Fenntartható gazdaság


Tartalom

1. A fenntartható gazdaság mítosz vagy lehetőség? Helyzetkép.
A fejlődés és növekedés
A fenntartható fejlődés
A gazdasági teljesítmény mérése
A GDP és alapvető hiányosságai
Mi váltsa le a GDP-t?
2. A múlt nagy pénzügyi válságai és elemzésük
„A Nagy világválság” – 1929–1933
Hatása Európában
A válság leküzdésének alternatívái
A második világháború utáni helyzet
Olajválságok (1973-1974 és 1979)
„Lokális válságok”
1997-1999
Az argentín válság – 1998-2002
A „dotcom” válság
A legújabb válság - 2008-2009
2008-as válság új elemei
Szükségesek-e a növekedés-összeomlás ciklusai?
3. „Zöld” makrogazdaság
Környezet-gazdaságtan – externáliák internalizálása
Az externális hatások közgazdasági következményei
A környezetszennyezés gazdaságilag optimális szintje
Az ökológiai közgazdaságtan
4. A fenntartható gazdaság felé vezető (tév)utak.
Szabályozás norma alapján
Norma vagy adó?
Ha a határköltség görbe meredekebb
Ha a határhaszon görbe meredekebb
5. Emberközeli gazdasági növekedés
Fenntartható emberi fejlődés
Életminőség
Az életszínvonal mérése
A globalizáción túl
Szivárványgazdaság
Utak az emberléptékű gazdasághoz
A szolidaritás – mint gazdasági tényező
6. Fenntartható államháztartás
Fiskális indikátorok
Befolyásoló tényezők
Ellenőrzés, átláthatóság
7. Fenntartható fogyasztói piac
Fenntartható fogyasztási stratégiák
Magyar fogyasztási szokások
>Tudatos vásárlók
A tudatos vásárló 12 pontja
8. Vállalati szerepvállalás a fenntartható fejlődésben
Mi is a CSR?
Minek a hatására kezdenek a vállalkozások társadalmilag felelősen működni?
A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának területei
Adományozás, szponzoráció, jótékonykodás
Részvénytársaságokra jellemző vállalati kormányzás
Menedzsment
Környezetvédelem
Vevői kiszolgálás
Munkavállalókkal való szociális elbánás
Megéri üzletileg etikusan működni?
9. Zöld iroda
Zöld iroda fogalma
Emberbarát munkahely
Környezettudatos munkahelyek jellemzői
Öko-térképezés
Szelektív hulladékgyűjtés
Helyzetkép hazánkban
Milyen szektorokban alkalmazható?
Fenntarthatósági jelentés
Zöld iroda és a társadalom
Környezettudatosságra nevelés
10. Ösztönzők a fenntartható fejlődésért
Környezettudatos terméktervezés (öko-design)
A tisztább termelés elveinek az alkalmazása, az öko-hatékonyság növelése
Környezetbarát védjegyek alkalmazása
Zöld (köz)beszerzés
Integrált termékpolitikák  
llam szerepe
11. Ellenőrző kérdések
12. Irodalomjegyzék

Az ábrák listája

1.1. 1.1. ábra. Rostow modellje a gazdasági fejlődésről
1.2. 1.2. ábra. Rostow modell néhány ország példáján keresztül. Forrás: http://fdmc12geo.blogspot.com/2008/06/rostow-model.html
1.3. 1.3. ábra. Gini koeffiens 2009-ben. Forrás http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gini_Coefficient_World_CIA_Report_2009.png (CIA oldalán friss adat listázva: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html)
1.4. 1.4. ábra. A fenntartható fejlődés két megközelítése.
1.5. 1.5. ábra. Átválthatóság és a fenntartható fejlődés (Pearce, Turner, 1990)
1.6. 1.6. ábra. A bioszféra és a gazdaság nyitott láncainak zárása. Forrás: Szlávik (2006)
1.7. 1.7. ábra. Hulladékhierarchia. ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm
1.8. 1.8. ábra. A társadalmi tevékenységek osztályozása. Forrás: Kerekes (2007)
1.9. 1.9. ábra. Ökológiai lábnyom országonként 2007. Az egymilliónál nagyobb lakos számú országok szerepelnek csak a listában.
2.1. 2.1. ábra. Az olaj ára 1961-2007 között. Forrás: commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_Prices_1861_2007.svg
3.1. 3.1. ábra. A termelés magán és társadalmi költségei
3.2. 3.2. ábra. Az externália gazdaságilag optimális nagysága
3.3. 3.3. ábra. Pigou- adó által csökkentett gazdasági aktivitás
3.4. 3.4. ábra. Kivetett adó hatása (Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/4/4f/Adó_hatása.png)
3.5. 3.5. ábra. Optimális szennyezési szint elérése alku útján.
3.6. 3.6. ábra. A közgazdaságtan családfája a természeti környezet kezelése alapján (az ábra nem teljes körű) (Forrás: Kocsis 1999)
3.7. 3.7. ábra. Az ökológiai közgazdaságtan által egyesítendő tudományágak
3.8. 3.8. ábra. A technológiai optimizmus és a technológiai pesszimizmus kifizetési mátrixa (Costanza (1989), 4. o.)
4.1. 4.1. ábra. Normával történő szabályozás
4.2. 4.2. ábra. Szuboptimális bírság és norma szint.
4.3. 4.3. ábra. A határköltség görbe meredekebb, mint a határhaszon görbe.
4.4. 4.4. ábra. A határhaszon görbe meredekebb, mint a határköltség görbe.
5.1. 5.1. ábra. Szivárványgazdaság rétegei

A táblázatok listája

3.1. 1. táblázat. A környezet-gazdaságtan és az ökológiai közgazdaságtan megismerési struktúrájának összehasonlítása (Forrás: Kocsis 1999)

A fejlődés fogalmát először a természettudományokban vezették be. A biológiában a fejlődés (evolution) azt a folyamatot takarta, amikor valamely élő szervezet környezetéhez alkalmazkodik, és ezért saját belső szerkezete, működése átalakul. Később ezt a fogalmat társadalmi jelenségekre is értelmezni kezdték. A fejlődés alatt egy olyan változási folyamatot értettek, mely bizonyos törvényszerűségeket követ, és visszafordíthatatlan, minőségi változást okoz. Ez a folyamat azonban nem tudatosan tervezett, hanem az önszabályozás révén létrejövő, dinamikus átalakulás.

A fejlődés ezek szerint mindig valamilyen változás hatására jön létre. A változás lehet mennyiségi, ez azonban nem vezet fejlődéshez, vagy minőségi, ez esetben a rendszer tulajdonságai módosulnak, mely révén jobban tud alkalmazkodni az újonnan kialakult körülményekhez.

A fejlődést jelentéséből adódóan nehéz számszerűsíteni, a gazdasági fejlettségi szintek meghatározására fejlesztettek ki mutatókat.

Az 1950-60-as években a gazdasági fejlődést még egyértelműen növekedésként értelmezték és a GNP, GDP, az egy főre eső GDP vagy a vásárlóerőt jelző mutatókat alkalmazták. Azt tekintették fenntarthatóan fejlődő gazdaságnak, ahol tartós 5-7%-os gazdasági növekedésre volt képes volt képes (Ritz 2008). Szűkebb értelemben a fejlődés a gazdaság átstrukturálódását jelentette, pontosabban szólva a mezőgazdaság háttérbe szorulását az ipar javára.A „fejlődő”[1] országokban végbemenő gazdasági növekedés hatására azonban nem következett be a tömegek életszínvonalának javulása. Ezért a fejlődés indikátorának a szegénység csökkenését tekintették és a jövedelem újraelosztásának hatékonyságát (Gini-koefficiens: 0 tökéletes elosztás, 1 tökéletes egyenlőtlenség, térkép a világ országainak Gini-index szerinti besorolásáról: http://www.visionofhumanity.org/gpi-data/#/2011/gini/)


A (gazdasági) fejlődés új megközelítése Amartya Sen Nobel-díjas közgazdász nevéhez fűződik. A szerző a fejlődést nem a jövedelem nagyságával és annak újraelosztásával határozza meg, hanem mint szabadságot, a lehetőségek rendelkezésre állását. Öt aspektusát különíti el: politikai szabadság, gazdasági lehetőség, társadalmi lehetőség, átláthatósági garanciák és védelmi biztonság. E megközelítés szerint a fejlődés a gazdasági és társadalmi rendszerek változása a jobb életkörülmények biztosítása céljából. Elismeri, hogy e célok egyéni szinten való érvényesülése összeütközésbe kerülhet különböző társadalmi csoportok vagy maga a társadalom céljaival, de meglátása szerint végső soron kompromisszummal feloldható a konfliktus.

A fenntartható fejlődés fogalma a nyolcvanas évek elején született meg. 1981-ben adták ki Lester R. Brown[2] művét „Fenntartható társadalom építése” címmel, melyben letűnt civilizációk bukásának feltételezhető okait mutatta be, majd az ezek analógiájára vizsgálta jelen társadalmunk (Brown 1981). Véleménye szerint a gazdaság fejlődésével párhuzamosan fokozódik a természeti rendszerekre és erőforrásokra nehezedő nyomás. Miközben a gazdasági világ alapja a folytonos növekedés, az alapjául szolgáló ökológiai rendszer nem növekszik, ez egyre feszültebb viszonyt eredményez, amely oda vezet, hogy a társadalmunk, a majákhoz hasonlóan, eltűnik. Ennek elkerülésére javasolja, hogy társadalom, illetve a gazdaság olyan fejlődési pályára álljon, mely fenntartható. Annak bizonyítására, hogy a negatív tendencia megfordítható, több társadalmi megmozdulást is bemutat. A mű jelentősége, hogy a társadalom, gazdaság és környezet hármasát egymástól elválaszthatatlannak tekinti. A borítóján szerepel egy (bizonytalan eredetű) idézet[3]: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön” (We have not inherited the Earth from our fathers, we are borrowing it from our children.). Ez a szólás az, amivel leggyakrabban találkozunk, amikor a fenntartható fejlődést közérthető (kissé hatásvadász) módon magyarázzák.

A fenntartható fejlődés kifejezés politikai karrierje 1984-ben kezdődött, ekkor kezdte meg munkáját az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága, amelyet Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnöknő vezetett (Faragó 2002). (A bizottság huszonkét tagja között volt Láng István akadémikus is.) A Bizottság 1987-ben, „Közös jövőnk” címmel kiadott jelentésében a gazdasági növekedés olyan új korszakának lehetőségét vázolta fel, amely a fenntartható fejlődés globális megvalósítására épít, megőrzi a természeti erőforrásokat, s amely megoldás lehetne a fejlődő országok nagy részében elhatalmasodó szegénység leküzdésére is.

A jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket” (Brundtland Report 1987). A fenntartható fejlődés a jelentés tanúságtétele szerint három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével kell mérlegelni. A bizottság által meghatározott definíciót is sokszor hangoztatják, viszont arról a két pontosításról, ami a meghatározás után közvetlenül szerepel, keveset hallani. Ezekben egyrészt kifejtik, hogy a szükséglet alatt elsősorban a világ szegényeinek alapvető szükségleteit értik (ez elsősorban a Maslow-féle piramis alsó két fokát – létfenntartás és biztonság szükségletei – jelenti), másrészt kitérnek arra, hogy az adott technológiai és társadalmi berendezkedésnek megfelelően kell meghatározni a korlátozásokat, hogy a környezet a jövő generációinak is azonos módon elégíthessék ki szükségleteiket. Azt azonban nem egyértelműsíti a definíció, a jelen és a jövő szükségletek alatt mit kell érteni. A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata sem pontosít: "A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg.” (Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata 2000). Többen (pl. Bartus 2006, Daly 1990a, Vass 2003) ugyanakkor a fenntartható fejlődés fogalmának gyakorlatba ültetésének lehetetlenségét hangsúlyozza.

A Brundtland Bizottság definíciója attól kezdve, hogy napvilágot látott, vitát kavart. Többen igyekeztek a meghatározást pontosítani, mérőszámokat hozzárendelni. A fenntartható fejlődést gyakran tekintik egyfajta „szent grálnak”, amely lehetővé teszi a további gazdasági növekedést, a társadalmi problémák megoldásában történő előrelépést és a környezetvédelem együttes megvalósulását kompromisszumok nélkül (Dryzek, 1997).

Az alapvető probléma, hogy akár az angol kifejezést, akár annak magyar fordítását nézzük, a fejlődés (development) szó helyébe hajlamosak vagyunk növekedést érteni, vagyis minőség javulás helyett mennyiségben való gyarapodásra gondolni.

Costanza és Daly (1992) éppen arra térnek ki, hogy amíg a gazdaság a fejlődést növekedésként értelmezi, a fenntartható fejlődés oximoron. Daly épp ezért ad egy igencsak rövid, de velős definíciót: a fenntartható fejlődés „fejlődés a környezet teherbírását nem meghaladó növekedés nélkül, ahol a fejlődés minőségbeli javulást jelent, míg a növekedés mennyiségbeli bővülést” (Daly 1996). Ezt a gondolatot azzal egészítenénk ki, hogy a fejlődésbe beleértendő a környezeti, társadalmi és gazdasági aspektus egyaránt, úgy is, hogy a fejlődés esetlegesen szerkezetváltást eredményez (pl. a gazdasági berendezkedés területén).

Megszoktuk, hogy az előrehaladást a javak felhalmozása jelenti, és ettől elszakadni paradigmaváltást feltételezne. Ennek a feloldására (vagy csak rövidítési szándékkal) vezették be a fenntarthatóság (sustainability) kifejezést. Ez a félreértelmezésre megint csak könnyen ad lehetőséget, elvégre nem határozzuk meg, mit kívánunk fenntartani. A status quot ugyanúgy lehetséges fenntartani (amennyiben eltekintünk attól a ténytől, hogy jelenlegi rendszer kőolaj alapú, ami véges erőforrás, vagyis ilyen értelemben nem lehet fenntartani), mint az élhető jövő lehetőségét. Mégis ez a szóhasználat látszik terjedni, remélhetőleg csak nyelvhasználati okokból. A továbbiakban a fenntarthatóság szót a fenntartható fejlődés szinonimájaként fogjuk használni, a két kifejezés alatt azonos, a fentiekben megfogalmazott tartalmat értve.

A fenntartható fejlődés kapcsán a viták alapját az nyújtja, milyen mértékben helyettesíthető a természeti tőke. A „gyenge fenntarthatóság” a három pillér közti kapcsolatot mint halmazok metszéspontját tekinti, a természeti tőke helyettesíthető gazdasági tőkével (1.4. ábra). Ha a helyettesítés korlátlanul megtörténhet, akkor az összesített tőkeállomány nem fog változni. Ennek a gondolatmenet oda vezet, hogy egy természet nélküli világ is elképzelhető, ahol a természeti erőforrás szintetikus úton előállítható. Ez utóbbi gondolat figyelmen kívül hagyja azt, hogy a bioszféra szolgáltatásainak kiesése (víz, nyersanyagok, levegő stb.) nagy mértékű költségnövekedést eredményezne, ami miatt a gazdaság összeomlásához vezetne (az 1973-as olajembargó példája mutatja, hogy egy nyersanyag szűkössége milyen problémát okoz; az energiahiányra a válasz az innováció volt ebben az esetben, ami látszólag igazolja a helyettesíthetőséget, 2.2. fejezet).


A „szigorú fenntarthatóság” ezzel szemben abból indul ki, hogy a természeti javakat csak korlátozott mértékben lehet gazdasági tőkével helyettesíteni. A gazdaság a környezet (és a társadalom) részhalmaza, vagyis a gazdasági tőke növelése a komplementere rovására történhet csak, mivel a környezetet nem lehet bővíteni (jelen technológiai körülmények csak a szárazföldek lakhatóságát képesek biztosítani, a vízen, víz alatt csak átmeneti megoldások léteznek, a bolygó elhagyása pedig nem megvalósítható). A szigorú fenntarthatóság alapján a jövő generáció számára „konstans természeti tőke” biztosítása a cél.

Bár a technológia fejlődése a hatékonyság javítására és új erőforrások bevonására lehetőséget nyújt, és az emberi leleményesség határai egyelőre ismeretlenek, de az erőforrások (nyersanyag, fosszilis energia) és a bioszféra semlegesítő kapacitása, tűrőképessége, mely a keletkező hulladék befogadását lehetővé teszi, érezhetően véges.  


Pearce és Turner munkájában kitér a helyettesíthetőség és a fenntarthatóság közti különbség megfogalmazására. Az 1.5. ábra X pontja a kiindulópont. Ha a természeti tőke helyettesíthető a gazdasági tőkével (egy bizonyos mértékig, mert létezik a természeti tőke minimuma, ami alá csökkenve a társadalom nem tudja önmagát fenntartani), akkor a Z pont felé haladva el lehet érni, hogy a természeti tőke csökkenésének ellenére javuljon az életszínvonal. A fenntartható fejlődés ezen az ábrán az a és b nyilak által behatárolt terület között helyezkedik. Állandó természeti tőke mellett növelni a jólét szintjét, vagy állandó jólét mellett javítani a környezet minőségét. Ez az erős fenntarthatóság alapja, ami jelen körülmények és berendezkedés szerint nem megvalósítható.

El lehet azonban érni, hogy a ZX szakasz ne 45 fokos szöget zárjon be a tengelyekkel, vagyis egységnyi természeti tőke csökkenés többszörös jóléti növekményt eredményezzen. Az életszínvonalbeli csökkenés azonban egyértelműen nem jár a természeti tőke növekedésével.


Szlávik a következő lépéseket javasolja a gazdaság bioszférára gyakorolt hatásának mérséklésére (Szlávik, 2006):

 1. A gazdaság szívó hatásának csökkentése, az input mérséklése az anyag és energiaárak befolyásolásával, a megújuló erőforrások felhasználásának fokozásával.

 2. A feldolgozottsági fok növelése, az anyagból és energiából mind több termék és mind kevesebb hulladék kihozatala, tisztább, energiahatékony technológiák alkalmazása, környezetmenedzsment rendszerek bevezetése.

 3. A hasznos termékeknek – az ökológiai hatékonyság szempontjából – minél tovább tartása a fogyasztási folyamatban. (Ennek jelenleg épp az ellenkezője az elterjedt.)

 4. A fogyasztás egy szakaszából kikerült termékek lehető legmagasabb hányadának újrahasználata (reuse).

 5. Az elsődleges hulladékok ill. a hulladékká vált termékek újrahasznosítása (recycling).

 6. A hulladékok környezetre káros hatásának semlegesítése. (Részben az ökoszisztémák semlegesítő-nyelő képességének fenntartásával, részben tisztító technológiák alkalmazásával.)

Az egyes elemeket megvizsgálva észrevehetjük az Európai Unió által elfogadott hulladékhierarchiával való hasonlóságot.


Ha a fejlődést a növekedéstől tartalmilag elkülönítjük, egyértelművé válik, hogy a gazdasági növekedést mérő mutatók, köztük a napjainkban legelterjedtebben használt, vagyis a GDP (Gross Domestic Product – Bruttó Hazai Termék) nem alkalmas a fenntartható fejlődéshez szükséges gazdaság mérésére. A növekedés szemléletű közgazdaságtan alaptétele, hogy ha a GDP nő, akkor egészséges a gazdaság, bővül a piaci forgalom, miáltal a jövedelmek is emelkednek. A jövedelem növekedése azonban nem vonja maga után a jólét emelkedését.

„A GDP önmagában nem alkalmas a jólét mérésére, mert nem fejezi ki azt a globális fejlődési válságot, amelyet a növekvő társadalmi polarizálódás, az egyre nagyobb mértékű elszegényedés, valamint a természeti erőforrások visszafordíthatatlan pusztítása jellemez. A GDP nem tartalmazza az informális szektor tevékenységét, a termelés piaci árakban nem tükröződő társadalmi kárait, valamint a környezetpusztítás költségeit” (Görbe - Nemcsicsné, 1998).

A következőkben a GDP és néhány másik index jellemzőit mutatjuk be, melyeket a jólét számszerűsítésére alkottak meg.

GNP (Gross National Product) — A közgazdaságtanban a bruttó nemzeti termék vagy bruttó nemzeti össztermék egy bizonyos ország állampolgárai és jogi személyei (elsősorban vállalatai) éves termelésének, nemzeti jövedelmének, teljesítményének, bruttó vagyongyarapodásának mérőszáma. A GDP egyfajta korrekciójának tekinthető. A bruttó hazai összterméket úgy kapjuk meg a bruttó hazai termékből, ha az adott országban előállított termékek és szolgáltatások bruttó értékéből levonjuk a hazai deviza-külföldiek teljesítményét, és hozzáadjuk a hazai állampolgárok és vállalatok külföldön szerzett jövedelmét. A bruttó hazai össztermék tehát a jövedelemtranszferekkel korrigált bruttó hazai jövedelem. A két mutató között elsősorban a nagytőke- vagy munkaerő-exportőr országok esetében jelentős az eltérés. Gazdaságpolitikai szempontból általában a bruttó hazai termék fontosabb, mivel többnyire ez a nemzeti adóbevételek alapja. Azon szegény országok számára, amelyeket jelentős számú, hazájukhoz kötődő vendégmunkás hagy el, viszont nagymértékben támaszkodnak a hazautalt jövedelmekre, a bruttó nemzeti össztermék lehet fontosabb mutatószám.

GNI (Gross National Income) – A bruttó nemzeti jövedelem a GDP-ből származtatott mutató, amely az egyes gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) egyenlegének az összege. A GDP-ből levonásra kerül a külföldi székhellyel/lakhellyel rendelkezőknek fizetett bruttó munkajövedelem, tulajdonosi jövedelem, továbbá a nekik fizetett nettó termelési- és import adó. Ugyanígy a hazai rezidenseknek külföldről érkező bruttó munkajövedelem, tulajdonosi jövedelem, valamint a nekik külföldről fizetett nettó termelési- és import adó növeli a mutató értékét.

GDP (Gross Domestic Product) — A közgazdaságtanban a bruttó hazai termék a mérőszáma egy bizonyos terület – többnyire ország – gazdasági termelésének adott idő alatt. Más megfogalmazásban: A bruttó hazai termék (GDP) az országban az adott évben előállított, végső felhasználásra szánt termékek és szolgáltatások összértéke.

A GDP méri a nemzeti jövedelmet és a teljesítményt. Egy lakosra jutó értékét gyakran használják az országban élők átlagos életszínvonalának mutatójaként, ami azonban túlzott egyszerűsítésnek tekinthető. A nemzeti számlák rendszerének egyik alapfogalma, a létrehozott javakat veti össze a felhasználásukkal. Termelési oldalról egyenlő a gazdasági egységek által létrehozott bruttó hozzáadott értéknek (azaz a kibocsátás és a termelő-felhasználás különbségének) összegével. A gazdasági egységek osztályozásához az 1992-ben bevezetett tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerét (TEÁOR) használjuk. Felhasználási oldalról a bruttó hazai termék egyenlő a végső fogyasztásra, felhalmozásra és exportra kerülő termékek és szolgáltatások összegével, levonva az importból származó termékek és szolgáltatások értékét.

Hogy a mutató legnagyobb hiányosságára rámutassunk[4], íme néhány kisarkított példa: Az a rákkal küzdő beteg, aki gyógykezelése közben egy költséges válópert folytat, jelentős mértékben növeli a GDP-t. Kedvező esemény egy földrengés vagy hurrikán, lehetőleg egy többmilliárd dolláros befektetési alap székhelyén. A következmények felszámolása pénzcserével jár, ezért az hozzáadódik a GDP-hez. (Cobb - Halstead - Rowe, 1997).

Dabóczi (1998) a következő hiányosságokat sorolja fel:

 1. A GDP-be csak a piacon realizálódó ügyletek számítanak. A saját kezűleg végzett munka csak anyagköltségében járul hozzá a GDP növeléséhez, míg ha vállalkozóval végezteti el, annak bevallott jövedelme beszámít a mutatóba. A GDP lényegénél fogva piacorientált, így növeléséhez a piaci forgalom növelése szükséges. Ez két úton érhető el: vagy a már meglévő, eddig ki nem mutatott teljesítményeket kell a piacra terelni (gazdaság fehérítése), vagy mesterségesen kell újabb piaci igényeket támasztani (marketing szerepe).

 2. A GDP-ben elsősorban csak azt lehet kimutatni, ami pénzmozgással jár, a csereügyletek többnyire kiesnek a nyilvántartásból. Ide értendő a család tagjai által elvégzett háztartási munka és a karitatív tevékenység is. Mivel ezek egyike sem jelenik meg értékként az elszámolási rendszerben, gyakoriságuk csökkenése, ami nyilvánvalóan negatív gazdasági folyamat, észrevétlen marad (Heltai, 2003).

 3. A GDP-ben a természeti erőforrásokat nem tekintjük tőkének, így azok amortizációját nem kell kimutatni. Ha a gazdaság hasznosítja a természeti tőkét, az beleszámít a nemzeti jövedelembe, viszont ezeknek a tőkéknek a leromlása, pusztulása nem. Ha a szennyezést okozó tevekénység után helyreállítás történik, a GDP-ben duplán jelenik meg ugyanaz a tétel: először, amikor a kárt (szennyezést) okozó tevékenység értéke adódik hozzá, másodszor amikor a kárt helyreállító tevékenység érték. Ugyanakkor ez jólét növekedéssel egyáltalán nem járt.

 4. A GDP-ben minden ügyletet pozitív előjellel kell elkönyvelni. Számos társadalmi jellegű költséget is bevételként könyvel el a mutató. A bűnözés (a biztonsági-, és riasztórendszerekre kiadott összegek révén), a válások (az ingatlanpiacra gyakorolt pozitív hatás által) szintén gazdasági hasznot jelentenek, legalábbis a GDP logikája szerint (Dabóczi, 1998). Ma, ha egy autó vagy egy mosógép elromlik és kidobják, a GDP nem csökken, sőt nő, hiszen a kidobott eszköz helyett újat vesznek. Egy olyan gazdaságban, ahol gyorsan cserélik ezeket a tartós fogyasztási cikkeket, magas lesz a GDP anélkül, hogy az egyének jóléte bármivel is magasabb lenne annál, mintha lassan használnák el ezeket a jószágokat.

 5. Az állam által biztosított közjavak és szolgáltatások csak költségeket jelentenek a társadalom számára. A vállalatok beépíthetnek profitot a termékek árába, az állami szektor teljesítményének hozzáadott értékét azonban már nem ismeri el a jelenlegi számbavételi mód. Az állami szektor teljesítményének alábecslése komolyabb következménnyel is jár. Azáltal, hogy az oktatást és a megelőzésre irányuló jóléti programokat költségtényezőként kezeli és nem befektetésként, az említett területek állandó nyomás alatt állnak; a kormányzati költségvetés egyensúlyának javítása érdekében, ahol lehet, ott vonnak el tőlük forrásokat (Dabóczi, 1998).

 6. A GDP aggregált mutató, így az elosztási egyenlőtlenséget egyáltalán nem veszi figyelembe. Ugyanakkor egyes területek, csoportok perifériára kerülése komoly társadalmi problémát jelent.

 7. A GDP-t lehet növelni az államadósság növelése révén is, ez viszont gazdasági instabilitáshoz vezethet.

 8. A GDP az eltérő igényeket és körülményeket nem veszi figyelembe.

 9. A GDP számára csak a munka az érték. Ha a magasabb termelékenységet több jószág előállítására fordítják, azt figyelembe veszi, és nő a GDP. Viszont ha ugyanezt a hatékonyság-javulást arra használják, hogy ugyanannyit termeljenek kevesebb idő alatt, és a szabadidőt növeljék, a GDP nem változik. A gazdasági növekedés elősegítésének célja ezért az elsőt támogatja, holott a szabadidő növelése ugyanolyan legitim és ésszerű politikai döntés lenne (Heltai, 2003).

További probléma még, hogy a piac nem tud mindent „beárazni”, mert számos dolognak nincs klasszikus értelemben vett piaca. Ilyenek például a természeti erőforrások, mert nincs mechanizmus, mely a tevékenység során felmerülő teljes költség (az erőforrás jövőbeni kifogyása miatti nyereségkiesés, valamint az externális (nem kompenzált, un. külső költségek) figyelembevételére kényszerítené a vállalatokat. Hasonlóképp gondok okoz az időpontra vonatkozó (stock), illetve a két időpont közötti változásokat jellemző (flow) indikátorok eltérő jellege (tőkeállomány vs. pénzforgalom) A GDP a pénzforgalom (flow) alapját képező környezeti tényezők (stock) állapotáról nem tud informálni. Ugyanezért érzéketlen a GDP az ország fokozatos eladósodása iránt, mely stock jellegű jelenség.

Az 1.8. ábra az egyes tevékenységeket mutatja, kiemelve a GDP-be bevont elemeket. A vizsgált ügyletet, illetve tevékenységet aszerint csoportosítjuk elsőként, hogy az pénzmozgással jár-e vagy sem (monetizált és nem monetizált tevékenységek). A monetizált tevékenység egyrészt lehet legális és megfelelően könyvelt (számlázott). E terület két nagy résztvevője az állam és a magánszféra, azaz a klasszikus piac. A legális és könyvelt terület komplementerét jelenti a teljesen illegális tevékenységet végző feketegazdaság, valamint a „féllegális” szürkegazdaság aktivitása. Itt jelennek meg a háztartások olyan pénzmozgással is járó funkciói, melyeknek nyomon követésére az állam nem képes. A gazdaság „kifehérítése” ezek alapján nem csak az államháztartás bevételi oldalát növeli a befolyó adók révén, hanem a GDP mutatót is javítja.

A nem pénzmozgással járó tevékenységeket a GDP teljes mértékben figyelmen kívül hagyja. A kereskedelem e formája a fejlődőnek nevezett, erőteljes iparosodás előtt álló országokra inkább jellemző, ahol a gazdálkodás jórészt ilyen keretek között zajlik. Az 1.8. ábra az utolsó oszlopban az adott tevékenységi körre vonatkozóan megadja, hogy az előállított jószág előnyös (pozitívum), vagy hátrányos (negatívum) a társadalom számára, vagy egyszerűen a jelenlegi gazdasági rendszer működési költsége. A negatívumok közé sorolandók a testi-lelki egészségre káros javak, bizonyos javak egészséges mértéken felül fogyasztott része, valamint „az eredetileg jó célra szánt, de helytelenül felhasznált elemek (katasztrófaturizmus, a valóságot szándékosan torzítva bemutató médiák, "agymosó" reklám)” (Dabóczi, 1998)[5]. E kérdéskör értékítéleteken nyugszik, s ez a viszonyítás alapját képező értékrendszer meglétét, a jó és a rossz közötti megkülönböztetés képességét előfeltételezi.

Tehát a GDP csak a monetizált szférán belül a legális és könyvelt tevékenységek megragadására képes. Ezeket sem minden hiba nélkül kezeli, ugyanis megfeledkezik a költség és a haszon elválasztásáról, a hasznos és a káros javak megkülönböztetéséről, a társadalmi hasznosságról, az alapvető erkölcsi értékelésről.


Ezek alapján egyértelmű, hogy a GDP alkalmatlan a fenntartható fejlődés mérésére, sőt használata kifejezetten károsan hat folyamatra.

A GDP-t a gazdasági tevékenységek kiterjedtségének, a gazdaság kibocsátásának mérésére találták ki, de a jólét és a gazdasági növekedés összekapcsolása miatt jóléti mutatóvá lépett elő. Tekintve azonban, hogy a növekedést el kell választani a fejlődés értelmétől és bebizonyosodott, hogy önmagában a növekedés nem vonja maga után az általános jólétet, mivel az elosztás egyenletessége nem biztosított, így egyértelmű hogy a GDP a fenntartható fejlődés mutatójaként nem alkalmazható. A legtöbb a GDP-hez hasonló, aggregált mutató, de történtek törekvések többdimenziós indexek megalkotására is.

ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare (Daly és Cobb, 1989)) – A jelenlegi egyik legátfogóbb jóléti mérőszám a fenntartható gazdasági jólét mutatója. Az ISEW a kiindulópontnak tekintett lakossági fogyasztást különböző jólétet befolyásoló tételekkel korrigálja. Pozitív tényezőként veszi számba a háztartási munka értékét, a tartós fogyasztási cikkek éves szolgáltatásainak értékét, az utak illetve országutak által (nem ingázási célokra) nyújtott szolgáltatásokat, valamint az egészségügyi és az oktatási közkiadások bizonyos hányadát. Szintén itt szerepel a tőkekínálat nettó növekedése (amelyben számbavételi problémák miatt az emberi tőke nem, hanem csak az állótőke változása jelenik meg), valamint az ország nettó nemzetközi tőkepozíciójának kedvező változása. Ugyanakkor levonandó a tartós fogyasztási cikkek vásárlására fordított éves összeg, a jóléthez hozzá nem járuló egészségügyi és oktatási magánkiadás, az ingázás közvetlen költsége, az urbanizáció költsége (például lakhatási költségek növekedése), a motorizált közlekedés baleseti költsége, valamint a természeti folyamatokba történő káros beavatkozások költsége. Utóbbi kategóriába tartoznak a víz és a levegő szennyezésének, illetve a mezőgazdasági területek csökkenésének költségei, a zaj okozta és a nedves élőhelyek elvesztéséből fakadó károk, valamint a nem megújítható erőforrások kimerülése és a hosszútávon jelentkező környezeti pusztulás. Amint azt a felsorolás is mutatja, a fenntartható gazdasági jólét mutatója valóban rendkívül átfogó mérőszám, amely azonban számszerűsíthetősége szempontjából komoly hátrányként jelentkezik. A legtöbb országban ugyanis – hazánkat is beleértve – nem állnak rendelkezésre a számításhoz szükséges statisztikai adatok.

GPI (Genuine Progress Indicator) – A valódi fejlődés mutatója a fenntartható gazdasági jólét (ISEW) egyik alternatív változata. Egységes, átfogó szerkezetben tartalmazza mind a piaci, mind a nem-piaci tevékenységek értékét, és a GDP-től eltérően hosszú távú szemléletet tükröz. Amíg a GDP csak az adott év kiadásainak összességét veszi számba, addig a GPI a természeti és társadalmi tőke kimerülésével is számol, és ezzel az aktuális gazdasági tevékenységek hosszú távú fenntarthatóságáról is informál. A GPI számításának alapja az ország személyi fogyasztása, hasonlóan a GDP-hez és az ISEW-hez. A GDP-ben egyszerűen csak összeadják a nemzeti termelés egyes elemeit: az üzleti befektetéseket, a kormányzati kiadásokat és a nettó exportot, mindezek nettó hasznát azonban nem becslik meg. Ezzel szemben a GPI a személyi fogyasztás teljes értékét korrigálja a jövedelemelosztás tényezőjével, majd további társadalmi és ökológiai költségeket/hasznokat kifejező tényezőkkel módosítja azt. A GPI-ban összeadják a gazdaságban elfogyasztott termékek és szolgáltatások értékét (az őket kísérő pénzmozgástól függetlenül), majd három fogyasztáshoz kapcsolódó kiadási kategóriát vonnak le: (1) kárenyhítést szolgáló kiadásokat (például kórházi és ingázási költségek, környezetszennyezés utólagos elhárítása stb.), (2) társadalmi költségeket (például családok szétzilálódása, alulfoglalkoztatottság stb.) és (3) a környezeti vagyon és a természeti erőforrások értékcsökkenését.

Az ökológiai lábnyom azt jelzi, hogy egy adott gazdasági tevékenység és kultúra mekkora terhelést jelent a természetre. Másképpen megfogalmazva: ökológiailag mekkora termőterületre van szükség ahhoz, hogy a fogyasztási szükségleteinkhez alapanyagot biztosítsunk, és hogy tevékenységeink során keletkezett hulladékokat elnyelje. Ide értendő az élelmiszer, az energiafelhasználás, a közlekedés, a lakásépítés, a ruházkodás, a szabadidő eltöltése. A kifejezés William Rees és Mathis Wackernagel kanadai ökológusoktól származik (Wackernagel és Rees, 1996).

Az ökológiai lábnyom meghatározása során azt az életteret, annak nagyságát határozzuk meg, mely egy meghatározott emberi népességet, adott életszínvonalon, végtelen ideig eltartani képes. Ezért az ökológiai lábnyomot területegységben adjuk meg. Ökológiai lábnyomot számolhatunk egyén, szervezet, társadalmi csoport, ország számára. Minél kisebb egységet vizsgálunk, annál jobban igaz, hogy az egyes összevont értékek más-más tényezőkből tevődnek össze a fogyasztási szokásoknak megfelelően. Az országos adatok az átlagfogyasztást veszik figyelembe, tehát származtatott adatokkal dolgozik.

Először országos adatok felhasználásával fel kell becsülni az átlagemberek éves fogyasztását bizonyos termékkombináció alapján, majd az összfogyasztást elosztják a népességgel. A következő lépésben az összfogyasztást elosztják a rendelkezésre álló földterület nagyságával. A fejenkénti lábnyom tulajdonképpen az évente megvásárolt összes fogyasztási cikk és szolgáltatás által, az ökológia rendszeréből kisajátított összes területhasználattal arányul.

Felmerül a kérdés, mi alapján határozzuk meg az „átlagos fogyasztást”. Az 1.9. ábra a 2004-es adatok alapján ábrázolja az egyes országok ökológiai lábnyomát, Footprintnetwork oldaláról[6] pedig letölthető az adatsor. Eszerint a listavezető az Arab Emirátusok 10,68 ha-ral, a legkisebb lábnyommal pedig Puerto Rico (0,04 ha) bír.


A fejlett országok pazarló életmódját követve két bolygónyi termékeny területre lenne szükség, de még az alacsony bevételű országok is ökológiai deficitet termelnek.[1]  A fejlődő ország alatt azokat az országokat értjük, melyek nem tagjai az OECD-nek, és nem tartoznak az átalakuló országok közé sem (Török, 2006). (Átalakuló országoknak nevezte az IMF a Közép- és Kelet-európai országokat és a volt szovjet tagállamokat. Eszerint Magyarország átalakuló ország, de 1996-tól már az OECD tagja, ahogy Szlovákia is 2000-től.). A WTO és az ENSZ hivatalosan nem használja a kifejezést, a Világbank négy kategóriát határoz meg a GNI/fő (Gross National Income – Bruttó Nemzeti Jövedelem) értékek alapján és az alsó két tartományba eső országokra használja gyűjtőfogalomként a fejlődő ország kifejezést, de jelzi, hogy az egy főre eső bevétel nagysága nem jelzi a fejlettségi szintet. Az általánosan elfogadott terminus szerint egy fejlődő ország a világgazdaságban betöltött szerepe szerint periférián van, és függő helyzetben van azáltal, hogy gazdasága nem diverzifikált, ezért sérülékeny. Ez a fejlődés definíciója szerint éppen annak hiányát jelzi, mivel a megváltozott körülményekhez nem képes alkalmazkodni. Épp ezért a nagy bevételű országok éves jövedelmét el nem érő országokat a továbbiakban „fejlődő” országoknak nevezzük.

[2]  Lester Russel Brown 1934-ben született, környezetvédelmi elemző, a Worldwatch Intézet alapítója. Kezdetben a globális élelmiszer ellátási problémával foglalkozott, majd ebből az irányból közelítve jutott el a társadalom fenntarthatóságának kérdéséhez. A Worldwatch Intézet adja ki a Világ helyzete c. éves jelentéseket.

[3]  Az interneten keresve észak-amerikai indián, afrikai vagy amish közmondásként találhatunk rá. Sokan David Brower, amerikai környezetvédőnek tulajdonítják a mondást (mivel a baltimore-i nemzeti akváriumban az idézet alá az ő nevét írták), aki ezt állítólag egy interjú során mondta (saját bevallása szerint a harmadik martini után), majd később módosította álláspontját, a ’borrowed’ (kölcsönvettük) helyett a ’stealed’(elloptuk) szót használta (Brower, és Chaple, 2000, 2. kiadás).

[4]  Ez a fejezet Dabóczi Kálmán (1998), Cobb et al (1997) Görbe, Nemsicsné (1998) és Heltai (2003) alapján készült.

[5]  A reklám esetében nehéz az „eredetileg jó célt” értelmezni, mivel célja már régóta nem az igények kiszolgálásához megfelelő információ nyújtása, sokkal inkább új igények gerjesztésére alkalmazzák. Ahhoz, hogy Dabóczi kijelentését elfogadhassuk, tekintsük a reklámra úgy, mint egy adott, létező szükségletet/igényt kielégítő termékre való figyelemfelhívásra információ átadás révén.

A válság kifejezés alatt általánosan tekintve valamilyen kedvezőtlen esemény vagy eseménysorozat hatására bekövetkező működési zavar, mely a vizsgált rendszert (magánszemély, cég vagy ország életét) jelentősen befolyásolja, megváltoztatja. Bár utólagosan mindig kikövetkeztethető, hogy mely lépések, döntések vezettek a válsághoz, a folyamat közben ritkán észleli az érintett a lehetséges következményeket, így nem készül fel rájuk (vagy nem tud felkészülni). A válság bekövetkeztekor általános, hogy nagymértékben megnő a bizonytalanság. Ha a kialakult válságot megfelelő módon kezelik, lehetőség nyílik arra, hogy a rendszer megújuljon. A következőkben csak a pénzügyi válságokkal foglalkozunk, melyek az országok gazdaságát érintik.

Három fő csoportot azonosíthatunk pénzügyi válságokon belül (Nagy 2010):

 • Valutaválság: akkor következik be, ha az árfolyam elleni spekulatív támadás az adott valuta értékvesztéséhez, vagy nagyarányú leértékeléséhez vezet, vagy az ország hatóságai kénytelenek a valuta védelmében a tartalékokat nagy volumenben felhasználni, vagy jelentősen megemelni a kamatlábat. Ez egyrészt bekövetkezhet belső túlköltekezés miatt létrejött reálfelértékelődés miatt, illetve a befektetők bizalomvesztése hatására

 • Adósságválság: akkor következik be, ha az adós fizetésképtelenné válik, vagy a hitelező azt feltételezi, hogy ennek jelentős kockázata van, és ezért megtagadja újabb hitelek folyósítását, illetve megpróbálja visszaszerezni a már folyósított hiteleket. Ha az állam fizetésképtelensége merül fel, akkor a külföldi magán tőkebeáramlás gyorsan visszaesik, mert nem látják biztosítva, hogy az állam engedi a magánszférának a törlesztést- (Hasonló történt Argentínában 1990-ben, ahol a lakossági megtakarításokat az állam lényegében elkobozta. Ebben az esetben erre a váratlan lépésre nem számított senki, de az infláció eddigre már négyjegyű volt az országban)

 • Bankválságról akkor beszélünk, ha a működési kockázat, illetve csődhelyzet bekövetkezése miatt a bankok felfüggesztik a hazai kötelezettségeik teljesítését, vagy arra veszik rá a kormányzatot, hogy ennek elkerülése érdekében nagymértékű és kiterjedt segítséget nyújtson számukra. A bankválságok nagyon súlyos következménnyel járnak a gazdaság egészében, mert zavarokat okoznak a pénzügyi közvetítésben, megrendül a bizalom, ami kiváltja a tőke menekülését, kettős valutarendszer kialakulásához, valamint súlyos költségvetési hiányhoz és eladósodáshoz vezet (A 2007-ben kipattant válság mindhárom típus elemeit hordozza, de nemzetközi szinten a bankválság dominált).

Az I. világháború után a világpiac átrendeződött, a vezetés az USA kezébe került a többi országnak folyósított rövidlejáratú kölcsönök révén. Ezek törlesztését Németország és szövetségesei által fizetendő jóvátételből fedezték (volna) az angolok és a franciák is.

USA a megváltozott nemzetközi körülmények ellenére a világháború előtti zárkózott gazdaságpolitikát követte. 1928 januárjában a Federal Reserve (FRS vagy Fed, az USA jegybankrendszere) a magas részvénypiaci árak és túlzottnak ítélt spekulációk miatt 3,2%-ról 5%-ra emelte az alapkamatot. Ennek hatására az USA-ba áramlott a tőke, erre válaszul a többi országban is felemelték az alapkamatot, ami deflációhoz vezetett.

Ehhez járult hozzá az 1929. augusztusban kezdődő gazdasági recesszió. Világszinten túltermelés alakult ki, s hatalmas mennyiségű cikk vált eladhatatlanná, ráadásul megindult az ipari forradalom harmadik hulláma is. 1929. október 24-én, a „fekete csütörtökön” – mindmáig tisztázatlan okokból kifolyólag – a New York-i tőzsdén eladási láz tört ki, a részvények árfolyama hihetetlen mértékben zuhanni kezdett. Ezzel megkezdődött a részvénypiaci recesszió is. Az igazi mélypont október 28-án jött, ekkorra 19%-os csökkenés (hozzávetőlegesen ötven milliárd USA-dollárnyi veszteség) mutatkozott.

A Federal Reserve rendszert[7] 1913-ban hozták létre. A végső hitelezői feladatok a központi bankokhoz tartoznak, azonban a Fed ekkor még nem látta el ezt a funkciót. A piac összeesésekor a korábbi kintlévőségeket a brókercégek behajtották volna, de fizetésképtelenség alakult ki, ezzel párhuzamban a befektetők felszabadították a bankoknál elhelyezett megtakarításaikat, így viszont a pénzintézet kényszerült új forrásokat bevonni (hitelt felvenni). A végső hitelező (vagyis a „bankok bankja”, a jegybank) hiányában körbehitelezés és az ebből eredő körbetartozás alakult ki. Az első csőduhullámot ez okozta, amely 1930. októbertől – decemberig tartott, és nagyon sok bank csődjét jelentette. A következő csődhullámot a restriktív költségvetési politika okozta és 1931. júniustól decemberig tartott. Végül pedig a válság mélypontján végigsöpör egy harmadik csődhullám is 1932 decemberétől 1933 márciusáig. Ekkortájt a munkanélküliség az USA-ban 2%-ról 25%-ra nőtt.

Franklin Delano Roosevelt amerikai elnök 1933. március 4-én hirdette meg új gazdasági-társadalmi irányvonalát, a New Dealt (szó szerinti fordítása: „Új alku”, de legtöbbször Új irányként hivatkoznak rá.). Roosevelt átfogó válságkezelő programot kínált, a New Deal három R-je (relief - enyhülés, recovery - fellendülés, reform) a társadalom perifériájára szorultak és a válság által legsúlyosabban érintettek számára is megváltást ígért.

Beavatása utáni 100 napban az elnök négynapos bankzárlatot rendelt el, új banktörvényt vitt keresztül a kongresszuson és megtiltotta az arany kivitelét az országból. A bankok újbóli megnyitását szövetségi hatósági engedélyhez kötötte, így helyreállította a bankokkal szemben megcsappant bizalmat. Az inflációs gazdaságpolitika jegyében leértékelték a dollárt.

A munkanélküliség megszüntetésére létrehozták a polgári tartalék hadtestet (CCC), a munkások táborokban laktak, ingyen étkezést, szállást, egyenruhát és napi 1 dollár zsebpénzt biztosítottak számukra. A program keretében erdőket ültettek, utakat, hidakat építettek, folyószabályozást végeztek. Megalakult a közmunkaügyi hivatal is (Works Progress Administration - WPA), melynek feladata a közmunkák szervezése volt, e hivatal koordinálásában valósult meg pl. a san franciscói Golden Gate híd is.

A mezőgazdaságban a vetésterületüket lecsökkentő farmereket kárpótolták, mely összeget korszerűsítésre fordíthattak. Az iparban megteremtették a tisztességes verseny feltételeit, meghatározták a maximális munkaidőt és a minimális munkabért, a vállalatok jogait lecsökkentették. Emellett elkezdték kiépíteni a társadalombiztosítási rendszert is.

Az első New Dealt Keynes gazdaságpolitikájára alapozva 1935-36-ban egy újabb követte, amely kétmillió munkanélküli számára teremtett munkahelyet. Az amerikai gazdaság újra fellendült. Azonban a Roosevelt által elindított keynesiánus programok hatása a II. világháború miatt nem egyértelműen felmérhető (Pogátsa 2011). Az amerikai gazdaságot a második világháborúban gyakorlatilag hadi tervgazdasággá állították át. Amerika azért is profitált, mert a háborút nem saját földön kellett megvívnia, így az okozott károk kisebb mértékűek voltak, mint pl. Angliában.

Európában az aranyalapról való letérés jelentette a megoldást. Anglia volt az első, majd követték a skandináv országok. Emellett az adott valutáját is leértékelték, ami rendkívül kedvezően hatott a gazdaságra. Ezeknél az országoknál sokkal előbb elkezdődött a gazdasági fellendülés, így nem tudott annyira elmélyülni a válság.

Az ún. aranyblokk országok (Franciaország, Belgium, Svájc, Csehszlovákia) sokkal később követték az angol példát, így helyzetük a letérésig fokozatosan romlott. Közülük elsőként Belgium tért le 1935-ben, utolsóként pedig Franciaország 1936-ban. A letérést követően náluk is megkezdődtek a pozitív hatások.

Németország, a közép- és kelet-európai országok hivatalosan nem tértek le az aranyalapról, de bevezették a kötött devizagazdálkodást. A németeknél ellenben a gazdasági felvirágzást már az újabb háborúra készülő, haditermelésre átálló, totális diktatúrát megvalósító, náci rendszer hozta el. Hitlerék nagyszabású gazdasági tervet készítve (közmunkaprogramok-autópályaépítés) csökkentették a munkanélküliséget. Keménykezű, központosított gazdaságirányítást vezettek be, szabályozták a dolgozók jogait és a munkakörülmények kereteit, így biztosítva a gazdaság viszonylagos stabilitását.

A válságból való kilábalás magával hozta a harmadik ipari forradalmat, a közmunkaprogramok hatására az építőipar fellendült, majd pedig a második világháború miatt a haditermelésre való átállás biztosította a gazdasági stabilitást. Ugyanakkor a háború gazdasági velejárója az infláció felerősödése, esetlegesen a hiperinfláció kialakulása. A háború végére az árakat nem lehetett már féken tartani, és 1945-1948 között hiperinfláció alakult ki, a pénzbe vetett bizalom és a pénz fizetőeszköz-funkciója teljesen megszűnt.

1944-ben az amerikai New Hampshire-ben található Bretton Woodsban tartottak konferenciát szövetséges hatalmak mind a 44 tagja részvételével. Ez a megállapodás teremtette meg a szabad kereskedelemre alapozva a világ pénzügyi rendszerének modern keretét rögzített árfolyamokkal, átváltható devizákkal, Ekkor jött létre a Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund - IMF), a Világbank (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD).

A Bretton Woods-i megállapodás után 1947-ben indult el a Marshall-terv, amely az európai gazdaságok helyreállítását és a gazdasági növekedés elősegítését célozta meg. Az európai gazdaságok fellendítésére, a Marhall-segély elosztására és a multilaterális fizetések elősegítésére jött létre 1948-ban az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet (Organisation for European Economic Co-operation- OEEC). 1950-ben megalapították a mai Európai Unió „elődjét”, az Európai Szén- és Acélközösséget.

A Bretton Woods rendszer azonban 1971-re szétesett, mivel a csökkenő amerikai aranykészletek és a dollár iránti megnövekedett nemzetközi igény nem tették lehetővé a dollár fixáras aranyra válthatóságát. A rendszer alapvető problémája azon az ellentmondáson alapult, hogy a dollár mint nemzetközileg elfogadott tartalékvaluta és fizetőeszköz szükségképpen együtt járt az amerikai fizetési mérleghiánnyal. Ez aláásta a dollár stabilitásába vetett nemzetközi bizalmat, aminek egyetlen kézzelfogható alapja az aranyra válthatóság maradt, amit az USA egyre kevésbé tudott vállalni az aranykészletek folyamatos csökkenése miatt (Jaksity György, 2003).

A második világháború után kialakultak a jóléti államok (ezek közül csak a skandináv országok voltak képesek fenntartani a jóléti szintet a legújabb válság után is).

A hetvenes években 5 sokk is érte a világ gazdaságát. Ebből három az USA politikájához kapcsolódik: az aranystandard felmondása, a vietnámi háború okozta eladósodás kezelése bér- és árbefagyasztással és az infláció csökkentése miatt 15%-ra felemelt amerikai irányadó kamatráta. A másik kettő az olajhoz köthető.

1973 októberében tört ki a jom kippuri háború. Egyiptom és Szíria a jom kippur[8] ünnepén megtámadta Izraelt az 1967-es, hatnapos háborúban elfoglalt területek visszaszerzése (és Izrael elfoglalása) végett. A meglepetésszerű támadást az izraeliek visszaverték, átkeltek a Szuezi-csatornán, végül még a hónap végén fegyverszünetet kötöttek a felek.

A háború miatt 1973. október 16-án az addigi hordónkénti 3 dolláros olajár egy nap alatt 5 dollárra emelkedett, és következő évben elérte a hordónkénti 12 dollárt. Az OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries - Kőolaj-exportáló Országok Nemzetközi Szervezete) arab tagjaiból szerveződő OAPEC ekkor határozta el, hogy amíg Izrael vissza nem adja az elfoglalt területeket és a „palesztin nép jogait”, addig a kitermelést mérséklik, és azon országoknak nem szállít, amelyek a jom kippuri háborúban Izrael oldalán álltak. Olajembargót vezettek be az Egyesült Államok, Nyugat-Európa és Japán ellen.


Az olajválság eredményeként visszaesett a világkereskedelem, újabb válság alakult ki, ami különösen a fejlődő országokat sújtotta. A fejlett országokban ugyanakkor nagymértékű pénzügyi és bankkrízisek következtek be. Anglia az olajválság előtt esett át egy hitelezési válságon, és csak az úgynevezett mentőcsónak-akció mentett meg mintegy harminc másodlagos hitelintézetet a fizetésképtelenségtől. Az infláció mindeközben elérte a 25%-ot.

Nyugat-Európa strukturális válságot élt át, a háború utáni extenzív fejlődési modell, amit addig alkalmazott, elérte határait, az USA-ból származó technikai import helyett saját innovációra, kutatási és fejlesztési forrásokra kellett támaszkodni (Berend 2010). Az embargó és az előidézett válság hatására jelentős erőfeszítések történtek az olajimport csökkentésére, az energiafüggőség csökkentésére az új energiaforrások bevonásával és az energiahatékonyság növelésével. A megújuló energiaforrások ekkor kerültek a kutatások homlokterébe.

A legnagyobb átalakulás az autóiparon volt észlelhető. Az olajár drasztikus emelkedése és ezzel egyidőben megjelenő új környezetvédelmi szabályozások az üzemanyag fogyasztás csökkentésének technológiai lehetőségeire irányította a figyelmet. Az egyik irányvonalat az üzemanyag adagolás elektronikus majd informatikai rendszerekkel való optimálása jelentette, a másik a gépjárművek súlyának csökkentését célozta meg. Így terjedt el az alumínium, a könnyű ötvözetek és a műanyagok használata, s eltűntek a külső dekorációk, különösen a krómozás. Az áramvonalas autók reneszánszukat élték. A hetvenes éveket két "kisautó" elterjedése jellemzi - a Volkswagen Golf és a Renault 5-ös több verzióban került piacra. Az USA-ban a hatvanas évekbeli, többnyire 5-6 ezer köbcentis, V8-as motorral szerelt aszfaltcirkálók, illetve izomautók (például Ford Mustang) után megjelentek a takarékosabb modellek (20-25 l/100 km helyett 10-15 l/100 km).

A második olajsokk 1979-ben az iráni forradalom miatt bekövetkező ellátás akadozása miatt alakult ki. 1978 és 1980 között az OPEC az olaj árát megduplázta, ami mély válságba döntötte az iparosodott országokat, megemelte a kamatszínvonalat, és nagymértékben hozzájárult azokhoz az adósságválságokhoz, melyek a következő két évtizedben a fejlődő országokat sújtja.

1997-99 között három jelentős nemzetközi pénzügyi válság zajlott le: az 1997-es kelet-ázsiai, az 1998-as oroszországi, valamint az 1999. évi brazíliai krízis[9]. Bár kihatással voltak a nemzetközi piacra hatásukra nem következett be világméretű gazdasági válság.

A kelet-ázsiai válság kezdetét 1997. július 2-ára tehetjük; ekkor jelentette be a thaiföldi jegybanka baht árfolyamának lebegtetését. Ugyanerre az útra lépett augusztusban az indonéz rúpia, majd decemberben a koreai von. Ennek következtében mindhárom valuta jelentősen leértékelődött, s az ázsiai részvényárfolyamok zuhantak, sokkhullámokat indítva el a világ tőzsdéin és devizapiacain. A nemzetközi tőzsdékre és devizaárfolyamokra a hongkongi dollár leértékelésére indított nagyarányú spekuláció, valamint a hongkongi tőzsdeindex 1997. október 20. és 23. közötti csaknem 25 százalékos zuhanása gyakorolta a legnagyobb hatást.

A válság kirobbanása a több mint 15 éve tartó tartós növekedés miatt kialakult magas növekedési várakozásokra vezethető vissza, ami a reáltőke túlzott felhalmozódásához vezetett. Ráadásul az Thaiföld, Indonézia, és Dél-Korea is jelentős banki devizaadósságot halmozott fel az 1990-es évek első felében, többnyire rövid lejárati szerkezettel. Mindemellett a vállalatok finanszírozása nagyrészt hitelből történt. A kelet-ázsiai valuták dollárhoz való rögzítése elhitette a piaci szereplőkkel, hogy nincs árfolyamkockázat. Először a thaiföldi befektetők figyeltek fel a nagy folyó fizetési mérleg hiányra és a rossz exportteljesítményére. Megindult a tőkekiáramlás. A központi bank néhány hónap alatt elvesztette devizatartalékait, kénytelen volt megkezdeni a thai baht lebegtetését, mely a valuta jelentős gyengülését vonta maga után. A válság innen terjedt át a többi kelet-ázsiai országra. Végül a BIS, az IMF, az IBRD, valamint az ADB által nyújtott segítség tette lehetővé a tőkekiáramlás fedezését. A valuták azonban nem tudtak a válság előtti szintre visszaerősödni.

Oroszországban a részvényárfolyamok 1998 májusában indultak gyors esésnek, a rubel árfolyamát azonban a központi bank még hónapokig védte nagymértékű devizapiaci intervencióval. A rubel védelmét azonban 1998. augusztus 17-én feladták, szabad lebegtetést vezettek be, amelynek nyomán a valuta a következő három hét alatt igen nagy arányban (210 százalékkal) leértékelődött. Ezzel egy időben 90 napos moratóriumot hirdettek a külső adósságok törlesztésére, és bejelentették, hogy a belföldi államadósságot kötelező érvénnyel átütemezik. Az oroszországi események hatására szerte a világon estek a deviza- és részvényárfolyamok. Oroszország fizetésképtelensége mély hatást gyakorolt Brazíliára, ahol felgyorsult a tőke kiáramlása. A brazil kormány azzal próbálta enyhíteni az árfolyamra nehezedő nyomást, hogy felemelte a hivatalos kamatokat, és kamat-, illetve devizagaranciát ajánlott fel az állampapírok tulajdonosainak. Végül 1999 januárjában a brazil kormány kénytelen volt áttérni a valuta lebegtetésére, ami a következő két hónap alatt a brazil valuta 78 százalékos leértékelődéséhez vezetett. Ez újra idegességet váltott ki a világ tőzsdéin.

Az Argentínában végbemenő válság[10] nem terjedt az ország határain túl, de mindenesetre jelentős tanulságokkal bír. Az 1998–1999. között erőteljes gazdasági visszaesés (recesszió) volt tapasztalható, majd ezt követte a pénzügyi rendszer 2001–2002. évi összeomlása, amely végső soron az ország nagymértékű politikai egyensúlyvesztéséhez vezetett. A válság idején Argentína bruttó hazai terméke 21%-kal csökkent, 2002 közepén-re a szegénységi arány 57%-ra növekedett, ugyanekkor a munkanélküliség elérte a 23%-ot. 2002-től kezdve az argentin gazdaság kezdett kilábalni a nehézségekből, 2003-tól kezdve már jelentős pozitívumot mutatott, például a gazdasági növekedés 2004-ben 8,8%-os volt.

Argentína a dollárhoz kötötte a peso átváltási arányait, ami a korábbi válságok idején kiállta a próbát, de amikor Brazília leértékeléshez folyamodott az oda irányuló export jelentősen visszaesett, amelynek hatására az argentín autóipar termelése egy év alatt 40%-os csökkenést szenvedett el. A külkereskedelem visszaesése negatívan hatott a fizetési mérleg alakulására, amit rontott a tőkemérleg egyensúlytalansága. A külföldi adósság törlesztésére kellett fordítani az export bevételek majdnem teljes egészét.

Az államadósság felhalmozódása és a régóta instabil politikai helyzet (korrupciós ügyek, kormányzati tagok részvétele illegális fegyverkereskedelemben) végül a lakosság teljes bizalmatlanságát eredményezte. Mindeközben a tőkekivonás végbement és a hitelforrások is elapadtak. Végül az ország a lakosok megtakarításához nyúlt. Korlátozták a heti felvehető összeget, megtiltották a külföldi utalásokat, illetve a készpénzforgalmat is szabályozták azzal, hogy a legtöbb kifizetést csak készpénz-helyettesítő eszközökkel volt csak szabad teljesíteni. Ez a döntés tömegmegmozdulásokhoz vezetett, halálos áldozatai is voltak a tüntetéseknek.

Az argentin válság lefolyása hasonlít a most is zajló görög válságra. A magyar köztudat azonban nem ezért foglalkozik vele, időről időre felreppen az a „hír”, hogy a magyar gazdaság problémáit a politikusok az argentin példához hasonlóan a magánvagyon elkobzásával kívánják megoldani. Egyelőre ez „kacsának” bizonyult.

Az Internet megjelenésével az üzleti élet is átalakult, létrejött az elektronikus kereskedelem. A vállalat és az ügyfél közötti kapcsolat internet alapú, megszűntek a térbeli és időbeli korlátok. A hirtelen kialakuló internetes hálózatnak köszönhetően bárki létrehozhatott egy weboldalt, melyen eladhatta termékeit. Egyre több befektető támogatta ezeket az úgynevezett dotcom (.com, angolul kiejtve dotcom) cégeket. Az új piac technikai újszerűsége miatt az új üzletetek fiatalok hozták létre (pl. Shawn Fanning – Napster, az első fájlcserélő program alkotója, melynek végül jogi okokból lett vége), akik nem rendelkeztek üzleti háttérrel vagy tapasztalattal, így figyelmen kívül hagytak néhány alapvető szabályt, mint pl. a kiadások féken tartása, csak a versenybeli pozíciójuk megtartására összpontosítottak.

A gyorsan fejlődő vállalkozások kikerültek a tőzsdére is, beindult a részvényvásárlási láz, a részvények (nominális) értéke ugrásszerűen növekedni kezdett, az ötlettulajdonos fiatalokból milliomos vállalkozók lettek. A részvények árai azonban nem fedte a valóságot, a tőzsdei lufi rövid időnbelül kidurrant. Sok cég csődbe ment, a hagyományos piacról becsatlakozók közül is sokan könyvelhettek el jelentős veszteséget. Pl. a Mattel játékgyártó cég 1999-ben 3,5 milliárd dollárért felvásárolta az oktatási szoftvereket gyártó „The Learning Company”-t, amit 2000-ben mindössze 27,3 millió dollárért tudtak eladni.

Bár a dotcom válság jelentős volt, azonban több sikeres vállalkozás is ekkor született. Hogy csak egy példát emeljünk ki, Google sikertörténetét mutatjuk be.

Lerry Page és Sergey Brin 1999-ben 100 ezer dollár kezdőtőkével alapították meg a Google-t. 2004-ben léptek a tőzsdére és nagyon rövid idő alatt megsokszorozódott a részvények értéke, így a világ leggyorsabban fejlődő internetes vállalata lett. A Google bevétele a reklámokból származik. A reklámokat irányítottan juttatja el a felhasználóhoz az általa keresett címszavak alapján. A cég mindemellett folyamatosan fejleszt, pl. Google Book Search nevű keresővel könyveket kereshetünk, az előnézet segítségével beleolvashatunk, és lehetőségünk van a kiadótól megvenni elektronikus vagy hagyományos könyv formában. Vagyis miközben az a cél, hogy minél több információ kerüljön az Interneten megosztásra, az információt szolgáltató számára lehetőség nyílik a profitszerzésre is. Az információ biztosításával a folyamatban résztvevők mind nyernek. A felhasználó hozzáfér az információhoz, a hirdető a potenciális vevőkörét bővíti, a Google pedig a kapcsolat létrehozásáért díjat kap.

A 2008–2009-es gazdasági világválság a nagy gazdasági világválság óta a legjelentősebbnek tartott gazdasági válság, mely az ezt megelőző globális pénzügyi válság‎ból alakult ki. A folyamatról igen sok tanulmány[11] készült, ezek segítségével készült ez az összefoglaló.

Előzménye az amerikai másodlagos jelzáloghitel-válság vagy amerikai jelzáloghitel-válság (a sajtónyelvben subprime-válság) az Amerikai Egyesült Államok ingatlan- és bankszektorából 2006 végén kiindult, változó intenzitású pénzügyi válság, hatása más országokra is kiterjedt. A válság során több jelentős cég csődbe ment, vagy kénytelen volt versenytársaival egyesülni. A válság érzékenyen érinti a nyugat-európai bankokat is, és hatása az amerikai gazdaság visszaesésén keresztül az egész világgazdaságban megmutatkozik. Nouriel Roubini már 2006-ban figyelmeztetett a kialakuló problémákra, és Soros György is 2007 folyamán sokszor nyilatkozott a növekvő problémával kapcsolatban.

Az IMF szakértői megvizsgálták, hogy a mostani globális pénzügyi válság kiváltó okai milyen hasonlóságot mutatnak a korábbi válságokéival. Elemezték azokat a sajátos összetevőket, amelyek új elemnek tekinthetők az okok között. Négy fő tényezőt neveztek meg, ezek: (1) a fenntarthatatlannak bizonyult eszközár növekedés; (2) a súlyos adósságterheket okozó hitel-boom; (3) a rendszerkockázatot jelentő túlzott mértékű hitelfelvétel; (4) a szabályozás és felügyelés kudarca, hogy megelőzze, vagy lépést tartson a kirobbant krízissel.

A mostani globális válságot közvetlenül előidéző tényezők között az eszközárakban, azon belül is kiemelten a lakóingatlanok árában bekövetkezett nagyarányú emelkedés, ún. árbuborék[12] kialakulása szerepel. 1996 és 2006 között (ekkor tetőztek az árak) a kumulált reál árnövekedés mintegy 92 százalék volt, ami 1890 és 1996 közötti kumulált 27 százalékos növekedési mértéket több mint háromszorosan haladja meg.

A krízist megelőző hosszan tartó amerikai hitel-expanzió főként a jelzálogpiacra összpontosult, és a háztartások gyors eladósodásával és azok egyre súlyosabb adósságterheivel járt együtt. A háztartások potenciális sebezhetősége és kiszolgáltatottsága fokozódott, amit akár a lakásárak csökkenése, akár a banki hitelezési feltételek szigorítása, vagy általában a gazdasági növekedés lassulása egyaránt reális problémává képes változtatni.

A hitelállomány növekedése másutt is bekövetkezett, hasonlóan súlyos gondokat okozott a hatására kialakult árbuborék Spanyolországban és az Egyesült Királyságban. Több közép- és kelet-európai országban, így Magyarországon is a hitelek jelentős részét nem hazai, hanem külföldi devizában (euró, svájci frank, japán jen) vették fel, amihez nagyon súlyos árfolyam kockázati kitettség kapcsolódott.

A jelenlegi globális válság egyik lényeges elemének tekinthető a nem megfelelő szabályozás és felügyelés (nemzetközi és nemzeti szinten egyaránt), amely nem volt képes a pénzügyi liberalizáció következményeire reagálni. Ilyen következmény volt a tőkemozgások liberalizálása nyomán az egyes piacokra rázúdult hatalmas pénzáramok. A pénzügyi közvetítésben a bankok mellett felértékelődött a különféle egyéb pénzügyi közvetítő intézmények („árnyék bankrendszer”) szerepe. A szabályozás és felügyelés a korábbi válságkezelési gyakorlatokhoz hasonlóan az egyes intézmények likviditási és szolvencia kockázataira összpontosított, miközben kevesebb figyelmet fordított a pénzügyi rendszer egészét fenyegető veszélyekre, mint amilyen az „árnyék bankrendszer” is.

Négy új elemet lehet meghatározni:

 1. komplex és átláthatatlan pénzügyi eszközök elterjedt alkalmazása – Az értékpapírosítás és a különféle innovatív pénzügyi eszközök alkalmazása meghatározó volt az amerikai hitelexpanziót lehetővé tevő forrásszerzésben. Az alkalmazott bankmodell (originate-to-distribute) igényelte a rating cégek által adott minősítéseket, miközben maguk a hitelminősítők egyre kevésbé voltak képesek átlátni az egyre összetettebb és átláthatatlanabb pénzügyi termékekben rejlő kockázatokat. Amikor azután a mögöttes termékek (pl. ingatlan) árai csökkeni, majd zuhanni kezdtek, a likviditás rendkívül gyorsan eltűnt a piacokról.

 2. a nemzetközi és hazai piacok közötti, valamint az USA piacával való növekvő mértékű összekapcsolódás – A globalizációs folyamatok eredményeként a pénzügyi integráció, a különféle pénzügyi piacok összekapcsolódása jelentős mértékben előrehaladt. Ez ahhoz vezetett, hogy az egyes országok bankrendszerében egyre nagyobb jelentőségre tettek szert a nemzetközi pénzügyi közvetítők. Szerepvállalásuk révén nem csupán a nemzetközi kockázatmegosztás valósult meg, hanem a kockázatok és különféle pénzügyi sokkok tovaterjedésének csatornái is megnyíltak.

 3. a pénzügyi intézmények által alkalmazott magas tőkeáttétel (leverage) – A pénzügyi intézmények körében széles körben alkalmazott eljárás volt az olcsó külső forrásokra való támaszkodás, a tőkeáttétel tudatos, nagyarányú alkalmazása. Számos felzárkózó országot a pénzügyi válság nem annyira az említett komplex pénzügyi termékek alkalmazása következtében érintett, hanem a külső forrásszerzési lehetőségek drámai beszűkülése okán. Ez a közép- és kelet-európai országok által alkalmazott, masszív külföldi tőkebeáramlásra építő fejlődési modell ellehetetlenülésével járt.

 4. a háztartási szektor kulcsszerepe – A háztartások eladósodása és problémái a mostani globális pénzügyi válságban sokkal nagyobb szerepet játszottak, mint a korábbi krízisekben bármikor. A szektor nagyfokú eladósodottsága, az itt felépült tőkeáttétel mértéke – különösen az USA-ban – a válság kitörését követően a tovaterjedés, elsősorban a reálszférára való átterjedés fontos kiindulópontjává és fertőződési csatornájává vált.

A pénzügyi intézmények a fizetési késedelmek és nemfizetésekre reagálva szigorították a hitelfeltételeket, ami tovább rontotta a háztartások helyzetét, és ellehetetlenítette a forrásszerzésben mindaddig széles körben alkalmazott értékpapírosítást. Mindez hozzájárult a válságfolyamatok elmélyüléséhez és a gazdaság más szektoraira való átterjedéséhez.

A háztartások problémáinak növekedése sokkal bonyolultabb probléma elé állította a kormányzati válságkezelést, ugyanis a lakosság széles rétegeit közvetlenül és súlyosan érintő szociális problémák formájában jelentkezett. A korábbi válságok során a vállalati szektor jelentette az elsődleges célcsoportot. A vállalkozások, iparágak csődhelyzetének kezelésében, az adósságok átstrukturálásában az idők során kialakultak azok a „best practice”-t jelentő nemzetközi megoldások, amelyek segítségével a válságok kezelhetőnek bizonyultak. A jelenlegi krízis során azonban a háztartások váltak az elsődleges érintettekké, és ez a politika számára nem tette lehetővé a tisztán gazdasági racionalitás alapján történő válságkezelést.

Kindleberger (2011) „Manias, Panics and Crashes” című könyvében – melynek első kiadása 1978-ban jelent meg – a gazdaság események alakulása alapján egy gazdasági ciklus lefutása során 7 fázis különít el: külső hatás – árfolyam emelkedés – eufória – felismerés/kimerülés – pánik – kétely – depresszió/megmentés (Displacement – Boom – Bubble - Financial Distress – Crash – Discredit – Depression, a fordítás Ács Barnabás (2011) alapján történt).

Az első lépcső egy külső, új hatás miatti elmozdulás. Ez az exogén hatás lehet egy nagy horderejű gazdaságpolitikai változtatás, technológiafejlesztés, vagy valamilyen hatékonyságnövelő innováció. Az új elem következményeképp a gazdasági tevékenységek nagyobb jövedelmet realizálnak, ami a gazdasági aktivitás növekedését eredményezi. A beruházásokhoz és fejlesztésekhez szükséges források hitelből való fedezése a profitvárakozások miatt kevésbé kockázatosnak minősül, ezért kialakul egy hitelexpanzió. Ezzel egy időben megjelennek a spekulatív szereplők.

A spekuláció a pénzkínálat túlzott megnövekedése miatt jelenik meg, a túlhitelezés megteremti az eszköz-árbuborék kialakulásának lehetőségét. A túlhitelezés kifejezés a megfelelő pénzügyi fedezet nélküli hitelek gazdaságba való kihelyezését takarja. A növekvő gazdaság illúziója miatt a gazdasági szereplők nem feltételezik, hogy a hitel visszafizetése nehézségekbe ütközne.

Ez a túlzott optimizmus visz el a következő lépcsőhöz, az árfolyam emelkedéshez (boom). A reáleszközök áremelkedése a tőzsdei árfolyamokat is befolyásolja. Ez pozitív visszacsatolás a már jelenlévő piaci szereplők számára, de ösztönzőleg hat az újonnan belépőkre is.

Az eufória (bubble) csúcsán néhányan eladásokba kezdenek, majd őket követik mások, ami a szereplőket a korábbival ellentétes mozgásra készteti a piacon. Ez okozza a lufi/buborék kipukkanását.

A felismerési szakaszban (financial distress) az eladások nagysága és bennfentessége néhány szereplőben gyanút kelt. Megváltozott piaci kilátásokat vagy szabályellenes tevékenységet feltételeznek. Épp ezért ők maguk is fokozott eladásba kezdenek.

Ez a pánik szakasza (crash), mivel mindenki egyszerre szabadítaná fel lekötött forrásait, a likvid eszköz-csoportok kerülnek előtérbe (készpénz, arany). Mindeközben megjelenik a kétely a gazdasági növekedésben és az addig preferált pénzügyi megoldásokban. A szereplők leépítésbe kezdenek, takarékossági lépéseket foganatosítanak (depresszió).

Egy másik elmélet szerint a pénzügyi válságok a az üzleti ciklusok végső, expanzív fázisának közvetlen következményei (credit-business cycle teória). A pénzügyi környezet törékennyé válik az üzleti ciklus vége felé, mivel a vállalkozásoknak egyre nagyobb nehézséget okoz, hogy a csökkenő profitok mellett hitelkötelezettségeiknek megfeleljenek. Az egyre növekvő hitelfelvétel célja, hogy az eszközbefektetéseket finanszírozhassák, illetve spekulációk segítségével a pénzügyi eredményt növelni tudják.

De miért ismétli magát a történelem újra meg újra? Erre ad választ Caplin és Leahy (1994) piaci tehetetlenség elmélete. Három fokozatot különítettek el a válsághelyzetek vizsgálatakor. Az első lépésben a belső információk, melyek a veszélyt jeleznék, nem okoznak változást, mivel az a feltételezések szerint nagyobb költséggel járna, mint amekkora haszonra lehetne számítani, az erőforrások az információ megtartására, a kiszivárgás megakadályozására fordítódik (business as usual). Az információmennyiség azonban egy idő után eléri azt a kritikus tömegetr, amikor már nem lehet visszatartani és azok napvilágra való kerülésével párhuzamosan a szereplők változásokat eszközölnek (ez Kindleberg elméletében az eufória utáni szakasz). Először az információ eredeti birtokosai, majd a tömegek is változtatnak, ami viszont összeomlást eredményez (market crash). Végül az utólagos bölcsesség (wisdom after the fact) fázisa következik, amikor mindenki tudni véli, hogy miért robbant ki a válság.

Az első regisztrált buborék válság 1637-ben tört ki Hollandiában a tulipán-lufi válság, amikor is a spekuláció hatására rövid idő alatt felszökött a tulipánhagyma ára (Madarász 2009). A 18. században nyolc, a 19. században 20, míg a 20. században 33 válságot tartanak számon (Marján 2010). A legnagyobb válság cím továbbra is az 1929-es világválságnak jár, a 2008-as válság a második helyezést érte el.

A válságok nagy száma és a már említett elméletek a gazdaság ciklusosságáról és törvényszerűségeiről arra engednek következtetni, hogy a válságok a kapitalista berendezkedés szerves részei. Marján (2010) a válságok kialakulását annak tulajdonítja, hogy egy-egy újításról azt hitték, felülírja a korábban észlelt szabályokat, törvényszerűségeket, épp ezért azokat semmibe vették, viszont létjogosultságuk a válság bekövetkeztével mégis igazolódott.

Ha közgazdaságtani oldalról közelítjük meg a kérdést, a válságok azért alakulnak ki, mert az optimumot a gazdaság nem képes időben észlelni, túllendül rajta. Amíg a gazdaság fejlődését csak expanzív módon tudjuk/tudják elképzelni, és a piaci mutatók stagnálása recesszióhoz vezet, addig a pénzügyi válságok a rendszer részei és ily módon elkerülhetetlenek.

Az alternatív mutatók a növekedésre való törekvéseinket nem gátolják, de a jólét nem pénzügyi elemeinek bevonásával lehetőség nyílik arra, hogy a fiskális expanzió helyett más irányú fejlődés (is) történhessen, bár a növekedés, a jólét növelése továbbra is célkitűzés marad. A (köz)gazdaság reformja (vagy forradalma) még várat magára, azonban jelennek meg és új közgazdasági irányzatok. Ezek közül mutatunk be néhányat a következő fejezetben.[7]  A Fedet épp a korábbi bankpánikok kezelésére hozták létre. Feladatai közé tartozik a pénzkínálat ellenőrzése és a monetáris politika gyakorlása. Bővebb információ en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System oldalon található.

[8]  Jóm kippur az engesztelés napja. A nap elnevezése arra a Tórában olvasható történetre utal, melyben Isten megbocsátotta Izrael fiainak az aranyborjú imádásának bűnét, amit akkor követtek el, mikor Mózes épp a bálványimádás tilalmát is tartalmazó kőtáblákat vette át Istentől. A zsidó kultúra legnagyobb ünnepe.

[9]  Darvas Zsolt–Szapáry György: A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különböző árfolyamrendszerekben

[10]  részletes leírás és elemzés a következő forrásokban található: hu.wikipedia.org/wiki/Argentin_v%C3%A1ls%C3%A1g_(1998%E2%80%932003) elib.kkf.hu/edip/D_12096.pdf

[11]  pl. Király et al (2008), Nagy (2010)

[12]  Buborék vagy „lufi” alatt azt a kialakult helyzetet értjük, amikor az adott eszköz nominális értéke elszakad a reálértéktől, és az áremelkedést azok a vásárlók hajtják fel, akik a további áremelkedés reményében vagy éppen attól való félelmében felvásárol. Mivel azonban megnő a kereslet, ezért az árak emelkedni kezdenek, egészen addig, amíg az irreálisan magas nem lesz, ekkor pukkad ki a buborék. A kereslet által felhajtott árakon elindul a tömeges eladás, és így az ár drasztikusan csökkenni kezd.

A GDP mint a gazdaság fejlettségét, a jólétet jellemző mutató hiányosságai bemutatásakor (1.3.1 fejezet) már jeleztük, hogy a külső költségek és hasznok mellőzése komoly problémát jelent. A „zöld” közgazdaságtan legnagyobb vívmánya az ezek belső költséggé való átalakítására való törekvés. Ezt érvényesíti a környezet-gazdaságtan, ami épít a neoklasszikus elvekre és az ökológiai közgazdaságtan, ami a természettudományok szemléletmódját követi.

A neoklasszikus felfogás szerint a gazdaság és a természet különálló rendszerek, amelyek között a kapcsolódási pontokat három tényező jelenti (természeti erőforrások, mint termelési tényezők; a természeti értékek közvetlen fogyasztási hasznai; az ökoszisztémák szennyezés befogadó képessége), vagyis a gyenge fenntarthatóságot alapul véve kezeli a környezeti problémákat. A helyettesíthetőség paradigmáját elfogadja, a szennyezés költségeit, a természeti tőke értékcsökkenését veti össze az adott tevékenység hasznával.

A környezet-gazdaságtan[13] ezeket „beárazza”, a környezeti károk kezelésére a piaci árral nem bíró javakhoz költségeket rendel, hogy azok optimális felhasználását biztosítsa. Ezek szerint a szennyezésnek van egy társadalmi, gazdasági oldalról vett optimuma, ami nem jelenti a károk teljes felszámolását, csak a társadalom szempontjából hatékony csökkentését.

Az ökológiai közgazdaságtan[14] ezzel szemben a gazdaságot a természet részeként, alrendszereként tekinti, vagyis az erős fenntarthatóság elvét követi. A gazdaságban ugyanazok a folyamatok és törvényszerűségek érvényesülnek, mint a természetben, így például a termodinamika törvényei és entrópia törvénye. E megközelítés értelmében az erőforrás-kitermelés és hulladék-kibocsátás a gazdasági tevékenység szerves része. A helyettesíthetőség elvét megkérdőjelezi, a pénzbeli értékelés helyett az eredeti mértékegységeket alkalmazza, és az aggregált mutatók használatát is elveti.

Míg a neoklasszikus felfogás a gazdasági növekedés létjogosultságát nem kérdőjelezi meg, addig az ökológiai közgazdaságtan a gazdaság méretét a Föld eltartó képessége alapján határozná meg, és egy stabil, nem növekvő (növekedés nélküli fejlődés - steady-state-oriented) gazdaságot javasol.

Tekintettel arra, hogy a gazdaság jelenlegi állapotában a neoklasszikus felfogást követi, először a környezet-gazdaságtanra térünk ki, majd az ökológiai gazdaságtan elméleteit taglaljuk. Hangsúlyozni szeretnénk azonban, hogy a két irányzat között nem húzható egyértelmű határvonal. A két megközelítés összehasonlításáról írt tanulmányt Málovics és Bajmócy (2009).

A külső költségek és hasznok fogalmát Alfred Marshall vezette be a "Gazdaság alapelvei" c. művében (1890). Azt a jelenséget kívánta értelmezni velük, amikor egy pénzügyileg önálló egység, pl. egy vállalkozás közvetlenül befolyásolja egy másik, pénzügyileg önálló egység, egy vállalkozás vagy egy fogyasztó helyzetét, anélkül, hogy a piacon kerülnének kapcsolatba. Az externáliák meghatározására a következő definíció terjedt el: Külső hatás, egy személy, vagy vállalat törvényes tevékenységének véletlen mellékhatása egy másik személy vagy vállalat profitjára, illetve jóléti szintjére. Ez a hatás lehet pozitív és negatív is, a környezet-gazdaságtan diszciplínája a negatív externáliára fókuszál. Az externáliák internalizálására vonatkozó elméletet Arthur C. Pigou alkotta meg 1920-ban[15].

Az externáliák tulajdonságai (Kerekes, 2007):

 • A tevékenység valamely harmadik személynek vagy személyeknek a jóléti függvényét módosítja. A pozitív externália növeli (forgalomelterelés miatt lecsökken a gyümölcsös mellett elhaladó forgalom, így a fák jobb termést hoznak), a negatív externália pedig csökkenti a jólétét (például az erőmű közelében lakók gyakrabban betegek és ezért csökken a jövedelmük).

 • A jólét növekedéséért (pozitív externália esetén) vagy csökkenéséért (negatív externália esetén) a harmadik felet nem kötelezik a haszon ellenértékének a megfizetésére, vagy a kárért nem kompenzálják.

 • A harmadik fél részére előidézett hatás létrehozása nem szándékolt.

 • Az adott externália csak attól a ponttól vehető figyelembe, amióta ismert a (negatív) hatás. Hiába történt előtte is szennyezés, azt közgazdasági értelemben nem vehető számításba.

A negatív externáliákon belül különbséget tehetünk technológiai és pénzügyi externáliák között. Technológiai externália pl. egy állattartó telep esetében képződő hígtrágya okozta környezeti probléma, míg pénzügyi externáliáról beszélhetünk, ha egy város határában épült bevásárlóközpont elszívja a belvárosi kisüzletek vevőkörét és ezért forgalma és jövedelmezősége csökken.

Egy másik csoportosítás szerint korlátlanul rendelkezésre álló (pl. szennyezett levegő) és „kimerülő” (adott mennyiségű hulladék lerakása – deponálás ekkor máshol nem történik) externáliáról beszélhetünk.

A környezetszennyezés az előzőek alapján egyértelműen externália, ameddig a szándékosság és a kompenzáció kritériuma nem teljesül. Amíg a szennyezés csak oly mértékű, hogy nem haladja meg a természeti környezet hulladék-asszimiláló és/vagy öntisztítási kapacitását, externális költségek nem keletkeznek. Két alaptípusa van: szétoszló (flow) és felhalmozódó (stock) típusú szennyezés. A flow típusú szennyezés a környezetbe kikerülve átmeneti koncentráció növekedést idéz elő és az anyag természetétől, a koncentrációnövekedés mértékétől valamint a befogadó környezet állapotától függő káros környezeti hatást válthat ki. A flow típusú szennyezés tehát olyan anyag és/vagy energia áram, amely károsítja a környezetet, de amelynél a károsítás mértéke csak az aktuális emissziótól függ, a károkozás egyszeri. A szennyezés hígulási, kémiai, biológiai folyamatok révén szétoszlik és a jövőre vonatkozóan elveszíti a környezetet károsító természetét (pl. zajszennyezés).

A felhalmozódó (stock) típusú szennyezésnek környezeti szempontból ismét két alaptípusa van: az egyik a teljesen stabil, vagyis maradéktalanul felhalmozódó szennyezés (nehézfémek akkumulációja), a másik a felhalmozódó, de azért lassan lebomló változat (pl. nem veszélyes hulladékok).

Amennyiben az egyéni termelő számára a környezet ingyenesen áll rendelkezésre, vagyis gazdasági értelemben nem érzékeli, hogy a tevékenysége másoknak kárt okoz, a szennyezést csökkentésére semmi sem készteti, és ezért túl sok szennyezést is termel. Mivel a szennyezés káros hatásait nem kell kompenzálnia, a szennyezést okozó termék, szolgáltatás ára túlságosan alacsony, ami túlzott keresletet biztosít számára a piacon. Az externáliák internalizásával a termék előállításának költségei is megnövekszik (a szennyezés hatásait meg kell szüntetni és ennek költsége beépül az árba). A magasabb árak esetén viszont a termékek iránti kereslet lényegesen lecsökkenne.

Az externáliák beárazásával, vagyis a gazdaság számára érzékelhetővé tételével elérhető, hogy az addig másoknál megjelenő károk a termelőt érintsék, és így érdekében álljon az egységnyi termelésre eső szennyezés csökkentése. Ha a szennyezésnek a környezetbe való kiengedése túl olcsó, gátolja, sőt gazdasági értelemben lehetetlenné teszi a hulladékok újrahasznosítását, a szennyező anyagok visszaforgatását. A háztartási hulladék komposztálható, de a komposztáló kialakítása pénzbe és/vagy munkaidőbe kerül. Amíg a hulladékszállítási díj túl alacsony, addig nem éri meg beruházni és üzemeltetni rendszert. Ellenben, amikor az önkormányzat előírja, hogy a zöldhulladékot külön zsákban lehet gyűjteni, amit külön meg kell vásárolni (az önkormányzattól), a hulladék tulajdonosa érdekeltté válik az alternatív megoldás alkalmazásában.

A költség-haszon összevetésre építő neoklasszikus közgazdaságtan szerint a szennyezés teljes megszüntetése nem lehet cél, sokkal inkább a szennyezés gazdaságilag optimális mértékének elérése. Vagyis létezik az externáliának egy optimális nagysága, amely társadalmi méretekben maximálja a hasznok és a költségek különbségét.

A kínálat összevont magánköltsége (amikor az externália költségétől eltekintünk) lényegesen alacsonyabb, mint a társadalmi költsége, ami az externális hatásokat is tartalmazza (3.1. ábra). Ez azt eredményezi, hogy a szennyezést okozó termék termelése (Qx), nagyobb lesz, mintha a szennyezés hatásait is figyelembe vennénk, ekkor ugyanis csak Q* mennyiség termelésére kerülne sor.


Természetesen az ár is Py-ról P*-ra emelkedne, ha a szennyezés okozta károkat is megtéríttetnénk a termék árában. Fontos kitérni arra, hogy az ábra a szabad verseny létezése mellett feltételezi, hogy a termeléssel arányos a környezetszennyezés, valamint azt is, hogy a környezet elviseli a szennyezést bizonyos határok között anélkül, hogy irreverzíbilisen megváltozna. Ez természetesen idealizált körülményeket jelent.

Ha szabad versenyt feltételezünk, akkor egy-egy termelő kínálatának változása nem befolyásolja az árat, vagyis a keresleti függvény az x tengellyel párhuzamos (3.2. ábra). Egy versengő termelőnek a szennyező tevékenységből származó egyéni tiszta határhasznát úgy kapjuk meg, hogy az árból kivonjuk az egyéni termelő határköltségeit (MNPB - Marginal Net Private Benefit görbe). Az MNPB mutatja, hogy az egyéni termelő számára szennyezést okozó tevékenységének egy egységgel történő bővítése mekkora extra hasznot biztosít, amely a Qmax nagyságú termelésnél éri el a maximumát. A vállalat profitja megegyezik a MNPB alatti terület nagyságával, ami valójában a vállalat tiszta magán haszna. Ha ezzel szembeállítjuk a szennyező tevékenységből a harmadik személyek, vagyis a társadalom szintjén keletkező externális határköltségeket, (MEC - Marginal External Costs görbe), akkor a két görbe metszéspontja Q*-nál megmutatja azt a termelői volument, amelynél az egyéni termelő határhaszna éppen megegyezik a társadalomnak okozott határkárral. Ez a pont az optimum, ugyanis ennél kisebb volumenű tevékenység esetén a hasznok még növelhetőek volnának, ennél nagyobb volumenű tevékenység esetén viszont a tevékenység visszaszorítása növelné a hasznokat.


A - a társadalmi tiszta haszon maximuma, B - az externália gazdaságilag optimális szintje, C - a tiszta magánhaszonnak az a része, amit a társadalom nem ismer el, Q* - a gazdasági tevékenység társadalmilag optimális szintje, Qmax - a gazdasági tevékenység azon szintje, amely mellett maximális a magánhaszon, A+B - a tiszta magánhaszon társadalmi optimuma, C+D - az externália azon része, amit el kell kerülni.

Ha szabad versenyt feltételezünk, akkor egy-egy termelő kínálatának változása nem befolyásolja az árat, vagyis a keresleti függvény az x tengellyel párhuzamos. Egy versengő termelőnek a szennyező tevékenységből származó egyéni tiszta határhasznát úgy kapjuk meg, hogy az árból kivonjuk az egyéni termelő határköltségeit. Amint láthatjuk, a termelő határhasznát mutató egyenes MNPB (Marginal Net Private Benefit) azt mutatja, hogy az egyéni termelő számára szennyezést okozó tevékenységének egy egységgel történő bővítése mekkora extra hasznot biztosít. Nyilvánvaló, hogy az összes haszna akkor a legnagyobb, ha Qmax nagyságú a termelése. A vállalat profitja megegyezik a MNPB alatti terület nagyságával, ami valójában a vállalat tiszta magán haszna. Ha ezzel szembeállítjuk a szennyező tevékenységből a harmadik személyek, vagyis a társadalom szintjén keletkező externális határköltségeket, MEC (Marginal External Costs), akkor a két görbe metszéspontja Q*-nál a tevékenységnek azt a nagyságát jelöli ki, amelynél az egyéni termelő határhaszna éppen megegyezik a társadalomnak okozott határkárral. Ez a pont az optimum, ugyanis ha a tevékenység ennél kisebb volumenű, akkor a hasznok még növelhetőek volnának (Q*-ig), ennél nagyobb volumenű tevékenység esetén viszont a tevékenység visszaszorítása növelné a hasznokat.

Ahhoz, hogy a társadalmi és a magán érdekeket együttesen vegyük figyelembe, az externáliák hatását valamilyen módon figyelembe kell venni. Pigou a termelésre kivetett adókat javasolt.

Pigou termelő-egységekenként fizetendő adót javasolt, melynek ideális mértéke éppen az externális határköltség nagyságával egyenlő. Ezáltal a termelő a maximális magánhaszon érdekében termelt Qmax volumenről a társadalmi optimumra (Q*) csökkentené termelését.


A problémát az jelenti, hogy az adó optimális mértékének megállapításához ismerni kell(ene) az externális határköltség és az egyéni tiszta határhaszon görbe helyét és lefutását, ami a valóságban nem lehetséges az információs aszimmetria miatt.

Ezen felül a következő okok miatt nem alkalmazható a termelésre kivetett adó:

 • Tiszta piaci verseny nem létezik. Sokkal jellemzőbb a monopolhelyzetre való törekvés, amelyben lehetősége van a termelőnek arra, hogy termékét „hiánycikké” tegye, és így magasabb árat határozzon meg.

 • Egységnyi termelés nem feltétlenül egy egységnyi szennyezéssel jár. Egy adott termék eltérő úton is előállítható, melyek közül van, ami környezetbarát, mások nagyobb kibocsátással járnak. Ha az adott termék előállítására a technológiától függetlenül azonos nagyságú adót vetnek ki, az nem segíti elő a környezetkímélő technikák alkalmazását.

 • Előfordulhat, hogy az optimális volumenű kibocsátáshoz tartozó externális határköltség nagysága alapján meghatározott adó mértéke sokszorosan meghaladja a termelési határköltséget. Ilyen mértékű áreltérítések piaci következményei teljesen kiszámíthatatlannak tűnnek.

A termelésre kivetett adó azonban nyilvánvalóan nem alkalmas arra, hogy ösztönözze a kisebb környezet szennyezéssel járó megoldások elterjedését. Ha viszont az adót nem a termelésre, hanem közvetlenül a szennyezésre vetjük ki, akkor a szennyezés nagyságát kell mérni, aminek költsége van. Pigou-adóra példák: termelésre kivetett adó pl. a termékdíj és a cigarettára/alkoholra kivetett jövedéki adó, szennyezés alapján meghatározott adó pedig a környezetterhelési díj.

A Pigou-adónak, mint bármelyik másik állami adóztatási formának van társadalmi jóléti költsége. A kivetett adó kapcsán a termelőnek két lehetősége van. Az egyik, hogy visszafogja a termelést, a másik, hogy érvényesíti az árban. Változatlan keresleti görbét feltételezve a termék ára mindkét esetben emelkedik, és az értékesített mennyiség csökken. Így keletkezik egy ún. holtteher veszteség, ami a társadalom és a termelő (ezáltal az állam) vesztesége


A pigou-adó hatékonyságát jelentős mértékben befolyásolja az infláció mértéke, illetve a fogyasztók árrugalmassága[16]. Az infláció hatására az fix összegű adó elértéktelenedik, így elveszti a fogyasztáscsökkentésre ösztönző hatását. Ha folyamatosan emelik, akkor társadalmi tiltakozást vált ki, ha viszont indexálják, az önmagában inflatórikus hatással bír.

Az árrugalmasság kétféleképp hathat. Ha rugalmas árucsoportra vetik ki az adót, akkor az áremelkedés hatására a kereslet jelentős mértékben visszaesik. Ez történt a hajtógázas palackokra kivetett adó hatására. A freont tartalmazó termék az eredeti céloknak megfelelően kiszorult a piacról.

Ha merev keresletű termékre vetik ki a pigoui adót, a fogyasztás csak kismértékben esik vissza, így a bevételből pénzalap képezhető, mint ahogy történik Magyarországon a termékdíjak kapcsán. Míg a motorbenzin árrugalmasságát -0,65, -1,0 közöttire becsülik, ami viszonylag magas érték, addig a megtett kilométerekre számított hosszútávú árrugalmasság -0,1 és -0,4 közötti. Vagyis az üzemanyag árak emelésével a vásárlási kedv csökken, viszont a hosszútávú utakra továbbra is igényt tartanak a vásárlók (Kiss 2002). Ez abból a szempontból előnyös, hogy a rövidtávú utak kilométerre vonatkoztatott fajlagos kibocsátása nagyobb, így a környezetvédelmi szempontból hatékonyabb tömegközlekedés kerül előtérbe. Természetesen ehhez szükséges, hogy a tömegközlekedés valós alternatíva legyen. Kerekes (1998) arra hívja fel ugyanakkor a figyelmet, hogy a „zöldadó” társadalmi megítélése kedvezőbb, ha rugalmas keresletű termékre vetik ki.

Coase megközelítése szerint bizonyos körülmények között nincs szükség az érintetteken kívüli szereplő beavatkozására. Amennyiben a tulajdonosok és tulajdoni jogok egyértelműen meghatározottak (így a rendelkezés joga is), függetlenül attól, ki birtokolja a tulajdoni jogokat, a rendszer eléri a társadalmi optimumot alku révén.

Kiss és Pál (2006) Környezet-gazdaságtan jegyzetében a 6. fejezetben egy kávézó és a felette lakók konfliktusának példáján keresztül mutatja be az alku menetét. A teraszon a nagyobb forgalom hatására jelentősen megnő a zajkibocsátás, ami a lakókat zavarja. A kávézó tulajdonosa és a lakók között létrejön egy egyezség, hogy kompenzáció ellenében, amíg nem érkezik panasz az érintettektől, a vendéglátó egység üzemelteti a teraszt csökkentett asztalszámmal. Az alku hatására kialakul az az optimális helyzet, amikor a kávézó és a pihenni vágyók igénye találkozik.


A tulajdon jogok bármelyik félnél is legyenek a kiindulási pontban, az alku folyamán a rendelkezési jogok gazdát cserélhetnek, és előfordulhat, hogy a szennyezést elszenvedő fizet az emisszió csökkentés érdekében.

A Coase-tétel azt mondja ki, hogy amennyiben a tranzakciós költségek[17] (vagyis az alku lebonyolításának költségei) elhanyagolhatóak, nincs szükség beavatkozásra, az alku a szennyező és a károsult között létrejön és az optimum ugyanott lesz, mintha adó formájában érvényesítenénk az externáliák költségeit.

Ez esetben az alábbi egyszerűsítő feltételekkel éltünk:

 • az alku költségei elhanyagolhatóak,

 • szabad verseny (nincs információs aszimmetria),

 • két szereplőt vesz csak figyelembe,

 • az alku eredménye betartatható.

Ez utóbbi a szennyezéseket tekintve egyáltalán nem érvényesül. A környezetkárosításban érintettek egy része, a jövő generáció például egyáltalán nem tud részt venni az alkuban, de ezen felül is az alkuban résztvevők száma nem szűkíthető le két félre.

Ha az alku költségei meghaladják az alku hasznát, akkor két feltételezéssel élhetünk. Az egyik, a szennyezések ily módon nem csökkenthetők, a másik, hogy minden meg nem szüntetett szennyezés közgazdaságtani értelemben vett optimumon van, mert elhárítása nagyobb költséggel járna, mint a jelen állapotban okozott kár. Ezzel szemben sokkal valószínűbb, hogy az információhiány, a tulajdonosi jogkör tisztázatlansága, illetve a felelősség áthárítása miatt nem történik meg az alku.

Hogy az ökológiai gazdaságtant el tudjuk helyezni, ábrázoljuk a klasszikus közgazdaságtanból kiinduló történeti irányvonalat nagyvonalakban (3.6. ábra). A baloldal felé közelítve a specializáció figyelhető meg, a jobbra mozdulás az interdiszciplinaritást jelzi.


3.1. táblázat - 1. táblázat. A környezet-gazdaságtan és az ökológiai közgazdaságtan megismerési struktúrájának összehasonlítása (Forrás: Kocsis 1999)

dimenzió, összetevő,szempont

Neoklasszikus környezet-gazdaságtan (NEO)

Ökológiai közgazdaságtan (ÖKO)

1

PARADIGMA

kiterjesztett neoklasszikus

biofizikai

i

fő teória / elv

piaci mechanizmus, technológiai váltás és helyettesítés;

a főáramlat gazdasági elve

ökológiai mérleg, természeti jogok; a gazdasági aktivitás entrópikus természete;

ii

termodinamikus törvény hangsúlya

első

második és első

iii

megközelítés

allokációs

méret; disztribúciós és allokációs

iv

világszemlélet

mechanikus-redukcionista

evolucionista-holisztikus

v

ismeretszerzési folyamat

pozitivista és értékmentes elemzés

szubjektivista, értékekre és ideológiára koncentráló

vi

karakter

monodiszciplinitás; a neoklasszikus gazdaságtan kibővítése a környezeti rendszerrel

multidiszciplinitás; tevékenysége a biofizika, a közgazdaságtan és más társadalomtudományok csomópontjában helyezkedik el

vii

viszonyok

gazdaság-környezet;

az emberek és a természet egymásrautaltsága;

a tőke és az erőforrások közel tökéletes helyettesíthetősége

ökoszisztéma-gazdaság;

az emberek szimbiózisban a természettel;

a tőke és az erőforrások alapvetően kiegészítők, nagyon korlátozott határ-helyettesíthetőséggel

2

SZŰKÖSSÉG-SZEMLÉLET

relatív

abszolút

i

perspektíva

a gazdaság tartalmazza az ökoszisztémát

az ökoszisztéma tartalmazza a gazdaságot

ii

viszonyulás a dolgok romlásához

általánosan nem igaz

általánosan igaz

iii

gazdasági növekedés

tiszta/zöld növekedés

az eltartóképességnek megfelelő teljesítmény fenntartása

iv

fenntarthatóság

szabályozott gazdasági növekedés

biztonság

v

megcélzott egyensúly

Pareto-optimum[a]

Boulding-optimum[b]

vi

jövőkép

technológiai optimizmus

óvatos pesszimizmus

3

PROBLÉMAMEGOLDÓ ORIENTÁCIÓ

piacgazdaságon alapuló

a természet jogain alapuló

i

szennyezés

externália (piac elégtelensége)

erőforrás kimerítés (társ.-i csapda)

ii

gyógymód

szennyező/károsult fizet

szennyezést megelőző fizetések

iii

fókusz

több gyakorlati és közvetlen probléma - rövid távú perspektíva

keményebb és nagyobb méretproblémák - hosszú távú perspektíva

iv

stratégia

növekedés minőségi fejlődéssel;

hangsúly a kockázat-menedzsmenten; hatásbecslés pénzben (monetizálás);

pénzügyi megszorítások;

korábban megszokott tevékenységek folytatása utólagos hatáskezeléssel;

energia-hatékonyság és hulladék-reciklálás;

veszélyeztetett fajok védelme

jólétnövelés minőségi fejlődéssel;

hangsúly a bizonytalanság-menedzsmenten, ökológiai költségbecslés energiaáramlás-elemzéssel;

energia csökkentése;

ökológiai mérnökség;

megújuló energia használata;

fajok közötti jogok figyelembevétele

v

értékelési eljárások

fizetési hajlandóság (WTP), elfogadási hajlandóság (WTA), költség-haszon elemzés, teljes gazdasági érték számítása (közvetlen és közvetett használati érték+választási lehetőség érték+létezési érték);

erősen aggregált és etikai szempontból zárt megközelítés

környezeti hatás kimutatások, hatás profilok, zavarhatások a fajok közötti kapcsolatokban, ökológiai-gazdasági modellek, pozícióelemzés, rendszerelemzés, társadalmi csapda elemzés, csereértékelemzés és eltartóképesség-becslés;

erősen tagolt és etikai szempontból nyitott megközelítés

4

INTEGRÁCIÓS FOK

ökonomikus ökológia

ökologikus ökonómia

i

a kutatás alapproblémája

a technológia, a gazdaságpolitika és az etika viszonya

a fizika, a technológia, a gazdaságpolitika, az etika és a teológia viszonya

ii

a domináns tárgy

antropocentrikus

antropocentrikus, de bio- és ökocentrikus megfontolásokat is igyekszik figyelembe venni

[a]  Pareto optimum: Ha a javak elosztásán, vagy az érintettek egyikének jólétén nem tudunk úgy változtatni, hogy az ne más kárára történjen.

[b]  Boulding-optimum: Boulding két szélsőértéket vázol, a cowboy-társadalmat, ahol a természeti javak végtelen mennyiségben rendelkezésre állnak, és az űrhajós-gazdaság, ahol az, ami minden nyersanyag (a levegő is) véges, így a visszaforgatás kiemelkedő fontossággal bír. A jólét mértékét ez esetben nem a fogyasztás gyorsasága, hanem a rendszer hatékony fenntartása határozza meg. A Boulding-optimum ott van, ahol az alapvető emberi szükségleteket úgy lehetséges kielégíteni, hogy az közben nem csökkenti a rendelkezésre álló erőforrásokat és nem veszélyezteti az környezetet.


Az 1. táblázat a környezet-gazdaságtan és az ökológiai közgazdaságtan ismérveit veti össze. Mivel a környezet-gazdaságtan irányzatával a 3.1. fejezetben foglalkoztunk, itt csak az ökológiai közgazdaságtant mutatjuk be.

A közgazdaságtani törvényszerűségeken túl más tudományágak felismeréseit is figyelembe veszi, így a fizika, az ökológia és az egyéb társadalomtudományok által szabályokat is integrálja. A terület képviselőinek célja egy egységes elmélet megalkotása, mellyel a gazdaság jelenségei a környezettel való kölcsönhatásaival együtt írhatók le (Kocsis 1999). Az ökológiai közgazdaságtan deklaráltan a „hagyományos” közgazdaságtan, a környezet-gazdaságtan, a természeti erőforrások gazdaságtana és az ökológia rendszerben való egyesítését kívánja elérni (3.7. ábra). Az ökológia csak a természeti környezet határain belül zajló folyamatokat vizsgálta, ugyanezt tette a közgazdaságtan a gazdaságon belül, a természet-gazdaság kapcsolatrendszerét pedig két eltérő megközelítés szerint a környezet-gazdaságtan és az erőforrásgazdaságtan tárta fel. Mivel mindegyik terület csak részeket vizsgált, így a rendszer egészére érvényes törvényszerűségeket értelemszerűen nem tudott egyik sem felállítani. Ezt orvosolná az ökológiai gazdaságtan. Az ökológia tudományterületénél azonban nem feltétlenül kell lezárni a vizsgálódást, hanem további diszciplínák ismereteire is szükség lehet, mint pl. a szennyezésterjedés feltérképezésekor az áramlástan vagy légkörtan.


A cél grandiózus, és egyértelműen nehézségekbe ütközik. Ugyanakkor a specializálódás vezetett oda, hogy a részletek kutatása közben elfeledkezünk az egészről, és elfogadott tézis lett a vég nélküli gazdasági növekedés.

Az ökológiai megközelítés miatt a gazdaság-természeti környezet kapcsolatrendszert ökológiai mérlegek révén jellemzi, és hangsúlyozza a gazdasági aktivitás entrópikus természetét. Az erőforrások optimális felosztásán túl a jólét eloszlását (a disztribúciót, azaz az igazságosságot) és a gazdaság kiterjedtségét (azaz a fenntarthatóságot) is elemzés tárgyává teszi (ez a környezet-gazdaságtan szempontrendszeréből hiányzik). Az ökológiai közgazdaságtan az erős fenntarthatóság elméletét fogadja el, vagyis az ember által létrehozott tőke és a természeti tőke nagyon korlátozott mértékben helyettesíthetők egymással, és a természeti tőkejavak tudás- vagy technológiai tőkével való helyettesítése leértékeli a természeti javakat.

Az ökológiai közgazdaságtan három fő szempontot vizsgál:

 1. Elsőként a gazdaság optimális méretét kell megállapítani. A méret kérdésében kitüntetett szerepe van az ökológiai, természettudományos tényezőknek.

 2. Ez az optimális méret biztosítja a keretet az igazságos elosztás megvalósításához. A fő vezérlő elv az egyenlő hozzáférés biztosítása a javak – de különösen a természeti erőforrások – egyének és nemzetek, valamint ezek egymást követő generációi között.

 3. Ezek után kell hatékony allokációt megvalósítani, mely a piac vagy más allokációs rendszer feladata lehet.

A gazdaság a bioszféra része az ember, így a növekedés csak véges lehet, és figyelembe kell venni a föld eltartóképességét. Kiemelt cél a biodiverzitás fenntartása. Épp ezért a Pareto-optimum helyett az erőforrások optimális mértékű megőrzése a cél az alapvető szükségletek kielégítése mellett. Vagyis a szennyezés optimális mértéke zérussal egyenlő. A szennyezés megelőzése érdekében kíván pénzügyi erőfeszítéseket. Nem a kockázatok "egyszerű" kezelésére törekszik, hanem az olyan helyzetek figyelembevételére szólít fel, ahol a kockázatnak még a hozzávetőleges felmérése is akadályokba ütközik (bizonytalanság).

Daly (1190b) a következő kritériumokat határozza meg a fenntarthatóság ökológiai összetevőjére:

 1. A megújuló erőforrások esetében a kitermelt mennyiség nem haladhatja meg az adott erőforrás állományának természetes növekményét.

 2. A termelt hulladékok, szennyezőanyagok mennyisége nem lépheti túl a környezet szennyezés-befogadó kapacitását.

 3. A nem megújuló erőforrások csak olyan mértékben meríthetők ki, amilyen arányban megújuló forrásokkal helyettesíthetők.

Mivel a gazdaság a környezet része, ezért a költség-haszon elv nem alkalmazható. Helyette az energiaáramlás-elemzést részesíti előnyben. Az életciklus elemzés segítségével a környezetre ténylegesen gyakorolt hatások felmérhetőek, de más, rendszerelemző módszer is alkalmazható. Az elemzés középpontjában továbbra is az ember van, de elismeri más fajok élettérhez való jogát és ezért az emberi szempontokon túl számos egyéb összefüggést is figyelembe kíván venni.

Az ökológiai közgazdaságtan a jelenleginél jóval szigorúbb rendszert javasol működtetni. Costanza az Ecological Economics első számában a következő egyszerűsített kifizetési mátrixot (3.8. ábra) állította fel a játékelmélet alapján.


Ezek szerint a pesszimisták által megfogalmazott utat kifizetődőbb követni, mivel így számíthatunk valamilyen mértékű nyereségre, míg az optimista megközelítés torkollhat katasztrófába is.

Kocsis (1999) ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy amíg nem következik be az általános szemléletváltás, amely alapján az emberiség az ökológiai közgazdaság által kijelölt utat választja, a környezet-gazdaságtan által javasolt megoldás a neoklasszikus paradigma megszelídítésére nem elvetendő, csak mert részmegoldást nyújt.[13]  Az irányzatot létrehozók közül ki kell emelni Arthur C. Pigout és Ronald Coase nevét. Munkásságuk eredményeit a következő fejezetben mutatjuk be.

[14]  pl. Ernst Schumacher, Herman Daly, Robert Costanza

[15]  Arthur Cecile Pigou (1920) The economics of welfare. Transaction edition 2001

[16]  Egy jószág keresletének árrugalmasságán a keresett mennyiség százalékos megváltozását értjük, ha a jószág ára 1%-kal nő. Ha kereslet nem, vagy alig változik, akkor merevnek tekintjük. Az árrugalmasság értéke -1,0, ha 1%-os áremelkedésre a piac 1%-os visszaeséssel reagál, ez esetben teljesen rugalmas áruról van szó.  

[17] Coase a vállalatok létrehozását éppen azzal magyarázza, hogy a piac használata költségekkel (pl. információgyűjtés költsége) jár. Ahogy változnak a költségek, úgy nő vagy zsugorodik a szervezet mérete.

Tekintsük át a 3.1.2 fejezetben megismert logikát a kibocsátási határérték érvényesítésére. A norma alapja, hogy adott szennyező mennyiségig lehet növelni a termelés kapacitását, azon felül nem, a jogsértő magatartást szankcionálni kell. Ez leggyakrabban pénzbírságot jelent. A következőkben azt vizsgáljuk, mennyire hatékony a norma meghatározása a szennyezési optimum elérése érdekében.

A hatóság, amennyiben feltételezzük, hogy rendelkezik a szükséges információkkal képes meghatározni a társadalmi optimumot, így ebben határozza meg a normát, felette bírságot ró ki.


Abban az esetben, ha az optimális termelési szinthez az optimális nagyságú bírságtételt rendeli a hatóság, a norma ugyanúgy működik, mint az adó[18]. Ha azonban a bírság mértéke alacsonyabb lesz, akkor a szennyezőnek megéri a termelés növelése, mert a bírság kifizetésével együtt is Qs mennyiségnél (Q*<Qs) éri el a határhaszon görbét, vagyis abban a pontban maximális a magánhaszna.

A hatóság információi a valóságban aszimmetrikusak, az externális határköltségeket jobban ismeri, mint a termelő határhasznát. Természetesen a környezeti károk becslésében is jelentős bizonytalanság van, előfordulhat, hogy alul- vagy felülbecsli a kirovandó bírság nagyságát és/vagy a megengedhető kibocsátás mértékét.

Ha az előző példánál maradva a hatóság megállapítja, hogy a norma túl magas, és ezért lejjebb viszi azt, de a bírság nagyságát, a szennyező ugyanúgy a saját határhaszna szerint termel, csak a bírság összege lesz nagyobb (4.2. ábra)


A norma és a Pigou adó is bevett gyakorlat a környezetvédelmi szabályozásban. A 3.1.2.2 fejezetben az adó hiányosságaira tértünk ki, míg 4.1 fejezetben a norma hatástalanságát mutattuk be. Nézzük meg, aszimmetrikus információk és téves becslések esetén melyik szabályozó a hatékonyabb.[18]  Ha információs aszimmetria van, de a görbék meredeksége (ellentétes előjellel) közel azonos, akkor is azonos mértékben hatástalan az adó és a norma.

A Föld zárt rendszere véges. Ezzel a megállapítással mindannyian egyetérthetünk. Erre a véges, zárt rendszerre kell a legjobb tudásunk szerint odafigyelnünk, amikor fenntarthatóságról beszélünk. És ez nem csak a környezetpusztítást jelenti, hiszen gazdasági és társadalmi fenntarthatóságról is beszélnünk kell egyidőben. A civilizált embernek el kell fogadnia azt a tényt, hogy amennyiben fenn szeretne maradni, új alapokra kell helyeznie eltartó-képessége határait feszegető növekedési vágyát. Tehetünk kísérleteket a Föld még meghódítatlan területei, az Óceánok mélyének meghódítására és esetleges benépesítésére, kitekinthetünk a Földön kívül, álmodozhatunk távoli civilizációkról, de belátható és emberi ésszel felfogható jövőn belül a Földet kell elfogadnunk otthonunknak és alkalmazkodnunk kell jelenlegi határainkhoz.

Nem kell mindenáron szembehelyezkednünk az eddigi törekvésekkel. Nem kell kategorikusan tiltani és elvetni mindent, amit az eddigi fejlődés és a globalizáció elért és okozott, de lassan el kell indulni egy emberközpontú világrend kialakítása felé, amely képes összehangolni a természeti környezetet az emberi szükségletekkel. Figyelni kell arra is, hogy a szűkös erőforrások hogyan oszthatók el minél hatékonyabban az emberiség javára.

Az egyes emberek és közösségeik célja egy humánus, demokratikus társadalomban nem lehet más, mint az életminőség javítása és ennek eléréséhez egyenlő esélyek biztosítása mindenkinek. A legkülönbözőbb erőforrások (tőkék) – emberi (fizikai, szellemi), közösségi, kulturális, természeti, épített környezeti, szervezeti, egyéb – felhasználása, kihasználása szükséges ennek eléréséhez. A globális, nemzeti és helyi gazdaságok fejlődésében egyaránt kritikussá vált, hogy a jelenleg használt erőforrásaink végesek, és a jelenlegi felhasználási módok mellett, belátható időn belül kimerülnek, visszafordíthatatlanul károsodnak. Az a fejlődési mód, ahol az adott társadalom nem éli fel a környezetét, nem teszi tönkre azt, hanem igyekszik a forrásait gyarapítani, ezzel lehetőséget adva a következő generációknak is a jó, vagy még magasabb szintű életminőséghez, nevezhető fenntartható fejlődésnek. A helyi közösségek, csoportok által működtetett lokális jellegű helyi társadalomnak és gazdasági szerveződésnek csak akkor van jövője, ha ezt a fejlődési utat választja.

A fenntarthatónak nevezhető lokális fejlődés kizárólag közösségi összefogással és a társadalmi szolidaritásra építve valósítható meg. Ez a lényege a Local Agenda 21 kezdeményezésnek, amelyet az 1992-es Rio de Janeiro-i Föld-csúcstalálkozón fogadtak el. A helyi fejlődésnek általában is, de a fenntartható gyarapodásnak még inkább feltétele a közösségi gondolkodás, a társadalmi összetartás, és ennek lényeges részeként a társadalmi közösségvállalás. Hogyan függenek össze ezek a dolgok, s miként határozzák meg az emberek élethelyzeteit? Gondoljuk végig:

 • a helyi fejlődés célja csak az emberi fejlődés lehet, amiből egészséges társadalomban senki nem maradhat ki, a helyi fejlődés fenntarthatósága tehát az egészséges helyi társadalom szinonimája, amelynek ez által perspektívája van, az egészséges társadalom alapértékei közé tartozik a társadalmi igazságosság, humanizmus, szolidaritás;

 • a lokalitás egészét a maga teljes komplexitásában érintő célról van szó, csak akkor megvalósítható, ha beépül a közösség és az egyes emberek jövőképébe, cél-, érték- és normarendszerébe;

 • a célok megvalósítása érdekében a helyi társadalom egészét mobilizálni kell, és ez csak kisebb szerveződésekben, a közösségi, civil szervezettség egy magasabb szintje esetén lehetséges;

 • a helyi társadalmi tőke, a közbizalom egy magasabb szintje szükséges ahhoz, hogy az emberek elhiggyék, biztosak lehessenek abban, hogy amit ők megtesznek a cél érdekében, azt mások is meg fogják tenni, és az összeredmény, a közösségi teljesítmény nem marad el;

 • az erőforrások teljes körének részei azok az emberek, meglévő és javítható képességeikkel, akiket rászorultaknak, nehéz sorsúaknak, hátrányokkal küszködőknek tartanak;

 • a megvalósítás feltételezi, hogy a fenntartható fejlődés megvalósítása az egyes ember viselkedésénél, a család működésénél kezdődik, és folytatódik a társadalom összetettebb szerveződéseiben;

 • a szűkös erőforrások igazságos elosztása, a velük való átlátható gazdálkodás demokratikus, közösségi társadalmat feltételez;

 • az igazságtalanságok, társadalmi feszültségek rombolják a közbizalmat, atomizálják a társadalmat és csökkentik a közösség összteljesítő képességét, ezért a fenntartható helyi fejlődés programjaiban az esélyegyenlőségnek meg kell jelennie;

 • a fenntartható fejlődés új kompetenciákat – ismeretek, jártasságok és készségek – feltételez, eszközök és szolgáltatások igénybevételét, ezeket mindenki számára biztosítani kell, a hozzáférés többletfeltételeivel együtt a hátrányos helyzetű emberek számára is.

Az életminőséget, mint mércét, az emberi igények, szükségletek kielégítettségi állapotaként lehet meghatározni, amely egy adott szintet – életszínvonalat mint mértéket – határoz meg, amit össze lehet hasonlítani egy-egy ember, társadalmi csoport, település, ország, vagy akár földrészek lakói, különböző korokban élt emberek, kisebb-nagyobb közösségeik között. Az életminőség kifejezésének, mérésének tartalma legáltalánosabban az, hogy az emberek mit tartanak az értelmes, tartalmas, élhető élet legfontosabb kritériumainak (értékek), és azok mely meghatározó igények, szükségletek kielégítéséhez kapcsolódnak. (Ebből következik, hogy értelmezése bizonyos mértékig kultúrafüggő.) (Havasi, 2009)

Az életminőséget több módon lehet megragadni, mérni és értékelni:

 1. közvetlenül az egyes szükségletek kielégítettsége, illetve azok kombinálásából származó komplex mércék segítségével;

 2. jövedelemszinttel, amely feltételezi, hogy az emberek számára rendelkezésre álló anyagi forrásokból a szükségletek kielégítése biztosítható;

 3. az emberek elégedettsége, a helyzetükkel, igényeik és szükségleteik kielégítettségének állapotával, tekintet nélkül arra, hogy az egyes emberek mit tartanak ebben fontosnak.

Ahhoz, hogy segíteni tudjunk az embereknek, közösségeknek életminőségük javításában, világos képpel kell rendelkeznünk annak állapotáról. Gazdasági, társadalmi, politikai, etikai szempontból akkor tekinthető jogosnak, erkölcsösnek a külső segítség kérése, ha az életszínvonal nem csak szubjektív módon, egyéni, személyes értékelés szerint indokolja azt. Össze kell tudnunk tehát vetni az emberek élethelyzetét jellemző mértékeket. Ezért nem elegendő érv, ha valaki elégedetlen a helyzetével, ami egyaránt lehet negatív és pozitív energiák, motivációk forrása is. A jövedelemszint sem mindig elegendő iránymutató, bár kétségtelenül fontos tényező. Alacsony jövedelem mellett az emberek jogosultak lehetnek juttatásokra, kedvezményekre, és tudniuk kell élni ezekkel. Magasabb jövedelem mellett is szüksége lehet valakinek segítségre ahhoz, hogy a lehetőségeit jobban ki tudja használni („a pénz nem boldogít”). Az élethelyzeteknek, az azokat meghatározó feltételeknek, körülményeknek tehát összevethetőknek kell lenniük ahhoz, hogy a segítség igazolható, a kisebb-nagyobb közösségek által támogatott legyen (Husz, 2002).

Az 1.3.2. fejezetben összefoglaltuk az életminőséget értékelő, számszerűsítő módszereket. Ezeken túl számos más módszer is létezik, melyek feltérképezése meghaladja e jegyzet hatáskörét. Ezeket leginkább az országok helyzetének összevetésére dolgozták ki. Számunkra a helyi gyakorlatban azonban az is fontos kérdés, hogy milyen módon lehet értékelni a közösség és benne az egyes tagok életminőségét.

A globalizáció rémtetteit és rémképeit sokan ecsetelték már, és egyáltalán nem úgy tűnik, hogy az ellenzők támadásai alábbhagynának. Az érdekes az, hogy eközben a világ egységesedésének, a „globalizációs gonosz” egyik jelképévé vált Soros György is úgy látja, hogy a globális kapitalizmus válságban van, alapos reformokra szorul, és csak akkor újítható meg, ha a demokrácia térhódításával (nyílt társadalom), mint írja: „A haszonelv nem elegendő a társadalom építményének fenntartásához.” Tekintélyes szerzők abban is egyetértenek, hogy a globalizációs világválságot – mert kétségtelenül tapasztalhatók ezek a jelentségek olyan területeken, mint például az éhínség, szegénység, munkanélküliség, a környezetszennyezés, nemzetgazdaságok összeomlása – kezelni lehet, amihez a globalizáció intézményei és mechanizmusai maguk is eszközül használhatók. Legnyilvánvalóbb ezek közül az internet maga. A puszta ellenzőkön és elszánt harcosokon túl van egy meglehetősen nagy csoport, akik a glokalizáció útját keresik (Giddens, 2009).

Az, hogy a helyi gazdaság – megfelelő makrokörnyezeti feltételek mellett, azok szerves részeként – létezik és viszonylagos mozgástérrel rendelkezik, egyértelmű. A lokális gazdaság önállósága és önfenntartó képessége nagyon sok belső és külső körülménytől függ, az azonban tény, hogy nem irreális annak fokozására törekedni. A glokalizmus és más, a globalizációt ellensúlyozni, megbékíteni kívánó törekvések alapot adnak a reményre, hogy ha a helyi életminőség, jólét elég tág határok között megteremthető, akkor egy rosszabb feltételek között élő régión belül is. Egyre több elvi, módszertani és gyakorlati megfontolás és bizonyíték igazolja, hogy ez – egészen kivételes és egyedi adottságok kihasználásától eltekintve – csak a fenntartható fejlődés keretei között valósulhat meg hosszú távon. Elméleti alapjai mára kiforrottak, és számos, követhető gyakorlati példa, jó megoldás áll rendelkezésre. A téma egyik legátfogóbb feldolgozása az ún. szivárványgazdaságról Guy Dauncey nevéhez fűződik. Az Ő olvasatában a helyi csoportok kezdeményezésként kialakuló, lokális fenntartható emelkedést megalapozó modelljének, a szivárvány színeinek megfelelően, hét motívuma van:

 1. Szellemi értékek (bíbor) – A gazdaság fejlesztése értékvezérelt, a valóságot mi magunk teremtjük, a nehézségekért és a körülménykért nem másokat kell hibáztatni. Az eredményeket önnön magatartásunkkal hozzuk létre.

 2. Globális értékek (sötétkék) – A föld egységes egész, ökológiai rendszer, és benne a lokalitás szerves rész. Nincs értelme olyan tevékenységeknek, vállalkozásoknak, amelyek úgy adnak munkát egyik közösségnek, hogy közben kirabolják a másikat.

 3. Gazdasági értékek (halványkék) – A hatékonyság és a nyereségesség önmagukért hajszolva romboló erővé válnak, aláássák a világot. Az üzletnek ezen értékeket párosítania kell az ökológiai felelősséggel, a fenntartható élet, települések, közösségek igényeivel.

 4. Ökológiai értékek (zöld) – Az ipari társadalom környezetpusztító gyakorlata nem folytatható. Az a gazdasági fejlődés tartható fenn hosszú távon, amely része az ökológiai egyensúly megteremtésének és megtartásának minden léptékben.

 5. Egyéni alkotókészség és önmegvalósítás értéke (sárga) – A gazdaságnak, az értékteremtő tevékenységnek az egyéni képességek kibontakoztatását, az értelmes, kreatív, alkotó munkát, életet kell szolgálnia, és ugyanehhez kell hozzásegítenie a közszférának (pl. oktatás, szociális segítés, ellátások).

 6. Helyi közösségi értékek (narancssárga) – A helyi közösségi élet újjászületése szükségszerű, fontos szerepet kell betöltsön a helyi gazdaság megújult és merőben új intézményeinek, formáinak demokratikus alapokon történő újjászervezésében, kontrolljában, a széles körű részvétel megvalósításában.

 7. Társadalmi értékek (vörös) – A társadalmi ösztönzés középpontjában álló értékek: igazságosság, együttérzés, az emberek közötti egyenlő bánásmód lényegében a származásra, korra, faji hovatartozásra, nemre való tekintet nélküli, társadalmi szolidaritás alapértékei. A közösségi gazdálkodás (tulajdon, vállalkozások, szövetkezetek), és a közösségi szükségletek újszerű megközelítése juttatják érvényre ezeket az értékeket. (Dauncey, 1988)


A szivárványgazdaság elemeit az előbbiekben már bemutattuk, az interneten is sok gyakorlatban megvalósult, jó példát találhatunk. Alighanem sokkal több jó megoldás van, mint amennyi ebből közismert. Adott helyzetben lévő ország lokalitás gazdasága nagyon távol állhat ettől az idealisztikus állapottól, és a legkülönbözőbb utakon, fejlődési pályákon, modelleken keresztül juthat el a szivárványgazdasághoz. Dauncey azt mondja, hogy az alább felsorolt, és könyvében részletesebben ismertetett fejlődési modellek, nem alternatívák, hanem egymás kiegészítői, és mindegyikben egy-egy újabb elem jelenik meg, amelyik közelebb visz a komplex megoldáshoz (Dauncey, 1988):

 1. Fentről lefelé irányuló gazdaságpolitikai vezetés — A kormányok segítik elő központi intézkedésekkel a fokozatos megvalósítást, tekintet nélkül a globális és a helyi közösségi összefüggésekre.

 2. Ipari beruházások csábítása — Lényege a vállalkozások, iparok letelepítése, és ezzel a helyi gazdaság (jövedelmek) erősítése, ami nem szükségképpen jár együtt a lokalitás igényei és lehetőségei komplex figyelembevételével, fejlesztésével.

 3. Helyi gazdasági fejlődés — Idetartoznak a helyi vállalkozások fejlesztését célzó intézkedések, szolgáltatási rendszerek, irodák, inkubátorok működése, a helyi befektetések ösztönzése, a lokalitás igényeinek, gazdaságfejlesztési stratégiáinak megfelelő irányítása, önkormányzati és üzleti partnerségek, továbbá kiegészítő intézkedések és szolgáltatások (pl. szakképzés, tanácsadás). Itt is hiányzik még a közösségi és a környezeti összetevő.

 4. Közösségi gazdasági fejlődés — A közösség széles körű bevonásával, kontrollja mellett megvalósuló gazdaságfejlesztést jelenti. A partnerség kibővül és háromoldalúvá – önkormányzat, üzleti és civil szféra – válik. Lényege a közösség öntudatra ébredése, jövőtervezés minden érdekelt bevonásával, háromszektorú helyi fejlesztési szervezet, közösségi vállalkozások működtetése (közösségi hitelalapok, hitelszövetkezet, vegyes tulajdonformák). Erőteljesen ösztönzi az egyéni kezdeményezést, az innovációt, és megvalósítja a közigazgatás demokratikus közösségi kontrollját.

 5. A fenntartható fejlődés — Az előző modell kiegészül a környezettudatossággal (hatékony energiafelhasználás, a környezetszennyezés megfékezése, a hulladék újrahasznosítása), a fenntartható termeléssel, a közösségi egészségügy magas színvonalával, a zöldfelületek védelmével, gyarapításával, az önellátás lehetőségeinek maximális kihasználásával, a jövedelmek felesleges kiáramlását akadályozó gazdálkodással. A közösségi összefogás a helyi élet minden területére kiterjed.

 6. Szervezeti átalakítás — A szervezeti átalakulás az előző modellek, folyamatok magasabb szintre emelkedésével válik szükségessé. Célja az, hogy az emberben rejlő képességek a lehető legnagyobb mértékben felszínre kerüljenek, fejlődjenek, kibontakozzanak, és hozzájáruljanak a szervezetek sikeréhez.

 7. Globális átalakulás — Az így kialakuló, egészséges helyi gazdaságoknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a globális problémák – a globalizációs világválság ellentmondásai, feszültségei és konfliktusai – ne fokozódjanak, hanem megoldódjanak. A globális vállalatok, szervezetek e célnak megfelelően fognak átalakulni.

A szolidaritás eszméje a modern világ vívmánya, alapeszméje azonban szinte egykorú az emberiséggel. Ha az egyes közösségi működés szerveződésében betöltött funkcióját elemezzük, fontos lehet az egyén ambícióival kapcsolatos összefüggésben megközelíteni. Ebben az értelmezésben a szolidaritás azt mutatja, hogy az ember figyelembe véve mások értékeit, korlátozza saját érdekeinek érvényesítését.

A szolidaritásnak azonban többnek kell lennie az egyes érdekszférák önkorlátozó magatartásánál: gazdasági tényezővé kell válnia, olyan eszközzé, ami piacot teremt és növeli a fogyasztói igényeket, ezáltal a GDP elosztásán túlmenően az ország gazdasági teljesítményére is hatással van (Ligeti, 2010).

 • A szivárványgazdaság – mint az előbbiekben bemutattuk – olyan – fenntartható, közösségi – gazdaságot, üzletvitelt takar, amely alá van rendelve a (helyi) társadalomnak, a tiszta profitszerzésnél magasabb rendű értékeknek (emberi teljesség, szeretet, közösség, természet). Sok közgazdász a puszta gazdasági racionalitás alapján is felfedezte, hogy a gazdasági piramis alján lévő, napi 1-2 dollár alatti jövedelemből tengődő szegények ellátása (4 milliárd ember, a „szegénygazdaság” piaca) hosszabb távon nagyobb tömegű nyereséggel kecsegtet, mint a 75-100 milliós elit vagy a 2-3 milliárdos középosztály. Az is kezd világossá válni a modern közgazdaságtanban, hogy a fenntartható gazdaságok szorosan összefüggenek a társadalmi szolidaritással.

 • A kormányzatok közszolgáltatás-szervezési feladata – különösen a jóléti államokban – a közjavak előállítása és elosztása a szolidaritás elvének érvényre juttatásával, valamint a társadalom nehéz, hátrányos, kritikus helyzetben lévő tagjainak segítése, megvédése, számukra speciális, segítő közszolgáltatások (szociális háló, társadalombiztosítás) nyújtása. Az Európai Szociális Karta, az EU Alkotmánya (IV. Cím: Szolidaritás) külön foglalkozik az államoknak e kötelezettségével. Magyarországon a társadalombiztosítási, a szociális és az esélyegyenlőségi törvény, s további szabályozások, intézmények és intézkedések sora közvetlenül foglalkozik a szolidaritás állami intézményrendszerével.

 • A fejlett civil szférával rendelkező társadalmakban a rászoruló emberek és közösségeik igyekeznek – az állami gondoskodás mellett, azon túl – saját maguk is, a lehető legnagyobb mértékben megvédeni, jobb helyzetbe hozni magukat. Az önvédelmi célú társadalmi öntevékenység (szakszervezetek, segélypénztárak, érdekvédelmi és civil szolgáltató szervezetek) az állami, önkormányzati közszolgáltatások kiegészítői, általában rugalmasabb, az emberek, igénybevevők által jobban ellenőrzött szolgáltatásokat nyújtanak. Az okos állam épít az ilyen céllal, a humanizmus szellemében működő, az emberi jogokat és lehetőségeket a gyengékre, védtelenekre is kiteljesítő civil szervezetekre.

 • A jótékonyság, segítés, a társadalmi integráció (befogadás), a „társadalmi szerződés” minden nemzet működésének, politikai (hatalmi) irányíthatóságának létalapja. A társadalom egészének és egyes tagjainak nyugodt, biztonságot nyújtó életkörülményei csak a társadalmi feszültségek minimuma mellett tarthatók fenn. Ez legitimálja a mindenkori hatalomgyakorlást, a politikai elit működését. Ebben az értelemben a politikusok és választóik, beleértve az ország legnehezebb sorsú polgárait is, „egy csónakban eveznek”. Ha az elégedetlenek tömege kritikus méretűvé válik, akkor az meghatározhatja a demokratikus hatalom gyakorlóinak sorsát. Más politikai berendezkedés esetében – végletes helyzetben – polgárháborús, forradalmi helyzethez vezethet.

A XX. század két világháborúja jelentősen megtépázta az európai országok költségvetését, ami jelentős deficiteket okozott minden államban.  A békediktátumok megkötése és az újjáépítés pedig csak tovább súlyosbította ezt. Ennek hatására sok országot a totális csőd fenyegetett. A közszféra által kivetett adók pedig nem a fejlődést segítették elő, hanem ellentétes hatást kiváltva gátolták a gazdasági növekedést és a munkanélküliség csökkentése érdekében tett intézkedéseket.  A súlyosbodó adósságspirál és az ezt ellensúlyozni képtelen GDP szint következtében a közgazdászok számára az egyik legnagyobb kérdést a stabilitás helyreállítása jelentette (Csaba, 2001).

Az államháztartás stabilitásának fenntartását csak a 80-as évek óta kutatják és a vizsgálatok központjában a fizetésképesség hosszú távú biztosítása áll.

Ez azonban csak egyetlen sarokpontja annak, hogy egy állam működőképessége biztosított legyen, de ide tartozik annak a vélelmezése is, hogy a múltban felvett hitelek hosszútávon visszafizetésre kerülnek valamikor a távlati jövőben. Jelen körülmények közt ezek kizárólag csak feltételes módban említhetőek, hiszen a költségvetési szerkezet a kormánynak most nem igen enged következtetni. Ennek azonban előfeltétele, hogy a bevételeket és kiadásokat prognosztizálni kell.

Az elmúlt évezred végén világot látott vizsgálatok ebben a témában ideális körülményeket feltételeztek a gazdaság minden területén.  

Ezen elemzésekről azonban elmondható, hogy mivel stabil feltételek mellet történt a hosszú távú egyensúly vizsgálata feltételezhetően a legkisebb kilengés estén sem tartható fenn. Két tényezőt megvizsgálva kimondható, hogy a folyó fizetési mérleg és a államkincstár hiánya között csak közvetett összefüggés van, így ezen tényezők fenntarthatósága sem köthető szorosan egymáshoz (Horne, 1991). A külső és belső elemek szorosan összekapcsolódnak az államháztartásban ezért a külgazdaság erősítése vagy fenntartása csak a belgazdasági egyensúly megbomlásával érhető el, ami újabb belföldi deficitet idéz elő. Ez a folyamat pedig belgazdasági csődöt eredményezhet. A belső tényezők viszonylatában pedig az állam nem kizárólagos szereplő, ugyanis a magánszektorról sem szabad megfeledkezni, amelyek között kölcsönhatás figyelhető meg a megtakarítások és befektetések piacán. Ezek pedig kihatnak a gazdaság egészére.

A kiadási szerkezet csak úgy tartható fenn, ha az állam összehangolja a bevételeket és kiadásokat, valamint a keresletet és kínálat viszonyát az erőforrásokat tekintve és megfelelően alkalmazza az adók kivetését. Ebben kiemelt szerepe van a politikának és az általa hozott intézkedésekkel.

A siker kulcsa a reformer intézkedések véghezvitele és az ésszerűség az intézményi struktúrában. Biztosítani kell az ellenőrizhetőséget és az átláthatóságot. A jelen körülmények ugyanis megengedik, hogy a helyi és egyéni érdekek véghezviteléhez a politikai döntésekben, amelyek további hiánynövekedést idéznek elő.

Az állam részéről megnyilvánuló közvetlen intézkedések jellemzője, hogy sokszor rendkívül direkt módon történnek és olykor túlságosan nagymértékű, ami kérdéseket vet fel a közgazdászokban is. Az állam GDP-ből való kivét mértéke elméleti és gazdasági tényezőkön alapul, de ideális mértéke 20-70 százalék között helyezkedik el. Ennél alacsonyabb szint instabillá tenné a gazdaságot, míg a felső küszöbérték meghaladása esetében pedig kiszorítási hatás érvényesülne a magánszektor beruházásait tekintve, amely gazdasági csökkenést indukálna.

A legfőbb jellemzői a hosszú távú fenntarthatóságnak a költségvetési politika, amelynek része az államadósság, az államháztartás valamint a likviditás. A hiány abban az esetben jelent veszélyt a folyó fizetési mérlegre, ha nem képesek megfelelő eszközt találni annak kiegyenlítésére a megtakarítások piacán vagy a finanszírozási igények területén.

A költségvetés hiánya minden esetben a reálkamatok nagymértékű és tartós emelkedéséhez vezet, romlik a kockázati besorolás, amely a távlati célokat veszélyezteti. Ennek érdekében döntő fontosságú a hiány leküzdése, amely visszafogja a gazdasági fejlődést időlegesen, de hosszútávon megfelelő megoldást jelent vagy átmeneti megoldást jelenthet a hiány és GDP arányának tartása.

A gyakorlatban ennek vizsgálata fenntarthatósági teszteken és indikátorokon alapszik, amelyek a múltbéli tényezők alapján próbálnak következtetni a jövőre, de korlátozó tényező ez esetben az is, hogy a fizetőképességi kritériumok múltbéli megvalósulása nem garantált a jövőben. A fiskális politika fenntarthatóságát és nem fenntarthatóságának vizsgálata során a nem növekvő kormányzati adósság kritériumának indikátorát alkalmazzák. További kritérium, hogy a jelenlegi hiány arányban álljon a jövőbeli elsődleges költségvetési többlet és hiány diszkontált értékével.

Abban az esetben, ha az elsődleges hiány vagy adósság mégis magas akkor is megvalósítható a fiskálisán fenntartható gazdaság. Ennek egyetlen feltétele, hogy az adósság növekedési üteme ne haladja meg a kamatrátáét.

Az mutatók arra szolgálnak, hogy megmutassák számok formájában a különbséget a jelenlegi fiskális politika és a kívánatos között, amely a fenntarthatóságot biztosítja. Két fő célja az indikátorok használatának, hogy a fiskális pozícióban keletkező eltéréseket szemléltessék és megmutassa, hogy a jelenlegi állapot megtartására van-e lehetőség. Ezen felül részletezi a gazdaságra kifejtett hatását a fiskális politikának és más közgazdaságtani hatásait.

A pénzügyi adatokat tervező indikátorokat az egyes alkalmazott időtávok szerint csoportosíthatjuk (Blanchard, 1990):

Short-term gap” indikátor: ami nagyon rövidtávra vonatkozik. Ennek okán az időtartamot egy évben határozták meg. A short-term gap legnagyobb előnye, hogy egyszerűen, prognózisokat kihagyva és ezzel megkönnyítve használatát, előállítható. Negatívuma, hogy korlátozott és figyelmen kívül hagyja a jövőbeni változásokat.

Medium-term gap” indikátor öt éves időtávra vonatkozik. Általában a középtávú tervező országok alkalmazzák, hiszen ciklikusan kalkulál az egyes kiadásokkal és transzferekkel úgy, hogy ezek bruttó nemzeti termékhez viszonyított arányát is figyelembe veszi.

Long-term gap” mutató: mintegy negyven éves időtartamra vonatkozik. Fő tényezője a népesség korösszetételének megváltozása. Fontos jellemzője, hogy a folyamatokban végbemenő fenntarthatósággal kapcsolatos tényezőket is vizsgál, ezeket igyekszik gyakorlatias számításokkal alátámasztani, a lassúbb átfutási idő ellenére is.

Mindezek mellett szükségesek olyan mutatószámok is, amelyek világviszonylatban megegyeznek és így összehasonlíthatóak és lehetővé teszik a fiskális politika értékelését. Az összefoglaló indikátorok a fizetőképességgel vannak kapcsolatban és a fiskális kiigazítás jelenbeli állapotát vizsgálják, mely az adott év adósság/GDP arányának stabilizálásához szükséges. Az egyik ilyen mindenki által ismert indikátor szerint a fenntarthatóan kiegyensúlyozott államháztartás megvalósításához a közszektor nettó értékének (ratio of public sector net worth) az arányát kell fenntartani a kibocsátáshoz viszonyítva a jelenlegi szinten. Ezen modell kiemelkedő előnye, hogy jól interpretálható, a hátránya, hogy nehéz lehet hozzájutni azon információkhoz, amely a kormányzat nettó értékének valós nagyságát mutatják.

E feladat megoldására két matatót dolgoztak ki. Az egyik a „primary gap indicator”, amely állandó elsődleges deficiten alapszik, amely az adósságarány fenntartásához elengedhetetlen, mialatt nem szükség előrejelzés. A másik a „tax gap indicator”, melynek kialakításához már kényszerű az elkövetkező két év kiadásának és adóbevételének az előrejelzése. Mindkét indikátor alapjaiban hasonlóak, de eltérő a kihangsúlyozott elem. Az első azt emeli ki, hogy a fenntartható adósságállományhoz az elsődleges deficit mérséklése kell, míg a második, hogy növekvő adófizetési arány elengedhetetlen az adósságkezelés fenntarthatóságához adott jelenlegi költségvetési politikát figyelembe véve. Az említett mutatók legnagyobb előnye, hogy egyszerűek. Míg alapvető hátrányuk az, hogy a fenntarthatóság önkényes meghatározásán alapszanak, nevezetesen a nettó érték vagy az adósság és az output konstans arányán. Blanchard szerint szükséges lenne egy harmadik, az ún. „long term tax gap” indikátor megalkotása is, annak ellenére, hogy ez sok nehézségbe ütközne. Az adórendszerben tervezett későbbi változásokat is magában foglaló transzferprogramokra fókuszálna és egyszerű megállapításokkal élne más programokat illetően.

Az állami saját tulajdonában lévő intézményeknek kiemelkedő a szerepe a fenntartható fejlődéssel összefüggő koordinációs és integrációs feladatokban. Az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát befolyásolja: nyugdíj, egészségügyi, időskori ápolási, oktatási, munkanélküli segélyezési rendszer, és a demográfiai folyamatok. A fenntartható fejlődés érvényesítése érdekében ezeken a területeken is szükséges változtatásokat, fejlesztéseket eszközölni.

A fenntartható népesedési politika megalkotása, amely előidézi a gyermekvállalási kedvet, hozzájárul a vállalt gyermekek nyugodt felneveléséhez, emellett létrehozza a harmonikus egymás mellett élés feltételeit a generációk között.

Az egészségi állapot alapvető követelménye, hogy a magyar állampolgárok minél hosszabb, egészségben eltöltött életet tudjanak megélni.

A szociális kérdések, mint a nyugdíjak, a nyugdíjrendszer állapota és az idősek életkörülményei közvéleményt minden területét megmozgató kérdéskörré váltak az elmúlt évtizedben. A népesség elöregedése jelentős gazdasági, költségvetési és társadalmi megpróbáltatásokat támaszt. Az elöregedés minden feltételezés szerint jelentős hatást vált ki  a gazdasági növekedésre, és a javak elosztásával az állam szociális tevékenységek kötelező költségei is drasztikusan emelkednek. A hatékony és eredményes államháztartás hosszú távú fenntartása valamennyi jelenlegi kormányzatot nagy megpróbáltatások elé állít.

A munkavégzők arányának a növelése nemcsak a gazdasági növekedésének emelkedésének szempontjából elengedhetetlen, hanem az eltartottak magas arányának mérsékléséhez s ebből kifolyólag a költségvetési pozíció javításához is előidézné.

A költségvetés transzparenciáját négy átfogó terület biztosíthatja. Sorrendben beszélhetünk középtávú tervezésről, a büdzsén túlmutató tevékenységek átfogó jelentéséről, eredményes könyvviteli, ellenőrzési és jelentéstételi szabályozásokról és nem utolsósorban a helyi helyhatóságokkal való kapcsolat rendezettségéről. (Allan–Parry, 2003)

 1. A középtávú tervezés legfontosabb momentuma, hogy az éves költségelőirányzat folyamatának rövid távú hatásait kompenzálja. Ilyen tervezés nélkül a kiadások hatékonyságának megítélése nem lehetne biztos, mivel az egy éves időtartamra vonatkozó pénzügyi-elosztási döntések figyelmen kívül hagynák az egyes döntések hosszabb távra szóló hatásait. A középtávú tervezés azonban nem merül ki a költségek három-öt évre való előrevetítésében, elemei a következők:

  • a makrogazdaságban lezajló folyamatok előrejelzése és a kormányzat terveinek várható makrogazdasági folyamatok becslése és a kormány céljainak félreértelmezhetetlen nyilvánosságra hozatala a tervezett deficit vagy államadósság alakulásáról;

  • összesített célokon túlmenően alacsonyabb szintekre történő bontás;

  • az egyes tervezetek költségeinek bemutatása;

  • a tervezet „eladása” a különböző minisztériumok felé a transzparencia elvének biztosításával (jobban emészthetőek az egyes döntések, ha megismerjük a hátterüket)

  • a tervek nyilvánosságra hozatala és esetleges vitája;

  • végezetül pedig a terv alakulását kell nyomon követni, figyelni a változásokat és szükség esetén be is kell avatkozni.

 2. A második szempont a teljesség elve. Ez annyit tesz, hogy nem maradhat ki egyetlen terület sem, mindegyiket ismertetni kell. Ez igaz a különböző alapok (akár költségvetési, akár önálló), valamint az egyes hivatalok esetében is. Minden olyan területnek szerepelnie kell, amely valamilyen közvetlen vagy közvetett módon állami pénzből tartja fenn magát, akár részben, akár egészben. Nem csak a közvetlen kiadásokat kell szerepeltetni, hanem a közvetetteket, ami adódhat például valamiféle garanciavállalásból, illetve az olyan tételeket is, amelyek valamiféle elmaradt bevételt, hasznot „okoznak”, mint például a különféle központi vagy helyi jellegű adókedvezmények. Egy kormányzat pénzügypolitikája csak abban az esetben elemezhető teljes körűen, ha teljesülnek a fent említett feltételek. A teljesség és ezáltal az előzőekben említett átláthatóság hozzájárulhat az egyes tételek ésszerűsítéséhez is.

 3. Harmadik követelményként az eredményes könyvviteli, ellenőrzési és jelentéstételi szabályozásokat említhetjük. Ez csak abban az esetben valósulhat meg, ha az adott ország számviteli rendszere igyekszik alkalmazkodni és hasonló elveket vallani, mint az egyes nemzetközi sztenderdek. Az alkalmazott elszámolási módoktól függően más-más szemléletben fogja bemutatni a költségvetést a Valutaalap alkalmazott rendszere (ez pénzforgalmi szemléletű), más számokat fog tartalmazni az Európai Bizottság által alkalmazott eredményszemléletű rendszere és ugyanúgy eltérően fogjuk látni és láttatni eredményeinket az átfogó SNA rendszert alkalmazva. Az egyes szabványokhoz való alkalmazkodás nem jelenti az elkötelezettséget valamely rendszer mellett, csupán a lehetséges eltérésekre kívántunk rávilágítani. Egy adott EU tagállamnak valószínűsíthetően mindhárom szemléletű rendszerben kell kimutatásokat készítenie, hiszen kapcsolatban van az említett szervezetek mindegyikével.

 4. Negyedszerre a helyi helyhatóságokkal való kapcsolat maradt. Fontos szempont ez is, hiszen egyetlen országnak sem lehet indifferens, hogyan gazdálkodnak a területén működő önkormányzatok. Számtalan példát tapasztalhattunk az elmúlt időszakban az egyes helyi kormányzatok nehéz anyagi helyzetére, és bár az önkormányzatok önállóan gazdálkodnak, egy-egy település csőd közeli helyzete az állami költségvetésre is kihathat, hiszen az önkormányzat intézményeit ebben az esetben is működtetni kell, az alapszolgáltatásokat (egészségügy, közbiztonság, oktatás, szociális juttatások) továbbra is el kell látni. Így tehát a költségvetési szigornak helyi szinten is teljesülnie kell, az egyes településeknek hasonló módon átlátható gazdálkodással kell rendelkezniük.

Az elmúlt években mindenkiben tudatosodott, hogy – elsősorban a főleg gazdaságilag előrehaladott nemzetgazdaságokban – a globalizáció nyomán megjelenő társadalmi-gazdasági hatások nyomán megjelenő, az felhalmozott tartalékokkal pazarlóan bánó, fogyasztási szokások, társadalmi, gazdasági, és környezeti szempontból sem tarthatóak fenn hosszú távon csak úgy, mint rövid-távon.

A társadalmat figyelembe véve a fogyasztási szokások a jelenlegi körülmények között tovább nem tarthatóak, mert azok elosztása az egyes társadalmi rétegek között rendkívül egyenlőtlen.  Mindezek mellett a fogyasztási egyenlőtlenségeket tovább erősítik a területi adottságok, amelyek jelentős hatással vannak a javak eloszlására. Ezen fogyasztási viszonyok immáron a környezetet veszélyeztetik a túlfogyasztás következtében, amely ökológiailag veszélyeztetik az elkövetkezendő generációk megélhetését és szükségleteik kielégítését.

E problémák jelentős akadályokat támasztanak mind társadalmi mind környezeti szempontból ezért egyre sürgetőbb megoldást találni, amely a fenntarthatóság irányába mutat. Ez mindannyiunk érdeke, ezért elengedhetetlen a politikai, a magán és civil szféra, együttes összefogása.

Fogyasztási oldalról akkor beszélünk fenntarthatóságról, ha a javak felhasználása oly módon történik, hogy közben minimalizáljuk a természet kizsákmányolását, károsítását és a valós környezetszennyezést, miközben szükségleteinket kielégítjük, de odafigyelünk, hogy gyermekeink generációinak is biztosítsuk a megfelelő lehetőségeket ezek megvalósításához.

Azon elmélet, mely a fenntartható fogyasztást vizsgálja, olyan irányvonalakat foglal magába, amely tartalmazza a fogyasztáshoz szükséges javak csökkentését, másrészt teljesen megváltoztatja a kialakult értékrendet és a jóléti államról kialakított nézeteket is, amely a fenntarthatóság mindhárom pillérét (ökológiai-ökonómiai-szociális pillér) és dimenzióját (globális-regionális-lokális dimenzió) magában foglalja. (Valkó, 2003)

A fenntarthatósági politika megfelelő kialakítása érdekében a következő elemeket kell szem előtt tartani:

 • jelenlegi szükségletek és jövőbeni igények,

 • végső fogyasztásra szánt javak és környezeti javak (természeti erőforrások),

 • rendelkezésre álló javak és elosztásuk igazságossága.

Ezen célok és irányelvek szintén csak együttesen valósítható meg, az állami, a gazdasági és a társadalmi intézményrendszer együttes összefogása révén a fenntartható fogyasztás politikájának megteremtéséhez.

Egyes országok politikáját figyelembe véve ezeken a területeken a legalkalmasabb motivációs eszközök a pénzügyi ösztönzők. Ezen irányelvek alapján történet adóváltoztatások pl. Ausztriában, Németországban, a 90-es években, amelyek nyomán előtérbe helyeződtek az úgynevezett „győz-győz szituációs játékok”, amelyek jelentős előnyöket biztosítanak azok számára akik a környezetvédelmet tartják szemük előtt elsősorban az alternatív energiaforrások igénybe vételével. A hasonló trendek irányába ösztönző programok támogatása további lehetőségeket biztosítanak az állam környezetvédelmi politikáját illetően, mint például a régión belüli termelési-forgalmazási láncolat ösztönzése, vagy az ökológiai-ökonómiai és szociális szempontokat is kielégítő fejlődő országokból származó termékek forgalmazásának elősegítése.

A fenntartható fogyasztást tekintve kétféle irányelvről beszélhetünk: a hatékonysági stratégiák és a helyettesítési stratégiák.

A hatékonysági stratégia lényege: azon környezeti erőforrások hatékonyságának az elősegítése, amelyek a megtermelt vagy fogyasztásra szánt javak megtermeléséhez szükségesek, ezzel csökkentve a környezet kizsákmányolását. Ez az stratégia a termelőszféra irányából világít rá a problémára, természetesen számítva a gazdálkodási folyamat tudományos kutatási és oktatási-képzési hátterére. A szakemberek nagyobb része ezt a stratégiát nem tartja elegendőnek.

A helyettesítési stratégia a fogyasztási-fogyasztói trendek megváltoztatásától, és ezzel párhuzamosan a csökkentésétől várják a kívánatos hatás elérését, azaz a természet erőforrásainak kizsákmányolásának csökkenését.

Ezen célok megvalósítása, amelyek a fenntartható fogyasztást tűzték ki célul, azonban nem csupán a különálló egyéni fogyasztók magatartásán múlik. Az elmélet közgazdaságtudományi megközelítésében együttesen foglalja magába a személyes (egyéni, háztartási), a közületi (intézményi, állami) és a termelői (a termékek előállításához szükséges anyag- és energiafelhasználás) fogyasztást. A legelfogadottabb megközelítés az,  amit az EU VI. Környezetvédelmi Akcióprogramja és az EU elmúlt években alkalmazott környezetszabályozási programja is követ, amely szerint a környezetpolitika figyelmének középpontja a termékre, a termékfelelősségre helyeződik . A fogyasztói oldal csak abban az esetben képes környezetbarát vásárlói-fogyasztói alternatíva választására, ha ez a megfelelő termékválaszték formájában adott a számára.

E fogyasztási irányelv, azonban nem korlátozódik kizárólagosan az említett termékek vásárlására, hanem megcélozza egy új fogyasztási és életmód stílus kialakítását is. A Német Környezetvédelmi Hivatal bevonásával létrehozott, a fenntartható fogyasztásról szóló jegyzék („Dokumentum zur Fördering des nachhaltigen Konsums”) részletesen tartalmazza a fenntartható fogyasztás azon lépcsőket, melyek e célok eléréséhez vezetnek[19]. Eszerint:

 •  A fenntarthatóság központi eleme: fenntartható fogyasztás

 • A társadalmi szereplők felelősségvállalása teremti meg a fenntartható fogyasztás létrehozásához szükséges alapvető kooperatív hátteret.

 • Az alapját a differenciált stratégiák megfogalmazásának az életviteli különbözőségek elismerése jelenti.

 • Szükséges azon elképzelések támogatása, amely a fenntartható fogyasztás esélyeit, feltételeit javítják.

 • Az sokféleség a különböző eszközökben, módszerekben alkalmas lehet a fenntartható fogyasztás fejlesztésére.

 • A fenntartható fogyasztás kialakításához elengedhetetlen a nemzeti szintű összefogás.

A fenntartható fogyasztási elméletek alapvető lényege az életminőség, amelynek kialakítását tekintve akkor beszélhetünk optimumról, ha egyén és a társadalom jóléte egyszerre biztosított. A fogyasztás – az anyagi javak és szolgáltatások – társadalmi jelentőséges egyre meghatározóbb és az egyéni jólét szinte kizárólagos kifejezőjévé válik.

A fenntartható fogyasztás nem mennyiségi csökkenést jelent, hanem minőségi és hatékonysági változtatást foglal magában. A fenntartható fogyasztás megteremtése érdekében szükséges a jelenlegi fogyasztási struktúra megváltoztatása úgy, hogy az környezeti és termelési szempontból fenntarthatóvá váljon.

Az előző gazdasági rendszerben megnyilvánuló gazdasági és társadalmi viszonyok jelentős elmaradást mutattak nyugat-európához képest. A szocialista felépítés legfőbb jellemzője az volt, hogy az állami szféra által monopol helyzetbe hozott vállalat határozta meg a piaci trendeket és fogyasztási szokásokat. Ebből adódóan az emberek kénytelenek voltak alkalmazkodni ezen leszűkült kínálathoz, amelyek így jelentősen befolyásolták a fogyasztási szokásokat a szocialista blokkon belül. Hazánkban a 70-es és 90-es évek között a fogyasztói magatartás legfőbb jellemzői az önkéntes, és a hiánygazdaság okozta nagymértékű megtakarítási hajlam mellett a tervezői attitűdök, a jövőben való gondolkodás voltak jelen.

A rendszerváltást követően az országban jelentős változások kezdődtek meg így társadalmi és gazdasági téren is. A piacgazdaság kialakulása jelentős változásokat eredményezett a termelési és fogyasztási szokásokban is és ezzel együtt megváltozott azok környezetre kifejtett hatása is. Ezen időszakot vizsgálva fenntarthatóság szempontjából kedvező folyamatok zajlódtak le, mivel a szennyező, káros technológiákat a jóval inkább környezetbarát termelési módozatok váltották fel, amely pozitív hatással volt a környezetre is.

Ezzel párhuzamosan, azonban megjelentek más a nyugati országokra jellemző ám kevésbe kedvező trendek is a fogyasztásban így a pazarlás és a nagymértékű energiaigény. egyes szakemberek véleménye szerint az egykor kommunista fennhatóság alá tartozó országokban köztük hazánkban is hatványozott mértékben bontakozott ki a fogyasztói társadalom, mivel ez egyúttal a társadalomban elfoglalt státusz szemléltetésére is alkalmas, amelyre azonban az előző rendszerben csak korlátozottan volt lehetőség.

A lakosság körében végzett felmérések, amelyek a fogyasztói szokásokat vizsgálták arra az eredményre jutottak, hogy a magyar emberek igen fogékonyak a reklámokra és azok vásárlás ösztönöző erejére. Sokaknál azonnali vásárlási szándékot érnek el a reklámok. A vizsgálatok kiterjedtek arra is, hogy az egyének mennyire érzik magukat „telítettnek”, illetve „kielégítetlennek” a javak birtoklása szempontjából. Az eredmények arról számolnak be, hogy a felnőtt magyar lakosságnak csak kis hányada érzi úgy, hogy elégedett azzal, amije van, míg a többséget az elégedetlenség jellemezte, akik még többet fogyasztanának. (Koncz, 2009)

A KSH statisztikái szerint az elmúlt néhány évben a magyar háztartások fogyasztása jelentősen növekedett, ami részben az árak növekedéséből ered, míg részben a lakossági fogyasztások mennyiségének növekedésének eredménye is

Az elvégzett kutatások rávilágítanak arra a tényre is, hogy bár mennyiségi növekedés lezajlott a fogyasztási szerkezetben ezt azonban nem követte párhuzamosan minőségi emelkedés is, amely kijelentés hatványozottan igaz a kiadások jelentős részét felemésztő élelmiszerek tekintetében is. Az utóbbi években ez a trend valamelyest változást mutat és megkezdődött az orientáció az egészséges és biotermékek irányában az még mindig messze elmarad a nyugat-európai szinttől, míg ezzel szemben jelentős az alkohol és dohányipari termékek aránya, valamint továbbra is magas a kutatásokkal igazolt adalékanyagokat tartalmazó káros élelmiszerek fogyasztása hazánkban.

A fenntartható fogyasztás kialakításának alapvető pontja az egészséges és egyúttal környezeti szempontból is megfelelő termékek forgalmazása és a fogyasztókhoz való eljuttatása.

Hazánkban is kezd teret nyerni az a felfogás, hogy az embereknek elvárásaik vannak a termékek minőségét és biztonságosságát illetően, valamint azok társadalmi és környezeti hatékonyságára vonatkozóan. Magyarországon is egyre jellemzőbb, hogy a fogyasztó szeretné megismerni hogy hol, hogyan, milyen körülmények között készülnek a termékek, és mi történik velük használatuk után, élettartamuk végén.

A fogyasztók jogait tekintve egyik legmeghatározóbb az egészséges környezethez való jog, amely során biztosítani kell számukra a lehetőséget és az információt ahhoz, hogy olyan termékeket választhassanak, amelyek hozzájárulnak a környezet egészségesebbé válásához. Immáron hazánkban is nagy hangsúlyt fordítanak a fogyasztás kedvezőtlen társadalmi és környezeti hatásainak csökkentésére, kiküszöbölésére az uniós országokhoz hasonlóan.

Azon fogyasztók, akik megfelelő tudással és információkkal rendelkeznek, könnyebben eszközölnek változtatásokat az életstílusukat és a fogyasztási szokásaikat illetően, hozzájárulva egészségük javításához, a fenntarthatóbb életvitelhez és a takarékos gazdasághoz. A fogyasztó társadalom tagjainak kiemelkedő szerepük az olyan környezetvédelmi problémák leküzdésében, mint például az éghajlatváltozás, a levegő- és vízszennyezés, a földhasználat és a hulladékok. A környezet állapotának megőrzése vagy éppen helyreállítása és a klímaváltozás elleni harc hatékonyabb informálást kíván az olyan területeken, mint például az energia és a közlekedés, ahol a megfelelően tájékoztatott fogyasztók jelentős szerepet játszhatnak a jelenlegi helyzet megváltoztatásáért.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete programjukat 12 pontba gyűjtötték össze (tudatosvasarlo.hu/12pont.html). célkitűzésük, hogy a fogyasztói társadalom helyett a fenntartható, „azaz környezetbarát és etikus” fogyasztást és életmódot támogassák, promotálják.

 1. A pénzeddel szavazol

  A vásárlás a te döntésed. Eldöntheted, mit támogatsz, és mit nem. Nem kell támogatnod a környezetszennyezést, a vegyszerezést, a gyermekmunkát, a buta, káros és felesleges dolgok tömeges gyártását.

 2. A szemét a legdrágább

  A szemét értelmetlen pénzkidobás neked és terhelés a környezetnek: mindig gondold végig, mennyit dobsz majd ki abból, amit megveszel!

 3. Cetli

  Vásárlás előtt írd össze, mire van szükséged. A nagy üzletek profi módszerekkel csábítanak felesleges pénzköltésre. Ne hagyatkozz „polctrükkökre"!

 4. Helyben

  A nagy bevásárlóközpontok helyett vásárolj piacon, vagy helyi boltban. Kutasd fel a jó helyeket!

 5. Mennyi műanyagot viszel haza?

  Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el zacskót mindenhol! Válaszd az egyszerűen csomagolt árukat! Keresd a visszaváltható, illetve újrahasznosított csomagolást!

 6. 6. Keresd az eredetit!

  Ne dőlj be a szép külsőnek és a vicces dumának: kerüld a nem természetes alapanyagból, vegyszerek segítségével, gyárilag előállított ételeket!

 7. Olvasd el a címkéket!

  Az élelmiszerek és kozmetikumok rengeteg káros (és felesleges) anyagot tartalmazhatnak. Ne kezeld magad vegyszerrel, se kívülről, se belülről,ha vegyszer nélkülit is kaphatsz!

 8. Erőszakmentes szépség

  Válassz olyan kozmetikumokat, amelyeket állatkínzás nélkül tesztelnek, illetve nem tartalmaznak állati eredetű anyagokat!

 9. Tartós használat

  Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges előállítása és kidobása energiapazarlással és környezetszennyezéssel jár!

 10. Frisset!

  Friss, hazai idényzöldséget és gyümölcsöt vegyél az üvegházi, több tízezer kilométert utaztatott, mesterségesen érlelt, agyoncsomagolt és tartósított áruk helyett!

 11. Helyi termékeket vásárolj!

  Keresd a lakóhelyed közelében készülő dolgokat! Így a helyi környezetedet támogatod, valamint kevésbé járulsz hozzá a szállítással járó környezetterheléshez.

 12. Nem mindegy!

  Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig a jobbat. Legyél tudatos: járj utána, hogy ki állítja elő, mit tartalmaz, mibe csomagolják, hová kerül!”[19]  http://www.umweltbundesamt.de

A CSR a Corporate Social Responsibility rövidítése, mely alatt a vállalatok társadalmi felelősségét értjük. A társadalmilag felelősen működő cégek céljai között nem csak a profitmaximalizálás szerepel, hanem az is, hogy figyelembe vegyék környezetüket és arra tevékenységük során kedvező hatást gyakoroljanak. „A CSR stratégiai megközelítése a cég által érintettek összességének harmonizációjáról szól, ezért a vállalatot nem lehet kiemelni annak működési környezetéből.” (Webley, 1993)

John Nicolson, magyarországi brit nagykövet úgy fogalmazott: „ténylegesen akkor beszélhetünk felelősségvállalásról, ha az adott intézménynek olyan a küldetése, jövőképe, értékrendje, hogy az üzleti stratégia részeként nem csak a munkahelyi légkört veszi figyelembe, hanem a közösségi szerepvállalást, a helyi gazdaság fejlesztését, valamint a piaci és környezeti hatásokat is. Ennek a megközelítésnek az üzleti stratégia és a menedzsmenteszközök szerves részévé kell válnia.”

A legtöbb vállalkozásnak sajnos az egyetlen és elsődleges célja a profitszerzés. Ennek elérése érdekében figyelmen kívül hagyja azokat a káros tényezőket, melyek e cél elérése közben a környezetet pusztítják, globális felmelegedést eredményeznek, szennyezik a vizeket, irtják az erdőket, termelik a szmogot, növelik a gazdagok és szegények közti szakadékot, dolgozói elégedetlenséget váltanak ki és bizalmatlanságot a részvénytulajdonosokból. De kinek a dolga a felelősségvállalás? Óriási tévhit, hogy mindezért az állam illetékes, és hogy az ő felelőssége lenne a szegények, a környezet és a dolgozók feletti gyámkodás. Emiatt a tévhit miatt az a szféra, mely megfelelő tőkével bír – mint például a bürokraták, politikusok, vállalatvezetők – szemet hunynak az ügy felett, holott ők azok, akik igazán képesek lennének az élhető környezet kialakítására és fenntartására. Az államnak feladata ez ügyben az ösztönzés és a díjazás! Ösztönzőkkel terelje a vállalatokat a CSR-re és díjjal jutalmazza azon vállalatok tevékenységét, akik már gyakorolják azt. Persze meg kell azt is említeni, hogy az állam működésének hiányosságait nem pótolhatják még ez az említett szféra sem. A lényeg, hogy az államnak és a tőkeerős szférának közösen kell a felelősséget vállalni környezetért, és mindezt önkéntesen. Fontos még megjegyezni azt is, hogy ez nem csak a multinacionális vállalkozásokat érinti, hanem a kis- és középvállalatokra is ugyanúgy vonatkozik, hiszen ők alkotják a vállalkozások kb. 80%-át, így nagy hányad jut rájuk is.

A felelősségvállalás nem kényszer. Sem törvény, sem jogszabály nem kötelez rá, a vállalatoknak pusztán a belső lelkiismeretén, az erkölcsén múlik. Így jogos a kérdés, hogy ha nem kötelező, akkor milyen szinten tartja be egy vállalat a CSR-t? Ha nem kötelező milyen mértékben jut el hozzá, és milyen mértékben veszi a fáradtságot, hogy mélyrehatóbban tájékozódjon arról, és mennyire képes azt bevezetni, alkalmazni, fejleszteni? Ezért is fontos, hogy minél több információ jusson el a CSR-ről a vállalkozások nem csak vezetői szintjére, hanem az alsóbb, végrehajtási szintjeire is.

2005-től az uniós közép- és nagyvállalatoknak a pénzügyi beszámolójuk mellett a vállalat társadalmi felelősségvállalásáról is kötelezően beszámolót kell készíteni.

Sok vállalkozás motivációja irányelvek követését illetően az, hogy ezáltal az Európai Uniótól a különböző támogatásokat nyerjenek el. Egyes pályázatok elbírálása során plusz pontot jelenthet a társadalmi felelősségvállalás, ezért egy CSR-politikát folytató vállalkozás nagyobb eséllyel pályázik.

A CSR alkalmazások jelentős előnye, hogy betartása pozitív képet fest a vállalkozás megítéléséről, így nem csak a pályázatok esetében hasznos, hanem az üzleti partnerek, sőt a vevők is szívesebben lépnek kapcsolatba egy társadalmilag felelős vállalattal. Az erkölcsös viselkedés egyfajta bizalmat kelthet a potenciális partnerekben, hiszen ha jobban szemügyre vesznek egy vállalkozást, és látják, hogy az társadalmilag felelősen viselkedik, akkor valószínűleg bízhatnak abban is, hogy a szemügyre vételezővel is erkölcsösen fog viselkedni.

Ha el szeretnénk kerülni az ellenőrző szerveik folyamatos zaklatását, akkor is érdemes a társadalmi felelősségvállalás beépítése a vállalat működésébe. Ha ugyanis együttműködünk a hatóságokkal, betartjuk az előírásokat, sőt azon túl is teljesítünk, akkor növeljük a bizalmat. Gondoljunk csak bele abba, hogy amelyik vállalatnak volt egy rossz húzása, amiből botrány keletkezett, arra duplán odafigyelnek az ellenőrző szervek.

A költségmegtakarítás is egy ösztönző szempont lehet a CSR bevezetésére. Például hatékonyabb nyersanyag felhasználással csökkenthető a működési költség. Az energiatakarékos eszközök, az alternatív energiaforrások használata és az egyéb ilyen módszerek alkalmazása csökkenti a kiadásainkat és a környezetre is pozitívabb a hatása.

A potenciális vevők számára a minőségen kívül a megbízhatóság és az erkölcsös vezetés is fontos. Meglehet, hogy egy vevő szívesebben vásárol olyan cégtől, melyről tudomása van, hogy bevételeinek bizonyos százalékát jótékony célra fordítja. Ezt használja ki például az OBI, miszerint novemberi katalógusában közli, hogy a WWF-fel – melynek 3 fő célkitűzése a biológiai sokféleség megőrzése, a környezeti szennyezések csökkentése és a természeti erőforrások hosszútávon fenntartható használatának elősegítése – közösen a 11 éve folyamatosan igyekszik visszatelepíteni a kipusztulás szélén álló hódokat. Feltételezhető, hogy az OBI ennek az akciójának hirdetésével a fogyasztók szimpátiáját szeretné elnyerni.

Az ISO szabványok alkalmazása egyfajta garancia, mely biztosítja a minőséget és a környezettudatos termelést. Ha a vállalat megkapta az ISO rendszer tanúsítványát (ezt különböző erre jogosult cégek tüzetes ellenőrzés, vizsgálat után adják ki), felkerül a tanúsítvánnyal rendelkezők címlistájára. Azok a cégek, melyek rendelkeznek ilyen tanúsítással, az anyagi előnyök mellett marketingértékre is szert tehet. Az ISO szabványok közül két fontosabbat, melyek a leginkább elterjedtek, egy alábbi fejezetben részletesebben is megismerhetjük.

A cégek szponzorálhatnak egyes sporteseményeket vagy kulturális rendezvényeket, azaz anyagi támogathatást nyújthatnak azok létrejöttéhez. Ebben az esetben mindkét fél jól jár, egyik részről a vállalat reklámozza magát, a márkanevét összekötheti a szponzorált eseménnyel, így növelheti ismertségét, szélesítheti fogyasztóinak körét, míg másik részről az elképzelt terv, rendezvény az anyagi támogatás hatására valóra válhat.

Jótékonysági akcióval, a megszerzett profit egy része bizonyos ügyek megsegítésére fordítható. Például orvosi műszerek vásárlására kórházak számára, munkanélküliek átképzésére, hogy dolgozhassanak, vagy akár erdők telepítésére. A legfontosabb ebben az esetben, hogy az adományt a megfelelő csatornán keresztül, a megfelelő helyre jusson el. Olyanokhoz, akik a cél érdekében valóban hatékonyan hasznosítják az általunk nyújtott pénzösszeget. Meglehet, hogy a vállalatnak megvan a szándéka és a pénzügyi eszköze is arra, hogy jótékonykodjon, de nem rendelkezik kellő társadalmi ismerettel ahhoz, hogy tudja, mihez is kezdjen vele. Ilyenkor nyújtanak segítséget a civil szervezetek. (Roome, 2005)

A vállalat maga dönt arról, hogy mekkora hírértéket ad az e fajta tevékenységének. Attól, hogy egy cég esetleg hangsúlyozza mire, milyen nagy összeget adományozott, mögötte nem (csak) a reklám és dicsekvés áll, hanem a jó példa bemutatása, terjesztése. Ha valakinek nagy a nyeresége elvárt, hogy fordítson belőle jótékony célokra és teremtsen munkahelyet, segítve ezzel környezetét.

Azaz a tagok mennyire értesülnek a vállalaton belül folyó történésekről. Fontos ez a kérdés, mivel ha nem vesznek részt a gyűléseken, akkor csak másodkézből tudnak tájékozódni.

A részvénytársaságokra vonatkozó felelős vállalatirányítási koncepció angolszász vidékről származik, mégpedig a „Cadbury Bizottság” dolgozott ki egy átfogó ajánláscsomagot. A fő témák, melyekre kitértek az irányítás és az elszámoltathatóság volt. A koncepció Magyarországra is próbált betörni, de kisebb nagyobb akadályokba ütközött. Hazánkban többek között például a nemzeti, kulturális, vállalati berendezkedés és fejlettségi különbségek miatt ütközött ellenállásba. Ezeket ugyanis az elméletet kidolgozó szakemberek figyelmen kívül hagyták és emiatt a hazai részvénytársaságok már az elején elutasították az ajánlásokat. Eleinte persze nem csak Magyarországon, de máshol sem igazán akarták beépíteni a felelősséget a vállalatvezetésbe. Ennek az ellenállásnak az vetett véget, mikor a leginkább stabilnak hitt, legfelkapottabb részvénytársaságok csődbe jutottak, és részvényeik leértékelődése súlyos károkat okozott a befektetőknek. Ez a botrány derített fényt arra, hogy ezek a részvénytársaságok már régóta manipulálták, félrevezették részvényeseiket annak érdekében, hogy jobb pozícióba kerüljenek. Innentől kezdve az ajánlások sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak, valamint a jogszabály erejű intézkedéseket is hangsúlyosabbak lettek. A vállalatokat elszámolási kötelezettség alá vonták, így a „comply or explain elv” szerint, az ajánlásokat vagy betartják, vagy ellenkező esetben, azt a nyilvánosság előtt kell megmagyarázniuk. (Freeman, 1996)

Magyarországon a Társasági törvény szabályozta a részvénytársaságok működését. Az ajánlásrendszert pedig a BÉT (Budapesti Értéktőzsde) próbálta elterjeszteni itthon, az imént említett problémák miatt nem zökkenőmentesen. Ezért a hazai környezetbe való integráláshoz kisebb változtatásokra volt szükség. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen arányban oszlik meg a részvények tulajdona. Angolszász vidéken a részvények tulajdoni aránya elaprózódott, azaz irányítási befolyás megszerzéséhez elegendő a részvények 20-25%-ának megszerzése, míg például Németországban ehhez 50%-ra is szükség lehet, ott ugyanis sokkal koncentráltabb a részvények tulajdoni arányának megoszlása. Az ajánlások integrálásához ezért minden területről a legjobban adaptálhatót kell kiválasztani ahhoz, hogy itthon a felelős vállalatirányítás tényleg működjön, és a vállalatok által elfogadottá váljon.

Felelős vállalatirányításhoz szükséges szabályozni a nyilvánosságra hozandó információk körét, a részvényesek számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy megfelelően tájokozottá váljanak, meg kell nyerni a bizalmukat. Ebben ellenőrző audit bizottság is segít. A számviteli elszámolások pedig valós értékelésre kényszerítik a részvénytársaságokat.

Az erkölcsös működés nem csak a részvényeseknek kedvez, hanem a cégnek is, hiszen növeli annak versenyképességét és egy esetleges elszámoltatásban tiszta lelkiismerettel állhat ki, anélkül hogy takargatni kellene valamit.

A menedzsment hatásköre több olyan területre is kiterjed, ahol különös szerepe van a felelősségvállalásnak. Ezek közé tartozik például a környezetvédelem.

Magyarországon az EU-hoz való csatlakozás szándékának hatására jelentősen növekedett a vállalatok környezettudatos működése. Hiszen az volt a csatlakozás feltétele, hogy bizonyos mutatók az Európai Unió által elvárt értékeket mutassák. Az IPPC is egy ilyen irányelv, melynek meg kellett felelni. „Az Európai Tanács integrált szennyezés-megelőzésről és csökkentésről (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) szóló 96/61/EK Irányelve az EU kiemelkedő fontosságú környezetvédelmi jogszabálya. Az irányelv Európa válasza arra a már korábban felmerült igényre, miszerint a környezetvédelmi szabályozásnak integráltan kell vizsgálnia egy folyamatnak a környezetre, mint egészre gyakorolt hatását. Azokra az ipari és más, ipari rendszerben folyó (pl. mezőgazdasági) tevékenységekre helyezi a hangsúlyt, ahol a legnagyobb a valószínűsége a környezet szennyezésének.”[20]

A vezetőknek kötelességük figyelembe venni, hogy a termékek gyártása vagy a szolgáltatás nyújtása közben károsodhat a környezet, és ennek fényében döntést kell hozni. Olyan gyártási eljárást kell választani, ami a legkevésbé károsítja a környezetet, azaz nem szennyezi a levegőt sem a vizeket és ezzel együtt a benne létező élővilágot, nem pusztítja az erdőket, nem veszélyezteti fajok kihalását, stb. Ha ez teljes mértékben nem megoldható, akkor a vállalat köteles olyan intézkedések megtételére, melyek ellensúlyozzák a káros hatásokat. Így például az üdítőgyárak visszaváltható flakonokat gyártanak, lehetőséget teremtenek szelektív hulladékgyűjtésre vagy a bútorgyártó vállalatok, a kitermelt erdők helyére új fákat telepítenek vissza.

A környezettudatos vállalatirányítás akkor eredményez költségmegtakarítást a vállalat számára, ha ott fojtják el az adott problémát, ahol az keletkezik. Tehát a szennyezés felmerülésének okát és helyét vizsgálják, és azon változtatnak, így elkerülve a környezet károsodását.

A felelősségvállalás nem áll meg határnál, azon túlra is nyúlik, vagyis kellene, hogy nyúljon. Sajnos az utóbbi időkben ezzel kapcsolatban több probléma is felmerült, mint például a német szemetet itthon rakták le, vagy az osztrák bőrgyáraktól habzott a Rába Szentgotthárdnál. Szükséges tehát megjegyezni azt, hogy az effajta problémákra nem nyújt megoldást az, ha a határon kívülre toljuk.

A vevő kiszolgálás kiterjed a termék vagy szolgáltatás minőségére, a garanciára, a vevőkkel való bánásmódra és a szolgáltatott javakra vonatkozó megfelelő mennyiségű információ szolgáltatására.

A minőség összefügghet márkanévvel, vagy akár szabvánnyal. Ahhoz, hogy a vevőket megtartsa a vállalat folyamatosan nyújtani kell az elvárt minőséget, mivel a bizalom megszerzése sokkal nehezebb, mint annak elvesztése. Ha a vevő egyszer csalódik a minőségben és elpártol a vállalattól, utána nehéz újra visszanyerni a bizalmát.

Termelő, szolgáltató vállalatoknál figyelembe kell venni, hogy a termék ne tartalmazzon egészségre káros anyagokat. Hihetetlen, de mégis előfordult olyan eset, hogy valamely gyárban elfogyott az az anyag, mely kisgyerekeknek gyártott játékok külső bevonataként szolgált. Ezt, hogy a termelési tervet tartani tudják, mint egy gyors megoldásként, kábítószer tartalmú anyaggal helyettesítették és vonták be.

Még fontosabb ez az élelmiszerek esetében. Azon túlmenően, hogy az élelmiszergyártók a hozzávalók összeállításánál nem vesznek igénybe egészségre káros anyagokat, gyártásuk során számításba kéne, hogy vegyék a népbetegségeket is. Ide tartozik a kóros elhízottság, cukorbetegség vagy magas vérnyomás, mely elképesztően sok embert érint. Ezek tudatában kellene olyan élelmiszereket piacra dobni, amikkel megelőzhetőek, vagy legalábbis fogyasztásukkal nem súlyosbodnak a tünetek (cukor-, gluténmentes, alacsony zsírtartalmú, magas vitamintartalmú ételeket).

Az alapanyagokon kívül a felelősség kiterjed a címkére is, azaz annak információtartalmára. Arra, hogy az összes alapanyag fel van-e tüntetve, és hogy ezek megfelelnek-e a valóságnak.

Léteznek tudatos vásárlók. Számukra fontos lehet az erkölcsös vállalatvezetés, mint már az előzőkben kitértünk a „Minek a hatására kezdenek a vállalkozások társadalmilag felelősen működni?” fejezetben is, egy társadalmilag felelősen működő vállalatot jobban preferálnak a többivel szemben.

A munkavállalók munkába állásukkor rendelkeznek bizonyos elvárásokkal, mint hogy a képesítésükre tekintettel, megfelelő bérezésben részesüljenek, valamint ezekhez további járulékos juttatások kapcsolódjanak, a vállalkozás lehetőségeihez mérten.

A rendes, ergonómiailag helyesen kialakított munkakörnyezet, az egészségbiztosítási, baleset-megelőzési leírások betartása, pihenő- és szabadidő biztosítása nem kiváltság, ezek megilletik a munkavállalókat. Többek között az is, hogy túlóra esetén, annak rendes szerződés szerinti megfizetése, a megállapodás szerinti idő túllépése nélkül.

Munkafelvételnél a HR-es nem különbözteti meg az embereket nemzetiségük miatt, vagy a szülés előtt álló fiatal nőket, illetve a nyugdíjkorhatárhoz közel állókat.

Az emberek nem robotok, szükséges, hogy érezzék, emberszámba veszik őket. Ezt a hatást erősíteni lehet azzal, ha egy vállalat számára fontos döntés meghozatalakor beavatjuk őket annak szükségességének okaiba, vagy ha már a megoldás kialakításakor kikérjük a véleményüket, javaslataikat. Ez abból a szempontból is fontos, hogy a vezető nem biztos, hogy olyan mélyen tájékozott az adott szintbe, mint az abban dolgozó alkalmazott. A kellemes munkahelyi környezet, a „családbarátság”, a munka és magánélet összhangja, a munkavállalói részvétel, mind része a társadalmi felelősségvállalásnak.

Egy társadalmilag felelősen működő vállalat vonzó a munkások számára, motiválttá teszi őket (CSR-alapú motiváció) és erősíti a vállalattal szembeni hűségüket.  Egy kevésbé erkölcsösen működő vállalattal ellentétben, az ilyen vállalat alkalmazottai büszkébbek a vállalat értékeire.

Vajon hosszú távon megéri-e egy vállalatnak, nyereség tekintetében a tudatosan formált attitűd? Sikeresebb lesz-e, ha társadalmilag felelősen működik, még ha ez többletbefektetéssel is jár? A válasz egyértelműen igen!

A vállalatok csak akkor építik be céljaik közé a CSR-t, ha hosszú távon jó üzleti lehetőségeket látnak benne. Ezért fontos, hogy minél többen beismerjék, a CSR alkalmazása jó fényt vet a vállalkozásra, annak megítélésében és a befektetetés többszörösen megtérülhet.

A következő példa jól tükrözi az előző állítást: „Egymillió fontnyi reklámidőt takarított meg a Marks and Spencer brit áruházlánc, amikor hajléktalan emberek újbóli munkába állását támogató programot indított, s erről a média tudósított.” Írja egy cikkében a Piac és Profit. Ez az eset is azt tanúsítja, hogy megéri a felelősségvállalás, mivel így amellett, hogy a költséges reklámozást megspórolták, embereknek segítettek a munkába álláshoz. Ez utóbbi abból a szempontból is jelentős, hogy a megsegített emberek, munkába állásuk és így fizetőképességük növelése révén, sokkal inkább potenciális fogyasztóvá váltak a Marks and Spencer számára, mint azelőtt voltak.[21]

C. K. Prahaladnak az Esély a piramis alján – Társadalmi felelősségvállalás és profit című könyve pont erről szól. Eszerint a piramis alján élőket aktív, tájékozott és motivált fogyasztókká kell tenni. A Marks and Spencer ezzel a programmal nemhogy csökkentette a reklámköltségeit, de fogyasztókat teremtett saját maga részére (is). Így mindkét fél számára egyformán előnyös az üzlet; a fogyasztó elégedettebb lehet a javuló helyzetével, áruval és árral, míg a vállalkozó a forgalommal, bevétellel, vevői megelégedettséggel.[20]  http://www.ippc.hu/ippc_tudnivalok.htm

[21]  http://www.piacesprofit.hu/csr/tobb_mint_uzlet.html

Napjainkban egyre fokozódik az igény az egészségesebb, emberbarátabb munkahelyek kialakítása iránt, hiszen az emberek többsége mindennapjainak döntő hányadát zárt irodában ülve tölti. Nem beszélve arról, hogy a gazdaság által felhasznált anyag- és energiafogyasztás 40 %-a is az irodai működéshez köthető.

A munkakörnyezet fejlesztése lényegében a fenntartható fejlődéshez való szervezeti hozzájárulás egy formája. A gazdasági előnyök mellett lehetőséget nyújt az üzleti teljesítmény és eredmények folyamatos javítása, valamint hozzájárul a munkavégzők elégedettségének növeléséhez.

A környezetbarát munkahely fogalmát gyakran összekapcsoljuk az emberbarát munkahely fogalmával. A környezet fontos és aktív eleme az ember, ebből fakadóan a környezetvédelem végső célja a jelenlegi és jövő generációk életlehetőségeinek, szükséglet-kielégítésének fenntartása.

A vállalatok részéről ehhez az első lépés kellemesebb és egészségesebb munkakörnyezetet biztosítása. Egy emberbarát munkahelyen a munkavégzéshez használt bútorok természetes anyagokból készülnek és nincsen a környezetre káros kibocsátásuk, vagy csak minimális az általuk kibocsátott szennyező anyagok mennyisége. Az energiatakarékos világítási és fűtési rendszer kialakításának hatására nő a dolgozók komfortérzete, mert saját maguk szabályozhatják a fényt és a fűtést/hűtést. Az irodák kialakításánál fontos szerepet játszik, hogy az alkalmazottak kellemesen érezzék magukat munkahelyükön, ezzel is csökkentve a munkahelyi stressz kialakulásának esélyét. A belső terek létrehozásakor meghatározó a világosság, a tisztaság érzése, valamit a kreativitásra inspiráló színek használata. Ezen munkakörülmények alkalmazásának nagy előnye, hogy a dolgozók érdekeinek szem előtt tartásával a munkavégzésük hatékonyabbá válik.

Kettős gazdasági pozitívuma az emberbarát munkahelyeknek, tehát ami miatt érdemes zöldíteni és fenntarthatóbbá tenni a munkahelyeket az, hogy nem csupán energiatakarékosak ezen irodák, hanem létesítésükkel a vállalaton belüli hatékonyság növelhető.

Egyre több szervezet fordít figyelmet a környezetileg felelős munkahelyek teremtésére. Céljuk, hogy munkahelyük környezeti hatását, teljesítményét számba vegyék, a negatív hatásokat csökkentsék, a teljesítményt pedig javítsák. Mindennek eredményeképpen dolgozóik megismerhetik a környezetileg felelős működést.

Tehát nézzük, milyen egy zöld (vagy legalábbis zöldülő), környezetbarát munkahely. Abban az esetben beszélhetünk környezettudatosan működő munkahelyről, ha:

 1. a berendezések (bútorok, elektronikus és egyéb eszközök) vásárlásakor törekednek arra, hogy azok környezetbarátak, javíthatóak, újrahasznosíthatók legyenek;

 2. a szükséges termékeket és szolgáltatásokat úgy szerzik be, hogy azok a zöld beszerzés alapelveinek, szempontjainak megfeleljenek;

 3. odafigyelnek az energia- és anyagfelhasználásra, törekednek annak csökkentésére, takarékoskodnak az erőforrásokkal;

 4. próbálják megelőzni a hulladékok keletkezését, a keletkező hulladékot szelektíven gyűjtik, amit ha lehetséges újrahasznosítanak;

 5. a vállalat dolgozói számára megteremti és támogatja a környezetbarát közlekedés lehetőségét a munkába járás és a munka végzése során is;

 6. a munkahely működtetése és a tevékenység végzése során keletkező káros környezeti hatásokat felméri, nyomon követi, és igyekszik csökkenteni és/vagy semlegesíteni.

A környezetbarát iroda kialakításánál a következőket kell átgondolni és fejleszteni:

 1. bútorok és iroda-berendezés

 2.  számítógépek és számítógépes munkahelyek kialakítása

 3. másológépek és nyomtatók használata

 4. irodai „aprócikkek”

 5. papírfelhasználás

 6. energiatakarékossági lehetőségek

 7.  takarítás és tisztítószerek

Globális és fokozódó környezeti problémáink terjedésével szükségessé vált, hogy a társadalom tagjai tisztában legyenek az őket közvetlenül érintő egészségügyi, ökológiai, természetvédelmi, technikai hatásokkal. Ezen információk ismerete segíthet a „gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” elv kialakításához és elsajátításához, amely egyik alapstratégiája a fenntartható fejlődés megvalósítási programjának.

Az üzemek, műhelyek, valamit az irodák is az öko-térképezés módszerét használják környezetük felmérésére. Egyszerűsége miatt ez az eljárás rendkívül népszerű. Kidolgozása Heinz Werner Engel belga ökotanácsadó nevéhez fűződik, aki a mai napig folyamatosan fejleszti és tökéletesíti módszerét. Az öko-térképezés folyamán a felmért létesítmény alaprajzi térképét használva helyszíni bejárás során felmérik az alábbi területeken tapasztalható problémákat:

Települési elhelyezkedés, zavarások: az első körben azt vizsgálják, hogy az alkalmazottak munkavégzésük, tevékenységük során mennyiben zavarják szomszédjaikat. Ez jelenthet zajt, szagokat, túlzott mértékű gépjármű forgalmat is. Természetesen ez a tényező függhet a tevékenység jellegétől és a létesítmény elhelyezkedéstől. Nem mindegy, hogy egy iroda ipari övezetben található, esetleg lakott területbe beékelődve, netán egy óvoda mellett.

Talaj, tárolás, bútorok: ebben az esetben az a kérdés vetődik fel, hogy szennyeződhet-e a talaj és közvetve a talajvíz a tevékenység során? Erre az esetek nagyobb részében sajnos van esély. A telephely udvarán a különböző anyagok és hulladékok, köztük veszélyes anyagok tárolása során keletkezhetnek bizonyos problémák. Az irodában az anyagok tárolási körülményeit is alaposan meg kell vizsgálni, különös tekintettel a veszélyes anyagokra, készítményekre és hulladékokra. Ebben a kategóriában mérik fel azt is, hogy az irodában milyen bútorok vannak: milyen alapanyagból készültek, mennyire látják el funkciójukat stb.

Levegő, szagok, zaj, por: a tevékenységtől és a használt berendezésektől függően gondot jelenthet a nagymértékű zajterhelés, kipárolgások, valamit a por képződése. Ezek egyrészt az irodában dolgozók egészségére, másrészt a környezetre is hatnak, az esetek többségében negatívan.

Energia: az energiatermelés, -szállítás és -fogyasztás vizsgálatával felmérhető a berendezések állapota, méretezése. Választ kaphatnak arra, hogy takarékosan bánnak-e az energiával vagy előfordulnak pazarlások. A legjellemzőbb problémák a világítás és a fűtés területén fordulnak elő.

Víz: az eltérő tevékenységekből adódóan minden egyes vállalatnál más és más a vízfelhasználás és a keletkező szennyvíz jellege. A helyszíni bejárás során olyan a kérdésekre keresik a választ, mint van-e vízpazarlás, kerülhetnek-e veszélyes anyagok a csatornába nehezítve ezzel a szennyvíztisztítást és veszélyeztetve az élővizeket?

Hulladék: a vizsgált tényezők között szerepel, hogy mennyi figyelmet fordítanak az irodában a hulladékok megelőzésére, csökkentésére újrafelhasználására, vagy a már keletkezett hulladék megfelelő, lehetőség szerint szelektív gyűjtésére, a hulladékok megfelelő tárolására, szükség szerinti ártalmatlaníttatására. Veszélyes hulladék keletkezése esetén ezek a kérdések fokozott figyelmet érdemelnek.  Ez esetben szinte a vállalat minden tevékenysége érintett, mivel a kiégett neoncsövek, festéktonerek, szárazelemek és akkumulátorok is veszélyes hulladéknak minősülnek és ezek szinte helyiségben fellelhetőek.

Kockázatok: a kockázatok kapcsán igyekeznek feltárni a munkaegészségügyi, egészség- és tűzvédelmi problémákat. Ehhez ellenőrzik többek közt a veszélyre felhívó táblák kihelyezését, a feliratokat, a menekülő utak és vészhelyzeti tervek meglétét. Vizsgálják továbbá, hogy rendelkezésre állnak-e egyéni védőeszközök, valamint az alkalmazottak tisztában vannak-e azok használatával.

Az öko-térképezés módszer sikeres alkalmazása során lehetőség nyílik az alábbi területek teljes körű megismerésére:

 • telephelyek környezeti felmérése,

 • tevékenység környezeti hatásainak áttekintése,

 • környezeti helyzetkép dokumentálása,

 • környezeti teljesítmény javítását szolgáló intézkedések azonosítása,

 • környezeti célok, munkaprogram meghatározása,

 • környezettudatos vállalatirányítás megvalósításának kezdeti lépéseként szolgálhat,

 • folyamatos fejlesztés alapjaként az időről-időre történő ismételt felméréseket lehetővé teszi,

 • környezetközpontú irányítási rendszerrel rendelkező vállalatok esetében a belső audithoz nyújthat gyakorlatias módszert.

A szelektív hulladékgyűjtés a hulladékhegyek csökkentésének egyik lehetősége, a hulladékok anyagfajta szerinti elkülönített gyűjtését jelenti. A legjobb hulladék a „nem keletkező hulladék”, a felesleges anyagok csökkentése mindannyiunk feladata és felelőssége.

Mit tegyünk tehát a keletkezett hulladékkal, hogyan csökkenthető a hulladékmennyiség, valamint ezzel összefüggésben hogyan tudnánk mérsékelni a környezetre gyakorolt terhelését, szennyezését?

A szelektív hulladékgyűjtés legfőbb célja:

 1. A másodnyersanyagok (pl.: papír, üveg) kinyerése és hasznosítása, ezáltal a természeti erőforrások kímélése.

 2. Az újrahasznosítással a lerakóba kerülő hulladék mennyiségének redukálása.

 3. Végül a környezetünk védelme, annak terhelésének és szennyezettségének csökkentése

A hulladéknak, mint másodnyersanyagnak az újrafelhasználásából komoly környezeti előnyök származnak: jelentősen csökken a gyártás energiaigénye, környezeti terhelése. A környezettudatos lakosságnak köszönhetően Magyarországon több mint 5000 gyűjtőszigeten lehet már szelektálni, ami évente 485.000 tonnányi szelektíven gyűjtött hulladékot jelent. A gyűjtőszigetek általában forgalmasabb helyeken, tereken, útkereszteződésekben, áruházak, bevásárlóközpontok mellett találhatók. A legfontosabb, hogy a lakosság számára könnyen megközelíthetők legyenek.

Egy környezet- és természetvédelmi tevékenység végző vállalat nem tekinthető magától értetődően környezetbarát munkahelynek. Tehát a megújuló energia iparban vagy szelektív hulladékgyűjtésben dolgozók munkahelye nem lesz feltétlenül környezetbarát. Ez leginkább az alkalmazott gyakorlatoktól, a hitelességtől függ. Meg kell tehát különböztetnünk a környezetvédelmi tevékenységet végző munkahelyeket a környezetbarát munkahelyektől.  Természetesen arra is van példa, hogy ez a két dolog találkozik és együtt van jelen.

Szinte minden szektorban és ezeken belül minden munkahelyen lehet és szükséges tenni a környezeti fenntarthatóság eléréséért: termelő vállalatoknak azzal, hogy környezetbarát termékeket gyártanak és a gyártás folyamán is figyelembe veszik a környezeti fenntarthatóság szempontjait, a bankok úgy járulhatnak hozzá, hogy befektetéseikkel környezetileg fenntartható projekteket támogatnak, a mezőgazdaságban azzal, hogy az ökológia gazdálkodás alapelvei szerint termelnek.

A követendő alapelvek szinte minden szektor és munkahely esetében megegyeznek :

 • A megelőzés elvének gyakorlati alkalmazása;

 • A környezeti hatások felmérése és nyomon követése, a környezeti teljesítmény folyamatos javítása és fejlesztése;

 • A környezeti teljesítmény és tevékenységek kommunikációja, párbeszéd az érintettekkel, nyilvánosság biztosítása.

 • Életciklus szemléletű gondolkodás, azaz a tervezéstől kezdve a gyártáson, szállításon, kereskedelmen, használaton át a hulladékká válásig, illetve hosszú távú hatásig a környezeti hatások számba vétele és csökkentése;

A vállalat környezetbarát működése számos módon ellenőrizhető. Először is meg lehet vizsgálni, hogy működtet-e környezetközpontú irányítási rendszert (ISO14001 vagy EMAS). Aztán érdemes megnézni a vállalat környezeti vagy fenntarthatósági jelentés publikációját, ezen a jelentéseket egy harmadik félnek hitelesítenie kell.  A jelentéseket nemzetközileg elismert módszertan és szempontok alapján kell elkészíteni, amely megbízhatóságukat, hitelességüket nagymértékben növeli. Különböző szervezetek összehasonlításokat és értékeléseket készítenek, ezek számos információ forrása lehet. Ilyen példéul a Tudatos Vásárlók Egyesülete által készített cégmérce, az egyesített feketelista vagy a vállalatok elszámoltathatósági rangsora (Accountability Rating).

A környezetbarát munkahelyek mellett fontos megemlíteni a fenntarthatóság társadalmi szempontjából jelentős kezdeményezéseket is, a családbarát, gyerekbarát munkahelyeket.

Manapság rengeteget hallhatunk a „társadalmilag felelős vállalatokról”, a társadalmilag felelős vállalat- és szervezetirányításról (CSR vagy corporate social responsibility). Folyamatosan nő azon vállalatok, szervezetek száma, amelyek tanácskozást kezdeményeznek a témában, valamint ezirányú tevékenységükről jelentést adnak ki. A vállalatok felmérik a termékeiket, szolgáltatásaikat, valamint a társadalmat érintően milyen hatásokat fejtenek ki, végül a negatív hatásokat igyekeznek csökkenteni, felméri. Az érintettekkel dialógust kezdeményeznek, alkalmazottaikat bíztatják önkéntes munka vállalására. A munkahelyet is emberbarátúan alakítják ki, illetve dolgozóik érdekeire is figyelmet fordítanak.

Napjainkban a társadalom, a fogyasztók számára egyre fontosabb a környezettudatos és társadalmilag felelős szervezeti működés. Ezt jól példázza, hogy a példamutató szervezetek ezirányú erőfeszítéseit számos módon jutalmazzák. Ilyen kitüntetés a már említett Zöld Iroda díj, a fenntarthatósági jelentéseket értékelő Zöld Béka díj, az Elszámoltathatósági rangsor, a Környezeti megtakarítások díj vagy az Európai Unió által nyújtott Üzleti élet a környezetért díja (European Business Awards for the Environment).

Számos pozitívum és kezdeményezés ellenére még várni kell arra, hogy a zöld, környezettudatos munkahelyek létesítése általánosan elterjedt normává váljon. Addig is lényeges, hogy a környezettudatosságra nevelés már most elkezdődjön, valamint odafigyeljünk munkakörülményeink zöldítésére, illetve munkánk környezeti hatására. Ennek eléréséhez szükséges javaslatok:

 1. Környezeti hatások: ezekkel minden munkahelynek és szektornak számolnia kell, főleg ha azok negatív hatással vannak a környezetre. A feladat ezekkel a felmérés, a nyomon követés, és ezek folyamatos csökkentése, valamint semlegesítése. Ennek tudatosítása rendkívül fontos. Ezen szemléletnek megfelelően tehát minden szervezetnek pl. rendszeresen figyelnie kellene fogyasztását, mérnie öko-lábnyomát, nyilvántartani a szén-dioxid kibocsátását stb.

 2. Életciklus szemléletű gondolkodás: mielőtt a vállalat egy terméket vagy szolgáltatást vezet be, felépít egy épületet vagy elindít egy projektet, lényeges átgondolni, hogy annak egész életciklusa során (azaz előállítása, szállítása, használata, majd hulladékká válása vagy használatból kivonása során) milyen környezeti és társadalmi hatásai lehetnek, és ezek ismeretében felelősen be lehetne-e vezetni a terméket, szolgáltatást.

 3. Megelőzés: ez a leghatékonyabb környezetvédelem. A megelőzéssel szorosan összefügg a környezetterhelés csökkentése, valamint ezzel párhuzamosan a fogyasztás csökkentése.

 4. Pozitív példák: a jó gyakorlatok előtérbe helyezése és terjesztése elősegítheti a környezeti és társadalmi felelősségvállalást.

 5. Jutalmazás: erős motiváló hatása van annak, ha a környezeti és társadalmi felelősségüket felvállaló szervezetek valamilyen díjazásban részesülhetnek. Ez lehetséges a nyilvánosság biztosításával, pozitív kommunikációval, kedvezőbb pénzügyi és/vagy adózási feltételek biztosításával stb.

 6. Előnyök hangsúlyozása: a környezetileg tudatos munkahelyek kialakítása számos előnnyel jár: erőforrás és költség megtakarítások, javuló komfort érzet és ennek következtében javuló hatékonyság és teljesítmény, a szervezet jobb megítélése, példamutatás.

 7. Hosszú távú gondolkodás: ennek megértetése igen fontos, hiszen csak úgy lehetünk fenntarthatóak, ha környezeti és társadalmi hatásainkat nem csupán pár évre előre, hanem legalább unokáinkra gondolva felmérjük.

 8. Rendszerben való gondolkodás: e képesség elsajátítása lényeges ahhoz, hogy átlássuk, a globális környezeti problémák mindennapi cselekedeteink, szokásaink eredményei.

 9. Környezeti nevelés: minden korosztályt tudatosítani kell cselekedeteik környezeti (és társadalmi) hatásairól, fogyasztásukról, illetve erőforrás felhasználásukról, valamint, hogy ezek hogyan járulnak hozzá a helyi és globális környezeti problémákhoz. Erre javasolható és nagyon könnyen, minden korosztály számára és minden szervezetnél alkalmazható módszer az ökotérképezés.

 10. Látogatások: a környezeti nevelési programba javasolt beépíteni hiteles környezetbarát gyakorlatot, tevékenységet folytató szervezetek látogatását, lehetőleg minél több szektorban.

 11. Hitelesség: fontos tudni, hogy miről lehet megismerni az igazán környezetbarát viselkedést és gyakorlatot. Számos lehetőség van a hitelesség ellenőrzésére. Hasznos bemutatni és megismertetni azokat a módszereket, melyekkel ezek megvizsgálhatóak.

Egyre inkább elfogadottá és tudatosabbá válik, hogy a környezetvédelem nem csupán a költségeket növeli, hanem végül megtakarításokat eredményez, valamint a környezetbarát munkahely emberbarát is, és ezáltal akár növelheti is a termelékenységet, a munkavégzés hatékonyságát.[22]  www.kovet.hu

A fenntartható termelést segítő eszközök és ösztönzők három nagy csoportba sorolhatók aszerint, hogy a fenntartható termelést mely irányból közelítik meg.  

Az első csoportba tartoznak a fenntartható termelési folyamatokat segítő eszközök. Ezen eszközökkel lehetőség nyílik a termelési folyamatok által okozott környezeti terhelések (mint az erőforrás-felhasználás, káros kibocsátások, hulladéktermelés) csökkentésére és lehetőség szerint azok teljes megszüntetésére. A terhelések csökkentéséhez szükséges a termelési folyamatok korszerűsítése és a környezetkímélőbb módszerek előnyben részesítése.

A megelőző jellegű környezetvédelmi intézkedéseknek jelentős szerep jut a termelési folyamatok fenntarthatóbbá tételében. Ezek legfőbb sajátossága, hogy a terheléseket, szennyezéseket azok forrásánál vizsgálják, valamint keletkezésük okait tárják fel, ezáltal nem a már kialakult szennyezést kívánják utólag orvosolni, hanem a megelőzése cél.

A vállalati gyakorlatban a tisztább termelési és öko-hatékonysági intézkedések tükrözik ezt a szemléletet. A tisztább termelési intézkedések során történik az anyag- és energiaáramok feltérképezése, a hulladékok belső újrahasznosítása és minimalizálása, a veszélyes anyagok és hulladékok mennyiségének csökkentése, stb.

Az eszközök második csoportja tartalmazza a fenntartható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos intézkedéseket. A környezettudatos terméktervezésnek kiemelkedő szerepe van a fenntartható termékek és szolgáltatások kifejlesztésében, amely a termékek és szolgáltatások környezeti hatását az életciklus szemléletnek megfelelően kezeli.

A harmadik csoportba a vállalati környezeti irányítással kapcsolatos eszközöket soroljuk. Számos olyan eszköz van, mely elsődlegesen nem a terméket érinti, de támogatást nyújthatnak a vállalatok számára az életciklus-megközelítés alkalmazásában. Ide tartoznak a környezeti irányítási rendszerek, mint az ISO14001 vagy az EMAS, a környezeti jelentések készítése és a környezeti számvitel.

A környezeti irányítási rendszerek, különösen az EMAS rendelet, amely a nemzetközi szabványnál szigorúbb követelményeket támaszt, népszerűsítésével és a kis- és közép vállalatok számára történő hozzáférhetőbbé tételével közelebb kerülhetünk a fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósításához.

Mindhárom eszközcsoport alkalmazása feltételezi a megfelelő tudású szakemberek munkáját.

A fenntartható fogyasztás kérdésköre a fenntartható termelési eljárásokhoz hasonlóan több szempontból is megközelíthető. Ahhoz, hogy a fogyasztási szokások fenntarthatóvá váljanak az egyik legfontosabb a fogyasztók (vásárlók) környezeti tudatosságának növelése. Ennek érdekében alkalmazott módszer a környezeti címkézés. Ezek nemzeti vagy nemzetközi tanúsítványok, melyekben az adott termék vagy szolgáltatás pozitív környezeti tulajdonságait hangsúlyozzák. Hasonló célt szolgálnak a környezeti termék-nyilatkozatok is, bár ezek célközönsége inkább a vállalati szféra beszerzési osztályai. (Jackson- Michaelis, 2003)

A megfelelően megválasztott média kampányok erősíthetik a fogyasztói tudatosságot.

A fenntartható fejlődés eszméjéhez a jövő generációk tudatformálása igen fontos. Ezért lényeges a környezeti és fenntarthatósági elemek integrálása az oktatási anyagokba már a közép és általános iskolákban is, valamint információs kampányok szervezése a tudatosság növelésére.

A teljes vállalaton belüli környezettudatos beszerzés megvalósításához elengedhetetlen a beszerzéssel foglalkozó alkalmazottak megfelelő információkkal történő ellátása. Szükség van továbbá tudatosságnövelő kampányok szervezésére, oktatási anyagok készítésére (melyek tartalmazhatnak akár tiltó listákat, ajánlott termékek listáját vagy kiválasztási kritériumokat), valamint pozitív hazai példák felkutatására és népszerűsítésére.

Kormányzatokat érintően a beszerzési előírások és eljárások zöldebbé tételével kell kezdeni a folyamatot, de itt is ugyanúgy szükséges a tudatosság növelése és a pozitív gyakorlati példák szélesebb körű ismertetése.

A környezettudatos terméktervezés a termékek, valamint a szolgáltatások környezeti szempontokat is mérlegelő tervezését jelenti. Nem csupán a termelő vállalatoknál alkalmazható, hanem bármely szolgáltató szervezetnél is.

A hagyományos terméktervezéssel ellentétben az öko-design egy jóval szélesebb, a környezeti elemeket és hatásokat (toxicitás, lebomlási sebesség, újrahasznosíthatóság) is számításba vevő terméktervezési folyamat. A tervezők a klasszikus termelési és használati életciklusok figyelembevétele mellett a termék (vagy szolgáltatás) előállításához szükséges nyersanyagok kitermelésének, feldolgozásának, az előállítási helyre történő elszállításának, valamint a termék használati életfázisának, vagyis a hasznos élettartam lejárta utáni életciklusát is szemmel tartják.

A tervezők az öko-design során ezen életciklus szakaszok alatt jelentkező környezeti hatások csökkentésére vagy azok megszüntetésére koncentrálnak. Ezek a szakaszok lefedik a termék teljes életútját.

A környezettudatos terméktervezés a megelőzésre is törekszik. A termék előállítása, használata és végső elhelyezése okozta környezeti ártalmakra már a tervezéskor, tehát a legkorábbi életfázisban tekintettel van, és már ott megteszi a hatások csökkentéséhez, megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. Tehát a környezettudatos terméktervezés egy eszköz a vállalatok kezében, mellyel felülvizsgálhatják jelenlegi tervezési, termelési és elosztási gyakorlatukat és azok fenntarthatóbbá tételére törekszenek, így csökkentve az általuk előállított termék (vagy szolgáltatás) környezeti hatását.

A tisztább termelés és az öko-hatékonyság elvének megfogalmazásakor szintén a megelőzés volt a fő szempont. A két elvet a környezetvédelemi irányzatok közé soroljuk.

Az öko-hatékonyság ötlete a vállalati szférában vetődött fel először, céljuk a termékeik és szolgáltatásaik alacsonyabb nyersanyag-felhasználással és káros kibocsátással történő előállítása. Az öko-hatékonyság szerepet játszik a vállalatok versenyképesebbé tételében, így egy fontos stratégiai eszköznek tekinthető, mellyel a környezetvédelem iránti elkötelezettség is megszilárdítható.  

A tisztább termelés fogalma alatt az átfogó, megelőző környezetvédelmi stratégiák folyamatos alkalmazását értjük, amely egyaránt alkalmazható folyamatokra, termékekre és szolgáltatásokra. Célkitűzései ezek hatékonyságának növelése és az ember és környezete veszélyeztetettségének csökkentése.

Folyamatok esetében a tisztább termelés a nyersanyagok hatékonyabb felhasználását, a veszélyes és mérgező anyagok elkerülését és az emissziók forrásuknál történő csökkentését jelenti.  

A termékek és szolgáltatások esetében legmeghatározóbb a teljes életciklus során okozott környezetterhelés csökkentése a nyersanyag kitermelésen keresztül a végső ártalmatlanításig.

Szolgáltatások esetében a tisztább termelés a környezeti szempontok beépítését jelenti a szolgáltatások tervezésébe és kivitelezésébe.  

Az Integrált termékpolitika (Integrated Product Policy, IPP) az Európai Unió kezdeményezése, melynek célkitűzése egy általános környezetvédelmi termékpolitika létrehozása az Unió országai számára. Ennél konkrétabbak azok a környezetvédelmi termékpolitikák, amelyek már nemzeti szintű környezetvédelmi termékpolitikákat jelentenek az Unión belül, illetve azon kívül is.

Az Integrált termékpolitikák fő célja a környezeti teljesítményének javítása a termékek teljes életciklusa során. Az Unió szintjén az IPP ezen nemzeti szabályozásokat kívánja harmonizálni.

Az Európai Bizottság 2001. február 7-én fogadta el az Integrált termékpolitika Zöld könyvét, melynek fő célja az IPP-vel kapcsolatos megbeszélések ösztönzése volt. A Zöld könyv  megadja az IPP néhány fő jellegzetességét:

 Az integráció magába foglalja a termék teljes életciklusának figyelembevételét, az érintett felekkel való együttműködést és különböző eszközök alkalmazását.  A „termék” kifejezés mind az anyagi termékeket mind a szolgáltatásokat magában foglalja. Az IPP inkább az elősegítő kormányzati politikán, mint a közvetlen beavatkozási politikán alapul.

Az Integrált termékpolitika eszközeinek és ösztönzőinek tagolása a Zöld könyv alapján (EC, 2001):

 • A zöld termelést elősegítő eszközök és ösztönzők

 • Környezettudatos terméktervezési irányelvek

 • Termék információk

 • Szabványosítás és új megközelítés

 • Termékbizottságok

 • A zöld termékek iránti kereslet ösztönzése

 • A zöld fogyasztást segítő eszközök és ösztönzők

 • Zöld közbeszerzés

 • Menedzsment-rendszerek és termékpolitikák kapcsolata

 • Kutatás és fejlesztés

 • LIFE program

 • Számvitel és jelentési kötelezettség

 • Egyéb eszközök és ösztönzők

A fenntartható és felzárkóztató fejlődés optimális működése az ésszerű növekedéstől, szerkezeti modernizációtól, egyidejű monetáris és fiskális stabilizációtól, valamint a jó környezetgazdálkodástól függ. A pénzügyi stabilizáció ugyanakkor nem épülhet megszorításokra és korlátozásokra, a tartós fejlődés bázisán lehet megvalósítani. Az alacsony, de megfelelő reálkamatot nyújtó kamatpolitika a megtakarítások és a beruházások ésszerű összhangját biztosíthatja, a leértékelődés megállítása fékezheti az inflációt. Természetesen figyelembe kell venni az inflációs különbségek alakulását a partnerekhez képest. A termelékenység növekedése a versenyképesség-növelés és a reálbérnövelés megalapozását egyszerre szolgálhatja.

Az Európai Unióban a gazdaságilag sikeres országok gazdaságpolitikai stratégiája a következő fő területekre koncentrál:

 • reformok a versenyképesség növelésének előmozdítására,

 • kutatásfejlesztés,

 • innováció, informatika és kommunikáció,

 • foglalkoztatás és képzés,

 • társadalmi kohézió,

 • a fenntartható növekedés biztosítása és

 • a természeti környezet védelme.

Gazdaságpolitikai szempontból a modernizáció fő tényezői:

 1. A fejlett technológiák átvételének és alkalmazásának ösztönzése

 2. A tőkepiacok fejlettsége és működése

 3. Dinamikus felvevő piacok biztosítása

 4. A globális innovációs folyamatokba történő bekapcsolódás

 5. Jól képzett és megfelelően motivált munkaerő-állomány kialakítása és hasznosítása

 6. Fejlesztési források biztosítása

Az EU fejlesztési keretei korlátozottan, de lehetővé teszik a közelmúltban csatlakozott országok felzárkózását és fejlődését. Az egyes államok és az Unió szerepe a termelékenység és a foglalkoztatottság növekedésének serkentésében rejlik azáltal, hogy az erőforrások szétosztása (ide értve a fejlesztési forrásokat), minél hatékonyabban tudja ezt a célt szolgálni. Ehhez szükség van a piachoz jutás feltételeinek javítására, a technológiai feltételek modernizációjára és a megfelelő tudással rendelkező szakembergárda kinevelésére.

 1. Jellemezze a fenntartható fejlődést!

 2. Dauncey szerint mik a fenntartható fejlődés modelljének alapértékei?

 3. Mit tekintünk globális értékeknek?

 4. Mit tekintünk társadalmi értékeknek?

 5. Mi a közösségi gazdasági fejlődés?

 6. Ismertesse a szolidaritás fogalmát!

 7. Mit nevezünk szivárványgazdaságnak?

 8. Mit takar a HDI mutató?

 9. Jellemezze az ISEW mutatót!

 10. Hogyan mérhető az életminőség?

 11. Mire irányulnak a kiegyensúlyozott fenntarthatósággal kapcsolatos kutatások?

 12. Mit takar az államháztartás kifejezés?

 13. Jellemezze a megfelelőnek tartott költségvetési politikát!

 14. Mely elemek tartoznak a fiskális fenntarthatóság eszközrendszerébe?

 15. Milyen eszközökkel értelmezzük a gyakorlatban a fenntartható államháztartást?

 16. Időhorizontjuk szerint milyen indikátorokat különböztetünk meg?

 17. Mely tényezők befolyásolják az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát?

 18. Mit tekintünk középtávú tervezésnek?

 19. Sorolja fel azt a 4 tényezőt, mely szerepet játszik a költségvetés átláthatóságának biztosításában!

 20. Kinek a nevéhez fűződik a „long term tax gap” indikátor megalkotása, és miért fontos ez az indikátor?

 21. Jellemezze a fenntartható fejlődést!

 22. Mit nevezünk túlfogyasztásnak?

 23. Mely tényezők egyensúlyára kell törekedni a fenntarthatósági politika kialakítása során?

 24. Ismertesse röviden a fenntarthatósági fogyasztási stratégiákat!

 25. Mi jellemző a magyar fogyasztási szokásokra?

 26. Kik a tudatos vásárlók?

 27. Ismertesse a tudatos vásárló 12 pontját!

 28. Miért tartja fontosnak a „mennyi műanyagot viszel haza” pontot?

 29. Mit jelent az Ön számára a „pénzzel szavazol” pont?

 30. Mit jelent a hatékonysági stratégia?

 31. Jellemezze a magyarországi fogyasztói preferenciák változását a rendszerváltást követően!

 32. Mi a CSR?

 33. Hogyan ösztönözheti az állam a vállalatokat CSR használatára?

 34. Mi motiválja a vállalatokat az EU-s irányelvek követésére?

 35. Csökkenthet-e költséget a CSR? Miért?

 36. Hogyan vélekednek az üzleti partnerek a társadalmilag felelős vállalatokról?

 37. Mire terjed ki a vevőkiszolgálás?

 38. Mit jelent a munkavállalókkal szembeni szociális elbánás?

 39. Milyen esetei lehetnek egy vállalat társadalmi felelősségvállalásának?

 40. Miért ütközött Mo-n ellenállásba a részvénytársaságokra vonatkozó vállalatirányítási koncepció?

 41. Mi a CSR előnye?

 42. Mi a „zöld iroda”?

 43. Mik az emberbarát munkahely jellemzői?

 44. Mikre kell figyelnie egy környezetbarát munkahelynek?

 45. Mit kell fejleszteni a környezetbarát iroda kialakításánál?

 46. Mi az öko-térképezés?

 47. Mik a fenntarthatósági jelentés céljai?

 48. Mit tekintünk szelektív hulladékgyűjtésnek?

 49. Milyen szerepe van az öko-térképezésben a talajnak?

 50. Milyen szektorban és hogyan alkalmazható a zöld iroda?

 51. Milyen társadalmi haszna van a zöld irodának?

 52. Mivel ösztönözhető a fenntartható fejlődés?

 53. Mit jelent az öko-design?

 54. Mit mond ki az öko-hatékonyság elve?

 55. Milyen haszna van az öko-címkének?

 56. Mik a környezetbarát közbeszerzés hátráltató tényezői?

 57. Mit tartalmaz a Zöld könyv?

 58. Soroljon fel 10 ITP eszközt!

 59. Milyen hatással voltak a környezeti irányítási rendszerek a KKV-kra?

 60. Miért fontos a jövő generációk tudatformálása?

 61. Fejtse ki röviden az állam szerepét a fenntartható fejlődés ösztönzésében!

Allan, W.–Parry, T. (2003): Fiscal transparency in EU Accession Countries: Progress and Future Challenges. IMF Working Paper, No. 03/163.

Átmenet a fenntarthatóság felé (2000) Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió

Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2010) 2010/C 83/01 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 53. 13-45

Berend T. I. (2010) Válságtól válságig: új európai Zeitgeist az ezredfordulón (1973-2008) Európai tükör 15(5) 3-10

Blanchard O.J. (1990) Suggestion for a new set of fiscal indicators, In: OECD working papers 1990/75, elérhető: http://www.oecd.org/redirect/dataoecd/16/41/2002735.pdf

Brower D., Chaple S.. (2000) Let the Mountains Talk, Let the Rivers Run: A Call to Those Who Would Save the Earth (New Society Classics) , New Society Publishers 2. kiadás

Brown L. R. (1981) Building a Sustainable Society. W.W. Norton & Company, New York - London.

Caplin A., Leahy J.(1994) Business as Usual, Market Crashes, and Wisdom After the Fact. The American Economic Review, 84. 548-565

Cobb Clifford, Halstead Ted, Rowe Jonathan (1997) Ha a GDP felmegy, miért megy Amerika lefelé? Kovász 1(1). 30-47 (fordította: Kindler József)

Costanza R., Daly Herman E. (1992) Natural Capital and Sustainable Development. Conservation Biology 6. 37-46

Costanza Robert (szerk.) (1991) Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability. Columbia University Press, New York.

Csaba L. (2001) Uniós érettség, uniós éretlenség, In: Beszélő (2001) beszelo.c3.hu/01/05/10csaba.htm

Dabóczi Kálmán (1998) A mérhető balgaság, avagy miért nincs olaj a közgazdaságtan lámpásában? Kovász 1(2) 32-57.

Daly H. (1990a) Sustainable Growth: An Impossibility Theorem. Development, 3(4), Rome.

Daly H. (1990b). Toward some operational principles of sustainable development. Ecological Economics, 2. 1-6.

Daly H. (1996) Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development. Boston. Beacon Press

Daly H., Cobb, J. (1989) For the Common Good. Beacon Press, Boston

Dancey, G(1988)  After the Crash - The Emergence of the Rainbow Economy, 1988

Dryzek, J. S. (1997). The politics of the Earth. Environmental discourses. New York. Oxford University Press.

EC (2001) Green Paper – Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, Brussels

Faragó T. (szerk.) (2002) Nemzetközi együttműködés a fenntartható fejlődés jegyében és az Európai Unió fenntartható fejlődési stratégiája. Fenntartható Fejlődés Bizottság 2002

Freeman, E.R. (1996): “Mastering Management: Understanding Stakeholder Capitalism” Financial Times, July 19, 1996.

Giddens, A (2009): Sociology. Polity Press. Cambridge. 6th edition

Görbe Angéla, Nemcsicsné Zsóka Ágnes (1998) A jólét mérése, avagy merre halad Magyarország. Kovász 2(1) 61-75

Havasi V. (2009) Az értékrend és az életminősség összefüggései, Debrecen

Heltai, L. (2003) A GDP és az öko-logika hiánya. Eszmélet 39. 1-8

Horne J (1991) Indicators of fiscal sustainability, In: IMF working paper, 1991/5

Husz I. (2002): Regionális különbségek Magyarországon, kísérlet a területi különbségek bemutatására az emberi fejlődés indexe alapján. In: Lengyel György szerk.: Indikátorok és elemzések. BKÁE. Budapest. pp. 77-86.

Jackson, T. – Michaelis, L. (2003) Policies for sustainable consumption. Sustainable Development Commission, London

Jaksity György (2003) A pénz nyugtalan természete. Mindentudás Egyeteme - III. szemeszter, 2003.09.29. http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/34-a-p%C3%A9nz-nyugtalan-term%C3%A9szete.html

Kerekes S., Fogarassy Cs.(2007): Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlődés. Debrecen, 2007

Kerekes Sándor (1998) A környezet-gazdaságtan alapjai. Budapest

Kindleberg Charles P., Aliber Robert Z. (2011) Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises. Hatodik kiadás. Palgrave Macmillan

Kiss G., Pál G. (2006) Környezet-gazdaságtan. Elektronikus jegyzet. Széchenyi István Egyetem. http://www.sze.hu/~kiczenko/2010_2011_II_kornyezetgazdasagtan_I_HUN/kornyezetgazdasagtan.pdf

Király J., Nagy M., Szabó E. V. (2008) Egy különleges eseménysorozat elemzése – a másodrendű jelzáloghitel-piaci válság és (hazai) következményei. Közgazdasági Szemle, LV. évf. 573–621 http://epa.oszk.hu/00000/00017/00150/pdf/00.pdf

Kiss K. (2002) Energiaadók az Európai Unióban (környezetgazdasági elemzés) Aula Kiadó, Budapest http://korny.uni-corvinus.hu/kti/13_szam.pdf

Kocsis Tamás (1999) A jövő közgazdaságtana? Kovász 2(3) 131-164

Koncz K. (2009)   Az életminőséget meghatározó tényezők a táplálkozási szokások tükrében. Országos Szakmai Konferencia Budapest

Központi Statisztikai Hivatal (2008) A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon. Budapest. portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/fenntartfejl/fenntartfejl06.pdf letöltve utoljára: 2011. május 17.

Ligeti I. (2010): A nemzetközi gazdasági növekedés új tényezői. In: KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT, Budapest, 2010

Madarász A. (2009) Buborékok és legendák. Válságok és válságmagyarázatok – a tulipánmánia és a Déltengeri Társaság, I. rész. Közgazdasági Szemle, 56. 609–633

Málovics Gy., Bajmócy Z. (2009) A fenntarthatóság közgazdaságtani értelmezései. Közgazdasági Szemle, 56. 464–483. http://epa.oszk.hu/00000/00017/00159/pdf/04essze_malovics_bajmoczy.pdf

Marján Attila (2010) A világgazdaság ciklusai, vagy a kapitalizmus vége. http://kitekinto.hu/europa/2010/06/10/a_vilaggazdasag_ciklusai_vagy_a_kapitalizmus_vege/

Nagy Gyula (2010) Globális pénzügyi válság – a jelenlegi tényleg más? In: Válság közben, fellendülés előtt Kautz Gyula Emlékkonferencia, 2010. június 1. Kiadványkötet elektronikus változat. http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2010/nagy%20gyula.pdf

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács honlapja www.nfft.hu

Pearce D. W., Turner R. K. (1990) Economics of natural resources and the environment, Harverster Wheatsheaf, New York

Report of the United Nations conference on environment and development (Rio de Janeiro, 3-14 June 1992) Annex I. Rio declaration on environment and development

Roome, N. (2005) Some Implications of National Agendas for CSR

Sustainable development in the European Union. 2009 monitoring report of the EU sustainable development strategy (2009) Eurostat statistical books. Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg

Szlávik J. (2006) A környezetvédelem közgazdasági kérdései és a „fenntarthatóság”. Iustum Aequum Salutare II. 2006/1–2. 85–89. http://www.jak.ppke.hu/hir/ias/200612sz/2006_1-2_2acta9.pdf

United Nations (2007) Indicators of sustainable development: guidelines and methodologies 3. kiadás. New York http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/guidelines.pdf

Éri V., Lencsés J., Sziklai A. (2001) GREEN PURCHASING STATUS REPORT Miskolc, RELIEF, December

Valkó L. (2003) Fenntartható/környezetbarát fogyasztás és a magyar lakosság környezeti tudata In: A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai 18. szám

Vass N. (2003) Mitől fenntartható a fenntartható fejlődés? Lesz-e valaha a vízióból valóság? EU working papers 22-29

Wackernagel, M., Rees W. (1996) Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth. New Society Publishers, Gabriola Island, BC

Webley, S. (1993) Codes of Business Ethics. Institute of Business Ethics, London