tökéletlensége ellenére is képes nagyobb társadalmi elégedettséget nyújtani, mint egy magasabb szinten álló társadalmi forma.

A könnyebb megértés érdekében nézzünk itt is példákat:

Az úgynevezett 30 dicsőséges évben (legalábbis a nyugati világban), nagyjából 1945 és 1975 között a gazdaság vele együtt mindenki számára a materiális jólét folyamatosan javult a társadalom minden szintjén.

A dolgozók fizetése emelkedett, a tőkebefektetők haszna is nagyjából ugyan olyan arányban növekedett. A jövedelem a 60-as évek elején Svájcban még 1/7 arányú volt, azaz a legalacsonyabb és legmagasabb fizetések közötti különbség ebben az arányban volt jellemző – persze a kivételektől eltekintve. A 70-es években az arány 1/20-ra változott, és a társadalmi haszonból jutott nem csak a jó elosztásra, de még a szociális szolgáltatások fejlesztésére is. Sajnos egy dolgot nem vett figyelembe a Paretói optimum, az pedig a környezet szennyezés.

A második helyzetet jól illusztrálja a 70-es évek közepétől beállt új gazdasági helyzet, amikor is a nyersanyag és energia árak növekedésével, a Bretton Woods-i szerződés felmondásával és ennek következtében a mértéktelen spekuláció elindulásával egyes jövedelmek az égbe szöktek, míg másoké stagnáltak mindeközben a szociális juttatások világszerte erodálnak.

Ma egy afrikai munkásnak meg kell elégedni havi 60-100$-al, amíg egy multi cég elnök-vezérigazgatója minden nehézség nélkül keres évi 24 millió $-t. Az előbbit elbocsájthatják egyik napról a másikra minden kártérítés nélkül, míg a második esetben végkielégítés címszó alatt milliókat tesznek zsebre. A Svájci SwissAir csődjében a dolgozókat néhány fillérrel kisemmizték, míg a kiszemelt megmentő, akit elcsaltak egy másik multitól a csőd bejelentésekor 14 millió dollárt kapott végkielégítésként.

Meg kell említeni, hogy a Grenelle soha nem látott volna világot a civil szervezetek nélkül, akik aktív részesei voltak Nicolas Hulot[23] kezdeményezésének, amely a pártokról és politikusoktól független volt. A mozgalomban Hulot – mint koordinátor – mellett jelen volt José Bové[24], Cohn-Bendit[25] stb.

A Nicolas Hulot alapítvány fő célja és tevékenysége a fenntartható fejlődés kereteinek megalapozása. Az alapítvány három pillérre épül egy 30 fős csapatra, mely kiegészül egy tudományos tanáccsal, melynek feladatai közé tartozik a helyzetfelmérésen kívül a stratégiai tervezés is. Ez a grémium és az igazgatótanács hozták létre, több civil szervezet bevonásával az „Ökológiai egyezményt”.

A Nicolas Hulot alapítvány Ökológiai egyezményét aláírva közel 750 000 francia fejezte ki azon akaratát, hogy a politikai prioritások (cselekvések) középpontjába kerüljön az ökológia. A Grenelle de l'Environnement kerekasztal ebben az irányban haladt.

A Nicolas Hulot alapítvány és a hozzá kapcsolódó szakemberek úgy döntöttek, hogy javaslataikat hat egymásra épülő lépésben foglalják össze országuk és életmódjuk jövője érdekében. Ezek a lépések fontos változásokat tesznek lehetővé, hogy az ökológiai krízisromboló tendenciáját megfordítsák.

 • Bevezetni a környezetvédelmi adót

 • Létrehozni egy funkcionális gazdaságot

 • Az európai mezőgazdasági szubvenciók növekvő részét átirányítani a minőségi mezőgazdasághoz a kollektív visszatérítés útján

 • Létrehozni egy nemzeti ökológiai hálózatot

 • A kormányzás középpontjába helyezni a környezet problémáját

 • Meghirdetni egy nevelési, képzési és érdeklődést felkeltő programot az ökológia és a fenntartható fejlődés témakörében.

A Grenelle de l'Environnement-t alapját alkotó különbözőcsoportokban folyó egy hónapos munka végén az Alliance pour la planète (Szövetség a bolygónkért), mely egy 80 környezetvédő szervezetből álló szövetség, szeptember 11-én bemutatta az általa javasolt és támogatott programot és a kerekasztal munkájához javasolt lépéseket.

A szervezetek megerősítették elhatározásukat, hogy álláspontjukat a francia kormánnyal szemben is érvényesíteni akarják. "Mi nem mondunk le meggyőződésünkről, nincs kompromisszum"– jelentette ki Daniel Richard, a WWF Francia elnöke és a Szövetség szóvivője. "Az igazságot védjük. Egy következetes és tudományos igazságot."

A civil szervezetek (Organisation non gouvernementale) leszögezték, hogy készek felállni a tárgyalóasztaltól, ha a Grenelle csak egy kommunikációs eljárásnak bizonyul. "Mi nem az ambíció szintjén fogunk tárgyalni, hanem kizárólag az ökológiai krízis megoldásairól" – tette hozzá YannickJadot, a Szövetség a bolygóért másik szóvivője, a Greenpeace Francia kampányigazgatója.

A Grenelle de l'Environnement döntőútszakasza fejeződött be a közel múltban. Ez az ökológiai egyezmény bevezetését jelenti a fentiekben megfogalmazott alapgondolat szellemében.

Az ökológia végre a politikai cselekvés lényeges meghatározójává vált.

Franciaországban hallatlan helyzet állt elő: a folyamat elindítása lehetővé tette minden gazdasági, társadalmi, politikai és környezeti szereplőtalálkozását és párbeszédét. Az Egyezmény számos lépése jogi szinten is megfogalmazódott.

Négy hónapos munka után és egy két és félnapos tárgyalás végén a Grenelle de l'Environnement konklúziói a francia politika nagy irányváltását jelentik, amely nem jött volna létre a civil társadalom elköteleződése nélkül.

A Grenelle mindenek előtt az „értelem és belátás” győzelme: az ökológiai valósággal összeegyeztethetetlen logikák megkérdőjeleződtek.

Ez például végét jelenti egy olyan szállítási politikának, mely nincs kapcsolatban a kimerülés útján lévő fosszilis energiaforrások realitásával. Ugyanakkor ez egy igazi forradalmi változás az építészet terén is.

Létrehoztak egy zöld hálózatot, hogy biztosítsák a biodiverzitást.

Még ha sok teendő van is a mezőgazdaság terén, konstruktív párbeszéd kezdődött a szektor vezetőivel és az már konkrét lépéseknek mondható ‒ nevezetesen a biológiai és minőségi mezőgazdasági termelés integrációja kérdésében.

Az intézményeknek olyan irányban kell fejlődni, hogy döntéshozatalaikban jelentősebb mértékben vegyék számításba az ökológiai szükségszerűséget. Alapvetően mindnyájunknak nagyobb mértékben részt kell vennünk a bennünket érintő kérdések megvitatásában.

A környezetvédelmi adó ‒mely az Ökológiai Egyezmény egyik vezérgondolata‒, bekerült a grenellei megállapodásba. Ezt egy alapvető pénzügyi reform fogja követni, továbbá ösztönözni kell a gazdasági szereplőket, hogy ne a munkaerő alkalmazásán, hanem az energián takarékoskodjanak.

Összefoglalva, a Grenelle rendkívüli fordulatot jelent Franciaország számára, és ez kedvező alkalom is egyben arra, hogy vezetőként pozícionálja magát európai és világszinten.

A tárgyalások folyamán négy kerekasztalt szerveztek pontosan meghatározott témakörben:

1. Harcolni a klímaváltozások ellen

2. Egészség és környezet, funkcionális gazdaság, újrahasznosító gazdaság

3. Megóvni a biodiverzitást és a természetes energiaforrásokat, mezőgazdasági termelést fenntartható pályára ösztönözni,

4. Megvalósítani egy ökológiai demokráciát.

A mobilitás volt talán az a problémakör, amely a legtöbb vitát eredményezte a környezetvédők és a gazdaság, valamint a szakszervezetek között. A közúti közlekedés a CO2 kibocsátások 90% teszi ki, de ugyanakkor Franciaország az egyik meghatározó szereplője a nemzetközi autóiparnak és ez egyben gazdasági előnyökkel és munkahelyteremtéssel is jár.

Sochaux város lakossága nagyjából 4 500 főt számlál, az onnan származó Peugeot cég a város ipari negyedében 18 500 embert foglalkoztat. Felmerül a kérdés: a környék melyik politikusa vállalná fel a tömegközlekedésnek a gépjárművek elé való helyezését?

Aztán jöttek az urbanisztikával kapcsolatos kérdések, melyekre már csak néhány szakértő futotta, pedig szerencsésebb lenne, ha a helyi problémák kezelését nem kizárólag a bürokratákra bíznánk, még ha azok nagy tudósok is.

Néhány jó gyakorlati példa a klímaváltozás elleni harcban

Genfben az energiafelhasználás 50%-át az épületek teszik ki, ezért 2010. március 3-ig a harmadik kanton lakossága konkrét törvényjavaslatokat szavazott meg, mely a létező épületek tulajdonosaitól megköveteli a legkorszerűbb szabványoknak való megfelelést.

A genfi épületállomány évtizedekre lebontott energiamérlege és ezek energiahatékonysága az alábbi diagramokon látható:
A genfi kormány (453 439 lakos) 14 millió € támogatást juttat épületek hőszigetelésére. A svájci állam 2008-ban 14 millió (1 € = 272 Ft.) 2009-ben 100 millió támogatást nyújtott, és 2010-től tíz évre 200 milliót biztosít az épületek hőszigetelésére. Ehhez az összeghez nagyjából a hatszorosát teszi hozzá a magánszféra (2009-ben kb. 84 millió €).

Az első és egyben leghatékonyabb lépés lenne az épületek belső hőmérsékletének korlátozása, ráadásul a megtakarítás könnyen ki is számítható:

Q = F × λ/δ × (tb – tk)

ahol

Q: egy óra alatt a homlokzaton (falon) átvezetett hőmennyiség (kcal/ó)

F: a hővezetésre merőleges fal felülete (m2)

λ: hővezetési tényező (kcal/m x ó x C°)

δ: homlokzat vastagsága (m)

tb: belső hőmérséklet (C°)

tk:  külső hőmérséklete (C°)

Ez nagyjából azt jelenti, hogy ha a szobahőmérsékletet 22°C-ról 19°C-ra csökkentjük ugyan azon hőszigetelési tényező mellett, 1 m2 homlokzaton vagy födémen 2,5 W/m2/órát spórolunk meg egy fillér költség nélkül. Persze a gyakorlatban ez nem olyan egyszerű, mert az emberi test hővesztesége nem konvekción, hanem sugárzáson keresztül is történik. Tehát ha ugyan olyan szobahőmérséklet mellett, de egy rosszul szigetelt helységben tartózkodunk, akkor komfortérzésünk nagymértékben romlik. Ez a magyarázata annak a jelenségnek is, hogy sokszor a budapesti panellakásokban 26°C mellett sem érezzük túl melegnek a helyiséget. De ha párhuzamosan emeljük a hőszigetelés értékét W és csökkentjük a szoba hőmérsékletet, az eredmény, ha nem is ingyenes, de nagyon meggyőző lehet.

Akkor most mindenki vegye a számológépét és írja bele behelyettesítve a fenti képletet majd számítsa ki mit tudna megspórolni egy lakásban melynek külső felülete 145 m2, λ/δ átlagértéke 1.65 felújítás előtt és 0.6 felújítás után a belső hőmérséklet 25°C felújítás előtt és 19°C az éves átlag külső hőmérséklet a fűtési szezon alatt 9.5°C és a szezonális fűtési idő 2450 óra. Hány Watt energiát spórol meg a család és 120 dollár hordónkénti árnál hány forintot és 12 %-os kamattal milyen mértékű befektetést tud finanszírozni 10 év megtérülési idővel.

És akkor most néhány konkrét klímabarát példa:

A környezetszennyezések a hatása egyre nagyobb m értékben foglalkoztatja a közvéleményt. Ellenben a szükséges kutatásokhoz, a káros hatások megelőzésére nincs elegendő forrás, mi több, az „elővigyázatosság elvének” megvalósítása, betartása sem központi téma az iparban (vegyi-, gyógyszer-, élelmiszeripar).

Ezek az érdekellentétek végigkísérték a kerekasztal munkáját. Legvégül úgy tűnik, hogy sikerült egyezségre jutni: miszerint kutatások márpedig szükségesek az új technológiák kifejlesztéséhez, a gazdasági lehetőségek kiaknázásához, és a munkahelyteremtés megvalósítása is meghatározó szempont. Ez a materialista megközelítés vezetett a kerek asztal sikeréhez és a REACH[28] közös támogatásához, illetve annak elfogadtatásához és egy nemzeti környezet-egészségügyi program tervéhez.

A kerekasztal beszélgetés keretein belül több bevezető előadás elhangzott a mindnyájunkat érintő környezet-egészségügyi problémákról, és szó esett a nagy reményeket keltő „nano” anyagokról is. Végül, de nem utolsó sorban egyezségre jutott a kerekasztal abban, hogy a környezet-egészséggel kapcsolatos nemzeti ellenőrzéseket fokozni kell.

Röviden tekintsük át ebben a fejezetben, hogy mit értünk nanotechnológia alatt: A nanotechnológia gyűjtőnév az alkalmazott tudomány és technika széles területeit fedi le. Ezek legfőbb közös vonása az anyag tulajdonságainak meghatározása, illetve eszközök készítése 100 nanométernél kisebb léptékben. E multidiszciplináris területen olyan tudományágak működnek együtt, mint a kolloid-kémia, a félvezető-fizika, vagy a szupra molekuláris-kémia. A nanosz görög eredetű szó, jelentése törpe. A Nemzetközi Mértékegység Rendszerben (SI) a nano- előtag azt jelenti, hogy az utána következő mértékegység az alapegység egymilliárdod része. Így egy nanométer 10-9 méter. így aránylik 1 cm 10000 km-hez, vagy egy üveggolyó a Földhöz. Nanotechnológia alatt értünk bármely technológiát, amelyet nanoskálán hajtanak végre, és amelynek alkalmazásai vannak a valós világban. Magába foglalja olyan fizikai, kémiai és biológiai rendszerek előállítását és alkalmazását, amelyek nagysága egy atom vagy molekula méretével vethetők össze, valamint a kapott nanostruktúrák beépítését nagyobb rendszerekbe. Nagy valószínűséggel várható, hogy a nanotechnológia életünkre komoly hatással lesz, mint ahogyan a félvezetők technológiája, információtechnológia, vagy sejt- és molekuláris biológia… Az e mögött rejlő tudomány és technológia olyan területeken ígér áttöréseket, mint az anyagok előállítása, nanoelektronika, egészségügy, gyógyszeripar, energia, biotechnológia, információtechnika, és nemzeti védelem. Az újszerű anyagok, folyamatok és jelenségek felfedezése nanoskálán, valamint a kutatáshoz szükséges új kísérleti és elméleti technikák fejlődése lehetőséget teremtenek újító nanorendszerek és nanoszerkezetű anyagok előállítására. Az Egyesült Államokban bejelentették: a Huszonegyedik Századi Kutatási Alapból (összesen 2,8 milliárd dollár áll rendelkezésére) 497 millió dollárt a most elindított Nemzeti Nanotechnológia Kezdeményezésre fordítanak.

De hol kezdődik a nanotechnológia? A mikrotechnológiánál tízszer-százszor kisebb méretekben, a molekulák és atomok mérettartományában. Egy milliméteren ezer darab egy mikron vastagságú szál helyezhető el, azaz egy átlagos hajszálat körülbelül 50 darab, egymikronos átmérőjű részre "hasíthatna" egy biztos kezű "szőrszálhasogató".

A betegségeink jelentős hányadát előidéző baktériumok jellemző méretei az 1-10 mikronos tartományba esnek. Ezt a méretet azért érdemes megjegyezni, mert a baktériumok többé-kevésbé "szabadon" közlekednek az élőlények testében. Mi történik majd akkor, amikor a nano-szemcse porok kerülnek a levegőbe és onnan az emberi szervezetbe? Azok az amerikai képviselők, akik megszavazták a 2,8 milliárd dollárt, vajon gondoltak erre? Akik Európában, nono-anyagokból rutát takarót gyártanak, figyelembe veszik-e vajon az „elővigyázatosság elvét”. A svájci ETHZ műszaki egyetemen és EMPA-n (anyagkutatási intézet) ez idáig elvégzett kutatások, komoly problémákat tártak fel és aggályoknak adtak hangot. Be kell látnunk: „nem minden arany, ami fénylik”.

Itt olyan kibékíthetetlen ellenfelek álltak egymással szemben mint az agrártermelésben érdekeltek, a gazdaszövetség (FNSEA), a zöldek és anti-GMO[29] gazdák, vagy éppen José Bové (francia mezőgazdasági kistermelő, altermondialista aktivista).

Bové 1987-ben megalakította a Confédération paysanne paraszt-szakszervezetet, amely küzd a genetikailag módosított élőlényekből készített élelmiszerek, takarmányok felhasználása és terjesztése ellen. Hírnevét 1999-ben, a Millau nevű településen épülő McDonald's gyorsétterem jelképes lerombolásával szerezte. Többször ült börtönben, például egy GMO-búzatábla lekaszálásáért. Független jelöltként indult a 2007-es franciaországi elnökválasztáson, ahol 483 008 szavazatot kapott (ami az összes szavazat 1,32%-át jelentette).

Összegezve mindenesetre jelentős eredménynek tekinthető, hogy konszenzus - legalábbis látszatra-, jött léte olyan témakörben, mint a GMO-k, a biotermékek, az ökológiailag fenntartható mezőgazdaság, növényvédő szerek, a vizek ökológiai minősége, a biodiverzitás megőrzése, stb.

Emberközeli gazdasági növekedés

Harc a klímaváltozás ellen, vagy éppen egy ökológiai demokrácia nem összeférhetetlen az emberközeli gazdasági növekedéssel, azaz megfelelő technológiai fejlettség alkalmazásával csökkenő fosszilis energia felhasználás mellett is növekedhet a gazdaság.

A bolygónk regenerációs képességeit, már a múltszázad közepén messze meghaladtuk, népességben, természeti megújuló és nem megújuló erőforrásai használatában, tehát már az ötvenes években elértük a harmonikus növekedés határait és egy új korszakot kezdtünk, melyet a Római Club a túllövések korszakának nevezett.

Ez vezette a tudós, majd politikai elitet is a probléma felismeréséhez és az első jelzésekhez, mint a Római Club jelentése, a Brundtland jelentés „Közös jövőnk”, majd a Riói és Johannesburgi konferenciákhoz. Mindezek ugyan növelték a politikai és társadalmi figyelmet, de még nem vezettek egy határozott, világméretű társadalmi és politikai akarathoz, ami megindíthatott volna egy globális kutatási, fejlesztési majd oktatási programot. A johannesburgi konferencia, majd az ENSZ ugyan elindította az UNESCO Fenntartható Fejlődés oktatásának évtizedét, de a szükséges milliárdok ennek megvalósításához igen csak hiányoznak. Márpedig a világ fegyverkezésre költött pénzének alig 10%-a is elég lett volna. Ez is mutatja a politikai elkötelezettség színvonalát, amely nélkül az emberközeli gazdaság nehezen megvalósítható, pedig egy megújult növekedési pályát alapozhatna meg.

Abban az esetben, ha megtörténne egy paradigmaváltás és végre meglenne a nélkülözhetetlen politikai akarat, a cselekvésre való eltökéltség, az ehhez szükséges források megteremtése, akkor egy kettős növekedést indíthatnánk be.

Egyrészről a kockázatok feltárásával (például a nanoanyagok kockázatai) új és ténylegesen fenntartható politikák készülhetnének, miközben kutatás-fejlesztésre, a kockázatok minimalizálására a szükséges anyagi forrásokat rendelkezésre bocsátanák és ezek pozitív visszacsatolásai egy újabb ciklust lennének képesek beindítani.

Másrészről a politikai erőfeszítések megteremtenék az új technológiák, termékek és szolgáltatások alapjait, melyek új lehetőségeket kínálnának egyes gazdasági ágak felvirágoztatására.

Tegyük fel, hogy egy újabb politikai irányzat hosszabb élettartalmú termékek gyártását tűzné ki célul, ahol például egy pár cipőt holnaptól mondjuk nem féléves, hanem húsz éves használatra terveznének illetve gyártanának. Ez bár csökkentené a cipőgyáriparban dolgozók munkalehetőségeit, ellenben új munkahelyeket teremtenének helyi viszonyokban a cipész kisipar felélesztésével. Csökkenne ez által a városi túlnépesedés, a vele járó mobilitási és ellátási problémákkal, ugyan akkor növekedne a munkahelyek száma, mindez kevesebb természeti erőforrás igénybevételével történne, és még sokáig sorolhatnánk az ilyen, és ehhez hasonló példákat az autóipartól a kenyériparon át a legkülönbözőbb szolgáltatásokon keresztül.


A miniszterek és politikusok számára talán ez volt a tématerület bizonyult a legizgalmasabbnak. Ugyanis itt nem kevesebbről volt szó, mint a környezetvédelmi politika újragondolásáról a fenntartható fejlődés tükrében. Továbbá egy olyan minisztérium létrehozásáról tárgyaltak, amely egyaránt foglalkozik az ökológiával, az energiakérdéssel, a fenntartható fejlődéssel és a területfejlesztéssel, amelynek minisztere egyben miniszterelnök helyettes is. Akkoriban ezt a funkciót a11. képen látható Jean-Louis Borloo[30], illetve az ökológiai és fenntartható fejlődés államtitkára Nathalie Kosciusko-Morizet töltötték be.


A kormányzás és talán a jövő szempontjából is elmondható, hogy ez a terület bizonyult a legeredményesebbnek, ugyanis elismerte a környezetvédelmi szervezeteket, mint a kormányok partnereit, létrehozott a parlamenten belül egy fenntartható fejlődés bizottságot, nagyobb kompetenciákat biztosít az ökológia és fenntartható fejlődés terén továbbá biztosítja, hogy a parlament és a szenátus nagyobb hangsúlyt adjon a CES (Nemzeti gazdasági és szociális bizottság) véleményének és kezdeményezéseinek. A helyi hatóságok részére kötelezővé teszi egy ökológiai és fenntartható fejlődéshez köthető politika kidolgozását, bevezetését és ellenzőzését (többek között fenntartható közbeszerzés). A politikai döntések előkészítésénél fenntartható fejlődés-tanulmányt kell végezni.

Különös tekintettel kell lenni a fenntartható fogyasztás és oktatás elvére. A termékek és szolgáltatások esetében is pontos adatokat kell szolgáltatni környezeti hatásokról.

A kerekasztal beszélgetésen szó volt még a bio üzemanyagokról, az illegális fakereskedelemről valamint az ENSZ által létrehozandó környezetvédelmi szövetségről, amint Jacques Chirac akkori francia elnök kezdeményezett a Johannesburgi konferencián 2002-ben.

Az ökológiai és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos problémák bekerültek a politikailag fontos és megoldandó problémák közé, a záró értekezleten jelen volt több országból is képviselő, államfő, miniszterelnök, 22 miniszter és több Nobel díjas tudós, hogy csak néhányat említsek, José Manuel Durão Barroso, az Európai Bizottság elnöke, vagy a béke Nobel díjas Albert Arnold "Al" Gore, az Egyesült Államok volt alelnöke.


Mindent egybevéve el kell ismerni, hogy a Grenelle de l'Environnement-al egy előremutató politikai folyamat indult el. A konferencia után a francia média hónapokon keresztül foglalkozott a fenntartható fejlődés témaköreivel, a televízió naponta legalább egy órán keresztül csak a Grenelle-ről és annak sikereiről tudósított.

Rengeteg feladat áll még előttünk: a Grenelle-ülés végén elfogadott programok rendkívül összetettek és még sok munkát igényelnek, mielőtt azok megvalósíthatóvá válnak. Minden egyes programhoz akcióterv fog készülni, hogy pontosítsák a pénzügyi lehetőségeket, az ütemezést és a bevezetés módját.

Eredményeképpen 2008 júniusában megszületett, majd egyhangúan elfogadták az úgynevezett „Grenelle kerettörvény 1”-t és 2009. január 7-én a „Grenelle kerettörvény 2”-t.

A törvényeken túl már 2009 is igen gazdag új és konkrét lépésekben:

 • február 26-án a minisztertanács elfogadta az „L’éco-prêtlogementsocial” programot, melynek keretében 800 000 lakást hőszigeteltek, ennek köszönhetően a hőenergia 230 kWhEP/m2/évről 150 kWhEP/m2/évre fog csökkenni, az első kivitelezéseket már áprilisban indították.

 • február 27-én megjelent a minisztérium honlapján egy külön rovat „fenntartható fogyasztás” címmel, ahol a nagyközönség talál ide vonatkozó útmutatásokat, ugyan ezen a napon útnak indult az úgynevezett „fenntartható fogyasztás” projekt Franciaország és Spanyolország között,

 • és egy újabb forduló indult a „Grenelle de la Mer” kerekasztal tárgyalás sorozatban.


 • 2010 márciusában indult egy „nyilvános nemzeti vita a nanotechnológiákról” és azok hatásáról a fenntartható fejlődésre és környezet-egészségügyre.

Az előző fejezetekben a gazdasági és politikai alapokat raktuk le, de a fenntartható fejlődéshez köthető illetékrendszer megismerése előtt még számba kell venni, milyen illetékek jöhetnek szóba.

A Tobin-Spahn illeték kizárólag a pénzügyi tranzakciókkal foglalkozik. A Grenelle de l'Environnement számos politikai lehetőséget tárt fel, amelyekkel az előzőekben még nem foglalkoztunk, ilyen például a szén-dioxiddal és más, fenntartható fejlődéssel összefüggésben álló illeték. Mielőtt kitérnénk ezen illetékfajtákra, meg kell határoznunk mit is értünk a természeti erőforrás alatt.


Újratermelődésük évmilliókat vesz igénybe, tehát emberi léptékben nem termelődik újra. Fajtái:

 • Fosszilis energiák, magas hőmérsékleten és nagy nyomás alatt lebomló növényi és állati maradványokból alakul ki. Ilyenek többek között: kőszén, kőolaj, földgáz.

 • Hasadóanyagok, urán (atomenergia)

 • Ásványok, de tekintettel arra, hogy az ásványokból rengeteg van, és manapság is fedeznek fel újakat, vagy éppen egy régit neveznek át, ezért teljes ásvány listát lehetetlen volna létrehozni.

 • Ásványok és nyomelemek, melyek szervezetünk alkotóelemei.

Olaj: Magas hőmérsékleten és nagy nyomás alatt lebomló növényi és állati maradványokból alakul ki.

Földgáz: Ott képződik, ahol az olaj, viszont olcsóbb nála. Hátránya: kénhidrogén mérgező gáz – szállítási veszélyek.

A földgáz tartalmaz:

 • metánt,

 • etánt,

 • propánt,

 • butánt és

 • kénhidrogént.

Szén: Lebomló növényi maradványokból képződött magas hőmérsékleten és nagy nyomás alatt kb. 286 millió évvel ezelőtt. Összetevői: szén, víz, kén és radioaktív anyagok.

Alcsoportok:

 • Barnaszén: lignit

 • „Lágy” szén: ásványi kátrány

 • „Kemény” szén: antracit

Hátrány:

 • Kitermelés következményei.

 • Szénégetéskor kibocsátott szennyeződések: CO, CO2, SO2, NO és radioaktív anyagok.

 • Bányászok megbetegedései.

Nukleáris energia: Urániumból és plutóniumból állítják elő – forró víz hajtja a turbinákat.

Hátrányai:

 1. Üzemeltetése az erőműnek veszélyes lehet,

 2. Radioaktív hulladék elhelyezése veszélyes és messze nem megoldott. A mai megoldásokkal leszármazottainknak ketyeg az óra.

 3. Az uránérc nem megújuló erőforrás.

Externália (külső gazdasági hatás)

 • esetén az egyik gazdasági szereplő tevékenysége piaci ellentételezés nélkül befolyásolja egy másik gazdasági szereplő helyzetét.

 • egy piaci adásvétel esetében az adott jogügyleten kívülálló szereplők környezetét befolyásoló nem szándékolt hatásokat, külső gazdasági hatásoknak nevezzük.

Externália esetén az egyéni és a társadalmi határköltség, illetve határhaszon eltér egymástól.

Társadalmi határhaszon (NSB): Ez egy termék pótlólagos egységének előállításából, felhasználásából és elfogyasztásából eredő összes haszonváltozás.

Társadalmi határköltség (MSC): Egy termék pótlólagos egységének előállításával, felhasználásával és elfogyasztásával adódó összes költségváltozás.

Externáliák csoportosítása

 • pozitív és negatív

 • fogyasztói és termelői

Pozitív: külső hatás által befolyásolt személy számára az externália kedvezően befolyásolja a környezetét. Ezért a külső hatásoknak köszönhetően az érintett egyén tevékenysége nagyobb hasznossággal jár vagy kisebb költséggel valósítható meg. A profitmaximalizáló output kisebb, mint a társadalmilag kívánatos mennyiség.

Negatív: külső hatás által befolyásolt személy számára az externália károsan befolyásolja környezetét. Ekkor az externália az azonos mennyiségű termelés költségeinek emelkedését, illetve az azonos nagyságú fogyasztói hasznosságának csökkenését idézi elő. A profitmaximalizáló output nagyobb a társadalmilag kívánt mennyiségnél.

Fogyasztói externáliáról, akkor beszélünk, ha a fogyasztói tevékenység okoz külső hatást. Ez lehet pozitív és negatív.

Termelői: ha egy termelő tevékenysége idéz elő környezeti hatást. Ez is lehet pozitív és negatív.

Az externáliák internalizálásának szükségessége

Ha a külső hatás nagysága és költsége – hasznai mérhetőek, a költségek és hasznok meghatározott gazdasági szereplőnél jelennek meg, akkor az extern hatás piacivá tehető: a költséget viselő „megalkuszik” a kár okozójával a külső hatás mértékére vonatkozóan. Tehát nem más, mint a társadalmi optimum elérése céljából az extern hatások belsővé tétele. Azoknak a módszereknek az összessége, amelyekkel az externális költségeket és hasznokat „érzékelhetővé teszik” az externália forrásául működő gazdasági szereplők számára.

Ha azonban az externália hatás nem válik automatikusan piacivá, akkor az állam szabályozó szerepe szükséges.

Környezetszennyezés, mint externália

A környezetszennyezés formájában érvényesülő externáliákkal kapcsolatos költségek rohamosan emelkednek, és sok embert érintenek; a szabad javak minőségét rontják.

Az internál költségek (belső gazdasági hatások)

Mindazon költségek, melyek megjelennek a piaci árakban és ily módon tájékoztatják a fogyasztókat a termék értékéről és kialakítják a termelők és fogyasztók közötti Pareto-i egyensúlyt, azaz minden fogyasztó az érdekének megfelelően dönt, figyelembe véve, hogy a kapott szolgáltatásokért milyen árat kellett fizetnie.

Az internál költségek közé tartoznak az ingatlanbefektetések, nyersanyagok, energiák, előállítási költségek, raktározási-, szállítási-, vagy forgalmazási költségek, stb.

Az externáliák költségeinek internalizálása

Az erőforrások hatékony elosztása akkor valósul meg, ha ismert az adott tevékenység tényleges, teljes társadalmi haszna illetve költsége. Ezek segítségével határozzuk meg az optimális termelési mennyiséget:

Határhaszon (MU) = határköltség (MC)

Optimális helyzetet kell meghatározni, tehát a külső hatások belsővé tételére, azaz internalizálásra van szükség.

Történelmi háttér

Vilfredo Pareto és Léon Walras kutatásai és elméletei a Lausanne-i iskola keretében, mint azt korábban leírtuk.

Alfred Marshall vezette be a külső költségek és hasznok fogalmát a "Gazdaság alapelvei" c. művében. Egy pénzügyileg önálló egység, pl. egy vállalkozás közvetlenül befolyásolja egy másik, pénzügyileg önálló egység, egy vállalkozás vagy egy fogyasztó helyzetét, anélkül, hogy a piacon kerülnének kapcsolatba.

Az externáliák internalizálására vonatkozó elmélet Arthur C. Pigou-tól (1877-1959), a Cambridge University tanárától származik. Levezeti a szennyezés megadóztatásának szükségességét.

Internalizálás módjai

 • Az érintett felek közti önkéntes megállapodást, kompromisszumot kell kötni, a két félnek, tehát gondot okozhat, ha az egyik fél nem hajlandó erre! Ha nem sikerül önkéntes úton megállapodniuk, akkor az egyik fél jogi úton kényszerítheti a másik felet az extern hatások ellentételezésére. A bírósági eljárás hosszú és költséges és nem is biztos, hogy a döntés igazságos és racionális lesz az adott szituációban.

 • Adminisztratív intézkedés: hatósági eljárásokkal és előírásokkal korlátozzák a negatív külső hatásokkal járó tevékenységeket, amelyek az emberek sokaságát károsan érintik. Erre alkalmazza az állam az adók rendszerét. Adót kell követelni a nem kívánt negatív externáliák tevékenységére, támogatást kell nyújtani a pozitív externáliák tevékenységének növelésére, ösztönzésére. Egy magánszemélynél az adók költségnövelő tételek, míg a támogatások bevételnövelők.

A termelőnek a megváltozott költségviszonyok adó és támogatásrendszer mellett el kell döntenie, hogy meddig érdemes előállítani az adott terméket.

Az externália kezelése még nem megoldott. Három területen kell előrelépni:

 • Jogrendszerbe kell beépíteni az új elemeket, melyek lehetővé teszik a vitás kérdések gyors és egyértelmű eldöntését.

 • Tudományosan ki kell dolgozni olyan műszaki és gazdasági eljárásokat, melyek lehetővé teszik az extern hatások megbízható becslését.

 • A környezetkímélő, környezetbarát szemlélet széleskörű társadalmi elterjesztése lenne szükséges.

A nyersanyagok piaci értékesítésének következményei ‒ amennyiben a szereplők nem mint erőforrást, hanem mind pénzügyi befektetést vásárolják?

 • Határidős piaci kereskedelem,

 • érték menedék,

 • túlzott spekuláció.

Mely természeti erőforrások értékét fogja befolyásolni az erős piaci ingadozás?

 • Mezőgazdasági alap termékek,

 • Fosszilis energiák,

 • Fémek,

 • Ásványi anyagok.

A nyersanyagok magas árának következményei:

 • A fogyasztói társadalom/vásárlói erő globális szintű elmozdulása,

 • Korlátozottan negatív hatás a fejlett országok jóléti szintjére,

 • Hatás az árstabilitásra és a gazdasági növekedésre,

 • Hatás a szegénység elleni küzdelemben: a költségvetési és fizetési mérleg problémáinak növekedése a fejlődő országokban, a tőkéhez való hozzáférés a technológia, a képzés, a tudás terén és a infrastruktúra fejlesztés terén. A lokális mezőgazdasági befektetések hiányának növekedése, stb.

 • A mezőgazdasági nyersanyagok magasabb költsége, történhetne-e a fejlődő országok előnyére? Igen, amennyiben ez hosszú távon így lenne, növelni lehet a (fenntartható) rendelkezésre álló élelmiszerek előállítását.

A stabilizációs alap szerepe meghatározó lenne, amikor napjainkban minden kormány azért küzd, hogy csökkenteni tudja a költségvetési hiányát, továbbá egyúttal komoly erőforrás hiányokkal is szembe kell, hogy nézzen.

Ha az illeték esetében a legalacsonyabb 0,05%-os kulccsal számolunk, jelentős bevételt eredményezne: 26600000000 $ éves többletbevétel az Egyesült Királyság esetében, 14 milliárd az Egyesült Államokban, és a 17 milliárd Eurót jelentene Franciaország esetében.

A Pigou-adónak is nevezett ökológia-illetékek egyik faja a széndioxid illeték.

A Pigou-féle adó (Arthur Pigou brit közgazdász után) egy olyan ökológiai adó, ami valamilyen tevékenység negatív társadalmi hatásait igyekszik ellensúlyozni azzal, hogy adót vet ki a tevékenységet végzőre. Ha például egy szennyező üzem nagy mennyiségű szén-dioxidot és más szennyező anyagot bocsát a levegőbe, a levegőszennyezésen keresztül a környékbeli lakosság lesz a szenvedő alany. A pigoui adóval az üzem termelése addig csökkenthető, hogy a kibocsátott szennyezés elfogadható mértékű legyen, illetve a befolyó adóból a lakosság kára enyhíthető, parkosítás, erdősítés, stb... Az elképzelés alapja, hogy az üzem költségei között nem jelenik meg a környezet szennyezésével okozott kár, helyette ezt a lakosság kénytelenek megfizetni. Az adó kivetésével az üzem már a szennyezés költségét – vagy legalábbis egy részét – is kénytelen figyelembe venni, azaz sikerül a keletkező externáliákat internalizálni. Felfogható pigoui adóként az üzemanyag vagy a cigaretta árába beépített adótartalom, illetve klasszikusan ilyen a néhány nagyvárosban bevezetett dugódíj is.

A szén-dioxid illeték a gazdaságpolitikai eszközök közé tartozik, amely növelné néhány szolgáltatás és termék árát, azzal a céllal, hogy fogyasztásuk csökkenjen a jövőben. A politika célja, hogy csökkentse a szén-dioxid kibocsátást, tehát internalizálja a vonatkozó gazdasági és környezetvédelmi költségeket (ld. Stern jelentés[32]).

A szén-dioxid piac egy szervezett piacon való kereskedelem üvegházhatású gázokkal (CO2, metán, dinitrogén-oxid ...). Ez a piac lehet nemzeti, valamint nemzetközi szintű is. Szigorú jogi előírásoknak kell megfelelni, a mechanizmusa pedig a Kiotói Jegyzőkönyv alapján szabályozott. Várhatóan annyi piac jön majd létre, ahány definíció van fogunk találkozni. Ma két fontos kvóta piac létezik:

 1. A nemzetközi piacok a Kyotoi Jegyzőkönyvnek megfelelően vannak szervezve

 2. Az európai piacon, vagy az EU-ETS kibocsátási egységei a meghatározóak, amelyet az ipari és az energiatermelési a nagy vállalatokra alkalmaznak.

A kvótarendszer sajnos nagymértékben csökkenti a Kiotói egyezmény hatásfokát. Nézzünk egy svájci példát (13. ábra). Amennyiben tudja tartani a vállalását, azt csakis kvótakereskedelem révén tudja megvalósítani, ez a megoldás pedig nem vezet az ország CO2 kibocsátásának tényleges csökkenéséhez.


A kvóta kereskedelem tehát nem váltotta be a hozzáfűzött reményt,ugyanis a nemzetközi tőzsdén, a kibocsátóknak, jobban megéri kvótát vásárolni, mint a kibocsájtást csökkenteni.

A globális kibocsátás-kereskedelmi rendszerben a kvóták értéke abban az esetben lenne emelhető, ha a társadalmi szereplők, az NGO[33]-k, vagy éppen magánszemélyek jelentős kvótafelvásárlással reagálnának, és mint egy igazi tőzsde, úgy működne. Talán ez az egyetlen olyan eset, amikor a spekuláció, pozitív jelentőségű eseményként lehetne jelen. Minél több kvótát kell felvásárolni, ugyanis ezáltal az értéke megnőne. Az államok pedig ‒ mint a kvótaköteles gazdasági szereplők‒ kénytelenek lennének magas áron vásárolni, miközben az NGO-k és magánemberek nem kis vagyonra tennének szert.

Itt is egy Pigou-féle adóról van szó, amely a Grenelle de l'Environnement-en hangzott el, mint egy új lehetséges adófajta. Bevezetéséhez egyelőre nincsen meg a szükséges nagyságú támogatottság, ellenben az EU-val a háttérben lehetőség nyílna arra, hogy a jövőben egy nemzetközi vita alapját képezhesse.

Az indok egészen egyszerű, elég csak egy pillantást vetni az alábbi 14. ábrára, amin jól látható, hogy az összes szén-dioxid kibocsátás miként oszlik meg az egyes ágazatok között:


A Tobin – Spahn járulékhoz hasonlóan az alábbi képletnek megfelelően számítanák:

Mi = Km × K × Sz × CO / M

ahol:

Mi mobilitási illeték

Km megtett kilométer

K közlekedési eszközhöz kötött szénhidrogén fogyasztás.

Sz szállítmány (személy vagy tonna)

CO széndioxid kibocsájtás egység ár (a közlekedési eszköztől függően).

M szállított mennyiség

Példa

4 személy szállítása gépkocsin[34] és repülőn[35] 1 000 kilométeren keresztül:

Migépkocsi = 1 000 x 0.07  x 4 x 0,02 / 4 = 0,02 €

Mirepülő = 1 000 x 0,61  x 4 x 6,66 / 240 = 0,28 €

A példa természetesen nem reprezentatív, ugyanis minden közlekedési eszköz típusra ki kell dolgozni, pontos és tudományosan megalapozott adatok felhasználásával. Ez lehetne egy doktori disszertáció témája is.

A beszedett összegek felhasználhatóak lennének:

 • a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére,

 • a természeti erőforrások védelmére,

 • a biodiverzitás védelmére

 • igazságos és fenntartható helyi gazdasági rendszerek fejlesztésére, figyelembe véve a helyi kultúrákat, szokásokat és jó kormányzási tradíciókat,[1] A kartezianizmus René Descartes francia filozófusnak és követőinek a filozófiai tanítása. Descartes gondolkodásának, filozófiájának módszerét az "Értekezés az ész helyes vezetésének módszeréről" című műben fejtette ki.

[2] Jean-Jacques Rousseau (Genf, 1712. június 28. – Ermenonville, 1778. július 2.) svájci francia felvilágosodás kori filozófus, író és zeneszerző volt. Rousseau politikai eszméi hatást gyakoroltak a nagy francia forradalomra, a kommunizmus és a szocializmus eszméinek kifejlődésére, valamint a nacionalizmus megjelenésére. Radikális és forradalmi munkássága fő művének „A társadalmi szerződés”-nek egyik legismertebb sorával is jellemezhető: „Az ember szabadnak született, de mindenütt láncokat visel.”

[3] 1957-ben jelent meg Max Frisch „Homo Faber” című műve, melyben az író a racionális mérnök szemszögéből mutatja be a technikai-tudományos világkép és a logikátlan sorshatalmak ellentétét. Frisch a regényben a technikai vívmányokat kérdőjelezi meg.

[4] Max Frisch (Zürich, 1911. május 15. - Zürich, 1991. április 4.) Svájci író, aki drámák és regények sikerei mellett az építőművészetben is jelentőset alkotott. Friedrich Dürrenmattal együtt a legfontosabb svájci írók közé tartozik.

[5] Albert Arnold „Al” Gore Jr. (Washington, 1948. március 31. –) amerikai politikus, üzletember és Nobel-békedíjas környezetvédelmi aktivista. 1977–1985 között kongresszusi, 1985–1993 között szenátusi képviselő volt Tennessee állam küldöttjeként. 1993–2001 között, Bill Clinton elnöksége idején az USA alelnöke. 2006-ban jelent meg a Kellemetlen igazság című könyve.

[6] Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, 1623. június 19. – Párizs, 1662. augusztus 19.) francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus. A nyomás mértékegysége az ő munkásságának tiszteletére lett pascal.

[7] Sir Winston Leonard Spencer Churchill (Blenheim kastély, Woodstock (Oxfordshire), 1874. november 30. – London, 1965. január 24.) brit politikus, miniszterelnök 1940–1945 és 1951–1955 között. Kiemelkedő képességű államférfi, szónok és stratéga, a brit hadsereg tisztje. Élete egyedülálló számú és mélységű kutatás tárgya a brit és világtörténelemben betöltött szerepe miatt. Rendkívül termékeny író, történelmi tárgyú írásainak elismeréseként az irodalmi Nobel-díj birtokosa (1953).

[8] Híres francia ékszerész tervező és a róla elnevezett világhírű ékszerész manufaktúra alapítója és a múltszázad egyik legnagyobb szépművészeti mecénása.

[9] Jean Cocteau (teljes nevén Jean Maurice Eugèn eClément Cocteau) (Maisons-Laffitte, 1889. július 5. – 1963. október 11.) francia költő, író, festő, színész, zeneszerző és filmrendező.

[10] A holizmust elmélete a Svájci Műszaki Egyetem urbanisztikai kara, L. von Bertalanffi Rendszerelméletéből vezette le.

[11] Jean-Pierre Dupuy (né le 20 février 1941), francia transzhumanista mérnök filozófus nem zárja ki, hogy a feljövő technológiákat korlátozni kell majd azért, hogy az emberi faj kihalásának kockázatát csökkenteni lehessen. Általában azonban hozzáteszik, hogy az elővigyázatosság elvén alapuló javaslatok sokszor irreálisak és akadályoznák a haladást, szemben a transzhumanizmus technológiákat támogató irányzataival, amelyek reálisabbak és elősegítenék a haladást.

[12] James Tobin (1918-2002) Nobel díjas amerikai közgazdász. Hozzájárult a keynes-i közgazdaságtan továbbgondolásához, különösen a következő területeken: befektetések, pénzügyi piacok és a fiskális és monetáris politika. Különösen híres, a nevét viselő és általa javasolt adóról.

[13] Joseph E. Stigltz (1943-) Nobel díjas amerikai közgazdász, a keynesi közgazdasági irányvonal egyik vezető képviselője, elméletei és állásfoglalásai globalizáció-ellenes mozgalom szellemi képviselőjévé tették. Joseph Stiglitz ismert munkája, bemutatja, hogy az "információs aszimmetria" sok jelenség, így a munkanélküliségi és hitelcsökkentés megértését segíti elő.

[14] Lawrence Summers (1954-) John Bates Clark-érme amerikai közgazdász. Clinton elnök pénzügyminisztere. Az Obama adminisztráció Nemzeti Gazdasági Tanácsának tagja.

[15] Dominique Strauss-Kahn (1949-) francia közgazdász professzor és politikus. A francia szocialista párt egyik vezető egyénisége, több alkalommal kereskedelmi miniszter. Az IMF vezérigazgatója.

[16] Robert Mundell (1934-) Nobel-díjas kanadai közgazdász professzor. Főbb elmélete a különböző árfolyamrendszerek melletti monetáris és fiskális politika, valamint az optimális valutáris övezetek elemzése.

[17] Paul Bernd Spahn (1939-) német közgazdász, „A valutaügyletekre kirótt adó megvalósíthatóságáról” c. tanulmány szerzője.

[18] SWAP ügylet valamely pénzügyi instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből, illetve több határidős ügyletből tevődik össze és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után.

[19] Amerikai másodlagos jelzáloghitel-válság, vagy amerikai jelzáloghitel-válság.

[20] VilafredoPareto (1848-1923), olasz közgazdász és szociológus, a Gazdaságpolitika Kézikönyvének (1906) szerzője, aki a neoklasszikus közgazdaságtannak több alapfogalmat hagyott örökül. Ezek közé tartozik a paretói optimum fogalma is.

[21] Az általános egyensúlyi elemzés az árakat és a termékek-, valamint tényező mennyiségeket szimultán határozza meg az összes piacon, figyelembe véve azok kölcsönhatásait is. Az általános egyensúlyi elmélet azokat a feltételeket és összefüggéseket tárja fel, amely az összes részpiac együttes egyensúlyát biztosítják.

[22] Szabad fordításban: Környezetvédelmi egyeztetések - amely során jelentős szakértők (például: Al Gore és Wangari Maathai) és civil szervezetek bevonásával egy átfogó környezetvédelmi tervezetet dolgoztak ki, és több fontos törvényt is elfogadtak.

[23] Nicolas Hulot 1955. április 30-án született Lille-be, karrierjét mind újságíró, majd mind riporter kezdte és természettel foglalkozó TV műsorain keresztül került kapcsolatba a természetvédelemmel. Manapság nem csak mind környezetvédő, de mint író is igen ismert Franciaország határain belül és kívül is. AUshuaïa Nature című természeti filmjei tették ismerté és keltették fel benne az érdeklődést a környezetvédelmen keresztül a fenntartható fejlődés iránt.

[24] Igen ismert az GMO-k elleni harcáról.

[25] Híres francia-német állampolgár, a 1968-as párizsi események egyik élharcosa, akinek 68-as Franciaországi kiutasítása alkalmából 1 millió párizsi tüntetett „mi mind németek vagyunk” jelszóval.

[26] 2007-ben, a Merck Serono forgalma elérte a 4,5 milliárd €-ot a termékek, beleértve a 879.000.000 € volt a saját kutatásokra és fejlesztésekre, valamint a különféle együttműködési megállapodásokra és a stratégiai kutatásokra (új innovatív terápiák) forgatott vissza.

[27]  kWhEP = kWh nyersolaj ekvivalens

[28] A REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicalsubstances) a Bizottság 552/2009/EK rendelete (2009. június 22.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelete. A REACH rendszer létrehozza az egységes jogi keretet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről. E rendszer célja, hogy nagyobb biztonságot nyújtson a vegyi anyagok gyártása és felhasználása során. A REACH a gyártóktól megköveteli, hogy nyújtson be átfogó információt az egy tonnát meghaladó vegyi anyagok gyártott vagy importált tulajdonságairól, és bizonyítsák azok biztonságos használatát. A korábbi szabályozás szerint, a tagállamoknak kellett bizonyítania, hogy létezik egy kockázat, és ennek alapján betiltani s szóban forgó vegyi anyagot. Ezt a bizonyítási terhet a rendelet megfordította, és most a gyártóknak, vagy importálóknak kell bizonyítani, hogy a kérdéses anyag semmi féle veszélyt nem jelent sem embere, sem az ökológiai rendszerre, ez utóbbi javítja az eljárás hatékonyságát. A fenti információkat meg kell küldeni a rendelet nyomán létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökségnek. Az Ügynökség székhelye Helsinki, ő a felelős a vegyi anyagok regisztrációjáért, és a szükséges adatbázis létrehozásáért. Regisztráció nélkül, a vegyi anyagot sem gyártani sem importálni nem lehet az Európai Unió piacán.

[29]  Genetikailag módosított élőlény, hazánk GMO-mentes ország. De problémát okoz Európa szerte, az EU keretében megoldásra vár, azonban a közös politikai akarat még várat magára.

[30]  2007-2010 között környezetvédelmi államminiszter

[31] Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez. Készült, a Belügyminisztérium megbízásából. Szerzők: Dr Szlávik János, Prof. Dr. h.c. Turchany Guy és társai

[32] A Stern-jelentést 2006. október 30-án adták ki. Tony Blair brit miniszterelnök felkérésére Sir Nicholas Stern, a Világbank volt vezető közgazdásza, az angol kormány pénzügyi tanácsadója elemzést készített a klímaváltozásról, annak lehetséges gazdasági hatásairól. A Stern-jelentés szerint a GDP 1%-át is kiteheti a károk mérséklésének költsége, és ha ez elmarad, a legrosszabb esetben a globális GDP akár 20%-kal is csökkenhet. Nem kevesebbet állít, mint hogy a klímaváltozás a világgazdaságra leselkedő legnagyobb kockázat (nagyobb, mint a terrorizmus), ugyanakkor nagy lehetőség is. Következtetései szerint a későbbi nagy klímaváltozás megelőzésére ma megtehető költséges lépések tízszer ekkora későbbi költségeket előznek meg. Ma elegendő lenne a GDP 1-1,5 százalékát a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére fordítani, ezzel későbbi 10-15 százalékos veszteségek lennének kivédhetők.

[33] Non-governmental Organization

[34]  A példa kedvéért 7 liter/100 kilométer

[35]  A példa kedvéért vegyünk egy Cessna 500 Citation/1968 első a sorozatbeli repülőgépet. Valószínűleg a legkevésbé hatékonyat vettünk górcső alá, de ez volt az egyetlen, melynek adataihoz hozzáférést kaptunk. Az autonómiája 1328 nm (nautical mile), azaz nagyjából 2 400 km plusz 45 perc tartalék. Már egy ideje 4:30 óra repülési kapacitásra emelkedett. Az üzemanyag-kapacitás a két szárnyban 2096 liter, ami nagyjából óránkénti 460 l/h fogyasztásnak felel meg, a kerozin sűrűsége 0,8 (nem 0,66), 368 kg/h. Maximális sebesség: 972 km/h-ról 37.000 láb.

A nemzetközi légi közlekedésben az átlagos működési feltételeket figyelembe véve (megtett távolság, az átlagos terhelés,  modern típus) egy repülőgép fogyasztása kevesebb, mint 4,5 liter 100km/utas, amely összehasonlítható egy átlagos gépkocsi fogyasztásával, ha a gépkocsik átlag kihasználtsága 1,5 utas autónként. A fentiek alapján számításainkban 4.5 litert vettünk figyelembe 100km/utas és 70 %-os helyhasználati tényezővel.

Kultúra és fenntartható fejlődés

Egy bizonyos kultúra fejlettségi szintjét, haladási irányát, jelentős korszakainak vívmányait elsősorban azon alapirányelvek, válaszutak határozzák meg, amelyek egyben jelenlegi fejlődésére is hatással vannak.

A kultúra egy műalkotáshoz hasonlítható. Feltehetjük a kérdést: Vajon mikor és hol születik meg egy műalkotás? Azon a napon, amikor elkészül egy irodalmi mű első oldala, amikor az első ecsetvonás felkerül a vászonra, amikor az első versmértéket lejegyeztük, vagy már a tervek megszületésének pillanatában? Vajon vissza kell-e nyúlnunk időben addig a percig, amikor sok évvel ezelőtt, a zakatoló vonaton lejegyeztünk pár sort egy térdünkre helyezett papír fecnire, és amelyre később irataink rendezgetése során bukkanunk rá, vagy talán egy emlékezetünkben még erősen élő fiatalkori élmény felidézése volt alkotásunk elindítója?!

Esetleg egyszerűen csak egy kapott megbízatás? Ki tudna vajon ebben a kérdésben igazságot tenni? Annyi mindenesetre bizonyos, hogy attól a pillanattól fogva, amikor megfogant képzeletünkben a műalkotás gondolatának csírája, megszületett egy irányadó elképzelés, amely gondosan szelektál számos véletlen, egybeesés, találkozás között melyek mind-mind hozzásegítenek minket a mű megalkotásához.

Az, hogy egy mű "jó" vagy "rossz" egyaránt függ a művész sajátos, maga számára kialakított technikájától, minden ecsetvonás, minden mondat, minden versmérték felelős az eredményességért, sikerességért, egyaránt fontos azonban, hogy a művész rendelkezzen egy alapötlettel, egy irányadó elképzeléssel, és megfelelő rálátással. Hiszen a műalkotás egysége, a kitűzött célja, a mű mondanivalója már abban a megfoghatatlan pillanatban eldőlt és megfogalmazódott, amelyet egyben a mű megszületésének időpontjaként is tekinthetünk. Talán idővel ezek az elképzelések egy sor változáson mennek keresztül, és a mű az olvasóra, nézőre vagy későbbi korok generációira egészen másként hat majd, mint ahogy azt a szerző eredetileg elképzelte. Azonban ez nem is fontos, hiszen nélkülük a mű megszületése elképzelhetetlen lett volna.

"A végső állapot a kezdetről is mesél" - írja egy költő misztikusok fordítása közben. És ez a gondolat ugyanúgy érvényes művészek alkotásaraira, tudósok felfedezéseire vonatkoztatva, mint arra a kollektív műalkotásra is, amelyet civilizációnak, kultúrának nevezünk.

Bármely emberi vizsgálódás kezdeti jellege, választott útja, kiindulópontja, meghatározza későbbi felfedezéseinek jellegét és a később definiált saját "valóságképének" természetét is. Egy adott kultúra erkölcsi, megismerő eredményei sokkal kevésbé segítik elő az általuk rejtett belső valóság felfedését, mindinkább meghatározzák azt a bizonyos irányvonalat, amelyet követve az adott civilizációt alkotó nép elindult, és amelyet a továbbiakban is követni kíván. "Mondd mit találtál, megmondom mit kerestél…"

Igen fontos itt megjegyezni, hogy a fenntartható fejlődés egyik pillére a Társadalom, melynek alapköve nem az egyén, hanem maga a személy.

A személy, embertársaival együtt társadalmi szerepre hivatott, egy közösség részeként, és lelkileg elkötelezett a nemzeti és helyi kultúra iránt.

A személyt, egyedi küldetése különbözteti meg a társadalom többi tagjától, ugyanakkor elhivatottsága az embertársaihoz és a kultúrához köti. Ezen szabad, és ugyanakkor felelősséggel tartozó személy fogja képezni az új jogrendszer alapbázisát, az emberi méltóság képviselőjét, az új erkölcsi törvényrendszer megalkotóját, és a fenntartható fejlődés mindazon jellegzetes intézményeinek "eszmei szerzőjét", amelyeknek feladata egyben az individuumot védő szabadságjogok és a közösségi feladatok biztosítása lesz.

A Fejlődés fogalma, a keresztény világkép által kreált és elfogadott lineáris "drámai" időfogalom keretében az új fogalom jelentéstartalommal bővül. Az egyén szellemi evolúciója szoros összefüggésbe kerül a közösség, a társadalom fejlődésével.

Ezzel egy időben az egyén, az ember, felelőssé válik tetteiért, és számolnia kell ezek történelemre kiható következményeivel. Korunk európai embere tehát éppen ezért hajlamos magát, és a vállára nehezedő túlontúl nagy felelősségét ‒ ha a hit már nem jelent neki különösebb támaszt ‒ a történelmen kívül helyezni, és a felelősséget aktuális diktátorokra, vagy hatalmon levő pártok vezetőire hárítani.

A történelem elől menekülve ‒ amelynek szerves alkotóeleme, és amiért ő is felelősséggel tartozik, gyakran azzal könnyít a lelkén, hogy azt titokzatos erők irányítása alatt álló, tőle független a "dialektikus történés" magában is ködös, zavaros, meghatározhatatlan fogalmába burkolja. Nem csak Európára jellemző ez a tévedés, melyben az ember a személyes és a történelmi kalandot, két különálló fogalomként kezeli…

Az európai civilizációnak, a kultúrának jellegzetes vívmányai közé tartozik a természet- , a fizika-, és műszaki tudományágak kialakulása, az ember személyiségének tisztelete, és mindazon polgári , társadalmi és jogi intézményrendszerek kialakulása, amelyek a fenntartható fejlődés kialakulását szolgálják. Ide tartozik még a természetesen a történelem és a haladás fogalma, továbbá a társadalmi életben szerepet vállaló személy szabadsága és felelőssége.

Az európai kultúránk nem egy harmonikus, koherens, jól megszerkesztett, átgondolt „mű”, nem egy általános, örök érvényű lényeg fokozatos megvalósulása. Európa platóni interpretációja éppen ezért nem lehetséges. Civilizációnk egy feszültségekkel, disszonanciával teli kultúra, melynek örökké fenyegetett egyensúlya egyaránt kínál egyben befejezetlen kutatómunkákat, szenzációs felfedezéseket, kalandokat.

A "Kaland" alapkövét nagymértékben a kezdeti irányvonalak kitűzése alkotja, amely az ismeretlent megcélzó kimeríthetetlen kutatási bázist egynéhány kifürkészhetetlennek tűnő ösvény kijelölésével szűkíti le. Irányadóink bizonyára nem látják az ösvény végét, nem láthatják előre, hogy kezdeti lépéseik hova vezetik majd az utókor képviselőit, a történések sorozata nem tűnhet végzetesnek számukra.

Ezek ismeretében most már könnyebb tehát megértenünk, hogy ezek a jellegzetes, különleges motívumok, mint a gép, az ember, a társadalom, a tiltakozási jog, a parlament, a történelem fogalma, a forradalom, a fejlődés stb., miért éppen az európai kultúra sajátosságait képezik és miért lettek a fenntartható fejlődés alapjai.

A kultúra tanulmányozásának alkalmával érzékelhetjük, hogy a kultúra, a népek számára alapvető, elsődleges lételem és nem holmi "kiegészítő érték". Ha napjainkban Európa alkotja a világ egyik „nagy múzeumát" és műhelyét, ezt nyilvánvalóan ama eszme, az a szellemiség, az a "valami" tette lehetővé, amit népessége rendelt fizikai adottságaihoz, hogy ez a szellemiség egy felfoghatatlan energiaforrássá váljék számára. Mindezekre alapozva lesz a fenntartható fejlődés zászlóvivője.

Változatos gyökereink (görög-római, indo-keresztény, germán, kelta, arab, szláv, magyar) és e népek által örökül hagyott ‒ gyakran ellentmondásos, összeegyeztethetetlen ‒ értékei miatt az európai kultúra egy belső dialógusoktól, vitáktól feszített légkörben fogant.

Soha nem volt képes, és nem is állt szándékában intézményrendszereit, vallását, filozófiáját, erkölcsét, gazdaságát és művészetét egyetlen doktrína irányítása alá vonni. Hiába említjük annyiszor példaként a Középkor híres eszmei és lelki egységét, ahogyan azt Novalis is megfogalmazta, ma már tudjuk, hogy a fele sem igaz, és hogy a középkor viharos konfliktusai semmivel sem voltak szolidabbak, mint napjainkban.

Civilizációnk és Kultúránk egységét mindig is a sokféleségből álló paradox egység képezte, amelyet az egységért, és az egyoldalúság ellen harcba szállt emberi szándék tartott fenn.

Az objektív igazság gondolata bizonyára a görögök öröksége, akik szintén a közel-keleti kultúrák által kidolgozott matematikai és csillagászati vívmányokból merítették tudásukat. Ezt az örökséget azonban továbbformálta a keresztény ideológia, ahogyan arra Nietzsche is rámutatott, és ahogyan azt Karl Jaspers is tette Nietzsche kommentárjaiban. A keresztény ember számára az igazság forrása Isten. Őt nem lehet félrevezetni, ahogyan az általa kreált világ létezését sem tagadhatjuk. Istennel és a világgal való kapcsolatunkban nem elégedhetünk meg holmi ködös opportunista és érzelmi képzelgésekkel. Ez az igazság utáni vágy minden téren vezérel minket, nem csak a filozófiai útkeresésben, de ugyanúgy a tudományos kutatásban. Értelmiségi rétegeink köreiben az igazság szent nevében fejlődik ki a kritikai szellem. Mindezen felül Európa többgyökerű mivolta szolgáltatta a másik jelentős indokot arra, hogy a kritikai szellem kifejlődése elsődlegesen Európa jellemzőjévé váljék. Tehát kultúránk egyik legvitathatatlanabb jellemzőjének, az igazság utáni vágy "erényének" kialakulását, mind filozófiai, mind vallási megközelítésből magyarázhatjuk, amely egyben magával vonja a kritikai szellem megjelenését a tudományokban.

Íme, egy olyan tény, ami talán banálisnak hat az objektív igazságot ösztönösen kutató, bizonyítási vágytól fűtött európainak. Gondoljunk arra, hogy emellett Afrikában, vagy Ázsiában, fenntartással kezelik az objektív igazság gondolatát. Kultúráik a "tárgyi, materiális bizonyítéktól" egészen eltérő jellegű kritériumokat sugallnak számukra. Amikor egy Európai mérnök egy számról beszél, akkor azt az n-edik tizedes jegyig pontosan megnevezve teszi, hiszen másképpen a híd nem bírna ellenállni a rajta áthaladó tömegnek, vagy a repülő felrobbanna. Amikor egy keleti kimond egy számot, azt azért teszi, hogy később egy másik számról beszéljen. Tetszeni, megfelelni, vagy elbátortalanítani akar, vagy éppen mások elismerését várja. Reklamál, alkudozik, játszik, miközben mi még egyszer ellenőrizzük számításainkat...

Kultúránk második jellegzetes karaktere: a személyes felelősség motívuma.

Gyökereit az emberről alkotott keresztény felfogásban kereshetjük, miszerint az ember felelős tetteiért, úgy Istennel, mint a társadalommal szemben, egyszóval felelős földi és túlvilági sorsáért. Felelősnek érzi magát sorsáért, vagy legalábbis akaratában ez a szándék nyilvánul meg - ez a kérdés Európa kezdeteitől fogva nagy viták elindítója -, annyiban mindenképp szerepet játszik felelősségtudata, hogy ez az, amely életének értelmet ad. Ebből származik a kettős igény, hogy egyfelől képes legyen magába fordulni, elmélkedni, és hogy nyílt legyen a világra, tevékenykedjen, vagy mai kifejezésekkel élve, legyen munkája, és tényleges szabadideje.

Nézzük meg, hogy ez a kérdés miként alakult, illetve hogyan alakul napjainkban, más kultúrákban. A tradicionális kultúrák semmi mást nem várnak el az egyéntől, csak a szent rítusok tiszteletét, betartását. A többiért az egyén nem felelős. A karma, a varázslat, a boszorkányok, az istenek már mindenről döntöttek. Azonban, ez nem azt jelenti, hogy teoretikusan a Védák bölcsessége alacsonyabb rendű lenne, mint a Tomitsa, vagy éppen a kálvinista teológia.

A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy az emberekkel nem kell mindent „megetetni”, és érdemes kultúráink alaphiedelmeinek, téziseinek továbbá az ezekkel összeegyeztethető életmód kialakításának kapcsolatát több oldalról megvizsgálni.

Az európai kultúra harmadik fő jellemzője a szabadság értelmezése.

Világosan látnunk kell, hogy ez a fogalom összefüggésben áll a személyes felelősség motívumával, és hogy az egyik feltételezi a másikat. Az ember csak akkor lehet valójában szabad, ha felelős tetteiért és sorsáért, és ugyanez fordítva is igaz. Csak akkor beszélhetünk tetteiben felelős emberről, ha ezek a tettek saját szabad akaratából kifolyólag mentek végbe.

A szabadságról alkotott fogalmunk éppoly összetett, mint gyökereink. A görögök szabadságát a lázongó kritika, az egyéni kockázat képezi, a keresztény ember számára az üdvözülés, a belső készenlét, a germánoknak a szimbolikus értelemben vett kard, a rómaiak szabadságának alapja az állampolgári jogok élvezete. Az Európai civilizáció ideális szabadságképe mindezen lelki, jogi, szociális és filozófiai fogalmak, és elképzelések egyvelegén, összegzésén nyugszik. Nem létezik még egy olyan fogalom, amelyet ennyire nehéz lenne definiálni, amelyet könnyebb lenne elméletekkel meghazudtolni, elferdíteni vagy tagadni. Európa nemzetei, társadalmi rétegei, hívői vagy hitetlenéi, nem ismernek ennél feszültséggel telibb fogalmat. A bármely jelentésében értelmezett szabadság utáni vágy a szabadság revandikációja, minden kétséget felülmúlva a legjelentősebb érzelmi kérdés Európában. A kontinens embereinek egyik legjellemzőbb közös "gyenge pontja", világi civilizációnk leginkább szentséghez hasonló fogalma.

Az anyagi gondolkodás az, ami univerzális kultúránkat veszélyezteti és annak mítosza.Ez a materializmus olyan, mint egy az agyunkat megtámadó halálos kór - mondják a pápuai indiánok. Ez a szenvedélyes kór, ami több mint másfél évszázada hozza lázba, és egyben pusztítja Európát, illetve melynek tragikus voltát oly gyakran tagadjuk.

Ez az egyszerű jellegű anyagiasság környezetünkben számos alakot ölt. A munkások, polgárok körében a kényelem szeretetének a formájában jelenik meg, a miniszterek és a vezetők a gyors siker elérését és a haszonszerzést hajszolják, a nagy tömegek lelki fogékonysága feledésbe merül, amellyel maga az élet értelme, az élet szép oldala tűnik el létünkből. Ez az anyagiasság biztosan nem jelentene nagyobb veszélyt, mint az emberi tudatlanság általában, ha nem éppen ugyanazon építő jellegű fejlődés lendületét fékezné, amely a kialakulását eredményezte. Hiszen mindenki tudja, hogy a fejlődéssel együtt jár a filozofikus aggodalom, a lelkesedés és az elutasítás, melyek nélkül a tudomány és a technika, továbbá az ezeket alkotó felfedezések már elég korán, a munkát megtagadva lázadtak volna fel, minket védtelenül a fanatikusok, a bürokraták és az állami rendfenntartók kezeire adva.

Nekünk, Európában az lenne a feladatunk, hogy az emberiség számára megalkossuk azt az „ellenszert”, amely újra és újra védettséget képes biztosítani mindezen betegségek - nevezetesen a nacionalizmus, az anyagiasság és az érzelemmentesség vírusai, támadása ellen.

Küldetésünk a jövőre nézve tehát a minket imitáló világ számára történő nem csak teoretikus, hanem a gyakorlatban is alkalmazott jó példa mutatásának folyamata lenne, amely civilizációnk jövőbeni egészséges fejlődésének érdekében elsődleges érdekünk:

 • az első ilyen motívum a sokszínű komponensekből álló tudomány és a művészet föderalizmusa, tehát az ökumenikus tudomány és művészet megalkotása,

 • a második, a szellemi kutatómunka, melynek hiányában a tudomány parazsa is kialszik, a technika egyszerű rutinná válik, és valamennyi polgári és erkölcsi szabadságunk unalmas kényelembe süpped, amely többé nem új energiák felszabadításához segít hozzá bennünket, hanem a drogokhoz hasonlóan zsarnokunk lesz.

Európa minden szociális, politikai, kulturális, gazdasági úgymint ökológiai erejének föderális uniója a feltétele annak, hogy a világ saját érdekében, saját védelmében szállhasson síkra.

Etnikai kisebbségek

A társadalmi erőforrások szintjén, a lakosság számának további erőteljes csökkenése prognosztizálható, és mindemellett fokozza a nehézségeket a növekvő arányú roma népesség társadalmi kihívása.

A többségi és kisebbségi társadalmak viszonya egyre romlik, miközben a kisebbségi társadalom egyre jobban eltávolodik az adott település lakosságától, aminek következtében egyre nagyobb fenntartással leszünk velük szemben. Ez utóbbiban nagy szerepe van a közbiztonságnak, melynek javítása a két közösség egymással szembeni toleranciáját is növelné.

Többször tapasztaltuk, hogy az egyik legnagyobb probléma a kisebbség szervezetlensége és a klánokra osztódása. A megoldás alapjait tehát a szubszidiaritásban, egy alulról jövő szervezkedésben kell keresni. Első lépésként a népcsoportok etnikai öntudatát kellene fejleszteni minden olyan lehetséges eszköz és módszer alkalmazásával, ami a közösségi érzet kialakításához és annak erősítéséhez szükséges.

A legnehezebb feladatok közé tartozik a formális kisebbségi fórumok megalakítása. Erről tanúskodik az alábbi híradós beszámoló is: „Már az a tény, hogy a kisebbségi fórum nem tudott megalakulni arra mutat, hogy a kisebbségi probléma komoly gondokat okoz itt is. De az objektivitás azt is megkívánja, hogy megírjuk, nem csak kiközösítésről volt szó, hanem oktatásról és nevelésről is, az integráció csak ezeken az alapokon képzelhető el.”

Az eddigi tapasztalatok alapján az alábbi két irányban lehet megpróbálni a kitörést:

 • Az egyházközségek aktív részvételével, a kisebbség erős – ha nem is mindig látható – vallási elkötelezettségére alapozva. A kisebbségi önkormányzat- és egyházi vezetőknek konkrét megvalósítási lehetőségeket kellene kidolgozni. Egy (kisebbségi) zarándoklat szervezése lehetne az első lépés a közösségi szellem megteremtéséhez, a következő pedig például egy vallási kisebbségi csoport létrehozása, melynek keretében legfőképpen a fiatalsággal és illetve a csoporton belül is a hátrányosabb helyzetben levőkkel (a nőkkel) kellene foglalkozni.

 • Oktatási, továbbképzési, kulturális, foglalkoztatási és infrastrukturális pályázatokon való részvétellel, hogy biztosítani lehessen az anyagi feltételeket egy átfogó program megvalósításához. A programok legfőbb céljai között kell szerepelnie egy közösségi kohéziós alap megteremtésének, továbbá alapja kell, hogy legyen a többségi-kisebbségi társadalmak egymással szembeni félelmének csökkentése, mint a megbékélés alapja. Az oktatással, valamint a továbbképzéssel a hagyományos kultúra, képzőművészet és ipar kibontakozását kell elősegíteni a gazdasági fejlődés megalapozásának érdekében.

Tudatában vagyunk annak, hogy a fentiek csak az első és egyben bizonytalan lépések egy hosszú és feltételezhetően nem mindig sikerekben gazdag közös cselekvési program elején. De meg vagyunk győződve, hogy „a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik.”

Alapelvek

A XX. század óriási technológiai és gazdasági fejlődése, különösen az úgynevezett nyugati világban, Földünk katasztrófa előtti állapotát eredményezte. A fogyasztói társadalmak Emberének egyre magabiztosabb harca a Természet(e) ellen bukásra van ítélve, mert ha győzni is látszik, éppen életfeltételeinek rendszerén ejt sebeket. Először csak alig érzékelhetőeket, de idővel ezek szaporodása, fertőző elterjedése az egész Világot, a Földbolygót viszi a végső haldoklás állapotába.

A természettel viaskodó ember kisebb jelentőségű győzelmeivel a végső vereségét építi fel. Az emberiség katasztrófahelyzetbe "növekedte magát". Ezt bizonygatni ma már szükségtelen, mindenki hallott mérgezett tengerekről, savas esőkről, a talaj szennyeződéséről, állat- és növényfajok kipusztulásáról és az emberiséget tizedelő új járványok, valamint az éhínség terjedéséről.

A globális válság mindig konkrét, helyi vagy egyedi érdekeket követő döntésekből, szűk látókörű önzésből következik és konkrét illetve helyi válságok halmozódásával válik világméretűvé. A rossz döntések mindig a fogyasztói igényből és szemléletből – úgy is fogalmazhatunk – korunk világszemléletéből következnek és válnak indokolhatóvá. A válsághelyzet felismerése önmagában nem menti fel az emberiséget, a döntéshozókat és az egyes embert a saját felelőssége alól.

Egy lehetőségünk van: alázattal alkalmazkodni a természethez.

Az ember képessége a gondolkodásra, a mérlegelésre, az elemzésekre lehetőséget biztosít a rendszerszerű kutatásokra, s ennek nyomában a „gyógyítás” teendőinek meghatározására. Ilyen eszköz kíván lenni a helyi örökségek védelme.

A kulturális környezet katasztrófahelyzete azonban ma még nem nyilvánvaló mindenki számára. Hiszen ki nem örül az új és korszerű épületeknek, a kényelmesebb lakásoknak, a jó közlekedést biztosító új utaknak, az energiahálózatnak. Az épített környezetünk örökölt elemeit, a régi házakat, építményeket, gyárakat vagy akár városrészeket a fejlődés útjában álló akadályoknak tekintjük, és egy csepp könnyet sem ejtünk ezek elbontása után. Mintegy kétszáz éve már úgy gondolkodunk, hogy a régmúltból származó, igazán értékes épületeket – a főként ritkaságértékkel, történeti értékkel, a szellemi hagyományt kifejező erkölcsi értékkel és esztétikai értékkel rendelkezőket megőrizzük és fenntartjuk. E tevékenység köré intézményrendszert hoztunk létre, a műemlékvédelmet, melynek feladata a fenntartás. A többi elveszhet…

Pontosabban így volt ez idáig. Manapság azonban egyre többen és több helyszínen felismerik, hogy a feszített gazdasági és ipari fejlődés eredményezte hatás, a természeti környezet pusztításán túl mára humán értékeinket és emberi mivoltunk szellemi szféráit is eredményesen megtépázta. Hivatás tudatunkon eluralkodik a növekedés és korszerűség hamis hiedelme, életcéljaink kimerülnek a fogyasztással, a társadalmi rendet szétzilálja a személyes szabadságjogok hamis értelmezése, s a szellemi hagyományainkat is megtestesítő tárgyi/épített örökségünk pusztán hasznossági alapon történő lebecsülése is bekövetkezhet. Ennek az állapotnak az ellensúlyozására az egész világon léteznek már a települések, városok, falvak, tanyák korszerűsítése mellett a hagyomány-értékek megtartására irányuló módszerek, hasonlóan a fenntartható fejlődés természetkímélő elgondolására.

Műemlékvédelmi törekvéseink ma az épített örökség előzőekben említett értékvilágának nagyobb kiterjedésű zónáját célozzák, úgymint a műemlékeket, a műemléki együtteseket, tájakat, kerteket, emlékhelyeket, és a műemlékvédelem második, az előbbinél nagyobb terjedelmű és fontosságú helyi önkormányzatok által védett, azaz helyi rendelettel szabályozottan védett együtteseket, épületeket és tárgyakat. Igen fontos, a nemzeti örökség kulturális tartalmának, az önérzetet fejlesztő, az önismeretet ápoló vonásainak hangsúlyozása, az épített örökség önazonosságot építő eszközként való védelme és felhasználása. Ezeknek megfelelően a regionális, megyei és a településenként egyenként minősített és védett értékeknek az országos, nemzeti örökségi kincsbe történő integrálása.

Itt érdemes megemlíteni azokat törvényeket és rendeleteket, amelyek a közelmúltban születtek a nemzeti örökség védelmére:

A rendezési tervkészítési, minden településre nézve kötelező rendelet kimondja, hogy a terv csak a települési értékvizsgálat elkészítése után, és annak alapján készíthető el.

Az európai koncepció lényegében ugyanezt várja el a regionális fejlesztésért felelős intézményektől. Elkészítése tehát illeszkedik az említett törvények és rendeletek szelleméhez, nem csupán az ajánlás, hanem a kötelezettség szintjén is. Szükséges alázattal alkalmazkodni az épített örökségünkhöz.

Néhány meghatározás, fogalom

Nemzeti védelem alá tartozó természeti és műemlék: amiket hivatalosan műemlékké vagy természetvédelmi területekké nyilvánítottak.

Örökség: A folyamatosság, az állandóság maga a biztonság, hatósági állásfoglalástól függetlenül. Esztétikai, történeti, kulturális értékhordozása miatt védelemre méltó történeti települési környezet. Az olvasható rend, amiben el tudunk igazodni, a múlt hangulatát, levegőjét sugárzó, nyugodt harmonikus életben.

Építészeti örökség: építészeti alkotásként értékelhető épület vagy épületrész és ezek maradványainak, vagy romjainak összessége (utak, hidak, épületek, kertek, műtárgyak, földművelési kultúra, erődítmények stb.).

Települési örökség: az épített környezet történeti települési értékeinek összessége - elsősorban nem az egyes objektumok, hanem azok térbeli összefüggései, térbeli rendje és az ezekben megnyilvánuló településkép, valamint a település kialakulásában szerepet játszó történeti, emberi és gazdasági (humánökológiai) összefüggések tárgyiasult értékei, - a településközi tér és település hagyományos kapcsolata, településszerkezet, telkek, telekrendszerek, utcavonalak és településkép történeti értékrendszere.

Települési természeti örökség: természeti településen belüli vagy kívüli egységek melyek kialakulásában szerepet játszó történeti, emberi és gazdasági (humánökológiai) összefüggések tárgyiasult értékei.

A helyi értékek fogalma, a helyi védelem célja:

 • A rendelet hatálya a helyi értékek mindazon elemére kiterjed, amely külön jogszabályok alapján nem áll védelem alatt, illetve a települési, táji, természeti, építészeti, néprajzi, képző-vagy iparművészeti, régészeti értékként a város történeti folytonosságát bizonyítja és az itt élők önbecsülését, városszeretetét segíti elő.

 • A helyi védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes építészeti, táji, az épített környezettel összefüggő természeti elemek jellegzetességének hagyományos megjelenésének megőrzése.

A védelem hatálya a község közigazgatási területén lévő, védetté nyilvánított és védelemre kijelölt és az arra méltó értékekre terjed ki.

A helyi védelem a település és környezetének egészére vagy összefüggő részére (továbbiakban: helyi területi védelem), valamint egyes építményeire, ezek részleteire (továbbiakban: helyi egyedi védelem) terjed ki.

A helyi területi védelem:

 1. a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet),

 2. a településkép (külső településkép, belső településkép, utcakép),

 3. a település táji környezete (a település megjelenése a tájban, hagyományos művelési mód, növényzet és természetes környezet),

 4. településkarakter (településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, színvilága együttesen) védelmére terjed ki.

A helyi területi védelem a műemléki környezetet (MK) közvetlenül határoló terület, valamint a műemléki jelentőségű területnek részére terjedhet ki.

A helyi egyedi védelem:

 1. az építmény (épület és műtárgy), vagy ezek együttese egészére vagy valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.), az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére,

 2. szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor védelmére,

 3. egyedi tájérték védelmére terjed ki.

A fentiek elfogadtatása nem mindig egyszerű, mert különböző érdekek szembesülhetnek és nem egyszer előfordulhat, hogy külön erre a célra érdekegyeztető bizottságot kell létrehozni. Arról nem is beszélve, hogy ebben a szakaszban a védett objektumok tulajdonosai semmilyen előnyt nem látnak, az Önkormányzat részben megvonja őket tulajdon jogaik gyakorlásától anélkül, hogy ebben a fázisban valamilyen, például pénzügyi, ellenszolgáltatást is tudna nyújtani.

Az első felmérés és egy bizonyos konszenzus alapján lehet elkészíteni a részletes felmérését. Míg az első felmérést a helybéliek el tudják végezni, addig a részletes felméréshez már tanácsos bevonni egy jártas szakembert, mint tanácsadót.

Útmutató az adatgyűjtéshez

Az adatgyűjtés során a következő információkat kell mindenképpen rögzíteni:

A tájérték földrajzi elhelyezkedése: Település neve, EOV koordináta, cím, helyrajzi szám, tulajdonos (név stb…).

A tájérték jellemzői: Kor, vagy keletkezés időpontja. Típusa.

A listában felvett objektumok feldolgozása a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetett alábbi 12 kategória szerint történik:

 1. Védett terület

 2. Együttes

 3. Szakrális épület

 4. Lakóépület

 5. Középület

 6. Egyéb épület

 7. Plasztika, szobor stb.

 8. Közlekedési

 9. Agrár, és/vagy ipari létesítmény

 10. Erődítmény

 11. Rom

 12. Régészeti emlék.

Az épített környezet értékeinek felmérését segítő mintalapok (21. ábra) tartalmazzák az alábbiakat:

 • Védelmi érték és építészeti kvalitás,

 • Építészeti elemek jellemzése,

 • A műtárgy besorolásának indoklása rövid szöveggel,

 • A védelmi értékelés indoklása: Mi az a tipikus érték mely a műtárgyat védelemre méltatja?

 • Falu, utcaképben épített örökségéhez való hozzájárulás: milyen mértékben alakító eleme az épület a falu vagy utca képének:

  1. meghatározó,

  2. befolyásoló,

  3. beilleszkedő,

  4. utca vagy térképbe való illeszkedés, stb.

 • Népi építészeti emlék,

 • Kiemelt építészeti egység,

 • Helyi védelemre érdemes objektum • Az épület kiemelkedő építészeti kvalitása:

  1. stílus tisztaság,

  2. részletek hűsége és finomsága,

  3. melléképületek eredetisége,

  4. kert természeti értékei.

  5. eredetiség, esztétikai szépség (tipikus/kissé átalakított/részeiben figyelemreméltó, stb.)

  6. térelosztás,

  7. arányok,

  8. homlokzat,

  9. tornác,

  10. tetőszerkezet

 • Az épület állapota:

  1. Kiváló: teljesen ép, felújított szerkezetek.

  2. Jó: ép tetőfedés, ép nyílászárók, ép vakolat.

  3. Kielégítő: részleges vakolathiány, tetőburkolati hiányosságok, rossz állapotban lévő nyílászárók.

  4. Romos: sérült tetőfedés, betört ablakok, vakolathiány

  5. Rom: tetőszerkezet teljes hiánya, nyílászárók hiánya, sérült falazat

 • Az épület jelenlegi használata:

  1. Állandó használat: az épületet heti rendszerességgel, rendeltetésének megfelelő célra használják.

  2. Alkalomszerű használat: az épületet időnként, alkalomszerűen használják, a legszükségesebb karbantartásokat elvégzik.

  3. Használaton kívül, de gondozva: az épületet nem használják, állapotát folyamatosan ellenőrzik, a takarítások kívül karbantartásokat nem végeznek.

  4. Használaton kívül, elhagyatva: az épületet egyáltalán nem használják, rajta semmiféle karbantartási munkálatokat nem végeznek

 • Az épület veszélyeztetettsége:

  1. Nem veszélyeztetett: rendszeres használat alatt áll, folyamatos karbantartás.

  2. Veszélyeztetett: használat alatt álló épület, karbantartás hiánya.

  3. Fokozottan veszélyeztetett: használaton kívüli, tulajdonos nélküli elhagyott épület.

 • Történelmi jellegűnek ítélt épületrész: amennyiben hozzáépítettek újabb melléképületet, akkor az új rész nem, ha az egész házat bővítették, akkor csak az épület magja tartozik ide, ha a melléképületek is régiek, akkor minden (egész/csak magrész/homlokzat/a díszítés egy része/néhány elem/melléképületek, stb.).

Az alacsony függőségű közösségek tekintetében itt elsősorban a helyi önkormányzati szervezetekre utalunk, amint azt a Riói konferencia is meghatározta. Ebből kifolyólag, ami a szervezést illeti, az alábbi fejezetek jelentős mértékben támaszkodnak az úgy nevezet Local Agenda 21-ekre (Helyi cselekvési tervek a 21. századra).A kisebb helyi szerveződésekkel a későbbi fejezetekben foglalkozunk.

A Szerződés 2. cikkelye (1992. február 7-én az Európai Unióról Maastrichtban aláírt Szerződés szerint értelmezve) kiköti, hogy a Közösség feladatai között szerepel a fenntartható fejlődés elősegítése az egész Közösségben.

A globalizált és állandóan változó világunkban az Európai Uniónak az eddigieknél is több kihívással kell szembenéznie:

 • A demográfiai tendenciák,

 • az éghajlatváltozás,

 • az energiaellátás biztosításával kapcsolatos nehézségek,

 • a biztonságunkat fenyegető új veszélyek vagy a gazdaság globalizálódása.

A 21. század Európájának számos súlyos kérdésre kell megoldást találnia.

Hatékony és összehangolt eszközökre van szükség, melyek nem csupán a nemrégiben 15-ről 27 tagúra bővült Unió működéséhez alkalmazkodnak, hanem a világ gyors változásához is.

2009. december 1-jén hatályba lépett a Lisszaboni Szerződés. A Szerződés módosítja a hatályos EU- és EK - Szerződést, ám nem lép azok helyébe. Az új szerződés lényege:

Európa demokratikusabbá és átláthatóbbá válik: az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepe megerősödik; a polgárok nagyobb lehetőséget kapnak arra, hogy kifejezésre és érvényre juttassák elképzeléseiket; és világosabbá válik, ki mit csinál európai és nemzeti szinten.

Az Európai Parlament szerepe megerősödik: az Európai Unió polgárai által közvetlenül megválasztott Európai Parlament hatásköre fontos új elemekkel bővül az uniós jogalkotás, az uniós költségvetés és a nemzetközi megállapodások vonatkozásában.

A nemzeti parlamentek részvétele megnövekedik: a nemzeti parlamentek jobban bekapcsolódhatnak az EU munkájába, folyamatosan nyomon követhetik, kizárólag azokban az esetekben kerül-e sor uniós szintű fellépésre, amikor az eredményesség szempontjából ez ígérkezik a legjobb megoldásnak (szubszidiaritás).

A polgárok jobban érvényre juttathatják elképzeléseiket: amennyiben több tagország állampolgárai közül legalább egy millióan szükségesnek ítélik, a kezdeményezési jognak köszönhetően felkérhetik a Bizottságot, terjesszen elő új szakpolitikai javaslatokat.

A hatáskörök pontos elkülönítésével átláthatóbbá válik a tagállamok és az Európai Unió közötti viszonyrendszer.

A tagállamok kiléphetnek az Unióból.

Hatékony és eredményes döntéshozatal: a Tanácsban alkalmazott minősített többségi szavazást a szerződés újabb szakpolitikai területekre terjeszti ki annak érdekében, hogy a döntéshozatal felgyorsuljon és eredményesebbé váljon. A kettős többséghez az szükséges, hogy a határozatokat a tagállamok 55%-a elfogadja, továbbá hogy az igennel szavazó tagországok lakosainak száma együttesen elérje vagy meghaladja az Unió teljes lakosságának 65%-át.

Szilárdabb és racionalizáltabb intézményrendszer: a Lisszaboni Szerződés létrehozza az Európai Tanács elnökének posztját, közvetlen kapcsolatot hoz létre a Bizottság elnökének megválasztása és az európai választási eredmények között, új szabályokat vezet be az Európai Parlament jövőbeli összetétele és a biztosok számának jövőbeli csökkentése vonatkozásában; és világosabb szabályokat fogalmaz meg a megerősített együttműködés és a pénzügyi rendelkezések tekintetében.

Jobb élet az európai polgárok számára: a Lisszaboni Szerződés révén az EU jobban fel tud lépni következő területeken: energiapolitika, közegészségügy, polgári védelem, éghajlatváltozás, általános érdekű szolgáltatások, kutatás, űrpolitika, területi kohézió, kereskedelmi politika, humanitárius segítségnyújtás, sport, idegenforgalom és igazgatási együttműködés.

A szerződés létrehozza a jogok és értékek, a szabadság, a szolidaritás és a biztonság Európáját, elősegíti az uniós értékek érvényesülését alapjogi chartáját beemeli az elsődleges európai jogba; új szolidaritási mechanizmusokat tesz lehetővé; és hatékonyabb védelmet biztosít.

Az Unió és a tagállamok között megosztott hatáskörök a következő fő területe:

 • belső piac,

 • a szociálpolitikának az e szerződésben meghatározott vonatkozásai,

 • gazdasági, társadalmi és területi kohézió,

 • mezőgazdaság és halászat, kivéve a tengeri biológiai erőforrások megőrzését,

 • környezetvédelem,

 • fogyasztóvédelem,

 • közlekedés,

 • transz-európai közlekedési hálózatok,

 • energiaügy,

 • a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség,

 • a közegészségügy terén jelentkező közös biztonsági kockázatoknak az e szerződésben meghatározott vonatkozásai.

A kutatás, a technológiafejlesztés és az űrkutatás területén az Unió hatáskörrel rendelkezik egyes intézkedések megtételére, így különösen programok kidolgozására és megvalósítására.

Az Unió hatáskörrel rendelkezik a tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedések végrehajtására. Ezek az intézkedések európai szinten a következő területekre terjednek ki:

 1. az emberi egészség védelme és javítása,

 2. ipar,

 3. kultúra,

 4. idegenforgalom,

 5. oktatás, szakképzés, ifjúság és sport,

 6. polgári védelem,

 7. igazgatási együttműködés.

A Szerződés előírja a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére, és különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedések ösztönzését nemzetközi szinten.

A szerződésből most csak három nagy elvet emelünk ki:

A környezeti kár költségeit a kár okozójának kell viselnie. Különböző értelmezésekben a szennyező-fizet elv jelentheti a hatályos környezeti normák betartásának költségeit, illetve a szennyezés által okozott károk (externális költségek) megtérítését. Az Európai Unió az elvet egyelőre csak lazább értelmezésében alkalmazza, mert még nincsenek olyan eszközök (például szigorú környezeti felelősség, vagy környezetvédelmi adók), melyek alapján a szennyezőt az externális költségek megfizetésére kötelezhetné.

Az úgynevezett integrációs alapelv az Amszterdami Szerződés 3c Cikkelyében került megfogalmazásra. "A környezetvédelmi szempontok integrációja az Európai Unió szakpolitikáiba a holisztikus környezetpolitikához vezető első lépés, és mint olyan, a sikeres környezetpolitika alapfeltétele.”

A szubszidiaritás elve szerint az Európai Unió csak akkor cselekszik, ha a problémát hatékonyabban tudja kezelni, mint a tagállamok, a régiók, vagy a helyi hatóságok. A szubszidiaritás elve nem egyszerűen egy, a tevékenységek optimális szintjét (helyi, regionális, nemzeti, európai, vagy nemzetközi) meghatározó eszköz. Hatékony környezetvédelem csak a különbözőpolitikai szintek (európai, nemzeti, regionális, helyi) szereplőnek együttműködésével valósítható meg.

Mit jelent a szubszidiaritás? A hatáskörök elosztását szabályozó elv, mely szerint a döntéseket azon a hatalmi szinten kell meghozni, amely az Unió polgáraihoz a legközelebb esik. Azokon a területeken, amelyeken nem határoztak meg közös politikát (ahol tehát az Uniónak nincs kizárólagos hatásköre), ott csak akkor érvényesíthető a döntési jogkör, ha a kívánt cél tagállami szinten nem érhető el.

Ennek megfelelően a helyi közösségeknek kell dönteni, a rendelkezésre álló információk alapján, mik a közösség céljai, melyhez milyen stratégiát, forrásokat, információkat fog rendelni a várt eredmények elérésére. Az alábbi ábra ezt a folyamatot szemlélteti.


A helyi és regionális hatóságoknak különösen fontos szerepet kell játszaniuk, őrködvén a fejlődés fenntartható jellege fölött, az illetékes jogi-hatósági funkciójuk gyakorlásában, a jelentős számú jogszabály és rendelet betartatásában és a szubszidiaritás elvének konkrét alkalmazásában.

Azon a véleményen alapszik, hogy valós, széleskörű és tartós sikerek csak úgy érthetők el, ha a fenntartható fejlődés minden egyes helyi közösségben mélyen gyökeret ereszt és a közösség minden szegmense – legyen az egyén vagy szervezet – aktívan részt vesz a folyamatban, ezért az „Agenda 21” 28. fejezetében a régiók és önkormányzatok, helyi szervek számára külön is javaslatot tesz a helyi tervek kidolgozására. A fenntartható fejlődés eszméjének helyi szinten való működtetése és az ötletektől és a tervektől a tényleges tettekig való eljutás központi kérdés, amire sokféleképpen választ lehet adni: nem csak egyetlen jó megoldás van. Létezik azonban néhány fontos alapelv, amit figyelembe kell venni, hogy az akciók tényleg a fenntartható fejlődéshez vezessenek.

A folyamat általános keretet nyújt a globális célok helyi szintre való lebontásához, a globális és általános feladatokat a helyi feltételekhez, igényekhez és prioritásokhoz igazítja és helyi szinten kivitelezhető akciókká formálja a fenntartható fejlődés céljainak elérése érdekében.

A helyi gazdaság motorja a kollektív részvétel a „főcsoportok” részéről, ami nem csak a jobb minőségű környezet megteremtéséhez, hanem nagyobb társadalmi kohézióhoz is vezethet. Ez nem lebecsülendő, amikor korunk egyik legnagyobb problémája a kölcsönös bizalom folyamatos csökkenése a társadalom egyes csoportjai között. A részvétel erősebb hatású, mint bármilyen globális megállapodás vagy szerződés, mert közvetlenül érinti a közösségek mindennapjait. Ez lesz a következő fejezet témája.

A megvalósításában a regionális és önkormányzati szervek központi szerepet kapnak, mert:

 • a helyi közösségekhez közelebb vannak, könnyebben elérhetők, mint a központi kormányzat vagy a nemzetközi szervezetek, így érzékenyebbek a helyi problémákra,

 • sok helyen bizonyos fokú szabadságot kapnak gazdasági jellegű döntések meghozatalában. Központi szinten évekbe is beletelhet, amíg döntenek a környezeti normákról vagy intézkedésekről. Egy régió, vagy település saját elhatározásból bevezetheti a helyileg megfelelő környezeti normát, a hulladékfeldolgozásra egy új megoldást alkalmazhat, vagy nevelési programokat indíthat. Nem kell a központi döntésekre várnia.

 • hivatalos és strukturált kapcsolatot teremtenek a helyi közösség és a központi kormányzat vagy más települések lakossága között.

 • az adminisztrációnak azon a szintjén helyezkednek el, ahol a dolgok valójában megtörténnek. A nemzetközi egyezmények és a központi politikai akarat széleskörű egyetértést tükröz ugyan, de ezek végül mindig helyi szinten megvalósuló folyamatokhoz vezetnek.

Át kell fognia a település életének minden lényeges területét. Minden feladathoz hozzá kell rendelni, mint új, fontos kritériumot, a fenntartható fejlődés alapelvét. Az alábbiakban példaként felsorolunk néhány konkrét területet, ill. feladatot:

Környezet

 • Terület, térség. Területhasználat (Hasznosítási terv, településfejlesztési terv, elhagyott területek hasznosítási lehetőségei).

 • Természeti környezet. Tájtervezés, biodiverzitás (természetvédelmi szempontok, koncepció és intézkedési terv a biodiverzitás fenntartásához és a természetes élőhelyek biztosításához, a jövő-orientált térségfejlesztés helyi irányelvei).

 • Energia (Települési üvegház-mérleg összeállítása és a kapcsolódó feladatok meghatározása, energiaterv és energia-koncepció cselekvési programjának kialakítása).

 • Anyagfolyamatok (szennyvíz, hulladék, újrahasznosítás). Tájékoztató összeállítása a hulladékszegény vásárláshoz, hulladék útmutató a lakosság és intézmények részére.

 • Felszíni- és talajvíz (Folyóvizek revitalizációja, differenciált talajvízvédelem, belvízvédelmi program).

 • Talaj- és földvédelem, régi terhelések (Az elhagyott, régi környezeti terhelések nyilvános helyi kataszterének összeállítása, intézkedési terv kidolgozása).

 • Levegővédelem és zaj elleni védelem (Közlekedési sebességi zónák kijelölése, zajvédelmi rendelet megalkotása, ökológia-járművezetés propagálása).

Gazdaság

 • Gazdálkodási rendszer, helyi gazdálkodási folyamatok, közigazgatás.

 • Gazdaságfejlesztési módszerek, folyamatok (pl. település-marketing).

 • Helyi értékesítési rendszer, a helyi termelőket előnybe hozó piacok

 • Mobilitás (gazdálkodás a parkolóhelyekkel, a tömegközlekedés gyorsítása).

 • Tájékoztatás, képzés.

 • Munkahelyek.

 • Közellátás és helyi beszerzések rendszere.

Társadalom

 • Kulturális viszonyok, kulturális identitás.

 • Szabadidő (helyi szabadidős kínálat).

 • Szociális ellátó-rendszer (kisebbségek, rászorulók aktív támogatása).

 • Biztonság (objektumok és személyek biztonságának szavatolása, közlekedés biztonsága).

 • Munkalehetőségek (munkamegosztás, új foglalkoztatási formák, családi vállalkozások, gyermek-elhelyezési lehetőségek).

„Fenntartható regionális és település” menedzsment

A folyamat általános keretet nyújt a globális célok helyi szintre való lebontásához kialakulását és érvényesülését néhány fontos menedzsment-szabály figyelembe vételével folyamatosan elő lehet segíteni.

A fenntartható településpolitika jellemzői:

Ökológiai szempontból a helyi környezet káros anyagoktól való védelmével és a természeti erőforrások hatékony hasznosításával garantálja a lakosság hosszú távú jólétét, valamint a növény- és állatvilág életkörülményeit és sokféleségét. Konkrétan:

 • biztosítja a levegő, a víz és a talaj védelmét,

 • kihasználja az energiafelhasználás hatékony és megújuló lehetőségeit,

 • védi az emberi életteret a zajtól és egyéb káros behatásoktól,

 • gondoskodik a növény- és állatvilág számára szükséges természetes körülményekről,

 • óvja a mezőgazdaságilag hasznosítható talaj termőképességét.

Gazdasági szempontból jelentős mértékben támaszkodik az emberi munkaerőre, a megújuló erőforrásokra és a nemzetgazdaság egésze szempontjából optimális gazdálkodási formációkra. Tehát egy helyi gazdasági rendszer akkor fenntartható, ha konkrétan:

 • törekszik a minél hatékonyabb munkamegosztás kialakítására,

 • ösztönzi a jövő orientált gazdasági tevékenységeket,

 • előnyben részesíti a helyi lehetőségeket, adottságokat és erőforrásokat,

 • a környezeti- és egyéb társadalmi költségek a gazdasági kalkuláció részét képezik.

Társadalmi szempontból helyi konszenzus az alapértékekről, az egészséges életkörülményekről, a jelenlegi és a jövő generációk számára szükséges feltételek biztosításáról. Konkrétan:

 • álljon fenn a szociális egyenlőség és szolidaritás,

 • a polgárok számára legyen adott egy szocii-kulturális bázis a további fejlődéshez,

 • a település törekedjen az építészeti és esztétikai minőség kialakítására,

 • társadalom- és környezet-konform műszaki-technikai és szociális infrastruktúrát működtessen,

 • a hatóságok ösztönözze és támogassa az egészséges, biztonságot nyújtó, attraktív élettér kialakítását.

A fenntartható településpolitika menedzsment-szabályai

A helyi társadalmak fenntartható fejlődése lényegében attól függ, hogy az érintett társadalmi csoportok milyen mértékben képesek konszenzusra jutni a fenntartható fejlődést biztosító folyamatok irányításában. Ennek a konszenzusnak a megteremtését az alábbi feltételek érvényesítésével lehet elősegíteni:

 • A lakosság bevonása a döntési folyamatokba és az érdekegyeztetési mechanizmusba.

 • A helyi kezdeményezések, lehetőségek és szerveződések támogatása.

 • Mozgósító erejű, nyitott és innovatív településpolitika folytatása.

 • Hatékony és költségkímélő hatósági apparátus kialakítása.

 • Biztonságérzetet garantáló, a szociális kockázatokat kezelni képes regionális- és településpolitika.

 • A régió, vagy település külső képét (pl. városkép) és az ott-tartózkodás minőségi feltételeit folyamatosan javító törekvések (kultúra, szabadidő, pihenés, stb.).

 • Aktív részvétel a fenntartható fejlődés terület határain túli (regionális, országos, nemzetközi) akcióiban.

A fenntartható településpolitika egyik legfőbb jellemzője a település biztonságos pénzügyi helyzete és alkotó együttműködés a helyi gazdasági szereplőkkel. Ez az alábbi módon érhető el:

 • Állandó kommunikáció és összhang a település és a gazdálkodók között.

 • A környezetkímélő és szociálisan érzékeny gazdasági módszerek támogatása (környezeti menedzsment-rendszerek alkalmazása, öko-hatékony programok).

 • A gazdaság készsége az externáliás költségek elismerésére (adó- és járulékpolitika).

 • Összhang a településfejlesztési politika és a finanszírozási lehetőségek között.

 • A munka(jövedelem) nélküliek tartós részvételének biztosítása a gazdasági folyamatokban a gazdálkodók hatékony támogatásával.

Egy település ökológiai fenntartható fejlődése megkívánja az erőforrások végességének, valamint az emberi élettér terhelhetőségi határainak figyelembe vételét. Ennek biztosítékai:

 • A közösség példamutató, környezetkímélő magatartása (környezet-orientált közbeszerzés, fenntartható területpolitika).

 • A környezeti szabályok-felírások körültekintő alkalmazása.

 • A környezeti állapot-kataszter és intézkedési terv folyamatos aktualizálása.

 • A környezeti problémák legteljesebb mértékű kezelése.

 • Célszerű kooperáció a régióban.

 • A helyi erőforrások és a többi település tapasztalatainak innovatív hasznosítása.

Sikerfaktorok

A helyi folyamatot csak ott lehet sikeresen elindítani, ahol arra széleskörű helyi társadalmi „késztetés” és problémaérzékenység mutatkozik.

 • A szunnyadó problémaérzékenységet meggyőzési folyamattal felszínre kell hozni.

 • A folyamat minden fázisa ún. kulcsszemélyiségeket igényel, akik az esetleg felmerülő ellentéteket képesek elsimítani.

 • Minden felmerülő kérdés megtárgyalásába be kell vonni a lakosság kisebb-nagyobb csoportjait.

 • Az első részsikereket (sikerélményt) minél előbb el kell érni.

 • A programok kialakítása és megvalósítása során célszerű mindig a már meglévő kapacitásokra (pl. civil szerveződésekre, hálózatokra) építeni.

 • A médiákat (sajtó, rádió, stb.) folyamatosan informálni kell és a folyamat részévé kell tenni.

Akadályok, buktatók

 • Rendezetlen viszonyok, túlzott ragaszkodás a tradicionális politikai döntési folyamatokhoz akadályozhatják a folyamatot.

 • Rosszul értelmezett intézményi döntéshozatali mechanizmusok, ill. „túlzott öntudattal bíró döntéshozók” szintén visszahúzó erőként jelentkezhetnek.

 • A rövidtávú politikai célok és a fenntartható fejlődés hosszú távú követelményei közötti ellentétek néha csak nehezen oldhatók.

 • A fenntartható fejlődés eszméje helyi viszonyokra egyes esetekben csak nehezen konkretizálható.

A tervezési folyamat elemei

 • Érdekelt felek és csoport felállítása vagy egy fórum létrehozása.

 • Közösségi konzultáció.

 • A közösség jövőképének kialakítása a fenntartható fejlődés jegyében.

 • A közösség jövőbeli fejlődésével/fejlesztésével kapcsolatos, már létező tervek és stratégiák felülvizsgálata.

 • fenntartható fejlődést jelző mutatók kidolgozása.

 • A menedzsment és a környezet állapotának felülvizsgálata.

 • Célok definiálása, prioritások kijelölése.

 • Ellenőrző és beszámolási mechanizmusok.

 • A helyi perspektíva összekapcsolása a globális dimenzióval.

 • A tervek elfogadtatása a helyi képviselő testülettel.

Lakossági részvétel

A sikeres megvalósításának legalapvetőbb feltétele az aktív lakossági részvétel. Ennek eléréséhez több tényező együttes figyelembe vétele szükséges:


Részvétel szervezése, fórumok típusai

„A jövő a mi ügyünk” ezzel a címmel jelent meg 1972-ben D. de Rougemont európai filozófus új évszázadot nyitó könyve.

„Igen, a jövő a helyi társadalmak és tagjaik dolga, nem a politikusoké, pártoké, tőzsdeszakértőké vagy eminens professzoroké.” Írta, de sajnos mind ezt talán csak a jövő generációi fogják megérteni és megvalósítani.

Nem, ez a lakosság minden tagjának az ügye, mi határozzuk meg gyermekeink és saját jövőnket. Ebben az egy mondatban rejlik a fenntartható fejlődés és a szubszidiaritás.

Ezt kell megvalósítani a helyi közösségek keretében is. De minden polgárra kell tudni számítani.

A partnerségi kapcsolatok előnyei

Egy, a közösséget képviselő érintett csoportokból álló fórum vagy hasonló testület különösen hasznos lehet a közösség támogatásának megszerzésében, irányításában és mozgósításában és az egész önkormányzati tervezési folyamatban hatékonyan részt vehet. A nagy érintett csoportokból létrehozott, egyes konkrét témákat megcélzó munkacsoportok különösen produktívak lehetnek.

A szilárd partnerségi kapcsolatok szükségessége

A partnerségi kapcsolatokat az önkormányzati tervezési folyamat különböző szakaszaiban létre lehet hozni, bár valamilyen fórumot kifejezetten ajánlott már a lehető legkorábbi szakaszban életre hívni, hogy a releváns érintett csoportok a kezdetektől fogva bekapcsolódjanak a tervezésbe. Így lehetőség nyílik a problémamegoldás strukturális alapjainak fejlesztésére már a folyamat legelején.

A létrehozott testület hatékony működése továbbá függ attól, hogy az érintettek tisztában vannak-e szerepükkel és feladataikkal, a folyamat céljával és kimenetével, elkötelezettek-e és rendelkezésre állnak-e megfelelő pénzügyi források.

Mindemellett, az érintett csoportoknak figyelembe kell venniük az erőforrásaikban és erejükben lévő különbségeket és kölcsönös tiszteleten és elszámoltathatóságon alapuló kompromisszumos együttműködésre kell törekedniük.

Az önkormányzati tervezési folyamat partnerségi kapcsolatai nem szükségszerűen járnak együtt az érintett csoportok közti kompromisszummal az elveket, célokat stb. illetően. Az együttműködés nem jelenti azt sem, hogy a csoportoknak fel kell hagyniuk mindenféle kritikával és nyomásgyakorlással. Ezeknek a sikeres közösségi kooperáció integráns részét kell képezniük.

Kritikus lépések és ajánlások

 • Sokféle érintett kerüljön bevonásra, hogy a társadalom minden csoportja képviselve legyen.

 • A partnerségi kapcsolatok konkrét testületi formát kapjanak, pl. érintettek fóruma.

 • Az összes érintettet tegyük elkötelezetté. A polgármester és a képviselők határozott támogatását szerezzük meg és vonjuk be őket a fórumba.

 • Az érintettek fórumának hatásköre legyen nyilvánvaló és tisztázott.

 • Jelöljük ki a partnerségi kapcsolatok feladatát, szerepét és felelősségét.

 • Dolgozzuk ki a döntéshozatal és a konfliktus-feloldás módját. Alakítsunk ki kommunikációs és információs stratégiát.

 • Gondoskodjunk az érintett csoportok és a fórum számára biztos pénzügyi forrásokról és munkatársakról.

 • Olyan érintett fórumot hozzunk létre, ami rugalmasan alkalmazkodik a politikai változásokhoz. Kritikus lépések és ajánlások

A politikai kultúra

 • Párbeszéd a jövőképről, a fejlődés lehetséges irányairól, a közösség jövőjének értékeiről és alapvető döntéseiről,

 • párbeszéd a társadalom minden csoportjával,

 • az általános megegyezés (konszenzus) elvén alapszik.

Sikerfaktorok

 • A folyamatot csak ott lehet sikeresen elindítani, ahol arra széleskörű helyi társadalmi „késztetés” és problémaérzékenység mutatkozik.

 • A szunnyadó problémaérzékenységet meggyőzési folyamattal felszínre kell hozni.

 • A folyamat minden fázisa ún. kulcsszemélyiségeket igényel, akik az esetleg felmerülő ellentéteket képesek elsimítani.

 • Minden felmerülő kérdés megtárgyalásába be kell vonni a lakosság kisebb-nagyobb csoportjait.

 • Az első részsikereket (sikerélményt) minél előbb el kell érni.

 • A programok kialakítása és megvalósítása során célszerű mindig a már meglevő kapacitásokra (pl. civil szerveződésekre, hálózatokra) építeni.

 • A médiákat (sajtó, rádió, stb.) folyamatosan informálni kell és a folyamat részévé kell tenni.

Akadályok, buktatók

 • Rendezetlen viszonyok, túlzott ragaszkodás a tradicionális politikai döntési folyamatokhoz akadályozhatják a folyamatot.

 • Rosszul értelmezett intézményi döntéshozatali mechanizmusok, ill. „túlzott öntudattal bíró döntéshozók” szintén visszahúzó erőként jelentkezhetnek.

 • A rövidtávú politikai célok és a fenntartható fejlődés hosszú távú követelményei közötti ellentétek néha csak nehezen oldhatók.

 • A fenntartható fejlődés eszméje helyi viszonyokra egyes esetekben csak nehezen konkretizálható.

Példaképpen egy Helyi cselekvési terv a 21. századra főbb lépései:


A természeti erőforrások megőrzése és az energia biztonság központi kérdés és majdnem létkérdés lett napjainkban.

Elinor Ostrom[37]kutatásai alapján a megközelítés három pilléren alapszik:

 • Mik a természeti erőforrás melyekkel gazdálkodni kell?

 • Milyen alapon szerveződnek a helyi közösségek, milyen alapon születnek a személyek részvételi döntései?

 • Hogyan működnek a helyi közösségek a természeti erőforrások fenntartható irányítása szempontjából?

A fenti alapokra építve vezetjük le a közös tervezési alapelveket a fenntartható közös erőforrások intézmény rendszerére.

Melyek azok a természeti erőforrások melyekkel gazdálkodni kell?

A környezeti erőforrások olyan, a természetben szabadon előforduló anyagok, amelyek értékesnek számítanak a saját eredeti feldolgozatlan állapotukban. Egy nyersanyag akkor minősül környezeti erőforrásnak, ha a hozzá kapcsolódó elsődleges tevékenységek a kinyerés és a finomítás, ellentétben a feldolgozással.

A helyi természeti erőforrásokat gyakran bontják:

 1. megújuló és

 2. nem-megújuló erőforrásokra.

Az ásványi anyag-források többségükben nem megújíthatóak.


Természeti tőke

Ezek a jóléti építőelemek ugyan azok, amelyeket a "good governance" a jó kormányzás által a gazdasági növekedés alapfeltételeként szoktak azonosítani az intézményi megközelítést valló közgazdászok.

A "jó kormányzás" (good governance) nem más, mint egy képesség, a tőke (csak társadalmi) felértékelésére.

A természet nyújtotta lehetőséghalmaz és a tőke analógiája:

 • egy véges halmazról beszélünk, amelynek a nagyságára visszahat a vele való gazdálkodás gyakorlatára.

 • Kiemelten érdemes figyelemmel kísérni azt a kérdést, hogy az ökológiai-rendszer „szolgáltatásaihoz” való hozzáférés szabályozásának (társadalmi) jóléti hatása, hogyan hat vissza magára az ökológia rendszerre, majd magukra az érintettekre (illetve utódaikra, mivel a visszacsatolások időtávja nem rövid).

A természet általános állapota meghatározza azt, hogy milyen szintű szolgáltatásokat képes nyújtani.

Fontos megemlíteni, hogy a magas szintű ökológiai teljesítmény, csak úgy, mint a "jó kormányzás" feltételei,ott tudnak megvalósulni, ahol a háttérben a közösség kiegyensúlyozott társadalmi keretek között él.

A természeti erőforrások közösségi irányításában elsősorban a megújuló erőforrásokról lesz szó.

A Science egy 1968-ban megjelent tanulmányában írt először Garret Hardin[38] „közvagyon tragédiájáról”. A kifejezés azóta bekerült a hétköznapi szóhasználatba és a környezet degradációjával hozzák kapcsolatba, amikor is önző módon használunk fel egy véges közös természeti forrást. Szerinte a tragédia abban rejlik, hogy „az ember a végtelen növekedésre törekszik egy véges világban”.

A pusztulás „a cél” és mindannyian afelé rohanunk… Mindenki csak a saját önös érdekeit[39] tartja szem előtt egy olyan társadalomban, amely hisz a közvagyon szabad használatában. Arisztotelész már az ókorban megírta, hogy „ami a legtöbb ember tulajdona, annak védelmén munkálkodik a legkevesebb”.

Mindez annak a mondásnak az igazságát bizonyítja, mely így hangzik: „mindenki tulajdona a senki tulajdona. A közvagyon örökkévalóságát és védelmét sem az állam (amint azt a kommunista rendszerekben láttuk), sem a privatizáció nem tudja garantálni (amint azt később tapasztaltuk).

Fontos kérdés, hogy a természeti erőforrások fenntarthatóságát a helyi közösségek által történő irányítás tudja-e garantálni?

Továbbá milyen alapon szerveződnek a helyi közösségek, milyen alapon születnek a személyek részvételi döntései?

Abban az esetben, amikor egy adott csoportnak közös céljaik vannak, továbbá mindannyian meg vannak győződve afelől, hogy érdekeik sikeres érvényre juttatása esetén mindnyájuk jólét érzete javulni fog, akkor valószínűsíthetően szövetkezni fognak egy szorosabb együttműködés érdekében, racionális érdekek mentén, elfogadva mindeközben a közösség által meghatározott célokhoz tartozó jogokat és kötelezettségeket. Természetesen mindig lesznek kivételek, akik a közös szabályok figyelmen kívül hagyásával a saját önös érdekeiket helyezik majd a közös jó fölé. Amennyiben az egyén nem kizárható a közösségi javakból, akkor áll fenn a veszélye annak, hogy megpróbálja elkerülni a közösségi jó megteremtésére vállalt kötelezettségeit.

A fentiekből világosan következik, hogy egy helyi kollektív cselekvési intézmény életre hívása egy több fokozatú (cél - költség/haszon - egyén - csoport - stb.) döntéshozatali dilemma.

Fajlagos döntéshozatali módszerek

A fajlagos döntéshozatali rendszer alapja: a legtöbb döntési helyzet nem jelent problémát, ugyanis kiszámítható következményekkel tudjuk alátámasztani választásunkat. Vannak olyan helyzetek, amikor a választás nem egyértelmű: nehéz választani, mert a következmények nem kiszámíthatóak és az eredmények előreláthatatlanok a tudományos háttér hiányában.

A gyakorlatban egy egyszerű rendszermodellre alapozott eljárást ajánlunk.

A döntési rendszer alkalmazásának alapfeltételei:

 • Nincs fogalomzavar!

 • Be kell bizonyítani, hogy a probléma kezelése egy dilemma (az álproblémák elkerülése végett).

 • Elemezni kell a legfontosabb döntést megalapozó információkat, továbbá vizsgálni szükséges, hogy egy esemény milyen valószínűséggel következik be az adott körülmények között.

 • Végül elemezni kell, hogy a szereplők milyen értéket tulajdonítanak a döntésnek.

A döntési folyamat során számos kérdés vetődik fel egyidejűleg. Például:

 • Milyen körülményeket és akciókat vegyek figyelembe?

 • Melyek a valószínűségek?

 • Mely aspektusokat kell figyelembe venni?

 • Mi a kívánatos?

 • Milyen kapcsolat van ezek között a különböző fenti értékek között?

A döntési szituációk hat jelentős eljárási pontja

Think!‒ A probléma ténylegesen egy dilemma?

Decompose!‒ Cselekvés - körülmények - eredmények

Simplify!‒ A kezdetben a lehető legkevesebb paramétert vegyük figyelembe (idővel még kevesebbet!)

Specify!‒ Valószínűség, kívánatosság, pontatlanság, urnajáték!

Rethink!‒ Ellenőrzés szempontjából újra áttekinteni a döntési vázrajzot és finomítani az információkat amennyiben szükséges!

Sensibility!‒ A meghozandó döntés társadalmi, környezeti és gazdasági érzékenysége!

A természeti erőforrások helyi irányítása egy első fokú dilemma. Felmerül a kérdés, hogy mely intézményrendszer az, amely a leghatékonyabban lenne képes mind kezelni, mind pedig megőrizni a természeti erőforrásokat… az államhatalom, a magántulajdon vagy akár a hely közösségek? E három csoport közül melyik lenne az, amely képes egy generációkat áthidaló gazdaságpolitika kialakítására, valamint annak ellenőrzött megvalósítására? Melyik csoport az, ami a hosszú távú érdekeket a rövid távú haszon elé helyezné? A másodfokú dilemma az, hogy egy új intézmény létrehozása a közösségi erőforrások irányítására milyen haszonnal fog járni a közösség számára.

További nehézséget jelent az a kérdés, hogy miként lehetne az egyéneket és azok érdekeit átformálni olyan közösségi lényekké[40] , akik feláldoznák saját önös érdekeiket egy helyi szervezet érdekeiért.

Az egyéni jólét feláldozását a közös jólét érdelében Mancur Olson[41] tanulmányozta részletesen különböző fajlagos döntéshozatali módszer alapján.

„A rab dilemmája játék”

A fentebb leírt fajlagos döntéshozatali módszerek egyik fajtája a „a rab dilemmája játék” (G.J. Hardin és Dawes), amelyet tudatosan – vagy tudat alatt – minden szövetkezés keretében át gondolunk, mi több valamilyen formában el is játszunk.

A fogolydilemma a nem zéróösszegű játékok egy fajtája. A lényege, hogy két, súlyos bűnténnyel gyanúsított fogoly közül vallomást tesz-e az egyik a másik ellen (azaz defektál, mivel a fogolydilemmával foglalkozó anyagokban kooperációnak nem a hatóságokkal való együttműködés, hanem a vallomástétel megtagadása minősül).

Akárcsak a többi nem kooperatív játékelméleti problémában, itt is feltételezzük, hogy az egyes játékosok saját nyereségüket tartják szem előtt, tekintet nélkül a másik résztvevő nyereségére.

A játék lényege, ügyész elé állítanak két gyanúsítottat egy bűnüggyel kapcsolatban. A gyanúsítottakkal szemben nincs perdöntő bizonyíték.

A történet így szól: A rendőrség egy vad országúti hajsza után elfog két régóta körözött tettestársat, akik együtt súlyos bűnt követtek el. Közvetlen bizonyíték azonban nincs, csupán ez a gyorshajtás bizonyítható egyértelműen rájuk. A vizsgálóbíró nagyon szeretné végre lezárni a nyomozást, ezért a következő ajánlatot teszi egyenként mindkét fogolynak, akiket külön cellában helyezett el:

"Ha beismerő vallomást teszel, amelynek alapján tisztázni tudjuk az ügyet, szabadon engedünk, azt a kis sebességtúllépést pedig elfelejtjük. Ebben az esetben a társad 10 év börtönt kap, és a dolog ezzel végleg lezárul. Ez az ajánlatunk azonban csak akkor érvényes, ha a társad nem segít nekünk, és konokul tagad. Ha viszont ő is vall, akkor nem ér ilyen sokat a te vallomásod, hiszen anélkül is megtudunk mindent. Ebben az esetben mindketten 5 évet kaptok. Ha egyikőtök sem tesz vallomást, akkor nagyon szigorúan fogjuk megítélni azt a csúnya, életeket veszélyeztető száguldozást, és mindkettőtöket 1-1 évre lecsukunk. Végül: tájékoztatlak, hogy társadnak pontosan ugyanezt az ajánlatot tettem."

Az alábbi táblázattal foglalható össze a játék:


A fogolydilemmánál a Nash-egyensúly[42]  nem vezet mindkét fél számára optimális megoldáshoz, mert ez ebben az esetben azt jelenti, hogy mindkét fogoly vall a másik ellen, még akkor is, ha a kooperációval nagyobb lenne a nyereségük. Bár mindkét fogoly jobban járna, ha kooperálnának, és egyikük sem vallana a másik ellen, mégis mindkettejüknek személyes érdekében áll vallani, akkor is ha korábban kooperációt ígértek egymásnak. Ebben áll a fogolydilemma lényege.

A „rab dilemmája” a nem együttműködő kooperációt testesíti meg, melyben a minden információ a játékosok rendelkezésére áll, de a döntéshozatalban nem működnek együtt, vagy együttműködésük tiltott. Ellenben ha a kommunikáció lehetséges, akkor a létrejötte nem kényszer. Ha csak a kényszer nem a játék strukturális része (Harsany és Selten[43] ).

A kollektív cselekvés logikája

Egy, az előbbihez hasonló probléma késztette Mancur Olsont annak tanulmányozására, hogy megvizsgálja, mi ösztönzi az embereket arra, hogy a közös érdeket előbbre helyezzék saját érdekeiknél.„Az az elmélet, mely szerint egy csoport közös érdeke elsőséget élvez az egyénivel szemben, egy racionális érdekfelismerésen alapszik”.

A kollektív cselekvés egyik legnagyobb veszélyét jelenti az úgynevezett „potya utas”, amely a nélkül húz hasznot a közös munkából, hogy abban részt vett volna. Két másik formája a kollektív cselekvés ellehetetlenítésének a „bliccelés” és a „hamis játékosok”.

Mindkettő részt vesz ugyan a csoportban, de az előbbi megpróbálja minimálisan kivenni részét a munkából – például, ha egy közösségben a hozzájárulás családonként heti egy nap, akkor a család legöregebb, vagy gyermek tagját delegálják, míg mások az életerős középkorúakat. A „hamis játékos” viszont a csoport jóhiszeműségét kihasználva próbálja saját érdekeit figyelem előtt tartani, és a közösből nagyobb részt tulajdonít magának, mint ami valójában a része. Márpedig a kollektív cselekvés lényegi alapja az, hogy minden résztvevő elfogadja, és betartja a szabályokat.

Vállalt kötelezettségek

„Vállalom, hogy minden helyzetben betartom a közösen elfogadott játékszabályokat, a vészhelyzetektől eltekintve, de elvárom, hogy a többi résztvevő ugyan ilyen módon járjon el”. Egy adófizető akkor fog becsületesen adózni, ha meg van győződve:

 • hogy a hatóságok betartják kötelezettségüket és becsületesen járnak el,

 • a többi adófizető is egyaránt becsületesen vall be és adózik.

Az adófizetők, egy állami stratégia szereplői, akik abban az esetben működnek együtt, ha látják, hogy a többi adófizető is hozzájuk hasonlóan cselekszik.

Végül soha sem szabad abból kiindulni, hogy a csoportban létezik olyan személy, aki nem hozzáértő, rosszindulatú, nem racionális. Minden személy képes megérteni környezetét még a legkomplexebb helyzetekben is. Tehát a helyi közösségek érdekében kell eljárni.

A közös erőforrások és az erőforrás egységek

Közös erőforrások rendszerének nevezzük azokat a természeti forrásokat, amelyeknek hozamából vagy hozzáférhetőségéből, nagyságuknál fogva, nem lehet a helyi társadalom tagjait kizárni.

A közös erőforrások rendszerének megértéséhez nézzünk egy példát. Amikor egy bankszámlán van egy bizonyos nagyságú tőke, akkor az a legcélszerűbb az, ha annak csak kamatját használjuk fel, a tőkét magát közben nem veszélyeztetve. A példa kedvéért a töke legyen az erdő, legelő, vízbázis stb.

A közös javak használata lehet egyéni, vállalkozói vagy éppen közösségi, ezen belül pedig helyi, illetve nemzetközi. Amint azt később bizonyítani fogjuk a fenntartható gazdálkodás és az erőforrás megőrzés szempontjából a helyi közösségek azok, amelyek történelmi távlatokat tekintve a legjobban bizonyítottak a Paretoi optimum közelében.

Erőforrás-áramlási egységeknek nevezzük azokat az egységeket, melyeket az egyének saját igényeik kielégítésére felhasználnak (fűrészáru, tűzifa, széna, legelő állatok, öntözés stb.)

A közös erőforrás rendszeréből való erőforrás egységek kivonását nevezzük „eltulajdonításnak” a haszonélvezőt pedig „eltulajdonítónak”. Az erőforrás egységek kérdésköre közelebb áll a „magántulajdonhoz” mint a „közjavakhoz”. Ebből kifolyólag a közjavak használatában mindig is lesznek konfliktusok a közjó és az egyéni érdekek között.

Az emberek kevesebbre értékelik a hosszútávra szóló javakat, mint az azonnal rendelkezésre állókat, így hajlamosak ezeket azonnal aktualizálni, rögtön felhasználhatóvá tenni. Az aktualizáció mértéke több faktortól is függ. Az egyik központi kérdés az, hogy a személy reménykedhet-e egyáltalán abban, hogy befektetésének gyümölcsét ő saját maga vagy gyermekei érezni fogják.

A közös erőforrások irányításának és szervezésének megértéshez szükséges különbséget tenni a „közös erőforrások rendszere” az „erőforrás-áramlási egységek” között.

Kölcsönös függések, független és a kollektív fellépés

Addig a pillanatig, amíg az „eltulajdonítók” – egyedül – alacsonyabb teljesítményt érnek el, mint amire kooperatív együttműködés lehetőséget nyújt, addig több mint valószínű, hogy inkább a kollektív fellépést választják. Nagy előnye ennek, hogy sokszor az egyének ily módon az azonnali haszonszerzés helyett, − látva a közösség elkötelezettségét –, inkább a hosszú távú teljesítményt és hasznot választják.

A gyakorlatban természetes egyetlen egyhangúlag elfogadott elmélet sem ad válasz arra, hogy az eltulajdonítók miként fognak szerveződni és milyen válaszokat fognak adni az alábbi három esetben:

 • hogyan oldják meg a közös intézmények rendszerét,

 • milyen módon rendezik a hiteles kötelezettség vállalásokat,

 • hogyan oldják meg a kölcsönös-felügyeletet.

Itt egy másodfokú dilemmáról van szó, ahol a felmerülő problémák megoldására ún. a „koordinációs” vagy „biztosító” játékot lehet ajánlani.

Összegezve elmondható, hogy a mai napig nincsen tudomásunk olyan módszertanról, amely minden helyzetben megállná a helyét, ugyanis a megoldás mindig kulturális, történelmi valamint geográfiai alapokon nyugszik, így minden szervezetnél eltérő képet mutat.

A bemutatott esetek jól mutatják, hogy a közös erőforrások rendszerének szervezése és működtetése, bár hosszú távon is életképes lehet, de semmi nem bizonyítja annak lehetőségét, hogy ez más történelmi periódus, geográfiai vagy társadalmi vonatkozásban is ugyanígy megvalósítható lenne.

A közös erőforrások fenntartható önszerveződő és önkormányzó rendszereinek elemzése

Nézzünk meg néhány svájci, japán, spanyol, Fülöp-szigeti és Egyesült Államok-béli történelmi és gyakorlati példát de itt meg lehetne említeni, még ha nem is teljes mértékben felel meg elképzeléseinknek Gyűrűfű ökológiai falut. A példák célja, bizonyítani a közös erőforrások fenntartható menedzsmentjének megvalósíthatóságát.

Általánosan elmondható, hogy az Elinor Ostrom által tanulmányozott négy közösségi erőforrás gazdálkodás (két erdőgazdaság és két vízgazdálkodás)kutatási eredményei megerősítik a svájci és amerikai tanulmányok azon megállapításait miszerint a szövetkezeti illetve gazdálkodási szabályok nem változnak olyan gyakran, mint a résztvevők egyéni stratégiái.. A közös szabályok időközönkénti megváltoztatása elbizonytalaníthatja a tagokat és azok stratégiáját a csoporton belül. Kijelenthető, hogy az együttműködési szabályok stabilitása garantálja a résztvevők elvárásainak és erőfeszítéseinek az állandóságát, ezek változtatása pedig akár a közösség felbomlásához is vezethet.Az Elinor Ostrom által tanulmányozott pédák:

A svájci Törbelben a Bürgergemeinde[44] 1224-ben alakult. Törbelfalu közösségi szervezése, a legtöbb szempontból megfelel a svájci helyi szervezeti rendszereknek, tehát nem lenne célszerű, csak egy példáról beszélni, szóljunk inkább egy lehetséges állami berendezkedésről. Talán nincs is jobb példa, mint az alábbi fénykép.Törbel természeti adottságát az alábbiak jellemzik:

 • a hegyoldalak lejtőinek meredeksége,

 • a jelentősen változó mikroklíma, melynek határait magas fekvése határozza (1502 m) meg,

 • kevés csapadék,

 • a napsütéses órák magas száma.

Évszázadokon keresztül a helyiek saját földjeiken kenyérbúzát, zöldségeket és gyümölcsöt termeltek. Az állattenyésztés a közös legelőkön igen nagy szerepet játszott a helyi gazdaságban, úgymint az erdőgazdaság. A mai gazdaságot már nagyban a turizmus jellemzi, ennek ellenére a közösségi szervezetek nem vesztettek aktualitásukból.

A közösségi és kommunális földtulajdon katasztere 1507-ben már elkészült és azóta nem is igen változott, mi több, ezeket a területeket kivonta az urbanizációs és spekulatív nyomás alól. A közösségi javak használatát szigorúan fenntartották a helyi Bürgergemeinde számára. Minden polgár csak annyi állatot küldhetett a legelőre, amennyit télen takarmányozni tudott, ezt a szabályt a svájci burzsoázia legnagyobb része alkalmazza. A mai napig hatályban lévő szabály be nem tartása komoly büntetéseket von maga után. A szabályok betartatásáért egy helyi közalkalmazott a felelős, aki a szabálysértési bírságokat is beszedi. A bírságok 50%-a képezi a közalkalmazott fizetését. A nyári szezont a tehenek az Alpokban töltik gulyások felügyelete alatt. Pontosan nyilvántartják a családok által legeltetett állatok számát, mert ez lesz a sajt elosztás alapja. A közösség ialapszabályt és annak módosítását a tagok szavazzák meg és ők nevezik ki az ellenőrző hatóság tagjait is. Ez utóbbi felelős a bírtok gazdaságáért, a büntetések beszedéséért, a trágyázás igazságosságáért és szervezi az utak, ösvények, kunyhók, manapság sípályák építését is és karbantartását. Szintén a közalkalmazottak feladatai közé tartozik az erdők karbantartása és a favágás szervezése[45].

Az öröklés szabályozása lehetővé teszi, hogy a családok leszármazottai igazságosan osztozhassanak.

A tizenkilencedik század előtt a természeti erőforrásokra nehezedő demográfiai nyomást, különböző vezérelvek mentén oldották meg, mint például késői házasságokkal, a nőtlenek jelentős arányával, a szülések közötti idő meghosszabbításával, vagy éppen az emigrációval.

A fentiek alapján bizonyítottnak látszik, hogy közösségi birtokrendszer elősegíti a lakosság nagyobb részének a természeti erőforrásokhoz való hozzáférését és ez, még ha nem is mindig optimális, messze előnyösebb a lakosság számára, mint egy optimális piacgazdaság. Annál is inkább, mert ugyanakkor felkelti a lakosság figyelmét az óvintézkedések szükségességére az erőforrás megőrzése érdekében.

Az utóbbi időkben a munkaerő, az anyagi források drágulása és egyéb exogén hatások újabb kihívások elé állítják a helyi közösségeket a természeti erőforrásokra gyakorolt irányításában, amely során a feladatok kivitelezése az egyensúlyi szabályok betartása mellett egyre nehezebb.

A fentebb elhangzottakat Elinor Ostromnak a japáni Hirano faluban végzett tanulmánya is megerősíti függetlenül attól, hogy ott a hasonló földrajzi körülmények mellet eltérő kultúra volt jellemző. De ugyan ez elmondható a Spanyolországban, vagy Fülöp-szigeteken gyakorolt öntözési tapasztaltakkal kapcsolatban is.

A Franciaországi Aquitaine[46] régió vízgazdálkodása és perspektívája

Etimológiai szempontból az Aquitaine szó a latin aquitania (akwitania) szóból ered, ami pontosan a víz hazáját jelenti. A nevét a római császároktól kapta, mert éppoly gazdag felszíni, mint talajvizekben. Forrásai a Pireneusokból és Franciaország középhegységeiből erednek. Nyugat felől az Atlanti óceán határolja. Legfőbb folyói a Garonne, a Dordogne, l'Adour és a Lot.


A mezőgazdaság, az erdészet, a halászat és az akvakultúra fontos szerepet játszanak a regionális gazdaságban. Aquitaine a legnagyobb francia mezőgazdasági régió. A népesség10%-aa mezőgazdasági ágazatban dolgozik, míg az országos átlag e területen körülbelül 4%. Aquitaine híres bora a Bordeaux-i, ezen kívül főbb termékei az aszalt szilva, köztük a híres Agen szilva, valamint a szamóca, kivi, kukorica, répa…

A Landes erdeje 900 000 hektárt tesznek ki, az erdészet nagy része közösségi irányítás alatt van. A hagyományos tevékenységek, mint például az élelmiszer- vagy faipar, még ma is nagyon dinamikus ágazat

Saint Jean de Luz, Hendaye, Capbreton és Arcachon a fő halászati kikötői. Bassin d'Arcachon például az osztrigájáról híres.

Az építészeti, gasztronómiai, kulturális és természeti kincsei sok turistát vonzanak. Biarritz és Arcachon híres üdülőhelyek, de az Atlanti óceán partjai, Hendaye, St Jean de Luz, Capbreton, is igen vonzóak. Híres területei közé tartozik a Baszkföld, Perigord, Dordogne, Bordeaux, természetes kincsei, mint a Pilat buckák, a mészkő fennsíkjai, Quercy, a Landes de Gascogne, a Pireneusok, stb. Turizmus a régió bruttó bevételének 7%-át teszi ki.

A régiónak igen jó kilátásai voltak – és talán mondhatni, hogy vannak is –, de a modern gépesített mezőgazdaság, a turizmus, és főleg a kukoricatermelés rendkívül vízigényes. Ha a vízre úgy gondolunk, mint egy megújuló energiaforrásra, akkor be kell látni, hogy kellő figyelem, és megfelelő szervezés hiányában a „megújulási határát” könnyen túlléphetjük, ezt pedig a természeti tőke megsínyli.

Az intenzív mezőgazdaság kapcsán egyrészről a vízszennyezés okoz gondot, másrészről pedig a túlzott öntözés jelent problémát, ami a talajvíz készletet csökkenti (főként, ha ez a kérdéses vízmennyiség közvetlen összeköttetésben van a tenger vizével és veszélyezteti a talajvízegyensúly körforgását.).


A tenger és a talajvíz érintkezési felülete a Pireneusoktól a la Garonne öbléig nyúlik, így gyakorlatilag majdnem a teljes szakasz kontaktus felületnek tekinthető.

Évszázadokon keresztül a talajvíz nyomása magasabb volt, mint a tengervízé, tehát egyensúly állapotról beszélhettünk.


A kukorica termesztés meghonosításáig a vízkitermelés nem lépte túl az újra termelést.


Mint tudjuk a kukorica (vagy népies nevein tengeri, törökbúza, málé) a pázsitfűfélék családjába tartozó, lágy szárú, egylaki, vált-ivarú, egynyári növény. Két méter magasra is megnő, csöves szemtermést hoz. Amerikában őshonos, Európába a gyarmatosítással került. Onnan a 16. században a spanyol, portugál kereskedők vitték, terjesztették el Ázsiába, Afrikába. A hollandok, angolok kezdték termeszteni később Ausztráliában. Ma az egyik legnagyobb területen termesztett szántóföldi növény. A sok kiváló tulajdonsága mellett a XX. századra termesztésének egy igen nagy hátránya került előtérbe, a magas vízigény. Aquitaine régióban 299 000 hektáron folyik kukoricatermelés, ami 1/5-e az ősz mezőgazdasági területnek. 2.8 millió tonna évi kukorica hozamával a ország első a vetőmegtermesztésben is.

A 19. század végéig az ideiglenes egyensúly volt a meghatározó.


Azóta egyre több beszivárgást észleltek a Garonne öböl környékén, melyeket az intenzív mezőgazdaság mellett már a turisztikai igények is gerjesztettek.


A folyamatok aztán felgyorsultak, annál is inkább, mert a tudományos figyelmeztetések ellenére is sem politikai, sem gazdasági vonalon nem történtek komoly lépések, és a beszivárgások fokozatosan egyre nagyobb, mondhatni katasztrofális méretet öltöttek.

A fent leírt talajvíz tárolók rendkívül könnyen sebezhetők a túlzott kitermelés vagy/és környezetszennyezés révén. Ha minden évben több vizet szivattyúznak, mint ami újra termelődik – tehát a meghaladják a víztároló fenntartható hozamát – akkor a víztároló réteget adó kavics és homok tömörödik, csökkentve ez által a víztároló befogadó képességét. Amennyiben egy talajvíztároló tenger-közelben fekszik, és szintje a tengerszint alá esik, akkor sósvíz betörések keletkeznek a tengerpart mentén. A tengerpart melléki kutak kitermelését fel kell számolni, ugyanis ha nem állítják meg a folyamatos behatolást, a víztároló teljes egészében szennyeződni fog és használhatatlanná válik, mint vízbázis és mint tározó egyaránt.

A hatvanas évektől kezdve több tudományos munka jelezte – mi több, bizonyította –, hogy az Aquitaine-i vízbázis fenntartható hozamát mára már túllépték és ennek komoly hatásai lehetnek a társadalomra és a gazdaságra is.

Az évek folyamán a (megoldatlan) problémák száma csak folyton nőtt:

 • az eltulajdonítók nagy száma,

 • egy domináns eltulajdonító jelenléte

 • egy domináns aszimmetria, a tengervíz betörések által veszélyeztetett eltulajdonítók között. A lokális tengervíz betörések elsősorban a tengerparti kutakat érintik.

A fenntartható vízkitermelés visszaállítására három azonnali intézkedést dolgoztak ki:

 • egy kitermelői szövetség létrehozása az összes „eltulajdonító”, azaz vízkitermelők részvételével a problémák megvitatására és alternatív megoldások kidolgozására,

 • tudományos kutatás indítása a tengeri betörések megakadályozására és új vízforrások feltárására,

 • az kitermelők meggyőzése, hogy erőforrás-áramlási egységeiket csökkentsék a talajvíz bázis megvédése érdekében.

Második lépésként összegyűjtötték a lehető legtöbb információt az Aquitaine-i vízkészletekkel kapcsolatban, és abban bíznak, hogy ha ezeket az eredményeket a lakossággal is megismertetik, akkor mindenkit együttműködésre tudnának késztetni.

Végül kihasználva a francia törvény által kínált lehetőséget, egy politikai[47] konzultációt szerveztek 2006-ban az Aquitaine-i vizek kérdéseivel kapcsolatban.

A téma a vízgazdálkodás problémáinak teljes körű közösségi[48] áttekintése az alábbi főbb kérdések megtárgyalásával.

1. Vizes élőhelyek és mocsarak

A víz, a vizes élőhelyek és mocsarak védelme. Az 1992-es francia törvény szerint „vízzel (édes, sós vagy ideiglenes sós) elöntött vagy mocsaras gazdálkodási, vagy nem gazdálkodási területek, melyet, ahol létezik, vízi növények uralják az év legalább egy részében”. Aquitaine régióban számos ilyen terület létezik (ld. a tenger torkolati területek, mocsarak és tavak, elárasztott völgytalpak, parti vagy ártéri erdők és a nagy alluviális folyosók, mocsarak.)Vízi és vizes élőhelyek növény- illetve állatvilága rendkívül gazdag és értékes. A vizes-élőhelyek gyakran az egyetlen vízkészletet jelentik a vadon élő állatok és az erdészet számára. Minden esetben meg kell védeni azokat olyan intézkedéstől – amely kockáztatná betöltött funkcióikat –, mint a lecsapolás, a városi, közúti vagy más irányú terjeszkedés és bármely szennyeződés. Szükség van továbbá a vizes élőhelyek helyreállítására. Hasonlóképpen, a turizmust is korlátozni kell, hogy ne zavarja túlzottan a vízben élő, félig vízi, illetve szárazföldi fajokat.

2. Vízi fauna

A vízi fauna veszélyeztetett, és egy olyan természeti erőforrástól függ, mely szintén kifogyóban van. A folyók vagy álló vizek, mocsarak, csatornák, medrek, stb. szervezett fenntartása elválaszthatatlan az élhető vidék fogalmától. Ugyan akkor nem szabad, hogy sérüljenek a fauna vonulási folyosói. Megállapítható, hogy az infrastrukturális fejlesztések figyelmen kívül hagyják a fenti elvárásokat. A folyó, tó, vagy tengerpartok emberi tisztítása sokszor inkább ártó, fertőzi, és tönkreteszi ezen fajok biodiverzitását. Helyre kell állítani és ahol még nem késő, meg kell őrizni a vízi élőhelyeket továbbá védeni a hozzájuk tartozó faunát és flórát.

3. Minőségi vízgazdálkodás

A vízi erőforrás minőségvédelmi gazdálkodását jelenti.

A felszíni vizek minősége jelentős mértékben függ négy fajta szennyezőtől:

 • az oxidálódó anyagok arányától,

 • az ammónium,

 • nitrát

 • és foszfor mennyiségétől.

Minél magasabb a fenti anyagok koncentrációja, annál alacsonyabb a víz minősége.

A felszín alatti vizek érzékenyek nitrát, peszticid szennyezésére, káros hatással van rá a jelentős mennyiségű csapadék is.

Az ivóvizek minősége is nagymértékben függ a fentebb említettektől.

A táj természetes struktúrája (szükség esetén annak rekultivációja) védi a leginkább a vizeket a különféle szennyezésektől.

4. Mennyiségi vízgazdálkodás

A nyári évszak (július-augusztus) a legkritikusabb vízgazdálkodás szempontjából. Ebben a periódusban a folyók utánpótlása (esőzés) majdnem nullával egyenlő. A vízfelhasználás ez idő tájt (mezőgazdasági és turisztikai vonatkozásban) a legintenzívebb, ami gyakran a folyók eutrofizációjához vezet és nagyban terheli a felszín alatti vízbázist. Elengedhetetlen tehát egy jobb, mennyiségi vízgazdálkodás, a vízkészletek védelmére. Továbbá a vízgazdálkodási terveknél számolni kell a klímaváltozás regionális hatásával is, és át kell gondolni a víz tárolásának lehetőségét a jelentősebb vízbőségű évszakokban (talajvízbe való visszapréselés, tározók, stb.)

A fosszilis energiahordozók drasztikus drágulásával egyre nagyobb a kísértés, hogy a mezőgazdaság jelentős részben átálljon bioüzemanyag termesztésére, ami pedig újabb terhet róhat a vízállományra, még annak ellenére is, hogy az ehhez szükséges csepegtető eljárásos öntözés megvalósítható lenne.

5. Árvíz és belvíz

A Garonne folyó vidéke árvíz és belvíz veszélyes az esőzési időszakokban. A belvíz a Pireneusok néhány völgyére is jellemző, a városokról nem is beszélve, ahol a csapadékvíz okoz gondot, ugyanis nagy területek váltak az urbanizáció következtében nem áteresztővé.

Napjainkban a prioritás már nem a klasszikus vízvédelmen (gátak, stb.) alapszik – városok védelmétől eltekintve –, hanem az árterületek természet közeli gazdálkodásán.

Az Aquitaine régió aktuális vízgazdálkodása

A francia vízgazdálkodási törvény egy kiegyensúlyozott decentralizált vízgazdálkodást ír elő és az alábbi dokumentumokra támaszkodik:

Területfejlesztés és vízgazdálkodási terv (SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Amely a vízgazdálkodás fő irányvonalait és irányítási elveit rögzíti.

Földhasználati és vízgazdálkodási séma (SAGE schémas d’aménagement et de gestion des eaux). A hidraulikus rendszerek célkitűzéseinek leírása.

Folyóvízi szerződések (Les Contrats de Rivière). Öt évre meghatározza az elérendő vízminőséget és szabályozza a vízfelhasználást.

A fenti előírások kivitelezését az Területi medence közintézmények (EPTB) és a vízválasztó Szakszervezetek (Etablissements Publics Territoriaux de Bassins (EPTB) et les Syndicats de bassinversant.) feladata.

Az aquitainei vízgazdaság problémáit ismerjük, a tudományos kutatások elkészültek, a polgárok politikai konzultációja 2006-ban megtörtént, és a törvényi feltételek is megvannak. Mindezek ellenére, ha átutazunk a régión Perigueux-től Biarizzig, mást sem látunk, mint a kukoricaföldek intenzív locsolását. Aztán még azt kérik tőlünk, hogy gazdálkodjunk jobban a vízzel? – Tette fel a kérdést a politikai fórum egyik résztvevője.

(A kurzus végén a hallgatók csoportokban megpróbálhatnának választ adni arra, hogy ez esetben, milyen lehetséges megoldások létezhetnek.)

 • Állami vízgazdálkodás (államosítás)?

 • Policentrikus állami intézmények vízgazdálkodása?

 • Vagy éppen… közös erőforrás gazdálkodások és a fenntartható önszerveződések intézményei jelentenék a megoldást?

A közös erőforrás gazdálkodások és a fenntartható önszerveződések intézményei közötti hasonlóságok

A kulturális, történelmi, gazdasági, geográfiai különbségeik ellenére a tanulmányozott közösségek alaptörvényeik igen sok hasonlóságot mutatnak. Ellentétben környezetükkel, ezek a közösségek a történelem folyamán igen magas fokú stabilitásnak örvendhettek. Gondoljunk csak bele, hogy például mikor Valenciát 1238-ban I. Jakab aragóniai király visszafoglalja a móroktól, már működött egy – a mórok által kiépített – öntözési rendszer. Az ezzel párhuzamosan létrejött öntözési közösségek, a „huerta”-ák (öntözési egységek) túlélték a Kasztíliai királyok centralizációs erőfeszítéseit, továbbá a nem is oly régre visszanyúló Franco-diktatúrát is.

A Fülöp-szigeti „zanjaras” a spanyol gyarmatosítás eredménye. A történelmi kihívások ellenére ezek a közösségek fennmaradtak, köszönhetően annak, hogy rugalmasan kezelték a megváltozott körülményeket. Az ott élők a múltjukat emlékeikben megőrizve reménykednek egy közös jövőben. Számukra meghatározó értéket képvisel a jó hírük megőrzése, és az, hogy egyúttal megbízható tagjai legyenek a közösségnek. Itt az emberek egymás mellett élnek és művelik mind a közös, mind pedig saját telküket, miközben számítanak arra, hogy egykor majd gyermekeik és unokáik fogják folytatni az általuk megkezdett munkát, az anyaföld művelését. Valamely költséges befektetés, vagy éppen természetvédelmi megszorítás esetén tudatában vannak annak a ténynek, hogy nagy valószínűséggel csak leszármazottaik fogják megélni a pozitív következményeit a részükről önkéntesen vállalt erőfeszítéseknek.

A működési szabályok nagyon eltérőek lehetnek egymástól – már csak a sajátos környezeti adottságok miatt is –, tehát nem lehet elégséges egyetlen megoldási séma kidolgozása.

Japán közösségekben a helyben élő család az „eltulajdonító”, nem pedig maga „a személy”, míg Svájcban például azokat a férfiakat tekintjük annak, akiknek az ingatlanja és állandó lakóhelye a közösség területén van. Spanyolországban a vízhez való jog a földhöz kötődik, függetlenül attól, hogy a mezőgazdasági termelő helyben lakik, vagy sem, örökölte, vagy éppen vásárolta az ingatlant. A Fülöp-szigeteken egy egészen bonyolult rendszer alakult ki a haszonélvező és tulajdonos között. Összefoglalva tehát, az „eltulajdonításra” vonatkozó szabályok, a kapcsolódó időpontok, helyszínek, ellenszolgáltatási javak esetenként változnak.

A következőkben tekintsük át az úgynevezett „Tervezési elvek”-et, amelyek tartalmazzák mindazon alapfeltételeket, melyek elengedhetetlennek bizonyulnak egy adott intézmény sikerességéhez a célból, hogy az biztosítani tudja a közös források fenntarthatóságát a jövendő generációk számára is.

2.3. táblázat - Tervezési elvek az intézmények részére a közös források fenntarthatóságára

1

A rendszer határainak egyértelmű meghatározása

A személyek vagy családok részére (akiknek joga van a közös javak hozamának eltulajdonításra) világosan meg kell jelölni a határokat a kérdéses közös természeti forrásokkal kapcsolatosan.

 
 • Meghatározni a szóban forgó erőforrások keretét, azokkal való fenntartható gazdálkodás alapfeltételeit, azokat a szervezeteket, vagy személyeket melyek részt vesznek az egységes akcióprogramban.

 • Amennyiben lehetséges, határozzuk meg a résztvevők által előidézett várható hasznot a befektetésük arányában.

 • Melyek az erőforrás-áramlási egységek és kik az eltulajdonítók.

2

A tulajdonjog rendjének és a szolgáltatások, valamint a helyi feltételek összeegyezhetősége

Azok a szabályok tartoznak ide melyek, időben, helyben, és technológiáját tekintve korlátozzák a helyi feltételek és egyéni szolgáltatások függvényében (munka, anyagi-, vagy pénzügyi szolgáltatások...) az erőforrás-áramlási egységek eltulajdonítását.

 
 • Minden résztvevőnek pontosan tudnia kell, hogy milyen közös erőforrás áramlatokra számíthat a helyi szabályoknak, kulturális és társadalmi feltételeknek megfelelően. A közös-tulajdont meghatározó szabályok hasonlíthatnak a magánjogi előírásokhoz.

3

A közösen választott rendszer szerkezete

A résztvevők miként változtathatják meg vagy befolyásolhatják a közös működési szabályokat.

 
 • Mindig könnyebb saját elhatározásból szabályozókat felvállalni, mint azokat később betartani, vagy betartatni.

4

Az ellenőrzés

Az „eltulajdonítás”, a közös erőforrások használatának ellenőrzésére, a szabályok betartatására egy független személyt, vagy éppen egy „eltulajdonítót” kell felkérni, aki beszámolási felelősséggel is bír.

5

A bírságok fokozatossága

Azok az eltulajdonítók, akik megszegik a szabályokat fokozatos (a megszegés súlyosságának és körülményeinek megfelelően) bírságot kapnak a megbízott ellenőrtől, vagy eltulajdonítótól…

 
 • Sokszor egy jó szabályozás, vagy egy etikailag egészséges közösség nagyrészt csökkentheti az ellenőrzések költségeit.A csalókat a leghatékonyabban, azok az eltulajdonítók tudják ellenőrizni, akiknek a saját érdekeit sértik. Az a személy, aki azonosít egy szabálysértőt, az növeli a közösségen belüli tekintélyét, miközben az elkövető veszít jó híréből. Miközben ellenőrzésre kerül a szabályok betartásának kérdése, megfigyelhető az is, hogy ki mennyire, milyen mértékben teszi mindezt saját szabad akaratából. „A szabadon vállalt kötelezettséget akkor tartom be, a vészhelyzetektől eltekintve, ha biztos vagyok abban, hogy azt a többi tag is betartja”.

6

A konfliktuskezelés mechanizmusai

Az eltulajdonítók vagy meghatalmazottaik rendelkezzenek egy megfelelő fórummal a konfliktusok gyors és hatékony kezelése érdekében.

 

Abban az esetben, ha a személyek egy hosszú távú együttműködést terveznek, akkor mindig meg kell vizsgálni minden eshetőséget, hogy azok bekövetkezése esetén, mi módon alkalmazhatjuk az adott szabályokat. Néhány erőforrás esetében a komolyabb problémák elkerülése érdekében érdemes egy olyan jogi vonulatot is beépíteni a szabályozásba, aminek segítségével egyes konfliktusok elkerülhetővé válnak.

7

A helyi szervezési jogok minimális szintű elismerése

Az eltulajdonítók által létrehozott helyi szervezeti jogok elismerése a kormány és más felsőbb hatóság által (EU, nemzetközi egyezmények, stb...)

 

A központi hatóságnak legalább hallgatólagosan el kell fogadnia a helyi közös természeti-erőforrás irányítási szabályokat.

8

A közreműködő vállalatok

A különböző feladatkörök, szolgáltatások, ellenőrzés, konfliktuskezelés, kormányzás a közreműködő vállalatokra bízhatók.

 

Majdnem minden természeti erőforrásnak a helyi közösségek által gyakorolt irányításában vannak külső szolgáltatók vagy alvállalkozók.


Nem lehet minden helyzetre/körülményre kiterjedő útmutatást adni, annál is inkább nem, mert egy közösség működése a partnerek elkötelezettségétől is nagyban függ. Egyetlen logikus felépítésű tervezet sem képes biztosítani minden egyén megfelelő szintű együttműködését – még a legjobb elveken alapuló közösségi szabályozás keretében sem.

Az eddig leírtak egyértelműen bizonyítják a lehetőségét a természeti erőforrások helyi közösségek általi kezelésének, de ez nem jelent szabályszerűséget a közös erőforrás gazdálkodás területére nézve.

A policentrikus állami intézmények (járás)

A helyi közösségekkel ellentétben a policentrikus állami intézmények államhatósági jogokkal is rendelkeznek, minek következtében, illetékeket vethetnek ki, adót szedhetnek, kötelezhetik a közösségi tagokat kötelezettségeik betartására, bírósági eljárást kezdeményezhetnek, vagy szolgáltatásokat nyújthatnak. Ha a policentrikus intézmény, mint regionális szervezet működik, a tagok, vagy azok szövetsége hatáskörén belül szabadon jár el.

A járás nem más, mint egy állami vállalkozás, ami több szervezettel együttesen valósítja meg a kitűzött erőforrás gazdálkodási célokat. Tehát a központi hatalom helyett kialakult egy policentrikus állami intézmény a kifinomult eljárási rendszerek megvalósítására.

Nézzünk egy példát. Az Egyesült Államok képes volt visszaállítani a víztározók teljes kapacitását, továbbá megvalósítani egy „édesvíz sorompót” a tengervíz és az édesvíz tározók között, ugyanis rendelkezik azzal a szükséges állami hatalommal és forrásokkal, aminek következtében a felmerült költségek fedezete adó illetve illeték formájában beszedhetővé vált. Egy hasonló intézmény képes lehet arra is, hogy elhárítsa a fizikai akadályokat a víztárolók építése, illetve a talajvíztározók újratöltése kapcsán, mind ezek birtokában pedig képessé válik nagy vízgyűjtő területek vízhasználatának hatékony irányítására is. A vízgyűjtő medence menedzsmentjének társadalmi, gazdasági és pénzügyi vonzata egyaránt nagyságrendekkel kisebb, mint a károsodása illetve megsemmisülése esetén bekövetkezett anyagi károk költsége.

A természeti erőforrások helyi közösségek által gyakorolt irányításának keretei

Napjainkban a közös erőforrások rendszerének irányításában a piacgazdaság és az állami hatósági szerveztek vesznek részt elsődlegesen. Ez a politikai koncepció a legtöbb esetben vagy a Hardin által leírt „közvagyon tragédiájához” vagy „a rab dilemmájához”, vagy pedig a politikai irányokat megkerülve a Marcos Olson által ajánlott kollektív cselekvéshez vezet. A három modell nem képes a kollektív haszon érdekében történő működésre.

Az „eltulajdonítók” egy bizonyos része, az Egyesült Államokban, Fülöp-szigeteken, Japánban, Spanyolországban, vagy éppen Svájcban évszázadok óta képes kezelni a másodfokú dilemmát és létrehozni az ehhez szükséges intézmény rendszerét.

A megoldási javaslatok bár eltérőek, de a fő cél minden esetben ugyanaz: az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás a közös és személyes javak érdekében.

Az egyes erőforrás-áramlási egységek elosztása eltérő, de a közös erőforrások rendszerében soha nem volt privatizáció. Ez utóbbi nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egyes víztározó rendszerek gazdaságában policentrikus állami intézmények is részt vállaljanak. Bizonyítható, hogy egyetlen sikeres természeti erőforrásoknak a helyi közösségek által gyakorolt irányításában és tulajdonjogában sem észleltünk igazságos állami beavatkozást. A legtöbb sikeres intézményrendszerben viszont megfigyelhető egy jól működő állami közreműködés, még ha az nem is mindig súrlódásmentes.

A piacgazdaság keretein belül azonban az államnak pontosan definiálnia kellene egy alkalmazható jogi szabályzórendszert, amit a természeti erőforrások védelmében érvényesíteni szükséges. Be kell azonban látni, hogy az eltulajdonítok által létrehozott közös erőforrások rendszerének működése sem mindig optimális.

Tanulmányuk[49] azon kívül, hogy megkérdőjelezi a feltevést, miszerint a nemzetközi hatóságok által létrehozott jogi keretek csodaszerek lennének a kimerülő természeti erőforrások megmentésére, fel kívánja hívni a figyelmet a lokális közösségi erőforrások előnyeire is, még abban az esetben is, ha azok túlságosan összetettek és esetenként bizonytalanok.

A közös erőforrások rendszerének összefüggéseiben az egyének folyamatosan kommunikálnak ez által hatnak egymásra egy bizonyos fizikai és lokális környezetben. A folyamatos kommunikáció eredményeképpen hamar kiderül kik a megbízhatók, valamint, hogy milyen hatással lesznek cselekedeteik a többi „eltulajdonítóra” továbbá a szóban forgó erőforrásra. Tudatában vannak a szerveződési lehetőségek azon formájával, amelynek során tevékenységeik a lehető legkisebb terhelést jelentik a természet számára.

Abban az esetben, amikor az egyének egy ilyen környezetben élnek hosszabb ideje, és eközben megosztják egymással közös etikai és cselekvési normáikat, valamint viszonossági modelljeiket, nem csoda, hogy ezek alapján rendelkeznek olyan szociális tőkével is, amely elősegíti az elviselhető erőforrás-gazdálkodáshoz kapcsolódó intézmények megalakulását.

A hitelképes elkötelezettség és a kölcsönös ellenőrzés rendszerének megvalósítása

Vajon mi lehet az oka annak, hogy egyes „eltulajdonítók” képesek módosítani intézményi szabályzórendszerüket a változó körülményeknek megfelelően – és teszik mindezt szabad akaratuktól vezérelve egy közös erőforrás rendszer létrehozása érdekében –, miközben mások képtelenek erre? Nem mindig magyarázható egyszerűen egy szabad akaratból, mindenki által elfogadott intézményrendszer létrehozása.

Az ellenőrzési rendszerek létrejöttének módjáról beszéltünk már, és szó esett arról is, hogy az egyének miként alkotják meg szabályaikat, szabványaikat, melyeket a lehetőségekhez mérten be is tart.

Elvárható tehát, hogy elkötelezi magát a szabályok betartása mellett amennyiben:

 • meghatározza azon „eltulajdonítókat”, melyek felhatalmazottak a közös erőforrás használatára,

 • a kérdéses – jól körülhatárolt – közös erőforrások rendszerét és azok eltulajdonításának feltételeit elfogadhatóan határozza meg,

 • amelyek szabályait maguk a helyi eltulajdonítók határozzák meg,

 • a szabályok betartásának ellenőrzését egy olyan ellenőr végzi, aki egy a helyi eltulajdonítók által elfogadott személy, és egyben beszámolási kötelezettséggel is bír feléjük,

 • és végül, a szabályok bármilyen mértékű be nem tartása, büntetést von maga után.

Példaképpen több helyi Agenda 21 készült Franciaországban, valamint Svájcban, melyek keretében többek között bebizonyult, hogy a személyek hozzáállása bizonyos dilemmákhoz, a kultúrától és a helyi tradícióktól függ. Ami annyit is jelent, hogy nem másolható és így nem is készülhet alkalmazható recept. Két francia településen készítettünk a Lyoni és Lausanne-i egyetemekkel közösen helyi Agenda 21-eket Burgund és Beaujolais régióban. Mindkét településen, ha nem is ugyanolyan mértékben, de három kihívással álltunk szemben:

 • a demográfiai deficit és a lakosság elöregedése

 • A természeti erőforrások túl-használata, talaj, víz, stb...

 • a földbirtokok elaprózottsága és az ebből fakadó értékesítési gondok, sokszor elég jelentős minőségbeni különbségek a különböző birtokok borai között..

Ahelyett, hogy azt feltételeztük volna, hogy a szereplők képtelenek összefogni a probléma megoldása érdekében, abból indultunk ki, hogy közös érdekű személyek tapasztalata, valós helyzetekben segítségünkre lehet a probléma megoldásában. Ennek megfelelően bizonyos erőfeszítéseket kell tenni a problémák megoldására a közvagyon semmiből való megszervezésére. A személyek tehát hivatottak lettek megalapozni saját és mások sikerét?

Milyen tanulságokat és tapasztalatokat vonhatunk le annak érdelében, hogy használjuk fejlesszük, az elméletet jobb kollektív cselekvés irányában?

A Beaujolais-i tapasztalat talán a legalkalmasabb az elmélet gyakorlati alkalmazásának bemutatására, még ha a teljes projektet nem is lesz lehetőségünk részleteiben bemutatni.

A település története a neolitikus korra nyúlik vissza, amit egy talált tűzkő igazol. A talajként fő mészkő alkotja, ezért a 17. és a 18. században, a kőfejtők tevékenysége nagyon fontos volt. A Lyon-i épületek tanúskodnak az odaszállított építőanyagokról. A település a Galoche folyó partján 375 méter magasan fekszik, területe 776 ha, lakossága 2111 lélek. Gazdasági tevékenységének a gerince a szőlőtermesztés és borászat, a kereskedelem, kézműipar és a turizmus.

Főbb kihívások és veszélyek:

 1. Árvizek a tavaszi és őszi nagy esőzések alkalmából a leggyakoribbak

  • lapályi árvizek

  • özönvízszerű árvíz

  • felhőszakadás esetén csurgások városi területeken

 2. Földmozgások a földösszetételéből vagy a földhasználat következtében

  • A csurgások, földcsuszamlások és sár folyások

 3. Területfejlesztési és demográfiai kihívások, ez utóbbinál, nem a népesség csökkenés hanem éppen annak exponenciális növekedése okoz problémát.

A Local Agenda 21 keretében 1997 és 2002 között, elsőként a kihívások és veszélyek két első pontjával foglalkoztunk többek között a „Természeti erőforrások helyi közösségek által gyakorolt irányítása és tulajdonlása ” kutatás alapján.

Egy részletes helyzetelemzésre és SWOT elemzésre támaszkodva, lakossági fórumokon mutattuk be a főbb veszélyeket, az árvizet, szárazságokkal és termőtalajjal kapcsolatban, ezt követte, a fórumok tapasztalataira építve, egy rövid összefoglaló minden háztartás részére. Majd újabb fórumok következtek az érdekelt felek bevonásával és végül egy „nyilvános vita” az idevonatkozó francia törvényeknek megfelelően.

A fentiek során kialakultak az érdekelt felek munkacsoportjai, tehát azok a fórumok, ahol már a megoldásokról volt szó, mi lenne a legjobb megoldás:

 • Ha az állam foglalkozna a kérdésekkel és irányítaná azokat törvényeken és rendeleteken keresztül, az ellenőrzés bürokratikus költségeivel? Ezt a megoldást nem kellett ecsetelni, mindenki ismerte a hátrányait, többek között, hogy végső soron a központi hatalom dönt, ahogy mondják a vidékiek „a párizsi bürokrácia”.

 • Ha a magánjog alapján az érdekeltek próbálnák bizonyos befektetések árán megvalósítani a szükséges ráfordításokat és az objektumok karbantartását? A magántulajdon felelősségvállalása már elfogadhatóbbnak tűnt, de felvetődött a kérdés, hogy ha valaki csak haszonélvezője a befektetéseknek részt fog-e vállalni a közös teherből és hogyan?

 • Helyi csoportok alakulnának a különböző helyi problémák megoldására? A vízvédelem és vízellátás, valamint a talajerózió szorosan összefüggenek, így egyben kell őket kezelni, ami igaz szövevényesebb, de holisztikus formában oldja meg a problémát.

Egy éven át tartó fórumokon való megbeszélések, alkudozások, szakértői vélemények és viták eredményeként a felek úgy tűnt közös nevezőre jutottak, majd egy további„nyilvános vita” következményeként megszületett a döntés: a helyi közösségek foglalkoznának a problémáikkal.

Újabb szakértői tanulmányok készültek, - melyeket kezdettől fogva a két egyetem végzett -, hogy pontos leírások és költség-haszon elemzések készüljenek, minden területileg lehatárolt közösség számára. A probléma és a lehetséges támogatások ismeretében dönthettek a személyek és családjaik, hogy részt vesznek-e vagy sem a projektben. Első körben a tulajdonosok 62 % fogadta el a terveket, ami ugyan szép eredmény, de nem volt elég koherens területek kialakítására, jött tehát egy kis "meggyőző munka". A végén, bár egy kis propaganda árán, de sikerült mindenkit meggyőzni.

Mára a befektetések jelentős része elkészült, az árvíz-kérdés ellenőrzés alatt áll, az aszály-problémák pedig egy jobb vízgazdálkodási rendszer kialakítása révén elviselhetőbbé váltak.

Bár elképzelhető, hogy nem mindenki elégedett, de jó jel, hogy a kezdeményezőket, a gazdák maguk kérték fel, hogy foglalkozzanak a 3. problémával is, kiegészítve azt egy közös borértékesítési projekttel.

Abban az esetben, amikor a fentebb említett pontok teljesülnek, akkor több mint valószínű, hogy egy mindenki számára előnyös és hitelképes elkötelezettség alakul ki.

Egy közösség hatékonyságát az alábbiakban leírt változó körülmények is befolyásolni képesek:

 • a döntéshozók száma,

 • a kollektív haszon eléréséhez minimálisan szükséges résztvevők száma, mely függ a közös erőforrástól és a helyi körülményektől,

 • azonos érdekeltség,

 • tekintélyen alapuló vezetés, valamint más technikai, organizációs stb. kapacitásokkal rendelkező személyek jelenléte.

Kezdetekben csak kisebb sikerekről beszélhetünk, ellenben idővel ezek az eredmények megalapozzák a lehetőségét egy sokkal nagyobb és komplexebb közösségi intézmény létrehozásának, egy, a természeti erőforrások helyi közösségek által gyakorolt irányítási és tulajdonjogi, a fenntartható fejlődésre alapozott sikeres rendszer megalkotására.

A tulajdonjogi keretek átrendezésének feltételei

Amikor a közösség tagjai közül bizonyos személyek döntéshozatali pozícióba kerülnek, olyankor – bár lehet, hogy csak tudat alatt, de – figyelembe vesznek különböző feltételeket. Az első és legfontosabb az általuk internalizált etikai és jogi szabályozás, melyek eredendően meghatározzák befektetéseik (tőke, energia, szellemi alkotás, munka stb.) várható hozamát és azok megtérülési idejét (rövidtáv, középtáv esetleg generációkon átnyúló megtérülés).

Példaként folytathatjuk a Bojeaulais-i projektünket: mint már korábban említettük, a gazdák kérték, hogy foglalkozzanak a 3. problémával is, kiegészítve azt egy közös borértékesítéssel.  A korábbi projektek idején a közös javak hozamának elosztásai feltételeit már a kezdetekkor tisztázták, így ennek köszönhetően ennek, közel 10 éven át a folyamat zökkenőmentesen zajlott.

Azonban a helyi közösségek ezen új elképzelése már sokkal nehezebben átlátható a hozamok elosztása tekintetében, ebben a helyzetben nem lesz könnyű megfelelni mindenki igényének, és kijelölni a mindenki számára elfogadható határokat.

Arról nem is beszélve, hogy a területfejlesztés egy igen összetett kérdés, melyben mind a közjog, mind pedig a magánjog erősen összefonódnak. Az is kérdéses, hogy egyáltalán milyen kormát kellene öltenie az együttműködésnek a helyi, regionális valamint a nemzetközi hatóságokkal. Minden esetre sikerült összehívni az érdekelt feleket egy „nyilvános vita” keretében a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően.

A nyilvános vita középpontjában a projekt jellemzőinek és céljainak meghatározása állt. A vita négy fő célja:

 • tájékoztassa a nyilvánosságot arról, hogy melyek a jellemzői, kívánatosságai és céljai a projektnek,

 • annak biztosítása, hogy a lehető legszélesebb körű nyilvánosság akarata kifejezésre jusson és meg tudjon jelenni a különböző médiumokban (írott sajtó, TV, rádió, internet, etc...),

 • a döntéshozók, tervezők, befektetők értékelési folyamatának új elemekkel való kiegészítése,

 • az érdekelt felek minden rétegének és személyeknek a bevonása a közös döntésbe.

A fent leírtak eredményeként egy költség haszon elemzés alapján döntés született a projekt második lépésének tartalmáról és a meglévő normák elveinek tiszteletben tartásával, a helyi közösség kibővül a szakma más, földrajzilag nem a közösség területén gazdálkodó új tagokkal.

A következő lépésben még egyszer felülvizsgáltuk a közös erőforrások nagyság és strukturális változásának várható hatásait valamint az új termelési technológiák hatását a meglévő struktúrákra és az ennek megfelelő eltulajdonítási technikákat. Mindez újabb kihívásokat tartogatott abból kifolyólag, hogy nem minden eltulajdonító borász, így egy szövetkezetet iktattunk be a termékek marketingjére és forgalmazására, melyben a tagok egy része újabb befektetéssel lett szövetkezeti tag.

A fent leírtak pedig természetesen együtt jártak az ellenőrzési költségek növekedésével, mert amíg az eltulajdonítok eddig maguk végezték az ellenőrzést, addig az új rendszerben a kvóták betartását külső ellenőr fogja végezni a szervezet elnökének felügyelete alatt.

Ezzel egy időben történik a közösség negyedéves utóellenőrzése is, valamint annak vizsgálata, hogy a természeti erőforrás szolgáltatásait ne lépjék túl.

Ezt követően elkezdődött egy átfogó piaci elemzés, annak megállapítására, hogy mi lenne az előnyösebb :megtartani a termelők már meglévő etikettjeit, vagy esetleg egy új, két nagy családra osztott címkét létrehozni a két nagy szőlőfajta számára, egyrészről a kékfrankos a mészkőhegység jellegzetes ízével mint vörös- és rozébor, valamint a 15 éve telepített Chardonnay számára. A vita nyitott, talán a legjobb volna egy közös helységnév keretében megkülönböztetni a termelőket. Jelen megoldás nem szorította ki a már meglévő helyi szereplőket sem tulajdonrészükből, az „eltulajdoníthatók” pedig megmaradnak a „status quonál”.

Az imént ismertetett racionális viselkedési módok tükrében előre jelezhetővé válik, hogy az egyének miként fogják megválasztani saját stratégiájukat, amelyben biztosra vehető, hogy a remélt haszon minden esetben meghaladja majd a számítható költségeket.

Egy szabályozási rendszer kiválasztásában az alábbi feltételek valamelyikének meg kell jelenniük (33. ábra):

 • a meglévő állapot, vagy szabályok tovább vitele, a „status quo”,

 • egy új állapot, vagy szabályozási rendszer támogatása, illetve egy vagy több szabály megváltoztatása a „status quo”-ban.

Elképzelhető olyan eset, amikor több alternatíva is lehetséges egy időben, de a végleges javaslatban a megoldás mindig valahol félúton van a változás és a „status quo” között.


Az, hogy miként viszonyul a közösség tagjai közül vezetői pozícióba került egyén az intézményi szabályrendszer megváltoztatásához, nagyban függ attól, hogy milyen megbízható információi vannak a várható előnyökről, hozamról, és annak hátrányairól.

A költségek megítélése szintén a rendelkezésre álló információktól, azok hitelességétől és megbízhatóságától függ. Hogy a lehetséges, szóba jöhető alternatívák közül (melyek a változás és a „status quo” állapotai között szabadon változhatnak) melyiket választja a vezetői státusszal rendelkező egyén, az annak a függvénye, hogy a kalkulálható költségvonzat pozitív, vagy éppen negatív irányban módosítja az aktuális helyzetet. Ez utóbbi alapján lesz képes a vezető a döntéshozatalra a természeti erőforrások helyi közösségek által gyakorolt irányítást és tulajdonjogot szabályozó intézmény létrehozásáról, vagy éppen annak szabályzati módosításáról.

Ha az alábbi három feltétel teljesül, akkor az intézményi elemzéseket végző személynek csak a változó értékeket kell előrelátnia ahhoz, hogy mérlegelni tudja az egyéni stratégiákat:

 • egy sommás eljárás létezik-e minden megválaszolandó kérdés esetén,

 • teljes mértékben meghatározható-e a megfelelő információk ismeretében a költségvonzat és bevételek nagysága ahhoz, hogy képet alkothassunk a várható haszonról,

 • a résztvevő személyek egyszerű és direkt hozzáállást fognak-e adoptálni, stratégiai elgondolások és attitűdök helyett.

A várható hozamok értékelése

Egy „eltulajdonító”, vagy elemző költséghaszon-elemzése, illetve az annak segítségével készült megbízható hozamértékelés abban az esetben mondható megfelelőnek, ha az alábbi kérdésekre a dokumentáció megadta a pontos válaszokat:

 • Melyek lesznek a jövőben várható erőforrás-áramlási egységek, és milyen ezek értéke a status quohoz mérve?

 • Milyen erőforrás-áramlási egységekre vonatkozó ingadozásokra kell számítani a jövőben a Status quoval szemben?

 • Milyen minőségi javulást jelentene az új intézményrendszer?

 • Jobban biztosított-e a közös erőforrások és az erőforrás-áramlási egységek hosszú távú fennmaradása és/vagy szolgáltatásai?

 • A konfliktus helyzetek lehetősége, csökken, megmarad, vagy növekszik az új szabályozás következtében?

A fenti kérdések megválaszolása, nagyban függ néhány jellemző helyi faktortól: Ilyen például:

 • az „eltulajdonítók” száma,

 • a természeti erőforrások rendszerének nagysága,

 • az erőforrás-áramlási egységek időbeli és helybeli változékonysága,

 • az erőforrás rendszerének pillanatnyi állapota,

 • a piaci viszonyok,

 • az elmúlt idő konfliktusainak típusa, résztvevői és száma,

 • az eltulajdonítókkal kapcsolatos és történeti írott adatok léte,

 • a status quo speciális szabályainak jegyzéke,

 • a javasolt speciális szabályok.

A már meglévő és működő szövetkezetek, vagy egyesületek helybeli jelenléte segítséggel tud lenni a fenti kérdések megválaszolásában.


A várható haszon elemzéséhez szükséges információkat be kell szerezni, majd pedig ezután következik az adatok logikus folyamatokba szervezése és elemzése.

A költségek becslése és elbírálása

A költségekkel kapcsolatos információk feltárása szintén a társadalmi, kulturális, politikai és helyi adottságok függvénye. Kettő nagy kategória határozza meg az intézményi rendszerek szabályozásának költségeit:

 • A szabályok változtatásával egyenesen összefüggő és jól átlátható költségek. Amennyiben már ezek a költségek meghaladják az intézményi rendszer átalakításának remélt hozamát, akkor nincs szükség további költséghaszon elemzésre. Az „eltulajdonítók” megmaradnak a status quonál, még ha az nem is a leghatékonyabb működéssel bír.

 • Az átalakulás költségei. Ezek a költségek nagyban függenek attól, hogy a közösségben vannak-e rátermett vezetők.

A vonatkozó információk összetettsége végett azok maradéktalan begyűjtése szinte lehetetlen vállalkozás.


Az intézményi alapszabályokat általában szekvenciálisan szokták módosítani. Azon szabályok esetében, melyek kevés költséggel és egyben nagy hozammal járnak, a módosítást nagyobb eséllyel végre lehet hajtani, ellentétben azokkal, ahol a változtatás költségvonzata jelentősebb.

A kidolgozott stratégiák meghatározó szerepet játszanak mind elkötelezettség szempontjából, mind pedig az alapszabályok lefektetése – mint továbbfejlesztés – szempontjából. Például, abban az esetben, amikor néhányan konfliktuskereső stratégiát folytatnak, a szabályok elfogadtatásának költségei megtöbbszöröznek.

A meglévő, korábban elfogadott alapszabályok módosításának is meghatározó szerep jut a kormányzási költségek vonatkozásában. A működési szabályok módosulása hatással van az „eltulajdonítók” költségeire, azon belül is például az osztalékukra. Az osztalékok változása módosító hatással lesz a rendszerben uralkodó konfliktus helyzetekre, ami megnehezíti a jövőbeli közös megállapodások lehetőségeit.

Amennyiben léteznek közös megegyezésen alapuló előírások az alapszabályok módosítására abban az esetben a módosítás költségei is tervezhetőbbé válnak. Előfordulhat olyan eset is, amikor az „eltulajdonítóknak” hatósági engedéllyel kell rendelkezniük az alapszabályok módosításhoz, ilyenkor a költségek hathatós növekedésével kell számolni.

Előfordulhat, hogy a múltban az „eltulajdonítók” már komolyabb összegeket kifizettek legális, vagy akár illegális úton, ez a tény pedig meghiúsíthatja az alapszabály módosító terveket, ugyanis nem csak a jelentős várható kiadások, de a kiszámíthatatlanság is fékező erőként hat ilyenkor. Természetesen az is komoly szerepet játszik a költségek alakulásában, hogy mit engedélyez, vagy éppen mit nem a felügyelő hatóság, nemzeti törvény, esetlegesen az alkotmány.

Az alapszabály felügyeletének költségei

A költségek egy részét az alapszabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése képezi. Felül kell vizsgálni, hogy a közösség tagjai teljesítik-e az alapszabályban lefektetett vállalásaikat, nem szegik-e meg az abban foglaltakat. Ez egy rendkívül idő- és költségigényes folyamat, ellenben fontos, ugyanis a rendelkezésre bocsátott erőforrások más tevékenységek költségeinek fedezetére nem használhatók fel. Valamely közhatalmi ellenőrzés, bírósági végrehajtással, komoly költségeket, és ebből kifolyólag jelentős haszonkiesést jelenthet. Az ellenőrzési folyamatok jelentős mértékben függnek a közös erőforrások fizikai, piaci tényezőitől, a kitermelési technológiáktól, stb. Minél jelentősebb a szóban forgó erőforrás, annál magasabb annak ellenőrzési költsége. Szem előtt kell tartani annak határait, és azt, hogy kik férnek hozzá a kérdéses erőforrásokhoz, és milyen mértékben részesülhetnek az erőforrás áramlási egységekből. Ellenkező esetben az erőforrás fenntarthatóságát kockáztatjuk.


A szabályozásnak csak akkor van értelme a működés szempontjából, ha azt megfelelő időközönként felülvizsgálják. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az ellenőrzések gyakorisága jelentős hatással van a költségekre, ennek következtében pedig a haszonra.

A rendszeres időközönként végzett közös erőforrás ellenőrzések (például alpesi legeltetés, erdőgazdaság stb.) jellemzően alacsonyabb költségvonzattal bírnak, mint azok, ahol az eltulajdonítók kvótáinak betartását, technikáját és mennyiségét vizsgálják.

Végül, de nem utolsó sorban pedig az ellenőrzési költségek alakulását az is befolyásolja, hogy a nemzeti, nemzetközi, regionális hatóságok és igazságszolgáltatás, milyen mértékben fogadja el a lokális közös erőforrások legitimitását.

Egyes országokban a kormányok jelentős támogatást nyújtanak a helyben történő közös erőforrások rendszerének működtetéséhez, míg más helyeken a nemzetközi „eltulajdonítók” helyzetén kívánnak javítani (mint például a halászati eszközök fejlesztésével - nemzetközi vörös tonhal halászat), és teszik kockára ez által a természeti erőforrások elbíró képességét.


Az alapszabály módosítás folyamata

Nyilvánvaló, hogy egy versenyen alapuló piacgazdaságban a szabályozás a versenyképesség optimalizálásának érdekében történik, ahol az egyensúly megőrzése nem lesz a modell fő erénye, sem célja. A szabad és versenyképes piacgazdaság hajtóereje a profit és ennek megfelelően szabályozási rendszere is ez utóbbit fogja a legfontosabbnak tartani. Az egyének belső értékrendszere, racionálisan, ugyanezt helyezi a középpontba.

A természeti erőforrások helyi közösségek által gyakorolt irányítása nem a fentebb említett alapokon nyugszik, így nem is lehet elvárás, hogy hatékonyság terén versenyképes legyen. Ilyen rendszerben nem releváns a piaci ár kérdésköre, a nem monetáris alapokon nyugvó közösségi kapcsolatok helyezendők előtérbe.

A gazdasági rendszert új alapokra kell helyezni. Olyan alapokra, aminek a segítségével a jövőben a krízishelyzetek elkerülhetővé válnak. Elengedhetetlen az egyének belső indíttatása, továbbá a gazdálkodás eddigi sikereit, sikertelenségeit, a vezető személyek véleményét szem előtt tartva kell célul kitűzni és megvalósítani a közös erőforrások rendszeréből való erőforrás-áramlási egységek eltulajdonításának korlátozását.

A helyi intézményi rendszerek kialakításának alapjai

Alapvető fontosságú egy új intézményi rendszer létrehozása esetén a helyi és általános rendszerek megértése céljából a helyi közösségek homogenitása és a tagjainak megalapozott, érdekmentes továbbá kiegyensúlyozott információs rendszerének kiépítése.

Egy új irányvonal a természeti erőforrások helyi közösségek által történő irányításában és tulajdonjogában csak a közösség tagjainak teljes együttműködésére alapozva építhető fel, ennek szükségességét a fenti példák is megerősítik.

Az alábbi feltételek teljesülése elősegítheti a közös megállapodás megvalósulását:

 • az „eltulajdonítóknak” el kell ismerniük, hogy a közösségi együttműködés lesz az egyetlen megoldási lehetőség, ami garantálni képes hosszútávon mind szellemi, mind pedig anyagi jólétüket,

 • minden „eltulajdonítót” ugyanazon előnyök és hátrányok illetnek meg,

 • minden közösségi együttműködésben részt vevő egyén tudatában van annak, hogy a jövő egy hosszú távú együttműködésben és jól tervezett erőforrás gazdálkodásban rejlik, tehát a befektetett energiák megtérülése egy időigényes folyamat lesz, amikor is nem számolhatunk az azonnali haszon lehetőségeivel,

 • az információk szerzése továbbá a megvalósítás relatíve alacsony költséggel megvalósítható,

 • a résztvevők bizalommal vannak egymás felé, közös etnikai mércével rendelkeznek, közös a kultúrájuk, és jelentős szociális tőkével bírnak.

 • az "eltulajdonítók" csoportja stabil és nagyságrendileg megfelel egy elviselhető erőforrás-gazdálkodás követelményeinek.

Akár a regionális, akár pedig a nemzeti kormányszervezetekről legyen szó, amennyiben nyitottak lennének a változásokra, és a fenti problémakörrel szemben pozitív magatartást mutatnának, akkor jelentős segítséget tudnának nyújtani mind a szervezés, mind pedig az alapvető felszerelések beszerzése terén. Persze ez zömében csak gondolati szinten marad meg, tekintettel arra, hogy a valós viselkedésmód nincsen éppen összhangban a fentebb említettekkel – még akkor sem, ha korrupcióról szó sincs –, a helyismereti információkkal és közösségi elképzelésekkel ellentételesen cselekszik, többnyire rendkívül magas költségvonzattal.

A fentiekre való tekintettel fel kell készülni egy fundamentális és világméretű intézményi rendszerváltásra.

Az összetett és egyben bizonytalannak minősülő kulturális, politikai, gazdasági, klimatikus és természeti helyzetekben – amit még tovább bonyolít a közösség egyes tagjainak viselkedése és stratégiája – döntéshozatal esetén nem szabad meghazudtolni emberi mivoltunkat.

Még akkor is, ha „a legmodernebb gazdasági teóriák egy globalizált világot vizionálnak egy világkormánnyal (és nem kormányokkal). Ez a világkormány lenne hivatott és felelős a társadalom re-strukturálásáért valamilyen formában, hogy növelje a népjólétet, mint azt a western filmekben az amerikai lovasság tette. Ez a kormány lenne hivatott a megmenteni az összeomló piacgazdaságot, aminek végrehajtásában persze kivalló közgazdászok látnák el tanácsokkal, a jó kivitelezés érdekében. A megálmodott rendszerben a személyeket viszont nem hozzáértőnek minősítenék helyi és általuk jól ismert és őket kollektívan érintő problémáik megoldására. Ez a felfogás egy csűrt-csavart képet ad a gazdasági és politikai kihívásokról”[50]

„Ha egy kormány korlátozni kívánja bizonyos erőforrások használatát több alternatívával állszemben :

 • az erőforrás államosítása,

 • egy policentrikus állami intézmény (járás) létrehozása,

 • egy kisebb alcsoportnak való privatizálás,

 • az erőforrás államosítása, majd újra privatizációja,

 • a természeti erőforrások helyi közösségek által való tulajdonjogának majd irányításának támogatása.

Az első négy lehetőség kapcsán felmerül a kérdés, hogy milyen módon fogja a már meglévő helyi közösségeket kiszorítani tulajdonukból ?”[51]

Ami meglepő Rolph megfigyelésében, hogy azt éppen a talajvízbázisokkal kapcsolatban tette, amelyek kapcsán világosan kiderült, hogy az államhatalom amorfnak, tökéletesen képtelennek bizonyult a probléma megoldásában. Úgy látta mintha az eltulajdonítók fordultak volna a kormányhoz és nem pedig úgy, hogy ők maguk oldották meg a vízi-erőforrás fenntartható gazdálkodását bírósági ügyek közbeiktatásával.

A társadalmi problémákat kutató szakemberek sokszor a természeti erőforrásokkal kapcsolatban egy drasztikus állami beavatkozást látnak megoldásnak. Miért?

 • Úgy tekintenek a személyre,[52] mint egy olyan tagjára a közösségnek, aki csak a rövid távú haszon maximalizációban képes gondolkodni, a hosszú távú hozamot figyelmen kívül hagyva.

 • azt gondolják, hogy egy olyan csapdába estek, amihez feltétlenül szükséges valamiféle állami beavatkozás.

A kiindulási pont ugyanis az, hogy a közösségi erőforrás gazdálkodás nem lehet hatékony anélkül, hogy meg ne vizsgálnák működési szabályzataikat, ellenőrzési rendszereiket, hogy milyen információs rendszerekkel rendelkeznek egy integrált emberi gazdálkodás érdekében, továbbá, hogy milyen módon osztoznak az erőforrás-áramlási egységeken.

A központosított megoldások – melyeket előszeretettel ajánlanak –, mindig egy ideális piacgazdaságból és egy ideális államhatalomból indulnak ki.

Bizonyított tehát, hogy az erőforrások fenntartható gazdaságára, új társadalmi és intézményi rendszerek létesítése szükséges. Ez érinti a teljes társadalmat, gazdaságot, a jelenlegi politikai berendezkedést.

Elértünk ahhoz a ponthoz, amikor már nem is azon kell gondolkodnunk, hogy mi a „fenntartható”, hanem azon, hogy ökológiai és saját életünk szempontjából mi az, ami még „elviselhető”, az összeomlás elkerülése érdekében. A választás lehetőségét már elszalasztottuk, a növekedés határait pedig már jóval több, mint fél évszázada átléptük.

Egy új intézményrendszer koncepciójának kidolgozása nem egyszerű feladat, de kötelező. Ehhez kapcsolódóan az erőforrás gazdálkodás egy különösen jelentős kihívást jelent az egyre növekedő számú emberiség számára, ahol is a feladatok megoldásának kulcsa a megfelelő alapok lefektetésénél és a helyi közösségek szintjén kezdődik.

Lisszaboni szerződés a XXI. századi Európáért

A belső piac létrehozása, illetve működése keretében, valamint a környezet megőrzésének és javításának szükségességére tekintettel az Unió energiapolitikájának céljai – a tagállamok közötti szolidaritás szellemében – a következők:

 • az energiapiac működésének biztosítása,

 • az energiaellátás biztonságának garantálása az Unión belül,

 • az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, valamint az új és megújuló energia-források kifejlesztésének előmozdítása.

 • az energiahálózatok összekapcsolásának előmozdítása.

A fenti elveken kell, hogy alapuljon a helyi energiapolitika is.

Az energia-megtakarítási programot foglalja megába. A közvilágítási rendszerek fogyasztásának csökkentését, a közszolgálati hivatalok energia felhasználásának optimalizálását (fűtés, világítás, szervezési megoldások stb.). A program egyik legfontosabb feladata a lakossági energia fogyasztás hatékonyabbá tétele. Nincs fenntartható fejlődés energiatakarékosság és a hagyományos energiahordozókról, megújuló energiákra való áttérés nélkül.

A megoldást egy Dániából származó példán keresztül szemléltetjük:

Dániában az "Energia 2000" elnevezésű program keretében folyamatosan ellenőrzik az energiafogyasztást és kutatják a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségeit. A hatékony megoldásokat késedelem nélkül bevezetik. 1994-ben az energiafogyasztás nem növekedett a jelentős (4,7%!) nemzeti össztermék növekedés és árfolyam emelkedés ellenére sem. A megújuló energiaforrások használata az összes fogyasztás 8 % - át képviseli.

A Dán Energia és Környezetvédelmi Minisztérium energiapolitikai céljai között szerepel a CO2 kibocsátás 20 %-os csökkentése az 1988. évi értékéhez viszonyítva.

A magánszektorban az energia árszabályozáson kívül a jogszabályi ösztönzés hatására az ingatlanok energiafogyasztása mintegy 40 %-al csökkenni fog.

Ha egy épület tulajdonosa változik, akkor az engedéllyel rendelkező konzultáns irodák valamelyike (Dániában kb. 600 iroda) készít egy energiamérleget annak érdekében, hogy a lehető leggazdaságosabb energiafogyasztást érjék el az amortizációs idő alatt. (Ennek a hatékonysági vizsgálatnak az elvégzését iktatta törvénybe 2010-ben a francia állam a Grenelle de l'environnement megvalósítása kapcsán és vezette be az épületek energia címkézését.)

Dániában 1986 után bevezették az hő- villamos energiával kombinált központi fűtési rendszereket. Az állam kötelezi az elektromos energiatermelő vállalatokat a földgáz, a hulladékégetők, a lokális biomassza források, és a szél energiájának használatára.

Avedöreben, Koppenhága déli részén 1990-re egy olyan központot hoztak létre, mely 92 %-os hatásfokkal (világrekordnak számít) hasznosítja a szén energiáját. A füstgáz tisztítás megoldása is követendő modell értékű, mivel a kéndioxidból építőipari gipszet nyernek. A salakot és hamut pedig az útépítésben hasznosítják.

Koppenhágában támogatják a biomassza energiájának hasznosítását. Az elektromos szolgáltató vállalatokat kötelezik a szalma és a hulladékfa hasznosítására. Az energiahatékonyság és takarékosság érdekében szabályozzák az elektromos berendezések maximális fogyasztását is.

Dánia vezető a szélerőművek gyártásában és itt működik a legtöbb Európa szerte. Kis népességének köszönhetően a szén-dioxid kibocsátása igaz 11 %-kal csökkent, de elektromos áram importja megduplázódott. A szélturbinák környezeti mérlege, gazdaságilag, mint környezetvédelmi szempontból elég kiábrándító. Hol a hiba? A fejezet végén már ott lesz a válasz.

Az elviselhető energiagazdaság helyi szinten való megvalósításának három alapja:

 • az energia megtakarítás,

 • az energiafogyasztással együtt járó környezeti terhelések csökkentése és

 • a megújuló energiaforrások legjobb kihasználása.

A folyamat elindításához először fel kell térképezni a település legnagyobb fogyasztóit: háztartások, ipar, szolgáltatások, kereskedelem, idegenforgalom, mezőgazdaság, önkormányzat stb. Ez az első felmérés pontos adatokat és kiindulópontot fog szolgálni az energiastratégia kialakításához és a célcsoportok pontos meghatározásához. Szintén része a stratégiai tervezésnek az energiahordozók felhasználási részarányának felmérése, valamint a település energia használatából származó szennyezések csökkentési irányvonalainak meghatározása.

E felmérések alapján lehet kidolgozni a település energetikai stratégáját a fentebb említett három európai célkitűzésekkel megegyező irányban:

Energiahasználat csökkentése, az első és legfontosabb lépés főképpen a legnagyobb energia felhasználónak számító, gazdaságilag fejlett államokban. Hogyan lehet a felhasználókat kisebb energiafogyasztásra ösztönözni? Elsősorban a fogyasztók tájékoztatása révén. Például ismertetni lehetne, hogy milyen előnye származik abból a fogyasztónak, ha gazdaságosan bánik az energia felhasználásával. Másodsorban gazdasági, adóügyi ösztönzésekkel, szabályozási eszközökkel és végül önkéntes megállapodások alapján. Fontos, hogy az önkormányzatnak kell példamutatóan cselekednie és saját energia fogyasztását csökkenteni, erre a példára alapozva lehet a magánszektort energiatakarékos magatartásra ösztönözni és végül a lakosságot a probléma fontosságáról meggyőzni.

A szennyezés csökkentése érdekében meg kell határozni az elérendő célokat:

 • Melyek azok a szennyezőanyagok, amelyek csökkentésére törekszünk?

 • Melyek azok a kibocsátások, amik a legnagyobb mértékben veszélyeztetik a település lakosságát, természeti és épített környezetét, társadalmi és gazdasági jólétét.

A helyzetfelmérés alapján megismerjük az energiahordozók felhasználási részarányait, melyből következtethetünk a keletkezett szennyezőanyagok összetételére és mennyiségére megkönnyítve ily módon a stratégiai döntéseket.

 • Hány település mérte már fel veszteségét a kommunális hulladék nem megfelelő tárolásából?

 • Mennyi MJ vész el évente a biomassza rossz vagy kihasználatlanságából?

 • Feltette-e már az adott település a kérdést, hogy milyen haszonnal járna a szélenergia, napenergia, vagy vízenergia felhasználása, természetesen nem nagyipari mértékben, hanem rész szükségletek kielégítésében, mint például tanyák, vagy közlekedési táblák, parkoló órák áramellátásában, stb.

 • Milyen lehetőségek rejlenek a gyógykezelés mellett a geotermikus energia kihasználásában.

 • Ki tanulmányozza a szalma, vagy a kukoricacsutka energetikai, vagy építőanyag értékét és annak felhasználását?

A stratégiai tervek készítésénél soha nem szabad elfelejteni, hogy éppen a megújuló energiai források azok melyeket a leggazdaságosabban helyi szinten lehet kezelni. Az alábbi példák néhány lehetőséget próbálnak feltárni.

A napelemek állami támogatása nagyban hozzájárult a német napelem ipar gyors kibontakozásához és versenyképessége növeléséhez, de csak akkor várható jelentős áttörés, ha az energiakinyerés és a tárolás hatásfoka jelentősen nő. A tárolásban sokat segít az autóipar fejlődési tendenciája. Egy jó állami befektetésről beszélhetünk, valamint helyi szinten is nagyobb autonómiát biztosított politikai és gazdasági szempontból.

Néhány előremutató ötlet:

SolarImpulse: A svájci EPFL[54], valamint Bertrand Piccard és André Borschberg kezdeményezésére indult kutatás egy napelemmel felszerelt repülő kifejlesztésére, melyet egy bolygónk körüli útra terveznek. Az első éjjeli repülési kísérletet is elvégezték. Az alábbi képen látható repülő súlya 1500 kg, karbonszálas, szendvics szerkezetű elemekből építették, szárnyfesztáv 80 méter, a kutatás költsége 70 millió €. A repüléshez szükséges energiáját 12 000 db teljesen új technikájú napelem biztosítja.


Parcsolaire (napkollektor park az egyetemen) RomandeEnergie[55] - EPFL: Az egyetem és a szolgáltató közös terve egy fotovoltaikus napkelem létrehozása az egyetemi épületek tetején (kékkel jelölve a fényképen). A teljes park kiépítése több évet vesz igénybe az egyetemi kutatások és fejlesztések ütemében. A véglegesen kiépített berendezés 2 millió kWh energiát fog termelni. A mai állapotot a második kép illusztrálja. A kanton vállalatai, magánszemélyei befektethetnek, mint társ-áramszolgáltatók a vállalkozásba. Az innovatív koncepcióban minden befektető vásárolhat, egy vagy több négyzetméter napkollektort, a megtermelt energiát a RomandeEnergie forgalmazza és az éves haszon 80%-át a társtulajdonos élvezi. Egy négyzetméterre vonatkozó hozam már meg is haladja a 10%-ot és párhuzamosan megújuló energiát és egyetemi kutatást finanszíroz. Az villanyáram 30 %-át az egyetem vásárolja vissza.


Az egyetemi projekt napenergia projekt: Kékkel jelölve a napelemek tervezett helye. A már telepített napelemek helye pirossal került ábrázolásra.


Napelemsziget („Solar Island”) optimalizált és koncentrált napelemek: a napelemek konvertálják a napenergiát, elektromos és hőenergiává, ivóvizzé vagy éppen hidrogénné nagyon versenyképes áron. Az SFC technológia előnyei: alacsony előállítási és karbantartási költségek, alacsony szélérzékenység, igen előnyös életciklus, megbízható és nagy teljesítményű rendszer. A koncepció Thomas Hinderling-től (Svájci Elektronikai és Mikrotechnikai Centrum) származik. A napelemeket úszó platformokra telepítik és ezek a mesterséges szigetek alakítják át a napenergiát elektromos árammá, hidrogénné-, vagy egyszerűen csak a hővé. Így a tiszta energia előállítása, nagy mennyiségben és egyben alacsony áron termelhető. Összehasonlítva a szél vagy a napkollektorokkal, a napenergia szigetek messze a leghatékonyabb költségek haszon szinten.


Mesoscopicsolarcells and lithium ion batteries: fotovoltaikus napelemek kevesebbe kerülnek, mint a hagyományos szilícium alapú napelemek és bizonyítottan ellenállnak a hőnek is. A fejlesztési szakaszban, laborkörülmények között jól teljesítő fotovoltaikus napelemeknek bizonyítaniuk kell valós működési feltételek mellett is. Gyakorlatban számos szerves anyagból készült rendszer sérül a hőterhelés miatt és idővel használhatatlanná válik.

A svájci Federal Polytechnic School of Lausanne (EPFL) által kifejlesztett napelem sikeresen teljesítette a „kemence próbát”, melynek során 1000 órára 80°C-os környezetbe helyezve a teljesítménye kevesebb, mint 10%-ot csökkent.

Miért előnyösebb a fotovoltaikus napelem a szilíciummal szemben? Ennek elsősorban anyagi okai vannak. A hagyományos napelem nagyon tiszta szilíciumot tartalmaz, amelynek rendkívül költséges a gyártási folyamata.

Ezzel szemben a szerves anyagok nem igényelnek ilyen tisztaságot és sokkal jobban automatizálható a gyártási folyamatuk. Természetesen a teljesítményük nem olyan jó, különösen a hővédelem tekintetében.

Michael Graetzel professzor és munkatársai által az EPFL-n kifejlesztett napelem, titán-dioxid (TiO2) réteget tartalmaz, amit szerves színanyaggal borítottak, biztosítva a fény „csapdába ejtését” és egyben a hőnek ellenálló gél állapotú elektrolitot.

E rendszer hatékonysága jelenleg 9,0 és 10,6% közötti, de Graetzel professzor reményei szerint rövidesen elérik a 12%-ot. A hatékonyság a kemence teszt során csupán 6%-ot csökkent.

A legfontosabb, hogy egy amerikai szakértő szerint e napelemek előállításának költsége akár ötöde is lehet a hagyományos elemek árának.

Az EPFL szabadalmával rendelkező svájci cég most finomhangolja a napelem gyártási folyamatát.
Szélmotorok: A Szövetség Egy Fenntartható Környezetért franciaországi szervezet felszólította a francia kormányt, hogy azonnal függessze fel a tervbe vett 12 000 szélmotor építését. A tervezett szélmotorok az ország energiája 6 %-át termelnék, viszont a kivitelezés 40 milliárd €-ba kerülne az adófizetőknek.

A szélmotorok ugyanakkor a befektetőknek 22-30 %-os hasznot hoznak. Dániában van a legtöbb szélmotor, de a CO2 kibocsátás ott is növekszik! A kultúr-táj nem egy védendő örökség? Hol találni egy semleges életciklus elemzést? Az ipari lobbi megint erősebb mind a józanész! A szélerőművek telepítése során megfontolandó szempontok: értékelési kritériumok, táj és épített örökség, szociokulturális hatás, zajterhelés, természeti környezetre való hatás, faunára gyakorolt hatás. A tudományos vizsgálatok azt mutatják, hogy hatással kell számítani az érzékeny élőhelyekre, veszélyeztethet néhány védett madárfajt (zavaró hatás vagy ütközés). Hatással van az erdő- és legelőgazdaságra, felszín alatti vizekre, légi közlekedés biztonságára, meteorológiai radarokra. Tekintettel kell lenni a szélenergia gazdálkodási tervre, regionális energia stratégiai szempontból érzékeny területekre.

Megváltoztak az építészeti perspektívák is. Az épületek nemcsak használatuk során energia igényesek, de nagy mennyiségű szürke energia is kell az építőanyagok előállításához kb. 30 % az életciklusnak.

Az öko-építőanyagok (szalma, kender, birkagyapjú, toll, stb.) kiválasztásának néhány kritériuma:

 • Építés-feldolgozás: könnyen beépíthető, technikai alkalmazhatóság,

 • Egészség és kényelem: nem bocsát ki allergiát okozó gázokat vagy illékony szerves vegyületeket, pára áteresztő, jó higrometriai képességek, jó termikus inercia,

 • Környezet: jó hőellenállás és alacsony hőátbocsátás, alacsony szürke energia, jó karbon mérleg, megújuló erőforrás, újrahasznosíthatóság,

 • Helyi fenntartható fejlődés: kitermelés a helyi táj tiszteletben tartása mellett, regionális feldolgozási technikák, Hozzájárul minőségi munkahelyek létrehozásához, tartós munkahelyeket teremt, mindenki számára hozzáférhető, hozzájárul a szegénység elleni küzdelemhez. Megalapozza egy jobb helyi energia-gazdálkodás feltételeit.

A szalma, mint szigetelő anyag.

 • Nagyon jó szigetelő, kevés szürke-energiát fogyaszt felhasználásához, könnyű a beépítése, hagyományosan jól ismert és használat után újrahasznosítható, mint energiaforrás.

 • A legnagyobb gondot tűzállósága okozza, pillanatnyilag a francia CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) végez hosszú távú kísérleteket, hogy különösebb vegyszerezés nélkül találjon megoldást a problémára és alkalmassá tegye használatát középületekben is.

Kender, mint építőanyag.

 • Mezőgazdasági szempontból a kender igen hasznos (vetésforgóban is alkalmazva), gyors növekedésének köszönhetően kipusztítja a gazt, gyökerei fellazítják a talajt és hozzájárulnak a következő vetésforgók hozamának növekedéséhez.

 • Franciaországban 3000 – 5000 építkezésen használják, mint kenderbetont.

 • Igen jó statikai életciklus tulajdonságokkal rendelkezik, 1 m2 kenderbeton előállítása során 35 kg CO2 szürke energia felhasználásra kerül sor.

 • A Francia Agárminisztérium különösen hangsúlyozza a kender széndioxid nyelő hatását és hosszú életciklusát kb. 100 év.

 • Helyben termesztett és a rostot a területen feldolgozott szerves anyagnak igen jó a szürke energia és széndioxid egyensúlya.

 • Érés után a kendermagot learatják majd szárítás után olajjá préselik. Franciaországban csak most kezdik felfedezni a kenderolaj tápértékét, magas fehérjetartalmát.

 • A kender nem érzékeny a parazitákra és a kultúra nem igényel növényvédelmi kezeléseket.

 • A kender szálakat nem fogyasztják sem a rovarok sem a rágcsálók.

 • A kender habarcs és beton gyártása nem okoz különösebb nehézséget, néhány technológiai óvintézkedéstől eltekintve, mivel a vízfelvevő képessége gyors és jelentős. Ezért a kötőanyagot kell először vízzel keverni mielőtt hozzáadnánk a kenderszálat.

Építőkő.

 • Tartós, mint a kő mondják és nem csak tartós, de újrahasznosítható is. Hány katedrálist építettek a római kor romjaiból?

 • Az építőkőből gazdaságos és gyors az építkezés, amennyiben helybeli anyagot tudunk használni. A nagy francia építész Fernand Pouillon 1949 és 1962 között 13 552 lakást épített Marseille-től Párizson keresztül Algériáig.

 • Az építőkő előnyei és hátrányai: stabil; kiváló a nyomásszilárdsága, de alacsony a húzó ellenállás; jó hőtároló, ami csökkenti a belső hőmérséklet ingadozást; jó pára egyensúlyozó; magas hőátbocsátással bír, ezért egy jó hőszigetelést kíván meg, viszont inerciája következtében 10 – 30 % energia megtakarítást tesz lehetővé.

 • Sajnos komolyabb életciklus elemzéssel nem rendelkezünk.

 • Az épületkő kitermelés: gyémánt szalagos vágási technikával, sajnos sokszor 30 – 50 % selejttel jár, olasz kutatások viszont rámutatnak, hogy hamarosan egy teljes felhasználás is elérhető lesz, tehát a kitermelt anyagok maximális felhasználása megoldhatóvá válik (építőkőtől a kavicsig).

 • Ez nem azt jelenti, hogy a természetes kő „a” megoldás a jövőre nézve, hanem azt mutatja, hogy többek között ez egy lehetőség.


Használt autóalkatrészek újrahasznosítása: Franciaországban a biztosítók kedvezményeket kínálnak azoknak, akik használt alkatrészeket építenek be egy javításnál, és a kereskedők ezt még megtoldják egy 6 hónapos garanciával. Tipikus példája a jó nyerő-nyerő megoldásnak.

A fejezet végére egy rossz példa, a Desertec program. Az észak-afrikai sivatagban tervezett nagyüzemi naperőmű. Német cégek vezette konzorcium (Münich RE, RWE, Siemens, RWE, Deutsche Bank...) Európa villamos energia szükségletének 50%-át tervezi előállítani napenergiából. Eddig komoly hatástanulmány nem készült a beruházásról. De ki végezné el a hatástanulmányt? Egy a konzorcium által finanszírozott tanácsadó cég? El lehet képzelni független tanácsadó cégeket, vagy éppen egyetemi konzorciumok is elvégezhetik a hatástanulmányt, de akkor is a konzorcium fizet „és aki fizet, az húzat”, mint, ahogy a mondás is tartja. Persze mindez attól is függ, hogy az egyetemeket, kik és hogyan finanszírozzák. Ha a konzorcium egy egyetemi alapítványt támogat, melynek vezetésére nincs hatással, és összeférhetetlenség sem állhat fenn, azt el lehet képzelni. De nem biztos, hogy meg lehet valósítani. Nehéz egy ilyen konstrukcióra szponzort találni.

Főbb kérdések:

 • A napkollektorok és az energia szállítás hatása az ökológiai rendszerre,

 • a szállítás hatásfoka,

 • a termelés hatása a helyi, nomád társadalmakra, etikailag elfogadható-e a terv,

 • biztonság politika: geopolitikai és katonapolitikai szempontból (Európa energiaellátása egy lokális válság esetén is veszélybe kerülhet).

 • a sivatag nem egy ökológiailag élettelen terület, mi több egy összefüggő rendszerben működik az óceánokkal, mind pedig a szárazföldi növényzettel,

 • a sivatagok szintén meghatározó tényezői a monszunok képződésében és a napsugárzás rendszerének befolyásolásával,

 • kell-e egy olyan rendszer, melyben Európa áram ellátását egy konzorcium biztosítja?

Oktatás, kutatás: A Neuchatel-i egyetem kiegészítve a földtani kart, egy geotermikus energiai kart indított 2009-től, hogy megfelelő szakembereket képezzen.

Bázelben „Deep HeatMinig” projekt (100 % megújuló energia) 3 MW elektromos teljesítményt és 20 MW hőenergiai teljesítmény tervezett elérni 5000 méter mély fúrásokkal, és magasnyomású víznek kőzetbe való préselésével. A fúrások már befejeződtek és a projekt elérte a kísérleti beüzemelés stádiumát, amikor a préselést követően két földrengést észleltek Bázelban, 3,1 és 3,4 erősséggel a Richter skálán egy szeizmikus régióban. A projektet leállították és két éve tanulmányozzák, hogy kisebb nyomással és persze kisebb teljesítménnyel kilehetne-e használni a befektetett eszmei, humán és pénzügyi tőkét. Nem minden arany ami fénylik! Ez most egy újabb jó példa arra, hogy a megújuló energiáknak is vannak határai. Talán túl sokszor elfelejtjük, hogy egy véges bolygón nem lehet vég nélkül növekedni.

Zürich: geotermikus energia projekt mely egy lakónegyedet (Ueliberg) és a Triemli kórházat (260 ágy) látja el hőenergiával, az esetleges többlet teljesítményt elektromos energia előállítására fogják felhasználni. A 2 fúrt hőkút 3500 m mély és a meglévő vízkészletet használja ki.

Szt. Gallen: (70 000 lakos) 2020-ig a város hő szükségletének 50% akarja geotermikus energia felhasználásával biztosítani és mellékesen elektromos energiát előállítani. Az összköltséget 150 millió €-ra becsülték.

Geotermikus energia a Dráva alatt

A Somogy Megyei Önkormányzat fő támogatottként vett részt egy geotermikus forrásokat feltérképező kutatásban, amely eredménye szerint a Dráva folyó alatti medencerészben nagyon komoly geotermikus energia készlet rejlik. Tóth Tamás, kutató: „Egy regionális térképezést végeztünk, erre a DNY-Pannon medence részre, mind Magyarország, mind pedig a horvátországi térrészre átnyúlóan a Dráva-medence és a Zala-medence térségében, és azt vizsgáltuk, hogy a felszín alatti rétegek hol, milyen mélységben, milyen geotermális potenciállal rendelkeznek." Megdöbbentő eredményekhez jutottak a kutatók, pozitív értelemben. Tóth Tamás, kutató: „Valószínű, hogy kevesen vannak azzal tisztában, hogy például a Dráva folyó alatti medencerészben fiatal üledékek 5-6 kilométeres mélységig találhatók, és az ezekben található víz hőmérséklete meghaladja a 200 fokot. 250-300 fokos hőmérsékletek is ott előfordulnak, ami egy nagyon komoly energiaforrást jelent."[36] UIA Union International des Architects. A műépítészek nemzetközi egyesülete.

[37] Elinor Ostrom (Los Angeles, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok, 1933. augusztus 7.- ) amerikai közpénzügyekkel foglalkozó közgazdász, a 2009. évi Közgazdasági Nobel-emlékdíj egyik kitüntetettje. Mellette Oliver E. Williamson részesült az elismerésben. A díjat „a gazdasági kormányzás, elsősorban a közjavak elemzésében elért eredményeiért” kapta meg.[1] Ő az első nő, aki emlékdíjat kap. A Politikatudományok Arthur F. Bentley Professzora, az Indiana University Bloomington Politikaelméletek és Politikaelemzések Tanszékének társigazgatója, az Arizona State University Szervezeti Különbözőségek Tanulmányozási Centrumának alapító tagja. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia szerint Ostrom 'kutatása ezt a témát az alternatív tudományterületről beemelte a tudományos világ figyelmének középpontjába', "azzal, hogy megmutatta, a közösségi források – mint például az erdőket, a halastavakat, a gázmezőket és a legelőket az ezeket használó emberek hogyan tudják sikeresen kezelni, s miért jobb, ha rájuk bízzuk a felhasználási döntéseket, semmint a kormányzatra vagy a magánvállalatokra." Ebben az értelemben Ostrom kihívás elé állította az általánosan elfogadott felfogást, s megmutatta, hogy ezeket az erőforrásokat privatizáció és kormányzati szabályozás nélkül is sikeresen lehet működtetni.

[38]  Garrett Hardin James (1915 április 2, - 2003 szeptember 14.) Dallas, Texas vezető ökológus volt, aki figyelmeztetett a túlnépesedés veszélyére és az Ö koncepciója a közvagyon tragédia. Felhívta a figyelmet, hogy „A környezetre ható károk nagy része magánszemélyek ártatlan cselekedeteiből adódik” ". Ő volt a legismertebb ebben a témában Az Ő nevéhez fűződik az 1968, az első tanulmány a „közjó tragédiájáról. Hardin az első ökológia törvény megalkotója, amely kimondja: "You cannot do only one thing" és jól ismert mondata: "Nice Guys Finish Last" összefoglalva az "önző gén" fogalma az élet és evolúció folyamatában.

[39]  Feldolgozta: Hankiss Elemés: Társadalmi csapdák és diagnózisok

[40]  Denis de Rougemont „A személy politikája” és „Perszónalista kiáltvány”.

[41]  Mancur Lloyd Olson, Jr. (1932 január 22, - 1998 február 19,) vezető amerikai közgazdász és társadalomtudós, aki a halála időpontjában, a University of Maryland, College Parkban dolgozott. Más területek mellett, tette hozzájárult az intézményi közgazdaságtan megalapozásához, többek között a magántulajdon, az adózás, a köztulajdon, a kollektív cselekvés és a szerződéses jogok a gazdasági fejlődését kutatta.

[42]  A játékelméletben Nash-egyensúlynak nevezzük a résztvevő játékosok egyéni stratégiáinak olyan stratégia együttesét, amelyre igaz, hogy minden egyes játékos aktuális stratégiája egy parciálisan legjobb választ ad a többi játékos aktuális stratégiájára. Pontosabban: amennyiben a többi játékos egyike sem változtat az aktuális stratégiáján, akkor az adott játékosnak sem érdemes változtatnia, mert nem járna jobban a változtatással.

[43]  Harsany és Selten „A nem-kooperatív játékok elméletében az egyensúly-analízis terén végzett úttörő munkásságért”1988. Nobel díjat kaptak 1994-ben. Harsányi János magyar származású amerikai közgazdász, a korlátozott információjú játékelmélet kutatója.

[44] Svájcban három nagy önkormányzati intézmény létezik: a Bürgergemeinde a társasági közjogi, a burzsoázia (vagy civil közösség), amely a XIII. századtól napjainkig magában foglalja a helyi közösségek szabad birtokosait. Ez általában az ingatlantulajdonosok által működtetett társaság vagy más szervezet. Ez eltér az állam politikai szerveitől úgy, mint az egyházi szervektől (plébániák - Kirchgemeinde), és más helyi szervezetektől. Nagy különbségek vannak helyrajzilag a különböző típusú burzsoázia szervezeteiben, kompetenciák és tevékenységek terén. Gyakran a polgári közösség egyetlen szerve a Közgyűlés, de néha, különösen a városokban, saját végrehajtó bizottsággal is rendelkeznek.

A jelenlegi városi polgárok, az egykori közösségek, és a települések egyéb származású (betelepült) lakói között konfliktushelyzet tört ki mind a városokban, mind pedig az egész országban, ugyanis a burzsoá réteg nem volt hajlandó megosztani a közös vagyont (erdők, rétek, vagy egyéb) a szegény "új lakossággal". Nemzeti szinten sikerült kompromisszumot találni, mely továbbra is inspirálja a jelenlegi gyakorlatot: minden föderális állampolgár, burzsoá együtt, közösen gyakorolja a politikai jogokat, míg a közös tulajdon fenntartása a polgároké. Így jöttek létre a polgári és civil közösségi státusok. A kommunális tulajdon fontos szerepet játszott a politikai közösségek és a burzsoázia közötti kapcsolatban. Az első függött a másodiktól, amíg meg nem kapta részét a közérdeket szolgáló eszközökből és javakból, a közös természeti erőforrások megmaradtak a Bürgergemeinde tulajdonában.

A Landsgemeinde (szó németül: "Vidéki Közösség") 1231-től ismert olyan intézmény, amely a közvetlen demokrácia egyik pillére, néhány svájci kantonban és önkormányzatnál ma is a kormányzás pillére. Célja, hogy megoldja a kollektív problémákat úgy, hogy összefogja a település vagy város polgárait. Évente egyszer, általában az első tavaszi vasárnap ülésezik, hatáskörébe tartozik, az elnök a Landammann (a kormány elnöke) és kollégái kormány képviselői a közösségi Tanács, a bírák és egyes tisztviselők szabadkézi megválasztása. A tartományi gyűléseknek minden lényeges közösségi ügyeket érintő kérdésben van hatásköre. A szavazás a becslés és nem pontos számlálás eredménye.

[45] Faipari és tüzelésre szolgáló fák családonkénti megjelölése, a kivágás és értékesítés a fatulajdonosok feladata.

[46] Aquitaine Franciaország Dél-Nyugati régiója öt megyéje, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne és a Pyrénées-Atlantique. A régió széhelye Bordeaux, lakóinak száma 3 177 65 Területe 41309.

[47] Politikai konzultáció:ezen konzultációk célja, hogy létrehozza azt a fórumot és azokat a mechanizmusokat, melyen a különböző helyi szereplők együttesen gondolkodnak a helyi élet problémáinak megoldása vagy javítása érdekében.

Célok:

 • a polgárok és a helyi önkormányzatok közötti kapcsolat javítása

 • elősegíteni a helyi szereplők különböző települések és / vagy ágazatok / témák képviselői közötti párbeszédet - nyilvános vita ösztönzése

 • részvételre bátorítás

 • elősegíti a kollektív cselekvést a munkacsoportokon keresztül

 • a szereplők együttműködésének biztosítása, hogy a helyi fejlesztési projektek dinamikus információk feltételeként hozzák döntéseiket

 • a különböző szereplők képzése egy dinamikus részvételre és konfliktuskezelésre (lakosok, szervezett csoportok, kormány, politikusok, stb.)

 • bátorítás és ösztönzés a tevékenységek szervezésére

 • a szereplők közötti szinergiák építése.

[48] Lakosság, civil szervezetek, kormány és helyi hatóságok, tudományos és egyetemi szféra, környezetvédők, gazdaság, stb.

[49]  Elinor Ostrom et al. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action  Cambridge University Press, 1990

[50] Sugden, Robert, 1986. "New Developments in the Theory of Choiceunder Uncertainty," Bulletin of Economic Research, Blackwell Publishing.

[51] Rolph, E. S. (1983), Governmental location of property rights: Who gets what?. Journal of Policy Analysis and Management.

[52] Denis de Rougemont „Lapolitique de la personne” (a személy politikája és a perszonalizmus).

[53] Szürke energia: az ipari termékek gyártásához, szállításához, felhasználásához, majd ártalmatlanításához vagy újrahasznosításához szükséges energia pl. a Styrofoam (habosított polisztirol) előállításához 850 kWh/m3 energia szükséges a szállítást és újrahasznosítást nem beleértve. Mi több szénhidrogén alapanyagú tehát nem megújuló, gyártása nagyüzemi és mi több a szigetelő anyagok között a legmagasabb a szürke-anyag fogyasztása.

[54] École Polytechnique Fédérale de Lausanne a svájci műszaki egyetem Lausanne-ban.

[55] Helyi villamos energia szolgáltató PP (közszolgálati és magán befektetés)

A társadalom alapja az ember és annak különböző alapszükségletei továbbá jogai, többek között a munkához és a velejáró megélhetési lehetőségekhez való jog. A helyi közösségek alapvető felelőssége, hogy lehetőségeikhez mérten biztosítsák a helyi polgárok megélhetését, többek között munkahelyek létrehozásával. Ennek egyik alapvető és hosszútávra a legmegbízhatóbb eljárása a helybeli lakosság vállalkozási kedvének serkentése, valamint az oktatáson és továbbképzésen keresztül az üzleti rizikóvállalási szándék növelése. Hosszútávon mindig a helyi vállalatok azok, melyek leghűségesebbek a gyökereikhez. Magyarország pályázati lehetőségei, az Európai Unió regionális, vagy kohéziós alapjai és a Local Agenda 21 gazdasági fórumai lehetőséget nyújtanak a helyi vállalkozások megteremtésére, fejlesztésére. Legtöbbször ezek a vállalkozások lesznek azok, melyek a legjobban ki fogják használni a helyi munkaerőt, adottságokat és a legfigyelmesebbek lesznek a helyi társadalommal, erőforrásokkal és környezettel szemben.

A lokális gazdaság fejlesztésénél figyelembe kell venni a történelmi és a gazdaságtörténelmi folyamtatokat, ugyanis már az ókorban kialakult a város (centrum) és a vidék (periféria) jellegzetes viszonya. A vidék az, amely gondoskodik a város nyersanyag, bizonyos szolgáltatások (hulladékkezelés), energia és félkész áru ellátásáról. A város, mint kulturális, kereskedelmi, és védelmi szolgáltató lépett fel a társadalmi színpadon. Ez a munkamegosztás jellemző a mai társadalmi berendezkedésre, még ha torzított formában is a megapoliszok kialakulásával, melyek perifériája egyre messzebb kerül a centrumtól.

A példa kedvéért egy olyan városnak, mint New-York, vagy Abidjan[56]a perifériája sokszor több ezer kilométerre fekszik, nem csak élelmiszer és energiaellátás, de késztermékek beszerzésének szempontjából is. Mindkét város energia-, vagy éppen élelmiszer szükségleteit más országok, vagy kontinensek fedezik és még egymástól is kölcsönös függőségben vannak a liberális nemzetközi munkamegosztás kapcsán (Adam Smith: A nemzetek gazdagsága).

Persze mindennek súlyos következményei lehetnek, mint ezt a legutóbbi élelmiszer válság is mutatta Afrikában. Szenegálban a népmondás szerint „Amikor a rizs megy, minden megy”. A szenegáliak étkezésének alapja mindig a rizs volt, de a gyarmatosítás óta szükséglete háromnegyedét importból (Indiából és Thaiföldről) szerzi be. A legutóbbi élelmiszer válság komoly gondok elé állította a szenegáli kormányt, mert nemcsak a rossz termés, de a spekuláció és a termelő államok visszatartó politikája révén a rizs ára egy fejlődő ország számára szinte megfizethetetlenné vált. Ez számos afrikai országban okozott éhínséget és politikai viharokat. Tanulva a történtekből a szenegáli kormány újjáélesztette a hagyományos rizsfajták termesztését és új területeket von be rizstermelésbe. Szenegál újra felfedezte a rizstermelés adta lehetőségeket, 3,5 hektár jó megélhetést jelent egy családnak. Támogatások segítségével előmozdítja a helyi termelést – kereskedelmet – fogyasztást.

A termelés gépesítése alacsony, az utak járhatatlanok az esős évszakokban, és műtrágyát is nehéz beszerezni és főleg megfizetni. A támogatás a trágyázási költségek 50 %-át érinti, függetlenül attól, hogy vásárolják, vagy állattartásból származik.

Néhány mérfölddel arrébb, napi több ezer zsák fehér rizs hagyja el a rizshántoló üzemet. Itt is a munkaerő képzettsége, valamint a hagyományaihoz való ragaszkodása az, amely megalapozza a gazdasági fejlesztéseket. Ezzel a politikával új munkahelyek keletkeztek vidéken, ezáltal csökken a dakari munkanélküliek száma.

A példánk is mutatja, hogy a lokális gazdaság fejlesztésének előnyei nem lebecsülendők, mert a termelésnek először a termelő igényeit kell kielégíteni[57], majd a helyi fogyasztókat, aztán a természetes központot és csak a feleslegből a távolabbiakat.

A munkaerő képzettsége és hagyományaihoz való ragaszkodása az, amely megalapozza a gazdasági fejlesztéseket. Ipari vállalkozásokat csak ott lehet létesíteni, ahol az ipari tevékenységhez megvan a hagyományokra alapuló szakismeret. A szakismeret hiánya eleve bukásra ítél egy vállalkozást, főleg ha egy vállalat betelepítését tekintjük célnak. Ebből a szemszögből szintén a helyi vállalkozások képezik a legnagyobb siker faktort, mert azok a fejlődésük során ki fogják alakítani saját hagyományaikat és az évek múlásával a szükséges munkaerőt is kiképezik. A 60-as évek Franciaországában, nemzeti problémává vált az elmaradott régiók fejlesztése. Charles de Gaulle köztársasági elnök létrehozott egy területfejlesztő csoportot, mely feladata a Párizsba koncentrálódó ipar csökkentése, ezáltal az ország gazdaságilag elmaradott, vagy a mai kifejezéseket használva fejlődő régióinak fejlesztése. A megoldás nem egyszerű, mi több a kérdés felismerése sem. A lehetséges válaszok hatásainak becslésére sem létezett módszer.

Az egyik – akkoriban járhatónak ítélt – elképzelés az volt, hogy néhány nagyipari vállalatot Párizsból telepítsenek ki az elmaradott régiókba. Csakhogy az ilyen voluntarista elképzelést nem mindig egyszerű véghezvinni, még egy állami vállalatnál sem, mind például a Renault.

A legfontosabb probléma, hogy helyben nincsen meg a megfelelően képzett munkaerő, hiányzik a kellő infrastruktúra. A megfelelő infrastruktúrát még meg is lehet építeni, de a háttér beszállító hálózat – ami például Párizsba megvolt – pótolhatatlan. Ne feledjük, hogy az 1960-as években vagyunk, a Párizsból áthelyezendő kádercsapat sem örült a vidékre való költözésnek. Az első ilyen jellegű vidékfejlesztési kudarc Franciaországban a Renault-hoz kapcsolódott.

Bretagne fejlesztési terve ez után kezdődött, melynek alapja az adottságok jobb kihasználása, tehát – agrár-régióról lévén szó – fejlesszük a mezőgazdaságot, jobban mondva a mezőgazdaság teljesítményét, és hozzuk létre a hozzátartozó élelmiszeripart is. Fűszerezzük meg egy kis marketinggel és meg is van a recept, mi több úgy néz ki, hogy gyönyörűen gyarapszik a lakosság, a növekedésnek első ránézésre: nincs határa.

Igaz az Európai Gazdasági Közösség közös agrárpolitikája is éppen ilyen irányba mutatott, mert 1961-ben még az európai mezőgazdaság nem volt képes biztosítani Európa élelmiszer önállóságát. A KAP[58] dupla célt tűzött ki: az agrártermelés serkentésével és az erre a célra létrehozott támogatási rendszerrel növelni kell a mezőgazdaság hatásfokát és minden lehető eszközzel támogatni egy iparosított élelmiszer-termelés megvalósulását!

A túlfűtött emberi kapzsiság az ipari mezőgazdaság alapjait rakja le, még több állat tartása, még több műtrágya felhasználása legyen a jellemző. 30 évre a program indítása után Franciaország legszennyezettebb talaja és vize Bretagne-ban volt. Nem mondhatnánk, hogy ma büszkék vagyunk erre a munkára. Amire azt gondoltuk, hogy jól csináljuk, visszatekintve látszik, hogy tévedtünk. Ezek után feltevődik a kérdés, hogy hol történt a hiba, miért nem az valósult meg, amit elképzeltünk? Terveinket megfelelően megvitattuk-e, eléggé elővigyázatosak voltunk-e? Ez a lényeg, még akkor is, ha az elővigyázatosság elve még közel sem volt uniós elv, igaz még messze nem volt Európai Unió sem.

Nem kérdés, hogy a helyi vállalatok fejlesztése az, amely kezdetekben a legkevesebb infrastrukturális beruházást igényli, a későbbiekben pedig mindezt nagymértékben fedezi fizetett adójából. Ezen fejlesztések tehát minden szempontból a legfenntarthatóbbak, főként akkor, amikor a helyi társadalom már elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett.

Nem egy decentralizációs elképzelés fulladt kudarcba, mert a fent említetteket nem vették figyelembe. Nyugat-Európában számos ilyen példát lehet említeni, talán az egyik legfrappánsabb egy svájci példa, ahol egy villanyóra gyártó telepítette ki egy részlegét Genfből egy hegyvidéki mezőgazdasági településre, ahol a munkanélküliségi ráta meghaladta a 20%-ot. A gyártási részleg áttelepítése teljes kudarcba fulladt, mivel a helyiek közül csak igen kevesen találtak munkahelyet az új üzemben, amíg a vállalatnak komoly gazdasági nehézségeket okozott a munkaerő áttelepítése, vagy a közelebbi városokból való napi ingáztatása. Az eredmény lesújtó volt az összes résztvevő számára, a helyi munkanélküliség nem csökkent, sőt a vállalat felszámolásával még növekedett is.

Ezzel a példával hangsúlyozzuk, hogy a külső befektetéseknél igen gondosan elő kell készíteni a terepet ahhoz, hogy mind a helyi társadalom, mind a befektető megtalálják számításaikat.

A mai gazdasági helyzetben az önkormányzatoknak fajlagosan sok élőmunkát alkalmazó vállalatokra van szükségük. Természetesen az lenne az ideális, ha a munkahelyteremtés mellett a befektetés hozzájárulna a humán erőforrás és az infrastruktúra fejlesztéséhez is.

A vállalatok telephely választási döntését befolyásolni vágyóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a vállalatok a politikai, gazdasági stabilitás alapján hozzák meg döntésüket, az alábbiak figyelembe vételével:

 • Szállítási eszközök hozzáférhetősége,

 • Nyersanyaghoz és a beszállítókhoz való könnyű hozzáférhetőség,

 • Jól képzett, jó munkamorállal rendelkező és kedvező költségű munkaerő,

 • A piac közelsége,

 • Vonzó környezet,

 • Imázs,

 • Kellemes éghajlat,

 • Kedvező szociális és irányítási környezet,

 • Kulturális és rekreációs lehetőségek,

 • Innovatív környezet.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az adó ugyan nem, de a jogbiztonság nagymértékben befolyásolja szignifikánsan a vállalatok döntését.

Legyen az helyi vagy külhoni vállalkozás, az önkormányzatok bármely szerepvállalása előtt érdemes a kérelmező gazdasági helyzetét és motivációját megvizsgálni. Milyen elgondolások, tervek, vagy motiváció készteti főleg a külhoni vállalatot a letelepedésre? Ha a vállalatot az adómentesség, vagy az alacsony adókulcs, vagy alacsony bérek csábítják, ennek megszűnésével nagy a valószínűsége, hogy ismét delokalizálni fog. Fontos tudni, hogy a mai gazdasági világban a kockázat megítélésétől függően egy befektető a tőke megtérülését 2-5 évben számítja. Könnyen elképzelhető, hogy 5 év, vagy az adómentesség megszűnése után az önkormányzatra hagyja már amortizált építményeit, a velejáró szennyezésekkel.

Egy fontos kérdés a vállalat életképessége, melyet egy üzleti terv alapján tud a legjobban megítélni az önkormányzat. Ehhez a munkához az alábbiak adnak egy rövid útmutatót.

Mit vizsgáljunk egy üzleti tervben?

Az alapvető információk, melyeket tanulmányozni kell:

 • A főbb szolgáltatások és termékek listája,

 • A szolgáltatások termékek előállításához szükséges szakképzettség és nyersanyagok,

 • Beszállítói hálózat, a régió mely beszállítói jöhetnek számításba,

 • Eladási statisztikák,

 • Piaci ár / önköltségi ár,

 • A szolgáltatás vagy termék minősége,

 • Környezeti hatások kezelése,

 • Bevételi statisztikák,

 • Kutatási-fejlesztési kapacitás,

 • Fejlődési lehetőségek és irányok, a jövő szolgáltatásai, azaz termékei,

 • Az ügyfelek véleménye.

A vállalat sajátos aspektusai:

 • A vállalat hírneve,

 • A szolgáltatás/termék piaci pozíciója,

 • A szolgáltatások/termékek élettartama,

 • A vállalat befektetési motivációja,

 • A vállalat megrendelőinek/vevőinek motivációja,

 • A kutatások, fejlesztések dinamikája,

 • A vállalat szabadalmai és vagy védett termékei.

Megvannak-e a vállalkozás sikerének az alapjai:

 • A szolgáltatások / termékek piaci elismertsége,

 • Minőség/ár arány,

 • A szolgáltatás / termék milyen mértékben illeszkedik a piac szükségleteihez (társadalmi/gazdasági hasznosság),

 • A szolgáltatás/termék piaci kereslete,

 • Várható évi bevétel,

 • Várható évi egyenes- és munkavállalói adó.

Kockázatok felmérése:

 • Új konkurens szolgáltatás/termék piacra juttatásának kockázata,

 • A szolgáltatás / termék evolúciója,

 • Politikai és környezeti paraméterek hatása a szolgáltatásra / termékre,

 • A konkurencia tervei,

 • Más tényezők, energia, alapanyag, természeti források ható tényezők.

Főbb indikátorok elemzése (amennyiben nem állnak rendelkezésre becsléssel élhetünk):

 • A termelt mennyiségek alakulása,

 • A piaci árak alakulása,

 • Az önköltségek alakulása.

A képviselőtestületnek és a társadalmi fórumoknak bemutatandó összefoglalásnak tartalmaznia kell:

 • A vállalat ajánlatának rövid összefoglalását,

 • A vállalat a településre ható potenciális előnyeit és kockázatait,

 • A vállalat fejlődési perspektívái, rövid, közép és hosszútávra,

 • A vállalat telepítésének költségei, infrastruktúra, szolgáltatások,

 • Várható munkaadói és munkáltatói adóbevételek,

 • A vállalat által létrehozott indirekt munkahelyek és hatásuk a település gazdaságára,

 • A vállalat letelepedésének regionális és települési hatásai a fenntartható fejlődés szempontjából,

 • A jelentésnek megalapozottnak, jól érvekkel alátámasztottnak, bizonyítottnak kell lennie.

Külhoni tőke bevonásának elősegítése érdekében három nagy területfejlesztési irányt lehet megkülönböztetni, az infrastrukturális befektetések növekvő sorrendjében:

 • az ipari és szolgáltatási negyedek,

 • az innovációs, technológiai és tudományos parkok,

 • a vállalkozási övezetek.

Az alábbiakban egy rövid leírás szolgáljon útmutatóul azoknak, akik ilyen befektetésekben és fejlesztésekben gondolkoznak.

Ipari és szolgáltatási negyedek

Az ipari és kereskedelmi negyedek létrahozása nem mindig indokolt, az Athéni charta[59]elveivel ellentétben a település megosztása különböző funkciójú negyedekre, a fenntartható fejlődés szempontjából nem védhető. A funkciók túlzott elválasztása megnöveli a távolságot a lakóhely és a munkahely között, ami jelentősebb ingázó közlekedéshez vezet, megnöveli tehát a dolgozó munkaidejét, az energia használatot és a közlekedésből származó környezeti hatásokat. A fenntartható fejlődés szempontjából a legelőnyösebb, ha olyan munkalehetőséget teremt az önkormányzat, melyek beépíthetők a meglévő települési struktúrában.

Amennyiben a vállalatok aktivitása már kialakított ipari övezetekkel nem megoldható és lakóhelyekkel nem összeegyeztethető akkor érdemes lehet ipari és szolgáltatási negyedeket kialakítani.

Az övezetet oly módon kell tervezni, hogy a szél fő irányai ne a település felé fújja a kibocsátásokat (füst, szag, gáz, zaj, stb.). A topográfia legyen sík és a talaj tartóképessége magas, hogy elbírja a gyárépületek legtöbbször igen magas nyomását.

Ezeket az új negyedeket úgy kell kialakítani, hogy a közúti forgalom bekötése elkerülje a már létező városnegyedeket. Az úthálózat kiépítésénél számolni kell annak multifunkcionális mivoltával (napközben jelentős teherautó forgalom, este és reggel személygépkocsi csúcsforgalom, stb). Hasznos lehet a vasúti bekötés és a befektetők számára egy repülőtér közelsége is. Hajószállítási lehetőségek szintén előnyt jelentenek főként az EU közlekedési fehér-könyve szempontjából. A kerékpár és gyalogos forgalom teljes elválasztása, az EU-s ajánlásoknak megfelelően tanácsos.

A tömegközlekedés kiépítése kötelező feladata az önkormányzatnak.

Alapvető fontosságú, hogy a kijelölt zóna, több iparágat és szolgáltatást tudjon befogadni és ily módon nagyobb stabilitást garantáljon a munkaerő piacon. Egy monokulturális ipari negyed az ágazat gazdasági válsága esetén komoly társadalmi gondokat okozhat. Jó példa erre Észak-Franciország, vagy éppen a Ruhr vidék, amit a főleg bányászatra épült nehézipar megszűnésével évtizedeken keresztül társadalmilag és gazdaságilag sújtott térségnek tekintettek. A megoldást itt is a kultúrára és hagyományokra épített közös cselekvés, összefogás jelentette.

A kijelölt terület legyen tágas, hogy az épületeken, raktárhelyiségeken, parkolókon kívül zöld övezeteket is lehessen létesíteni.

El kell látni minden infrastrukturális szolgáltatással (út, víz, villany, gáz, csatornahálózat, szennyvíztisztító, stb…), valamint közösségi szolgáltatásokkal (fűtés, étterem, orvosi és elsősegélynyújtás, stb).

Innovációs, technológiai és tudományos parkok

A parkok kialakításánál figyelembe kell venni az Ipari és szolgáltatási negyedekesetében leírtakat, amennyiben nagyobb parkok létesítésében gondolkozik az önkormányzat. Sőt, sokszor előnyös is lehet ilyen parkokat egyetemekkel, vagy főiskolákkal közösen létrehozni (inkubátor parkok). Nem használt meglévő épületek, épülettömbök, vagy elhagyott ipari parlagok is elképzelhetők az ilyen fejlesztések esetén.

Az innovációs centrumok telepítése, kutatási és oktatási intézmények közelében reális lehetőség.

Az ilyen centrumoknak szociális, képzési, továbbképzési, kulturális stb. programokat is mindinkább magába kell foglalnia.

Vállalkozási övezetetek

Az övezetek kialakításánál figyelembe kell venni az Ipari és szolgáltatási negyedek esetében leírtakat.

Az övezetek körülbelül egy négyzetmérföldnyi nagyságúak, melyekben a vállalkozások mentesülnek az állami szabályozási politikától és az import vámtól. A program célja az általános gazdaságfejlesztésen túl az, hogy új ipari tevékenység generálásával elérjék, hogy a használatból kikerült területek és épületek visszakerüljenek a termelésbe.

A vállalkozási övezetek az alábbi kedvezményekkel igyekeznek ösztönözni a befektetéseket:

 • Mentesség a helyi ingatlanadó alól ipari kereskedelmi ingatlanok esetében

 • Bizonyos feltételek mellett 100% engedmény a társasági és jövedelemadóból az ipari és kereskedelmi beruházások után.

 • Enyhítés bizonyos vámszabályozásokon, elsőbbségi kedvezmény a vámkezelési eljárás során.

 • A munkáltatók mentességet élveznek bizonyos hozzájárulások alól, képzés, stb.

 • Egyszerűsített tervezési rendszer azokhoz a fejlesztésekhez melyek illeszkednek az övezet fejlesztési tervéhez.

 • Gyorsított adminisztráció a továbbra is engedélyköteles fejlesztések esetén.

 • Az állami statisztikai beszámolási kötelezettség csökkentése

 • Tíz év mentesség a területi fejlesztési adóból.

A vállalkozási övezetek az elképzelésekkel ellentétben valójában a közösségi pénzeszközök jelentős részét igénylik, és nem jelentenek olyan hatékony felhasználást, mint egyéb fejlesztési megoldások.

„Az emberiséget érő legnagyobb bajok félreértések következményei. A legnagyobb félreértések abból születnek, amikor a szavak értelmét keverjük össze. Nem lehet a kifejezéseket megszokásból, felületesen alkalmazni, mivel minden a szavakon dől el, a szó legszorosabb értelmében. Ha a kezdeti lépésektől fogva nem definiáljuk pontosan az általunk használt kifejezéseket, akkor eleinte csak egy részlet veszik el, később pedig már olyan területre tévedünk, ahol nincs szankció, nincs igazságszolgáltatás, ahol bárki azt állíthatja, hogy ő nyert, és ahol egyesek győzelme mások szemében csalással egyenértékű.”[60]

Mit nevezünk fenntartható kereskedelmi rendszereknek? Talán a mai bevásárló központokra alapuló globalizált rendszert… ami már az indukált forgalomra való tekintettel sem tanácsolható a fenntartható fejlődés szempontjából.

 • Egyrészről jelentős az indukált teher- és személygépkocsi forgalom környezeti hatása, a nem megújuló energiafogyasztás, zajszennyezés, levegőszennyezés, stb.

 • Másrészről meg kell említeni a lakosság fokozott gépjármű-függőségét, illetve azt, hogy a társadalom leghátrányosabb helyzetű tagjainak kereskedelmi ellátottsága romlik.

 • Harmadsorban pedig ne felejtsük el, hogy az egyes létesítmények, intézmények területigénye meghatározó, és ez által nem ritkán értékes mezőgazdasági területeket áldozunk fel azok kivitelezése érdekében.

A kereskedelem, döntő szerepet játszik a globális gazdaság fejlődésében, egyben súlyos következményekkel jár az ökológiai rendszerekre. A kereskedelmi jövedelmek növekedése éppen az, amelyek megakadályozzák a fenntartható fejlődés kibontakozását számos országban.

De akkor miről is van szó? Mi a fenntartható, vagy etikus kereskedelmi rendszer?

A fenntartható kereskedelem az a kereskedelmi rendszer, amely megőrzi a társadalmi egyensúlyt a kis termelők és a velük szemben álló fogyasztók között. Nincsen jelentős negatív hatással ökológiai rendszerekre, és mind emellett részt vesz a gazdasági szférában a munkahelyteremtés folyamatában.

A rendszer több részből áll össze:

 • a WTO[61] által menedzselt nemzetközi kereskedelem,

 • a méltányos kereskedelem,

 • a helyi, azaz lokális kereskedelem,

 • és mind ezek egyéb változata.

Az alábbiakban a kereskedelem e három szintjét fogjuk elemezni az általunk meghatározott „fenntartható kereskedelem” szempontjából.

A WTO fő célja a szabad kereskedelem biztosítása– mindenféle akadály nélkül –, legyen az vám vagy éppen technológiai vonatkozású. Ily módon a globalizáció a fő csapásvonal. A WTO-nak nem kifejezett célja az általunk definiált „fenntartható kereskedelem”kiépítése, amit éppen úgy próbál megakadályozni, mint például a Tobin – Spahn illeték bevezetését.

1999-től kezdődően, az EU elkötelezte magát a fenntartható fejlődési hatásvizsgálatok kötelező jellegű elkészíttetése mellett (gazdasági, társadalmi és környezeti hatásvizsgálat kereskedelmi megállapodások elfogadása előtt), mely része kell, hogy legyen a döntéshozatali folyamatoknak. Az EU többször felvetette a környezetvédelmi szempontok figyelembevételét WTO-n belül. A túlnyomó többség azonban sajnálatos módon ellenzi ezen tárgyalások elindítását. A kifogás pedig a fejlődő országokkal kapcsolatosan jelenik meg, mondván a környezetvédelmi tárgyalások esetlegesen korlátozhatják áruik piacra kerülését. Az Egyesült Államok és Kanada elsősorban a miatt ellenzi, hogy az EU sem óhajt érdemben tárgyalni mezőgazdasági támogatások korlátozásáról, és tartanak attól is, hogy az öko-címkék vagy éppen az elővigyázatosság elve alapján a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) terjesztését megpróbálja megakadályozni. Tárgyalások folynak, hogy miként lehetne a kereskedelmi korlátokat csökkenteni a környezetvédelmi szolgáltatásokkal és termékekkel szemben. Ezzel párhuzamosan, a WTO szakértők igyekeznek világosan meghatározni, hogy mit is értünk "környezeti javak" alatt.

Kereskedelmi és társadalmi tét

A bővülő kereskedelmi és ipari befektetések negatív hatással vannak a fejlődő országokra, ahol a minimális munkajogi normákat már-már rutinszerűen sértik meg, a csoportosulások pedig többnyire tiltottak. Sajnos ez a problémakör még mindig fenn ál, továbbá sem az emberi jogok, sem pedig a munkajog nem alapfeltétele a nemzetközi kereskedelemben való részvételnek. Számos kontinenst lehetne példaként idézni, ahol nem tartják tiszteletben a vonatkozó nemzetközi szerződéseket. Hány olyan ország van, ahol napi 12 órát dolgoznak a munkavállalók heti hét napon, havi 200 € alatti fizetésért... Ebből a kereskedelmet torzító helyzetből csak a nemzetközi tőke húz hasznot, egyrészt a fejlődő országok munkaerejének rabszolgamódú kihasználásával, másrészt a munkaigényes termelés de-lokalizálásával fejlett országokból, ahol a társadalomra hagyják az ily módon keletkező munkanélküliek ellátását. Ellent mondva ezzel Adam Smith-nek, és a munkamegosztás elméletén alapuló új értékrendnek.

A fenti nemzetközi kereskedelem egyik szociális szempontból elfogadható változata.

A "méltányos kereskedelem":

 • a partnerség

 • a költségek

 • és haszon

igazságos és méltányos elosztása:

 • a termelők,

 • kereskedelmi láncok,

 • befektetők,

 • és fogyasztók között

úgy, hogy az alacsony jövedelmű kézművesek és gazdák egyaránt megfelelő megélhetést tudjanak maguknak biztosítani munkájuk következményeképpen. Ez által elősegíthető a környezetbarát termékek, mint például a biotermékek értékesítése.

A fair trade abban különbözik a hagyományos kereskedelemtől, hogy az előállítás tényleges költségét és a gazdálkodók megélhetését figyelembe vevő minimumárat garantál a termelőszövetkezetekbe tömörült termelőknek, és ez által védelmet nyújt számukra a világpiaci ingadozások, a dömping, a kizsákmányolás és az eladósodás ellen. Ha az adott termék világpiaci ára a fair trade által megszabott minimálár alá megy, abban az esetben a fair trade termelők továbbra is a minimumárat kapják, ellenben ha fölötte van, akkor a világpiaci ár kerül kiszabásra. Ezen felül minden méltányos kereskedelem keretein belül értékesített termékért fair trade prémium jár, amit a szövetkezetek szociális, gazdasági vagy környezetvédelmi fejlesztésekre – például iskolák, egészségügyi intézmények, utak stb. – használhatnak fel.

A szövetkezetek tulajdonosai csak a dolgozók lehetnek, és demokratikus módon kell működniük. Követelmény:

 • a szavazategyenlőség,

 • a források és bevételek igazságos elosztása,

 • a szólásszabadság,

 • a nők egyenjogúsága, a gyerek-, és rabszolgamunka tilalma,

 • az emberi jogok érvényesítése,

 • a fenntartható, környezetbarát gazdálkodás.

1997-ben a Fair trade[62] termékek forgalma az EU becslése szerint mintegy 200-250 millió € volt. Összességében az európai lakosság 11%-a vásárol fair trade termékeket. Tanulmányok kimutatták, hogy az európai társadalom, jelentős igénnyel bír e termékek iránt.Az EU-ban az elmúlt évek során egyre nőtt a politikai aktivitás a fair trade ügyében. A méltányos kereskedelem fogalmát belefoglalták a közös fejlesztési és együttműködési politikába is.

1994-ben a Bizottság kiadott egy dokumentumot az „Alternatív Kereskedelemről”, amiben támogatását fejezte ki az Észak és Dél közötti méltányos kereskedelem iránt.

1996-ban a Gazdasági és Szociális Bizottság kinyilvánította véleményét az európai fair trade „címkéző” mozgalommal kapcsolatban, amelyben üdvözölte a méltányos kereskedelmet jelölő védjegyezési kezdeményezéseket, és felkérte a Bizottságot, hogy alakítson ki egy költségvetési keretet a méltányos kereskedelmi tevékenységek támogatására. Ezt a kérést megismételték a Fair Trade riportban (Fassa Report), amelyet az Európa Parlament 1998-ban elfogadott. A Parlament egyébként maga is benyújtott javaslatokat a méltányos kereskedelem támogatására további cselekvésre kérve a Bizottságot.

Az elmúlt húsz évben gyakran találkozhattunk a "helyi", lokális, vagy „közelségi” kifejezéssel. A "helyi munkahelyek", a "közösségi rendvédelem" a magánszemélyek közötti „közelség" fontosságát hangsúlyozza, miközben egy „közelségpolitikát" hoz létre: ezek gyakran használt kifejezések, manapság rendkívül divatosak, ezáltal hozzájárulnak a kifejezés zavaros, nem kifejezetten egyértelműséget sugalló használatához.

Nincs normatív maghatározás arra, hogy mit értünk pontosan a „helyi” jelző alatt. A „közelség” egy olyan komplex fogalom, amely jelenthet egyfajta földrajzi és/vagy időbeli közelséget, azaz, hogy nagyon rövid idő alatt lehet eljutni adott helyre, vagy éppen jelenthet egy fajta relációs közelséget, ami pedig egy minőségi fogalom az emberi kapcsolatokban.

Az Oxford Dictionary több definíciót ad a „helyi, vagy közelségi” kifejezésre:

 • az egyik a jelentés: "közvetlen közelben"

 • a másik (átvitt értelemben): „kapcsolódik a helyi realitásokhoz, vagy közel áll az emberek napi gondjaihoz"

Cavard Pascal, a helyi üzletek részére ajánlott könyvében elismeri, hogy "a közelség fogalma” több valóságot fed egy időben, attól függően, hogy a kiskereskedők, a fogyasztók, illetve szociológusok oldaláról nézzük-e. De ha összekötjük a termelést és a kereskedelmet, és ezt helyi, vagy lokális kereskedelemnek nevezzük, akkor a fogalom máris sokkal átláthatóbb lesz. A helyi termelői és kereskedelmi rendszer összekapcsolódása révén életre kel az úgynevezett „helyi kereskedelem”, amely az elérhető, és egyben legközelebbi termékeket forgalmazza.

Összefoglalva tehát elmondható, hogy minden lehetséges esetben a földrajzilag legközelebb eső lehetőségeket fogjuk előtérbe helyezni, amennyiben a kívánt minőség számunkra ugyanúgy megfelelőnek mondható. Tehát például a fokhagymát nem Kínából kell importálni, hanem a helyi termelőktől célszerű megvásárolni.

Ami a nemzetközi kereskedelem, helyire történő szűkítését illeti, a probléma sokkal összetettebb, mert a rendszert több szinten kell átalakítani. Egyrészt meg kell szervezni a helyi fogyasztóktól elvárt termékek és szolgáltatások kínálatát, másrészt változtatni kell a fogyasztási szokásokon. Mindkét probléma megoldása politikai elszántságot és társadalmi egyetértést kíván.

Nincsen jól megalapozott, régóta működőképes alapja az ilyen jellegű kereskedelem bevezetésének, debe kell látni, nem is igen lehet, hiszen ahány helyi közösség létezik, ahhoz éppen annyi kulturális különbség tartozik.

A helyi élelmiszer ellátó rendszer (local foodsystem LFS) főbb körvonalai

A helyi élelmiszer ellátó rendszeren egy adott régióban földrajzilag is körülhatárolható, gazdasági-társadalmi formációt, ill. ökoszisztémát értünk, amely speciális természeti (talaj és éghajlati stb.) adottságokkal, mikroorganizmusokkal, növény- és állatfajtákkal, valamint emberi, technikai erőforrásokkal és infrastruktúrával jellemezhető.

A rendszer működésének alapja a térségben élő élelmiszer-termelők és fogyasztók közvetlen kommunikációja, ezen keresztül a térségben előállított mezőgazdasági és élelmiszer termékek szervezett és hatékony hasznosítása a térség élelmiszer önellátásának fejlesztése, (Vörös, M., 2009).

A stratégiai szolgáltatástervezés első lépéseként el kell dönteni, kik a partnerek. Létre kell hozni társulásaikat.

A második lépés a közösségi prioritások kijelölése. Ez természetesen minden településen más és más lehet. Léteznek tágabb körből érkező, ösztönző hatások.

A globális célkitűzés az összes polgár jólétének folyamatos javítása, a gazdasági megfelelő hajtóerejéről és kereteiről való gondoskodás, a piac verseny biztosítása, az ipar, az energetikai, a területfejlesztési és mezőgazdasági politikákhoz és az árukat rendeltetési helyükre valójában eljuttató szállítási politikához való hozzájárulás.

Mindezen politikák között kölcsönhatás és verseny áll fenn. A természeti közeg tűrési szintje a legfőbb korlátozó tényező a hatékonyság és a gazdasági növekedés terén.

A kidolgozott stratégia a növekedési modellek átalakításának végső célján alapszik, tehát a fenntartható társadalmi fejlődés útjára kell rátérni.

Ez az alábbiakat feltételezi:

 • annak elismerése, hogy a természeti környezet és erőforrások minőségének megőrzése az emberi, társadalmi tevékenységek és a gazdaság fenntarthatóságának alapja,

 • tekintve, hogy a nyersanyagtartalékok végesek, a termékáramokat, valamennyi szakaszban (termelés, fogyasztás és felhasználás) úgy kell kezelni, hogy az megkönnyítse, és egyben támogassa az optimális újrafelhasználást, rendszerbe történő visszaáramoltatást, abból a célból, hogy ezzel a pazarló üzemeltetést és a természeti erőforrások kimerülését elkerüljük,

 • az emberiség viselkedési tendenciái arra mutatnak, hogy felismerni látszik a tényt miszerint a természeti erőforrások végesek, és hogy ezen erőforrásoknak az egyén általi hasznosítása fogyasztás céljából nem történhet egy másik egyén rovására, éppúgy nem, mint ahogy egy nemzedék sem termelheti ki a természeti erőforrásokat problémát okozva ezáltal a jövőbeni generációk számára.

Stratégiai szolgálattervezés

Jelen fejezetben, a problematika elméleti részével foglalkozunk, a példaértékű projekteket Egyek, Karcag és Kunmadaras településeken végeztük 1999 és 2002 között, továbbá már 2002-ben bemutattuk az „Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez” c. tanulmányban

A) Partnerkapcsolatok

Szervezeti struktúra kialakítása, a szolgáltatások felhasználói és nyújtói a közös tervezésről partnerségi megállapodásokat kötnek.

 • Lehetséges partnerek azonosítása.

 • A partnerkapcsolatok céljainak és feladatainak meghatározása.

 • A tervezés területének meghatározása.

 • A tervezésre létrejött partnerkapcsolatok hatáskörének körülírása.

 • A partnerkapcsolat-tervezés szervezeti kereteinek létrehozása.

B) Közösségi prioritások kijelölése

A szolgáltatási igények, problémák felfedése és rangsorolása közösségi konzultációkon keresztül.

 • „Célközösségek” definiálása.

 • Konzultáció módszerének kiválasztása.

 • A közösségi ügyek felismerésének elősegítése.

 • Az ügyek konkretizálásának elősegítése: a problémák pontos meghatározása.

 • A közösségi prioritások kijelölésének elősegítése.

 • A folyamat dokumentálása és értékelése.

C) Állapotfelmérés

A kiemelt szolgáltatási igényekhez és problémákhoz kapcsolódó szolgáltató rendszerek felülvizsgálata.

 • A felülvizsgálat(ok) hatáskörének meghatározása.

 • A felülvizsgálandó szolgáltató rendszer jellemzőinek meghatározása a leképezés módszerével.

 • A szolgáltató rendszer térképének elkészítése.

 • Az adatszükséglet és források azonosítása.

 • Az adatfeldolgozás és elemzés normáinak megalkotása.

 • Adatgyűjtés és feldolgozás.

 • A már létező szolgáltató rendszer állapotának felülvizsgálata és a bázis adathalmaz létrehozása.

 • A kapacitás és teljesítmény határainak meghatározása az aktuális rendszerre vonatkozóan.

 • A rendszerteljesítmény és kapacitás trendjeinek meghatározása.

 • Felülvizsgálati jelentés készítése.

 • Az akciófeladatok meghatározása, cselekvési lehetőségek felismerése, társulások és programok létrehozása a célok elérése érdekében. Formális akciótervbe foglalás.


A rendszer bevezetésének és működtetésének alapjai

Az ideális menedzsment rendszer leírásakor a szerzőt a tipikusnak mondható menedzser lelki képe vezette, olyan szakemberé tehát, aki már felismerte a strukturált menedzsment rendszer bevezetésének szükségességét. Ennek megfelelően az alábbihoz hasonló kérdésekre keresi a választ:

 • Hol is kezdjük?

 • Mit kell majd tennünk?

 • Mennyi ideig tart majd, és kinek kell benne részt venni?

A lokális, vagy közelségi termelés és kereskedelem stratégiájának fényében és a stratégiai terv szem előtt tartásával kell bevezetni a programot a kidolgozott eljárások, folyamatleírások alapján, amely a stratégiának menedzsment rendszeren belüli (például EMAS) hatékony működését szolgálja. A program arra irányul, hogy teljesítsék az Önkormányzat politikájában megfogalmazottakat a fenntartható társadalmi fejlődés folyamatos javítása érdekében.

A bevezetés, működtetés első fázisa az elgondolások és alapelveken nyugvó intézkedések rendszerének meghatározása és ezen különböző intézkedések összefüggéseinek harmonizált kidolgozása a kitűzött célok elérése érdekében.

A különböző intézkedések közül az alábbiakat kell kiemelni:

 • A piaci helyzetre támaszkodó új rendeletek és alapok a tervezett energia és a más fentebb említett tényezőnek kézben tartására, az ezzel kapcsolatos törvények és egyéb jogi követelmények teljes beépítésével.

 • Az általános közlekedési koncepció, az ipari telephelyek fejlesztési elképzelése, az idegenforgalmi elképzelések és javaslatok, térségforgalmi politika és elképzelések.

 • Célleírások, öko-könyvelési megfogalmazások, költség-haszon elemzések, és szintetikus tervek.

A bevezetésének első fázisában helyénvaló megteremteni és teljessé tenni a következő előzetes feltételeket:

 • a feladat megszervezése, a végrehajtó csoport és a felelős személy kijelölése. A Végrehajtó Bizottságon túlmenően, előnyös a Fórumok megvalósítási alcsoportjait is létrehozni,

 • az állapotfelmérés részletes elemzésének a megvalósítása, például egy önellenőrzési kérdőlista alapján.

 • A feladat megtervezése, abból a célból, hogy a tevékenységek lefolytatását az előirányzott időre biztosítsuk, szükséges, hogy széleskörű tervezői tevékenységet folytassunk, ennek során a megbízott csoport tagjai számára meg kell határozni a feladatokat, figyelembe véve a betartandó határidőket. A tevékenységek végrehajtásának rendszeres felügyeletével az önkormányzat egy felelős tagját (pl. Polgármester helyettes) célszerű megbízni.

 • A menedzsment rendszer bevezetésekor ahhoz, hogy lehetővé tegyük a hatékony működést, szükséges, hogy a munkát teljes mélységében előkészítsük. Előkészítés során világossá kell tenni a tevékenységek lefolyásának menetét, be kell mutatni a már elkészített dokumentumokat, továbbá az alapokat az új lokális, vagy közelségi termelés és kereskedelem menedzsment rendszer kimunkálásához. A megfelelő adatok egységes megjelenítése céljából ajánlatos meghatározni, már ebben a szakaszban, a célkitűzésekre vonatkozó dokumentáció struktúráját.

 • Képzés és tájékoztatás. Célszerű megtervezni egy középtávú képzési programot az átállási programra vonatkozó minden funkció számára. A megbízott csoport tagjainak meg kell szerezniük a rendeletek és szabványok által meghatározott követelményekre vonatkozó ismereteket. Rendkívül előnyös a lehető leghamarabb tájékoztatni a közreműködőket a célkitűzésekről és később ezt a tájékoztatást folyamatosan biztosítani szükséges.

A bevezetés, működtetés második fázisának fontosabb feladatai a következők:

 • az intézkedési tervekben előírtak bevezetési ütemtervének pontosítása és elfogadása,

 • az érintettek tájékoztatása, felkészítése,

 • a dokumentumok és bizonylatok kiadása, próbaműködtetés,

 • a kijelölt szakemberek betanítása, belső auditok,

 • a szükséges módosítások, korrekciók meghatározása és elvégzése,

 • a módosított dokumentációk és bizonylatok kiadása, a folyamatos működtetés megkezdése,

 • az információs rendszer beüzemelése és betanítása.

Ez magában foglalja a felügyelet minden vonatkozó tevékenységét, területét:

 • a megszerzendő monitoring információ felismerését és dokumentálását,

 • a használandó monitoring eljárások meghatározását és dokumentálását,

 • az elfogadási kritériumok megállapítását és dokumentálását, és a végrehajtandó intézkedések listáját, ha az eredmények nem kielégítőek,

 • korábbi monitoring információk érvényességének értékelését és dokumentálását, ha az ellenőrzési rendszer feltehetően hibásan működik.

A rendszer működésének belső auditálását, a szükséges korrekciók meghatározását az Önkormányzat kijelölt szakemberei végzik, a feladat által megkívánt ütemezésben (várhatóan havonta).

A fenntartható társadalmi fejődés egy olyan fejlődés, ami úgy biztosít alapvető környezeti, gazdasági és társadalmi szolgáltatásokat, hogy közben nem veszélyezteti azoknak a rendszereknek az életképességét, amin ezen szolgáltatások alapulnak.

Néhány példa

A legújabb kulináris divat Localvore az 5 csillagos éttermekben.

Még Mr. Barack Obama amerikai elnök is kérte, hogy a fehér házban amennyire lehetséges, csak helyileg előállított termékeket használjanak és szolgáljanak fel. Ez bár még nem maga a győzelem, de minden esetre egy jelentős lépés a jó irányba.

Locavore.

Amerikai NGO kezdeményezés, alapelve, hogy csak 160 kilométeres körzetből származó élelmiszereket fogyasztunk az évszakoknak megfelelően.

A svájci szervezet a távolságot 160-ról 100 kilométerre csökkentette.

Az un. „élelmiszer-mérföld” (foodmileage FML) mutatója:

„A szállított élelmiszer mennyiség (t) szorozva a szállítási távolsággal (km)…” (MAFF, 2008b).

Ennek további csökkentésére bevezetné a Grenelle de l'Environnement által tárgyalt CO2 szállítási díjat, a szállítás módjától függően. A tonna / kilométer skálán a légi szállítás lenne a legdrágább és az állati erőre támaszkodó szállítás a legelőnyösebb.

Ezt a modellt a mezőgazdaságban is meglehetne valósítani.

Pénznélküli kereskedelem

Ha nincs közvetítő eszköz, akkor kezdetleges, pénz nélküli cseréről beszélünk. Pénznélküli kereskedelem folyt a 2. Világháborúban, amikor a nemzeti valuták leértékelődtek.Ez a folyamat abban a pillanatban véget ért, amikor újra megbízható értékű valuta került forgalomba, amely elősegítette a gazdaság általános fellendülését. Ma néhány helyen újra próbálkoznak, helyi fizetési eszközök, vagy a csere bevezetésére. Nézetem szerint ennek a jelentősége megmarad egy folklorikus szinten és nem ajánlanám egy helyi közösségnek, nem ajánlanám a helyi/térségi kártyarendszer bevezetését sem, mert külfüldi tapasztalatok is igazolják, hogy ezek vagy diszkriminatívak (bizonyos fogyasztási cikkek kizártak, kisebbségiek szociális ellátására használják, stb...), vagy alacsony hatásfokúak. Nem is beszélve arról, hogy a fogyasztó, ha akarja, ha nem, olyan árucikkekre tart igényt, amelyeket csak a nemzetközi piacon tud megvásárolni. Meg vagyok győződve, hogy aki helyi termékeket óhajt fogyasztani, azokat a nemzeti valutával is meg tudja venni.

A mikro-hitel, vagy mikro-finanszírozás fogalma igazából a hetvenes évek elején jelent meg Professzor Muhammad Yunus kezdeményezésére, aki megalapította a Grameen Bank Bangladest[63].

Még mielőtt civil szervezetek (NGO-k) és a mikro-finanszírozási intézetek felkarolták volna a mikro-hitelt az főleg az uzsorásokhoz kötődött (kis összegeket kölcsönöztek a helyi lakosságnak uzsorakamatra, főként a mezőgazdasági betakarítások előtt, amely révén gyakorlatilag megzsarolták a kistermelőket, sokszor kamat és tőke-visszafizetés alapján a hitelezőnek teljes termése ráment). Persze hitelezés e módja csak az uzsorást gyarapította ahelyett, hogy a gazdasági fejlesztéseket mozdította volna elő.

Az 1980-as évektől több ezer „mikro-hitel intézet” jött létre a Grameen Bank mintájára. 1998 végére számukat már több ezerre becsülték, míg a kinnlevőségeket 10 millió €-ra.

A mikro-hitel a kis hitelek kategóriájába tartozik (átlagosan1000 USA $-nál kevesebb), azzal az alapvető különbséggel, hogy a kamatok jóval a kereskedelmi kamatok alatt maradnak (néhány pénzügyi intézménynél kamat nélkül, vagy csak nagyon kis kamatra kölcsönöznek, de mások akár 20-30 %-ot is elkérhetnek). A hitelek főként családi vállalatok, vagy közösségi kezdeményezések beindításához szükségesek. A Grameen Bank kiváltságosai közé tartoznak például azok az asszonyok, akik kulturális okokból kifolyólag többnyire kizártak a közösségi életből és a tradicionális hitelkereskedelemből. Ezt az orientációt követte vagy követi a legtöbb „mikro-hitel intézet”.

A mikro-hitelek legtöbbször szorosan kapcsolódnak az informális szektorban dolgozókhoz. Segíti a kiskereskedőket, az eszköz-, vagy állatvásárlást a mezőgazdaságban, úgy, mint a kézműves iparban.

A mikro-hitelek megpróbálják hitellel ellátni azokat, akik valamilyen okból kizártak a hagyományos pénzügyi- és bankrendszerből. Tehát azt a társadalmi réteget célozza meg amelyek, főleg a fejlődő – de nem csak ott – országokban kerültek kizárásra a klasszikus hitelszolgálatból. A mikro-finanszírozás és a mikro-hitelek arra hivatottak, hogy segítsék és később támogassák a kis méretű gazdasági vállalkozásokat. A mikro-finanszírozás nem korlátozódik kizárólag a mikro-hitelszolgáltatásokra, hanem megpróbál egy széles skálájú pénzügyi szolgáltatást biztosítani, többek között a mikro-takarék szövetkezeteken és a mikro-biztosításokon keresztül.

A célok

Az elsődleges cél a gazdaság fejlesztése és a szegénység felszámolása egy új támogatási forma révén, amely nem emlékeztet a megszokott szociális és egyéb segélyekre. Lehetőség nyílik úgy kölcsönözni kisebb összegeket – olyan országokban vagy területeken, ahol a megtakarítások alacsonyak, és nem hitelképesek az emberek –, hogy azok segítségével új vállalkozások alakulhatnak, ezzel párhuzamosan pedig új munkahelyeket jönnek létre.

Kezdetekben a mikro-hitelek mindössze 1 millió USA $-al rendelkeztek, ma pedig a kinnlevőségük meghaladja a 100 millió USA $-t is,miközben a hitelezők száma úgy becsülik mára meghaladja a 10 milliót. A mikro-finasz alapítói középtávon 100 milliós haszonra számítanak.

Jelenlegi tendenciák és kritikus visszapillantás

Eleinte a mikro-hitelezés egy civil kezdeményezésként indult útjára, lokális alapokra épült, majd a kölcsönök növekedésével nemzetközi szintűre nőtte ki magát.

A 1990-es évek végére a nyugati civil és nemzetközi szervezetek fejlesztési támogatásaikban erre a rendszerre alapoztak, sokszor nem éppen önzetlenül. Ez az új irányvonal persze elősegítheti az újabb nyugati befektetők bevonását, az erők egyesítését, de a kezdeti célkitűzéseiről való lemondáshoz is hozzájárulhat.

Az idő múlásával azonban arra is rá kellett jönni, hogy a mikro-hitelezés nem valamiféle csodaszer a szegénységre. Negyven év elteltével a szegények még szegényebbek és a gazdagok még gazdagabbak lettek.

A rendszer napjainkra elérte határait, már azzal is, hogy a mikro-hitelezők mára nem olyan biztos hitelezők, mint ahogy azt néhány befektető korábban elképzelte, ez pedig oda vezetett, hogy a finanszírozók egyre erélyesebb módon próbálják hiteleiket beszedni.

A mikro-hitelrendszert igénybe vevők nagy számban nők[64], akik valóban megpróbálták a hitelkeretüket vállalkozásokba befektetni, de az élelmiszer árak hirtelen növekedése, alkalomadtán a rossz menedzsment, vagy éppen egyéb, más előre nem látott esemény bekövetkezése csődbe vitte a vállalkozást. Olyan is előfordult már, hogy éppen az éhínség kényszerítette az adósokat arra, hogy a hitelt a mindennapi megélhetésük biztosítására fordítsák. Eredményeképpen rengeteg adós fizetésképtelenné vált, és a fejlődő országokban sem bánnak éppen kesztyűs kézzel az adósokkal. A társadalom egy része elveszítette a hitelképességét, és gyakran érzik úgy a bajba jutottak, hogy az utolsó utáni lehetőségük nem más, mint az öngyilkosság.

Az alábbi intézetek foglalkoznak mikro-hitelekkel:

 • civil szervezetek (NGO-k),

 • szövetkezetek,

 • nem a bankszektort képviselő intézetek,

 • kereskedelmi bankok.

Manapság a mikro-finanszírozás egyre jobban hasonlít, mind működésében, mind pedig metodológiájában a klasszikus pénzintézetekhez.

A mikro-megtakarítás egy fajta betéti szolgáltatás, amely lehetővé teszi az egyének részére, hogy kis összegű megtakarításaikat később használhassák fel (nyugdíj, nem várt helyzetek, balesetek, vészhelyzetek, tandíj...).

Mikro-biztosítás, egy olyan rendszer, amely magánszemélyek, cégek vagy szervezetek részére lehetővé teszi, hogy megosszák a kockázatvállalásaikat.

A szegények bankja egy olyan pénzintézet, amely mikrohitelekkel segíti a vállalkozások elindítását, ezáltal az emberek lehetőséget kapnak a szegénység és az uzsorások szorításából való kikerülésre. A vállalkozásindítási célú mikro-hitelek jellemzően milliós összegek és a tanácsadást is magába foglalja. Banglades – ahonnan az ötlet származik – rendkívül elmaradott ország. Ott már néhány száz dolláros beruházással is hosszú távon biztosítható egy vállalkozás sikere. Nálunk erre a legoptimistább ember is maximum 50%-os esélyt mondana.

A probléma az, hogy mint azt már fentebb láttuk, a szegények bankja egyre inkább gazdasági alapon működik, annak minden előnyével és hátrányával.

Sikerének köszönhetően az ilyen jellegű bankoknak egyre komolyabb finanszírozási gondjai támadnak. Az adományozók és a kamat nélküli hitelezők száma nem növekszik arányosan a hitelt felvevők számával, így csak a klasszikus pénzügyi forrásokkal tudja újrafinanszírozni és fenntartani a pénzáramlatokat.

Az első évtizedekben úgy látszott, hogy a kisebb mértékben kölcsönzők –főleg takarékoskodó család anyák –, igen megbízhatók és így a kockázatok rendkívül alacsonyak. A sikerek viszont, mint a klasszikus bankok esetében, a fenntartható fejlődés helyett inkább a növekedés felé terelték a szegények bankjait. Ugyanakkor nem csak, hogy egyre többen keresik fel ezeket a hitelintézeteket, de egyre kevesebb a megfontoltan költekező egyén, és ez hosszú távon igen csak ellehetetleníti az ilyen nemű pénzintézetek megfelelő működését.

A legnagyobb probléma abban látszik, hogy két különböző finanszírozási módszerről van szó. Az egyik esetben egy szociális jellegűről van szó, amit kölcsönökkel lehetetlenség megoldani, ugyanis a kölcsön mindössze elhalasztja a vészhelyzetet,a másik esetben pedig gazdaságfejlesztésről beszélünk, melyben a pénzük vásárlóerejének megtartását igénylő befektetők egy szabad és liberális gazdasági környezetben tevékenykedhetnek.

Turizmus

Olyan személyek tevékenységeit foglalja magába, akik saját szokásos környezetükből más helyre utaznak, ahol folyamatosan nem töltenek el egy évnél hosszabb időt pihenési, üzleti illetve egyéb célokból, és gazdasági tevékenységet sem folytatnak.

A turizmus számos nemzetgazdasági ág teljesítményéhez járul hozzá különböző mértékben. A legjellemzőbb, legszorosabb kapcsolatban a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ággal (GDP) van. A „szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás gazdasági ágazat” a nemzetgazdasági ágazat bruttó hozzáadott értéke.

Látogató

Minden olyan személy, aki idegenforgalmi célból a lakhelyétől különböző helyre (országba) utazik.

Kereskedelmi szálláshely

Minden, engedélyben feljogosított, erre a célra épített vagy átalakított és használt létesítmény (szálloda, panzió, turistaszállás, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping). A törvény meghatározása szerint: „a kereskedelmi szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és használt létesítmény, ha a hasznosított szobák száma az ötöt, az ágyak száma a tízet, kempingek esetében a hasznosított területegységek száma az ötöt meghaladja, továbbá a létesítmény megfelel a 2. számú mellékletben meghatározott követelményeknek, és üzletszerűen, egész éven át vagy idényjelleggel, folyamatos napi üzemeltetéssel, megszakítás nélkül szállásszolgáltatást nyújt.” És amely üzletszerűen, egész éven át vagy idényjelleggel, folyamatos napi üzemeltetéssel, megszakítás nélkül szállásszolgáltatást biztosít.

A 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet, illetve az ezt módosító 150/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet értelmében a magánszemély lakásának vagy üdülőjének, valamint a gazdálkodó szervezet lakásának, illetve azok egy részének és a hozzájuk tartozó helyiségeknek és területeknek idegenforgalmi célú üzletszerű hasznosítása a vendég részére. Azaz „a magánszemély lakásának vagy üdülőjének, valamint a gazdálkodó szervezet lakásának, illetve azok egy részének és a hozzájuk tartozó helyiségeknek és területeknek idegenforgalmi célú üzletszerű hasznosítása a vendég részére. A rendelet alkalmazása szempontjából üdülő az az egyedi lakó- vagy üdülőegység, amely család(ok) elszállásolására alkalmas, és a külön jogszabályban foglaltak szerint osztályba sorolható (minősíthető)”. A lakás vagy üdülő idegenforgalmi célú, üzletszerű hasznosítása a fizetővendéglátás, valamint a falusi szállásadás.

Fizetővendéglátás a városban, a kiemelt gyógyhelyen, a kiemelt üdülőhelyen, a gyógy-, vagy üdülőhelyen folytatott szállásadói tevékenység.

A XX. század eleje

Luxus turizmus főleg kiemelt üdülőhelyekre, Riviéra, Svájc, az első világ háború után kultúr-turizmus Bécs, Berlin, Párizs, Róma, stb…

Az 1930-as évektől az általános éves szabadság bevezetése, majd ennek következtében a tömegturizmus jelenség megjelenése főként a tengerpartok irányába.

1950-től a 40 órás munkahetet általános érvénnyel bevezetik, kezdetben évi 2 hét fizetett szabadsággal, majd három és végül négy hetes időintervallummal. Elképzelhető, hogy ez idővel heti 35 órás munkahétre és hét hetes szabadságra módosul.

1962: Átfogó területfejlesztési koncepciók indítása Franciaországban az elmaradott régiók fejlesztése érdekében. DATAR (Direction de l’Aménagement du Territoire et á l’Action Régionale - Területfejlesztési és regionális akcióprogram igazgatósága).

A nagy fejlesztési periódusok elindítása Franciaországban majd szerte Európában.

1963: A Grande Motte akkortájt még egy gyönyörű és sértetlen síkság a Földközi tenger és a Pic St. Louis hegycsúcs között (ma Nemzeti Parkká nyilvánítnák). Nagy urbanisztikai és területfejlesztési terv indítása (Jean BALLADUR és Georges CANDILLIS)


1967: A tengeri vitorlás kikötők építése.

1973: Nem ritka eset, hogy úgy fejlesztenek egy 700 lakosú települést, hogy az turisztikai szezonban 20000 turistát legyen képes befogadni, de meg kell jegyezni, hogy jó eséllyel megbomlik ez által mind a társadalmi, mind pedig ökológiai egyensúly.

1980 után: megkérdőjeleződik a tömegturizmus, és egy igényesebb turizmusfejlesztési koncepció alakul ki, mely különféle turisztikai kínálatokra szakosodik.

Az Európai Közösség figyelme a nyolcvanas évek második felétől kezdődően fordult a vidéki területek felé, a túltermelési válsággal küzdő mezőgazdaság, és a három új mediterrán tagállam problémáinak következtében.

A maastrichti egyezménybe a ’társadalmi gazdasági kohézió’ elve, a hegyvidéki üdülőhelyek telítődésével, csak a vidéket látta alkalmasnak a növekvő számú turistasereg befogadására.

Az Európa Tanács a rural turizmusról meglehetősen romantikus és filozofikus színezetű felfogást közvetített. A rural turizmus “három alapvető elemének” a “hely”-et, az “emberek”-et és a “termék”-et jelölte meg és ehhez az alábbi indoklást fűzte:

 • a helynek emberek nélkül hiányzik az életszerűsége, termékek nélkül pedig nem tudja kielégíteni a turisták fogyasztói igényeit;

 • az emberek hely vagy termékek nélkül nem tudják fogadni a turistákat;

 • a termékek, amelyek sem helyhez, sem emberekhez nem kötődnek, rövid életűek, nem tudnak helyi fejlődést előidézni.

Főbb célok:

 • adja meg a kezdő lökést a kollektív szabadidős létesítmények megépítéséhez, amelyet a helyi lakosság és a turisták egyaránt használhatnak,

 • ösztönözze a helyi kereskedelmet,

 • teremtsen munkahelyeket,

 • élénkítse a regionális gazdaságot,

 • próbálja újraéleszteni a helyi kultúrát és a vidéket.

Az Európai Bizottság 1988-as dokumentumában “The Future of Rural Society” (A vidéki társadalom jövője), kritikusabban fogalmaz, és gyakorlatiasabb módon közelít. A rural turizmus egy tágan értelmezhető fogalom, melybe nemcsak a farmon történő üdülés, hanem sok egyéb vidéken folytatott turisztikai tevékenység is beletartozik. Gyakran, mint ígéretes lehetőséget említik a vidéki társadalom jövője szempontjából. A tagállamok érdekeltsége e turisztikai forma fejlesztésében három okra vezethető vissza:

 • egy adott turista réteg új keresleti igényeinek kielégítése, mely a vidékkel kapcsolatban jelentkezik, ha bizonyos feltételek rendelkezésre állnak (információ, infrastruktúra és megfelelő szolgáltatások),

 • a helyi épületvagyon védelme, amely lepusztulás vagy lebontás helyett helyreállítható, és szálláshelyként haszonért üzemeltethető,

 • olyan foglalkoztatás megteremtése, mely kiegészítője, vagy alternatívája a mezőgazdasági tevékenységnek.

A Bizottság által kijelölt fő cselekvési területek között a szolgáltatások javítása, a komplex turisztikai csomagok és kínálat kialakítása, az infrastruktúra és a szakmai felkészültség javítása szerepel.

Az európai közösségben a szélesen értelmezett rural turizmus hátterében azok a vidékfejlesztési erőfeszítések és az agrárstruktúra modernizálását szolgáló intézkedések állnak, melyek a gazdálkodók tevékenységének diverzifikálását, a több lábon állását célozzák.

A perugiai konferencia meghatározott turisztikai definíciókat és kategóriákra való felosztást, melyeket az OECG és az UNESCO is elismert.

A falusi vendéglátáson a család házában és annak segítségével igénybe vett szolgáltatások összességét értjük: szállás, étkezés, részvétel a család munkájában és szórakozásában.

Falusi szállásadásnak minősül a fizetővendéglátásnál nem említett községben és a már kialakult tanyás térségben folytatott magánszállásadói tevékenység.

A nemzetközi irodalomban több elnevezés (rural-, agri-, agro-, farm-, zöld-, lágy turizmus) olvasható a vidéki környezetben, helyben lakó családok erőforrásaira alapozott turizmus kínálattal kapcsolatban. A valóság pedig a fenti elnevezéseknél is változatosabb és sokszínűbb. Az a turista, aki ezt a kínálatot választja, bepillantást nyerhet a portugál, olasz vagy angol nemesi udvarházak elegáns világába, vagy megízlelheti a paraszti munkát az osztrák, német gazdálkodók vendégszerető házaiban, “a parasztudvaron”. Európában olyan kínálat is létezik, mely csak étkezést ajánl a gazda (előírás szerint) saját készítésű termékeiből, ezzel is segítve a mezőgazdasági termékek értékesítését, Hollandiában pedig a farmon létesített kempingek váltak népszerűvé. Franciaországban a Gites de France nevű társadalmi szervezet több mint negyvenéves tapasztalat birtokában ajánl programot minden korosztály részére az ország bármelyik sarkában. Mindezt az egész országot átfogó területi és helyi hálózatrendszer révén biztosítja, mely központilag szervezett számítógépes helyfoglalással, minősítési rendszerrel, szaktanácsadással garantálja a vidéki üdülés minőségét.


A falu komplex kínálatának, épített és természeti környezetének, látványosságainak, szolgáltatásainak, megjelenítését élményszerű, pihentető helyi programokat és környezetismeretet ajánl.

Magyar szerzők az esetek többségében a külföldi változatos terminológiát - anélkül, hogy különösebb tartalmi magyarázatot fűztek volna a fogalomhoz – falusi turizmusként fordították magyarra, vagy a német, osztrák “Urlaub am Bauernhof” magyarításából az “Üdülés a parasztudvaron” meghatározást adták.

A falusi turizmus alapfeltételei

 • Funkcionálisan rurális, a vidéki terület sajátos megjelenésén alapuló, kisméretű vállalkozás, nyitott tér, kapcsolat a természettel és a természeti környezettel, a helyi hagyományokkal, “hagyományos” társadalom “hagyományos” gyakorlattal,

 • méretében, az épületeket és településeket tekintve is vidékinek számítson, így többnyire kis méretű,

 • jellegében tradicionális, lassan, organikusan növekvő, és a helyi családokhoz kapcsolódik,

 • gyakran és nagyrészt helyiek által irányított és a terület hosszabb távra szóló fejlődési érdekeit szolgálja,

 • fenntartható – abban az értelemben, hogy fejlesztések során meg kell tartani a terület speciális vidéki jellegét, még abban az értelemben is, hogy az erőforrás felhasználásnak is elviselhető mértékűnek kell lennie. A rural turizmust a konzerválás és fenntarthatóság lehetséges eszközének kell tekinteni, semmint egy urbanizációs és fejlesztő eszköznek,

 • rural turizmushoz tartozik továbbá minden olyan különböző tevékenység, mely képviseli a vidéki környezet, gazdaság és történelem komplex példáját.


Az OECD szemléletében tehát elsősorban megőrző jellegű, tartalmi meghatározásában a mezőgazdaság kisebb részt képvisel, a hangsúly alapvetően a vidék természeti, kulturális értékeire helyeződik.

A rural turizmus olyan belső erőforrásokra alapozott turisztikai tevékenység, mely a humán és a természeti környezet összhangjára épül.

Agroturizmus elnevezéssel különböztetjük meg a falusi turizmus speciális kínálatú részét, amelynek fő sajátossága az, hogy agrártevékenységhez, farmgazdasághoz és más formában történő gazdálkodáshoz közvetlenül kötődik, céljai között van a helyi agrártermékek megismertetése és értékesítése. Ez lehet részbeni, vagy teljes vendéglátás egy működő agrárgazdaságban, vagy egy bemutató és oktató farmon ahol a vendég is elkészítheti a terméket, s azt vásárolja meg.

Sajátossága az, hogy agrártevékenységhez, farmgazdasághoz és más formában történő gazdálkodáshoz közvetlenül kötődik.

Céljai között van a helyi agrártermékek megismertetése és értékesítése. vendégeknek saját előállítású termékeket értékesít, helyi programokat és szolgáltatásokat kínál.

Az állatsimogató farmok vagy a turizmusra átállt nemesi udvarházak a nagyvárosok közelében (Franciaország, Portugália, Olaszország, Nagy-Britannia) erre jó példával szolgálnak.

Az üdüléssel kapcsolatban legfőbb követelmény a békét, a csendet, a pihenést biztosító vidéki környezetet.

Az agroturizmusra jellemzők a kis gazdaságok, érdekes, változatos tájkép, a piacokhoz való közelség, a megkésett migráció révén fennmaradó hagyományos város-vidék kapcsolatok, a farmokra jellemző tulajdonosi gazdálkodó jelleg és a hagyományos beavatkozó, támogató jellegű helyi önkormányzatok és a szövetkezeti mozgalmak. A mezőgazdaságnak fontos szerepe van agroturizmusban, de ez csak egy jellemző a sok közül, ennek fontossága a helyi, regionális és a nemzeti körülményektől függ. Jansen Verbeke szerint: A farm turizmus azokra a turisztikai formákra utal, amelyek közvetlenül a farmmal kapcsolatosak, a farmon tölthető szállás, étkezés, szórakozás vagy a farmra történő egynapos kirándulás formájában.


Mindhárom fenn leírt esetben, de legfőképpen a falusi turizmus esetében a kistérségeknek egyéni jelleget célszerű kialakítani, egyedi és élményszerű elemekkel, megbízható és az unió polgárainak elvárásainak megfelelő szolgáltatásokkal. Szem előtt kell tartani, hogy a turista egészséges, gondozott, szép tájra és épített környezetre, vendégszerető lakosságra, figyelmes vendéglátókra és professzionális marketingre tart igényt.

Ha mindezt biztosítani tudjuk, és képesek leszünk meggyőzni vendégeinket, hogy válasszák a házias vendégfogadást kikapcsolódásuk gyanánt (egészséges, tiszta biotermékek, tájtermékek, sajtok, aszalványok, lekvárok, baromfitermékek és így tovább), akkor hosszú távra is biztos, fizető vevőket találhatunk házi termékeinknek.

Az Európai Unió egyik nagy vívmánya az áruk szabad forgalma, mely lehetőséget biztosít különleges termékek egyenesen, közvetítő nélküli forgalmazására, a fogyasztóhoz való eljuttatására.

Napjainkban egyre jelentősebb a biotermékek, bor, olíva-olaj, zöldség, tojás, és így tovább, direkt értékesítése a termelőtől a fogyasztóhoz. Ez az új kereskedelmi csatorna biztosítja a fogyasztók részére a megkívánt minőséget és a termelőnek termékei optimális értékesítési lehetőségeit. De ehhez különleges és egyben magas minőségű termékekre van szükség.

Láthatjuk tehát, hogy a falusi és agroturizmus nem csak egy kitörési pont a fenntartható fejlődés által kínált lehetőségek közül, hanem egy fontos tényező is egyben a mezőgazdaság jövedelem-növelő felújulásában.

Az alábbi két ábra a falusi és agroturizmus alapelvét, és azoknak egy elképzelhető szervezési formáját mutatja be.Két fenntartható turisztikai menedzsment rendszer a meghatározó a Dél amerikai „El Programa para la Certificación Turística del Instituto Costarricense de Turismo (CST), es una excelente herramineta para promover el desarrollo sostenible del país” és az Európai turistaszállás-szolgáltatásra vonatkozó közösségi ökocímke.

Turistaszállás-szolgáltatásra vonatkozó közösségi ökocímke lényege

A kritériumok célja

E kritériumok célja az, hogy a turistaszállás-szolgáltatás életciklusának három fő fázisát (beszerzés, szolgáltatásnyújtás, hulladéktermelés) tekintve korlátozzák a fő környezeti hatásokat. A célok közé tartozik:

 • az energiafogyasztás korlátozása,

 • a vízfogyasztás korlátozása,

 • a hulladékkeletkezés korlátozása,

 • megújuló források és a környezetet kevésbé károsító anyagok használatának előnyben részesítése,

 • a környezetvédelmi információcsere és oktatás támogatása.


Általános követelmények:

Az ökocímke igényléséhez a kérelmezőnek meg kell felelnie a közösségi, nemzeti és helyi jogi követelményeknek.

Biztosítani kell az alábbiakat:

 • A létesítmény fizikai szerkezetének építése jogszerűen történt, és annak során a felépítés helyszínén érvényes valamennyi – különösen a tájkép és a biodiverzitás megóvásával kapcsolatos – vonatkozó törvényt és rendeletet tiszteletben tartottak.

 • A létesítmény fizikai szerkezete megfelel az energia megőrzéssel, vízforrásokkal, vízkezeléssel és elvezetéssel, hulladékgyűjtéssel és ártalmatlanítással, a felszerelések karbantartásával és szervizelésével, valamint a biztonsági és egészségügyi előírásokkal kapcsolatos közösségi, nemzeti és helyi törvényeknek és rendeleteknek, a vállalkozás a nemzeti és/vagy helyi törvények előírásainak.

Minőségi kritériumok:

Bioélelmiszer: Legalább két fogás vagy – a reggelit is beleértve – a teljes ételsor fő hozzávalói biogazdálkodásból származnak a 834/2007/EK rendelet értelmében, és előállításuk az ISO I. típusba tartozó öko-címke szerint történt.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy megfelel e kritériumnak, és mellékelnie kell a megfelelő igazolásokat.

Beltéri levegő minősége: A turistaszállásnak optimális beltéri levegőminőséget kell biztosítania:

 • A szobák és a közös használatú helyiségek megfelelnek a 89/106/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének 3. pontjában meghatározott követelményeknek, és azok berendezéséhez kizárólag közösségi öko-címkével, vagy más, az ISO I. típusba tartozó, alacsony kibocsátású környezetvédelmi címkével igazolt festéket, dekorációt, bútorokat egy egyéb anyagokat használtak fel.

 • A szobák és a közös használatú helyiségek illatmentesek, az ágynemű, a törölközők és a textíliák mosása illatszermentes mosószerrel, a takarítás pedig szintén illatszermentes eszközökkel történik.

A lokális gazdaság beindítása esetén szükség van állapotfelmérésekre, ahol az egyes részfolyamatok előrehaladásának méréséhez szükségesek olyan egzakt mutatószámok (indikátorok)[66], amik segítségével nyomon követhetjük a bekövetkezett változásokat.

A három terület:

 • a szociális viszonyok alakulása,

 • a környezet minőségének változása

 • és a gazdasági aktivitás szintje.

Az alkalmazott indikátorokkal szembeni alapvető követelmény, hogy ennek a három fogalomkörnek a kölcsönhatásait, illetve azok változását nyomon kövesse.

A mutatók a következő hatás-ellenhatás párokra kell, hogy vonatkozzanak:

 • a gazdasági tevékenység hatásai a környezet minőségére. Visszajelzéssel kell rendelkeznünk az erőforrás használat, a szennyező anyagok kibocsátása, a hulladékok okozta terhelés alakulásáról, a makrogazdaságot szabályozó intézkedések és a piaci mozgások helyi környezeti viszonyokat befolyásoló hatásairól;

 • a környezet úgynevezett termelő funkcióinak és szolgáltató hatásának módosító jellege a gazdálkodás lehetőségeire. A forrás és öntisztító funkciók javulása, vagy éppen romlása, az éppen érvényben lévő környezetpolitika, mennyiben és milyen területeken változtatja meg a gazdálkodási feltételeket;

 • a környezet minőségének hatása a szociális viszonyokra. A programban résztvevő lakossági kör, milyen eséllyel jut hozzá a környezet szolgáltatásaihoz, az általános komfortszintjében megjelenő környezeti elemekhez. A környezet minősége miként befolyásolja a vizsgált népesség egészségi állapotát, munkavállalási, kereseti lehetőségeit. Az érvényesített környezetpolitika, vagy helyi környezeti intézkedések hogyan változtatják meg az elosztási viszonyokat (mely csoportoknak lesz hátrányos, melynek előnyös az intézkedés csomag);

 • a szociális viszonyok változásának hatása a környezet minőségére. Hogyan befolyásolják a demográfiai változások, a fogyasztási szokások a rendelkezésre álló erőforrásokat, illetve az öntisztuló funkciók állapotát?

 • Az oktatás, a környezeti tudatosság változása, egyáltalán az információkhoz való hozzájutás feltételeinek javulása, szervezetek létrejötte-megszűnése, a jogi keretek változása milyen hatással van a környezeti állapotokra?

 • a szociális viszonyok változásának hatása a gazdasági aktivitásra. A rendelkezésre álló munkaerő mennyisége (hiány, vagy túlkínálat), képzettségi szintje, a népesség nagysága, a háztartások szerkezete (gyermekes, elvált, nagycsaládos), az elérhető oktatás szintje, az információhoz való hozzájutás lehetősége mind befolyásolják a vizsgált település gazdasági teljesítményét;

 • a gazdasági aktivitás hatása a szociális viszonyokra. Az elérhető jövedelemszint, illetve annak megoszlása, a foglalkoztatási lehetőségek alakulása, a makrogazdasági intézkedések és a piaci erőviszonyok helyi lecsapódása miként befolyásolják a vizsgált népesség szociális körülményeit?

 • a Lokális programok szempontjából lényeges jelenségek: mint a települési közösséghez tartozás, az egymás iránti szolidaritás, vagy a települési „otthon levés” érzete.

A fentieket végiggondolva érdemes hangsúlyozni, hogy a leírt kapcsolatrendszert figyelemmel kísérő indikátorok kiválasztásánál, sőt az egyes mutatók megfogalmazásánál tekintettel kell lenni arra, hogy nem csak a racionális (elsősorban gazdasági) érvekkel leírható élethelyzetekre kíván hosszú távú programot adni, céljai között a mentális, érzelmi viszonyok változtatása is szerepel. Ezért nem szabad idegenkedni olyan indikátorok alkalmazásától sem, amelyek látszólag szubjektív értékítéleteket jelenítenek meg.

A fentieket figyelembe vevő indikátor szerkezet kialakításakor az alábbi három „pillért” célszerű figyelembe venni:

 • A használt indikátorok elsősorban ne egy állapot leírására törekedjenek, hanem a program előrehaladásával kapcsolatos változásokat mutassák és legyenek alkalmasak a változások dinamikájának érzékeltetésére, ezen keresztül a közösségi teljesítmény mérésére.

 • Az alkalmazott indikátorok listájából ki kell emelni néhány ún. kulcs küszöbindikátort, amelyek alkalmasak arra, hogy a program előrehaladását, az ott megfogalmazott célok teljesülését (vagy éppen nem teljesülését) érzékeltessék.

 • A kulcs indikátorokat úgy kell megválogatni, hogy alkalmasak legyenek az országos, vagy nemzetközi trendekkel való összehasonlításra

A konkrét településen alkalmazott végleges indikátor lista kialakításának lépései a következők:

 • annak felmérése, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre a vizsgálathoz, illetve milyen adatgyűjtésre van lehetőség az adott költségkereten belül;

 • a kialakítandó program stratégiai céljainak meghatározása;

 • az indikátor rendszer szerkezetének kialakítása, milyen dimenziókban gondolkozunk, az egyes dimenziókon belül milyen alrendszereket vizsgálunk;

 • a lehetséges, meghatározott szerkezetű indikátorokból a rendelkezésre álló adatok alapján melyekre tudunk ténylegesen számítani;

 • a tényleges lista rögzítése, benne a kulcs indikátorok meghatározása.

EU-s környezetstratégiai célkitűzések és az általános indikátor-csoportok az alábbiak[67]:

3.1. táblázat - Stratégiai célkitűzések és általános indikátor csoportok

STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK

ÁLTALÁNOS MUTATÓ-CSOPORTOK

Légszennyezés mérséklése és megelőzése

Emissziók és koncentrációk

Erőműi technológia-mutatók

Energiahatékonysági és megújulós mutatók

Közlekedési indikátorok

Ipari indikátorok

Vízvédelem

Települési szennyvízkezelési mutatók

Ipari és mezőgazdasági szennyvízkezelési mutatók

Ivóvíz mennyiségi és minőségi mutatók

Felszíni és felszín alatti vízminőségi indikátorok

Talajvédelem

Mezőgazdasági talajterhelési mutatók (pl. műtrágya)

Ipari talajterhelési mutatók (pl. külszíni bányászat)

Talajállapot mutatók

Természetmegőrzés

Védett területek kiterjedése és összetétele

Veszélyeztetett fajok és élőhelyek mutatói

Erdősítési indikátorok

Hulladékkezelés és ártalmatlanítás

Települési szilárd hulladékkezelési indikátorok

Ipari és mezőgazdasági (nem veszélyes) hulladékkezelési indikátorok

Radioaktív hulladékkezelési indikátorok

Veszélyes hulladékkezelési indikátorok

Környezetbiztonság és katasztrófa-megelőzés

Kémiai biztonsággal kapcsolatos mutatók

Élelmiszer biztonsággal kapcsolatos mutatók

Katasztrófa-megelőzési és kárelhárítási mutatók

A versenyképesség környezetkímélő javítása

Környezetvédelmi eszközök, technológiák megvalósításának és fejlesztésének mutatói

Ökoturizmus indikátorai

Környezetvédelmi ipar és vállalkozások mutatói

Kutatás, fejlesztés és innováció

Környezeti monitoring-rendszer mutatói

Környezettudományi kutatási indikátorok

Anyag- és erőforrás-takarékos (tisztább) technológiák alkalmazásának mutatói


A programozás tervezésnek az EU gyakorlat négy szintjét különíti el, amelyek közül a legalsó szint (az „input”ok) képezi a magasabb szintek alapját. Az egyes programok megvalósításának vizsgálatára és a célok elérésének igazolására a tervezési szintekhez megfelelő indikátorok kapcsolódnak, amelyeket összességében programindikátoroknak neveznek.


Horizontális környezetvédelmi fejlesztések "eredmény indikátorok"

 • EMAS, ISO szabványok alkalmazóinak száma, részesedésük a GDP-ből,

 • Öko-címkével ellátott környezetbarát termékek forgalmának változása,

 • környezetvédelmi témájú tantárgyak óraszámai a különböző oktatási szinteken, a megjelenő környezetvédelmi témájú tankönyvek száma,

 • gyűjtött és szolgáltatott környezeti információk, adatok száma, felhasználásuk aránya,

 • környezetvédelmi K+F projektek száma, költsége, a megvalósuló innovációk, fejlesztések aránya,

 • környezetvédelmi intézményrendszer hatékonyságát mérő mutatók: határidőre le nem zárt ügyek, fellebbezések száma, bírságok száma, összege.

Ezeknek a mutatóknak a használata oly módon bővíti a környezeti teljesítményről szóló jelentéseket, hogy a nyers adatokat a célközönség számára könnyen érthető információkká alakítja át. A környezeti teljesítménymutatók sokféle környezeti adatokat összesítenek korlátozott számú alapvető információsorozat formájában.

A környezeti mutatók rendszereinek alapelvei a következők:

 • összehasonlíthatóság: a mutatóknak lehetővé kell tenniük az összehasonlítást, és jelezniük kell a környezeti teljesítmény változásait,

 • egyensúly a problémás (rossz) és a reményekre jogosító (jó) területek között,

 • folytonosság; a mutatóknak azonos kritériumokon kell alapulniuk, és azokat összehasonlítható időtartamok vagy időegységek során kell megállapítani,

 • időszerűség; a mutatókat megfelelő gyakorisággal frissíteni kell annak érdekében, hogy a szükséges intézkedéseket meg lehessen hozni,

 • érthetőség; a mutatóknak egyértelműeknek és érthetőeknek kell lenniük.

A környezeti teljesítménymutatók kategóriái

Valamely szervezet környezeti teljesítményének értékeléséhez és jelentéséhez[68] többnyire a környezeti mutatók három kategóriáját határozzák meg:


Irányítási teljesítménymutatók (ITM-ek): Ezek a mutatók elsősorban a vezetésnek azokra a tevékenységeire vonatkoznak, amelyek célja a környezetgazdálkodás sikeréhez szükséges infrastruktúra biztosítása, s kiterjedhetnek többek között környezetvédelmi programokra, célkitűzésekre és célokra, képzésre, ösztönzési rendszerekre, az ellenőrzések gyakoriságára, a helyszíni ellenőrzésekre, az igazgatásra és a közösségi kapcsolatokra. Ezek a mutatók elsősorban belső ellenőrzési és információs mértékegységekként szolgálnak, de önmagukban nem nyújtanak elegendő információt ahhoz, hogy a szervezeti környezeti teljesítményéről pontos képet lehessen alkotni.

Környezeti állapotmutatók (KÁM-ek): Ezek a mutatók tájékoztatnak a szervezetet körülvevő környezet minőségéről, illetve a környezet helyi, regionális vagy globális állapotáról. Ilyen lehet például egy közeli tó vízminősége, a regionális levegőminőség, az üvegházhatást okozó gázok koncentrációja vagy bizonyos szennyező anyagok koncentrációja a talajban. Annak ellenére, hogy ezek a mutatók meglehetősen szerteágazók lehetnek, felhasználhatók arra, hogy a szervezet a jelentős környezeti hatásokhoz kapcsolódó környezeti szempontok kezelésére összpontosítsa a figyelmét.

A környezeti közeg (levegő, víz, föld) állapota, és az ebből fakadó problémák gyakran többféle befolyástól függenek. Példaként említhetők a különböző szervezetek, a magánháztartások vagy a közlekedés által keletkező kibocsátások. A környezeti közeg állapotára vonatkozó adatokat gyakran kormányzati intézmények mérik és rögzítik. Ezeket az adatokat a legfontosabb környezeti problémákhoz kapcsolódó meghatározott környezeti mutatórendszerek kidolgozásához használják. A környezetvédelmi politikai célokkal kapcsolatban a nyilvános környezeti mutatókat a szervezetek iránymutatásként használhatják fel a saját mutatóik és célkitűzéseik meghatározásánál alkalmazott prioritások megállapításánál.

A környezeti mutatóknak ez a három kategóriája széles körben elfogadottá vált, és a szervezeteknek ezeket a mutatókat kell ötvözniük annak igazolására, hogy:

 • tisztában vannak a tevékenységeikhez, termékeikhez és szolgáltatásaikhoz társuló környezeti hatásokkal (KÁM);

 • megfelelő intézkedéseket hoznak a környezeti hatásokhoz kapcsolódó környezeti szempontok kezelésére (ITM);

 • a környezeti szempontok kezelésének eredményeként működésük jobb környezeti teljesítménnyel párosul (MTM).

Amikor valamely szervezet egy adott környezeti szemponthoz környezeti teljesítménymutatókat választ, az alábbi kérdéseket kell feltennie saját magának:

 • Melyek a szervezet fő környezetvédelmi szempontjai és hatásai?

 • Mely területeken érhetők el a legjelentősebb fejlesztések?

 • Mely területeken vezethetnek a környezetvédelmi fejlesztések költségcsökkenéshez?

A kiválasztott környezeti mutatóknak meg kell felelniük a környezetvédelmi politika legfontosabb céljainak:

 • Hogyan befolyásolja a szervezet a helyi vagy regionális környezeti helyzetet a fontos helyi vagy regionális környezetvédelmi politikai kérdésekkel kapcsolatban?

 • Melyek az uralkodó környezeti problémák a jelenlegi politikai párbeszédben?

 • Milyen külső követelmények befolyásolják a szervezetet – például az érdekelt felek részéről?


A mutatóknak pontos értékelést kell nyújtaniuk a szervezet teljesítményéről

A mutatóknak a környezeti teljesítményt a lehető legpontosabban kell tükrözniük, és kiegyensúlyozottan kell megjeleníteniük a környezeti szempontokat és hatásokat.

A környezeti hatások abszolút értékén túl a mértékegységek a termék- vagy szolgáltatási egységekre, forgalomra, bruttó árbevételre vagy bruttó hozzáadott értékre („környezeti hatékonysági mutatók”) vetített környezeti hatásokat, illetve az egy polgárra vetített környezeti hatásokat is megjeleníthetnek.

Példák:


3.5. táblázat - Működési teljesítmény: fizikai létesítmények és berendezések mutatói

Mutató-kategória

Példák a mutatókra

Példák a mértékegységekre

Tervezés

Épületek, gépek, berendezések, stb.

épületek hővesztesége (watt/m2 és kelvin)

újrahasznosítható alkatrészeket tartalmazó berendezések százalékos aránya (évente)

Telepítés

Épületek, gépek, berendezések, stb.

újrahasznosításra tervezett gépalkatrészek százalékos aránya (évente)

ökocímkével ellátott vagy környezeti nyilatkozattal ellátott berendezések százalékos aránya vagy száma (évente)

Működés

Épületek, gépek, berendezések, stb.

adott gép vagy berendezés éves működési óraszáma

működéshez használt anyagok vagy termékek (évente)

Karbantartás

Épületek, gépek, berendezések, szállító járművek, stb.

adott gép vagy berendezés éves karbantartásigénye (óra)

karbantartáshoz felhasznált anyagok és termékek éves mennyisége (tonna)

Földhasználat

Természetes élőhelyek, zöldterület, burkolattal fedett területek, stb.

négyzetkilométer (évente)

Szállítás

Üzemanyag-fogyasztás, járművek kibocsátásai, üzleti utak a szállítóeszköz típusa szerint (repülőgép, személygépkocsi, busz, vonat), stb.

a járműpark éves üzemanyag-fogyasztása (tonna)

a járműpark által évente kibocsátott üvegházhatást kiváltó gázok mennyisége (tonna)

a járműpark által kibocsátott finom vagy ultrafinom részecskék éves tömege vagy száma személy-kilométer/év


3.6. táblázat - Működési teljesítmény: kimeneti mutatók

Mutató-kategória

Példák a mutatókra

Példák a mértékegységekre

Kibocsátások

Légköri kibocsátások, pl. üvegházhatást okozó gázok, illékony szerves vegyületek, finom és ultrafinom részecskék, stb.

Szennyvizek, pl. meghatározott veszélyes anyagok, ipari víz vagy hűtővíz, stb. kiömlése

Hulladék, pl. veszélyes hulladékok, nem veszélyes hulladék, iszap, hő, zaj, stb.

tonna/év

kg/termék tonna

köbméter/év

köbméter/termék tonna

anyagok egy köbméter szennyvízben (kilogramm)

újrahasznosítható hulladék százalékos aránya (évente)

megajoule/év

megajoule/termék tonna

decibel (meghatározott helyen)

Termékek (tervezés, fejlesztés, csomagolás, felhasználás, visszanyerés, ártalmatlanítás)

A termékekben található anyagok, csomagoló anyag, készülékek energiafogyasztása, stb.

éves (és termékegységenkénti) veszélyes, ill. káros anyag mennyisége (tonna)

újrahasznosításra tervezett termékalkatrészek éves aránya tömegszázalékban

ökocímkével ellátott termékek száma és százalékos aránya (évente)

csomagolóanyag éves mennyisége (tonna)

Szolgáltatások (tervezés, fejlesztés, működtetés)

Tisztítás, hulladék-ártalmatlanítás, méhészet, vendéglátás, kommunikáció, irodai szolgáltatások, szállítás, utazás, oktatás, igazgatás-tervezés, pénzügyi szolgáltatások, stb.

veszélyes, ill. káros anyagok szolgáltatási egységenkénti, illetve éves mennyisége (tonna vagy kilogramm)

szolgáltatási egységenkénti és éves üzemanyag fogyasztás (liter)

öko-címkével ellátott szolgáltatások száma és százalékos aránya (évente)Sokszor célravezető a környezeti teljesítménymutatók grafikonok formájában történő megjelenítésére.

Sok esetben hasznos, ha az előző évi adatokon kívül a többéves tendenciákat is bemutatjuk.

Ha a szervezetek által jelentett irányítási mutatók között szerepelnek olyan mutatók is, mint a szakképzés, jó, ha tudjuk, hogy a teljes szakképzésből mekkora részt szentelnek a környezeti tárgyköröknek, illetve, hogy mekkora a környezettel kapcsolatos ellenőrzés aránya. Ez lehetővé teszi, hogy a szervezet pontosabban fel tudja becsülni környezetgazdálkodási költségeit.

A fentieket egy konkrét példával illusztráljuk.

Gelej önkormányzata a kötelező környezetvédelmi programon túl egy olyan programot dolgozott ki, mely alapul szolgálhat egy Lokális Agenda 21 bevezetésére. Ennek megfelelően olyan indikátor rendszert kellett kidolgozni, mely egyrészt megfelel a környezetvédelmi program elvárásainak, másrészt érthetővé válik a geleji polgárok számára, ez oda vezetett, hogy többek között az alábbi egységrendszert is ki kellett dolgozni.[56] Abidjan Elefántcsontpart legnagyobb városa, az ország korábbi fővárosa. A város az ország üzleti és pénzügyi központja valamint de facto fővárosa (a hivatalos főváros Yamoussoukro). Abidjan a francia-nyelvű Nyugat-Afrika legnépesebb városa. A város az Ébrié lagúna partján fekszik, több félszigeten és szigeten, melyeket hidak kötnek össze.

[57] Nem elfogadható, hogy Afrikában éppen a mezőgazdasági termelők éheznek, vagy halnak éhen.

[58] Közös agrárpolitika az 1962-től az EU egyik alappillére

[59] IV. Nemzetközi Építészeti Kongresszus (CIAM), 1933. Athén. A kongresszus témája: "A funkcionális városban." Tervezők és építészek megvitatták racionális építészeti modellek kiterjesztését a modern urbanisztikára. A Charta 95 pontban foglalja össze a várostervezési és kivitelezési elveket. A témák között szerepel: lakott területek és a szállítási útvonalak szétválasztása, a történelmi városrészek megőrzése... A fő koncepciója azért a független urbanisztikai zónák kialakítása volt. Négy infrastrukturális "funkció" alapján: az élet, a munka, a szabadidő és a közlekedés.

[60] Denis de Rougemont elkötelezett író volt. A „Személy politikája” (Rougemont 1934) és a „Gondolkodás a kezekkel” (Rougemont 1936/1972) című műveitől „A jövő a mi ügyünk” (Rougemont 1977) című könyvig, szüntelenül politikai elkötelezettséggel beszélt, nem a hivatásos politikusok által űzött politika értelmében, hanem az ember polgári elkötelezettségének egy sokkal szélesebb horizontjában, s ez az elkötelezettség szerinte a személy legmagasabb rendű kifejeződése. Ez az alapja annak, hogy elutasította a jobboldal és baloldal közötti hagyományos megkülönböztetést. „Mi nem akarjuk sem a jobboldal, sem a baloldal Európáját, de pártok nélkülit sem: ellenkezőleg, föderalista Európát akarunk.” (Rougemont 1948)

[61] World Trade Organization, Kereskedelemi Világszervezet, rövidítve WTO egy multilaterális kereskedelmi szervezet, melynek célja a nemzetközi kereskedelem liberalizációja az úgynevezett „tarifa” kereskedelmi akadályok (vámok, exportszubvenciók) és a nem „tarifa” kereskedelmi akadályok (beviteli engedélyek) fokozatos leépítése illetve megszüntetése révén. A WTO 1995. január 1-jén jött létre az 1947-ben megkötött GATT (Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény) utódaként.

[62] A méltányos vagy becsületes kereskedelem (angolul fair trade) olyan irányított kereskedelem, amely hangsúlyt helyez arra, hogy a harmadik világbeli termelő megkapja az őt megillető pénzt a terményéért.

[63] 2006-ban Muhammad Yunus és a Grameen Bank kapták a béke Nobel díjat, a világon uralkodó szegénység felszámolásáért vállat elkötelezetségükért. Politikai okokból 2011 márciusában a Bengladesi kormány és a Legfelsőbb Bíróság megerősítette, a a kormány rendeletet, amelyben a kormány eltávolítja Muhammad Yunus a mikrohitel-bank alapítóját a bank éléről.

[64] Tradicionális társadalmi helyzetükből kifolyólag a fejlődő országokban a nők azok, akik gondoskodnak a családok mindennapi életéről, de kizártak a gazdasági életből. A mikro-hitelek tehát elsősorban őket voltak hivatottak támogatni. Így lettek vállalkozók, mindamellett, hogy megtartották családfői felelősségeiket. Ennek hatására őket érte a legsúlyosabban az élelmiszer árak drasztikus emelkedése.

De most kérdem… van-e olyan anya, aki éhezni hagyná gyermekeit és a kapott hitelt gazdasági befektetésre használná fel?

[65] A szuburbanizáció a módosabb középrétegek kiköltözésének a folyamata, amely egy nagyobb város külső területeire vagy a város környéki agglomerációba irányul. A szuburbanizáció a városszétfolyás jelenségének egyik fő okozója. Tágabb értelmezésben: az a folyamat, amikor először a népesség, később az ipari termelés és a szolgáltatások kiáramlanak a szuburbán térbe (a város környékére).

[66]  EU „A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2003. július 10.) a szervezetek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének engedélyezéséről szóló 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához a környezeti teljesítménymutatók kiválasztásával és használatával kapcsolatos iránymutatásról”

[67]  Szlávik János – Füle Miklós – Pálvölgyi Tamás A fenntarthatósági indikátorok használatának szempontjai a KÉP kialakítása és működtetése során.

[68] Az MTM, ITM és KÁM fő kategóriák, valamint a legtöbb alkategória közvetlenül megfelel az EN/ISO 14031:1999 „Környezetgazdálkodás környezetvédelmi teljesítményértékelés Iránymutatások dokumentumban használt kapcsolódó mutató-kategóriáknak. A „szervezet működését támogató termékek, „szállítás, „alkalmazotti részvétel, „igazgatás és tervezés, „beszerzés és beruházások és az „egészség és biztonság az EMAS-ra jellemző alkategóriák.

EU-s rendeletek

ISO 14000 szabvány család

Office Fédéral des Statistiques : Les comptes économiques de l'environnement

Chambre de Commerce Internationale - Audit d'environnement

LEPAGE-JESSUA C. - Audit d'environnement : législation, méthodologie, politique européenne

WINTER G. - Entreprise et environnement : une synergie nouvelle

Alain PRATS - Institut national de l'environnement et des risques - Paris

Prof. Claude RAFFESTIN - Université de Geneve

H. GREPPIN - Médecine et Hygiene et Les sols, dossier SPE, 1989

Dr G. PILLET, 1990

Prof. Dr h.c. L.Y. MAYSTRES SPRENG 1988 et SSP, 1990

BARANZINI, 1990 et de GROOT, 1988

EPFL rapports postgrades

Turchany Guy, Beranek László, Füleky György, Magyari-Beck István (A Magyarnyelvű szerkesző), Turcsányi Károly „A fenntartható fejlődés: mítosz vagy valóság?” Valóság 2004/6 (1-18)‏

Club of Sustainable Developmentdans MPNSZ et de l'Université Internationale du Développement Durable (UIDD) - Lyon

az Európai Unió alapját képző szerződések és kapcsolódó okmányok szövege.

AZ EU fenntartható fejlődére vonatkozó megújult stratégiája

Ashby, W. R., 'Az általános rendszer elmélet mint új tudományág.' In Kindler J. - Kiss I. (szerk.), Rendszerelmélet. Budapest: KJK. 1969. 131-147.

Bertalanffy, L. von, 'Az általános rendszerelmélet problémái.' In Kindler J. - Kiss I. (szerk.), Rendszerelmélet. Budapest: KJK. 1969. 25-38.

Boudon, R. et al., Szociológiai lexikon. Budapest: Corvina. 1999.

Boulding, K. E., (1969a) 'Az általános rendszerelmélet a tudomány csontváza.' In Kindler J. - Kiss I. (szerk.), Rendszerelmélet. Budapest: KJK. 1969. 94-112.

Boulding, K. E., (1969b) 'A rendszerelmélet mint szemléletmód.' In Kindler J. - Kiss I. (szerk.), Rendszerelmélet. Budapest: KJK. 1969. 113-130.

Franklin, G. F., What is System Theory aznd Where is it Going?' A panel discussion. IEEE Transactions on Circuit theory. Vol. 10. No.2. 1963. 154.

Kindler J. - Kiss I., 'Előszó.' In Kindler J. - Kiss I. (szerk.), Rendszerelmélet. Budapest: KJK. 1969. 7-24.

Pete Kritián Rendszereémélet Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia.

Prof. Dr. Jakob Maurer, Franz Oswald, Prof. Dr. Willy A. Schmid és Guy Turchany (1965) Holisztika – Holizmus : A területfejlesztésben és urbanisztikában. Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.

Prof. Dr. Guy Turchany, Franz Oswald, (1971) Les jeux du dilemme dans les théorie de prise de décision. (A dilemma játék elmélete a döntéshozatalban) Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.

Bognár V.- Niklasz L.- Bakó Z.- Kis P.- Kummert Á.- Domokos Gy.- Lisciewicz A.- Sárközy F.-Prajczer T.- Kertész Á.- Márkus B.- Richter G. (1994): Térinformatika Magyarországon. NCGIA CC.

J. Dangermond (1992): What is a Geographical Information System (GIS) ? - an Overview In: Geographic Information Systems (GIS) - Practices and Standards, ASTM.

J. Tamás, Cs. Lénárt (1995): GIS Case Study to Reduce Sl.udge Born Heavy Metal Pollution In Different Soil Types. In : Systems And Technologies Of Environmental Improvement And Protection, TEMPUS ECEE.

Kollányi L., Prajczer T. (1995): Térinformatika a gyakorlatban. Budapest.

Sorensen H. R. - Kjelds. T. J. - Deckers F. - Waardenburg F. (1996): Application of GIS in hydrological and hydraulic modelling. In: Application of Geographic Information Systems in Hydrology and Water Resources Management.

Ostrom Elinor (2010) „Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles”

az Európai Unió alapját képző szerződések és kapcsolódó okmányok szövege.

AZ EU fenntartható fejlődére vonatkozó megújult stratégiája

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA (2008/C 115/01) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1221/2009/EK RENDELETE (2009. november 25.)